Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Tehnoloģiju mācību jomas skolotājs”

Programmas mērķauditorija – otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un cita mācību priekšmeta pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija.

Kursu klausītājiem ir iespēja izvēlēties vienu no apakšprogrammām:

  1. Dizaina un tehnoloģiju skolotājs;
  2. Datorikas skolotājs.

Anotācija:

Sasniedzamais mērķis: radīt iespēju citu mācību priekšmetu pedagogiem pilnveidot profesionālo kompetenci un nodrošināt kvalitatīvu izglītību, lai iegūtu tiesības mācīt dizainu un tehnoloģijas vai datoriku atbilstoši valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām.

Uzdevumi:

  1. Pilnveidot izpratni par Tehnoloģiju mācību jomas un to ietverošo mācību priekšmetu mērķiem, uzdevumiem, sasniedzamajiem rezultātiem un saturu, mācību procesu reglamentējošo normatīvo dokumentu kontekstā.
  2. Veicināt zināšanu, prasmju un kompetences pilnveidi patstāvīgi plānot un organizēt dizaina un tehnoloģiju vai datorikas mācību procesu, izvēloties atbilstošus paņēmienus, metodes un mācību līdzekļus, ņemot vērā izglītības pakāpi un izglītojamā individuālās attīstības, mācīšanās un personīgās izaugsmes vajadzības.
  3. Veicināt profesionālās pašpilnveides prasmi mācību saturā un tā mācību metodikā, izvēloties, pielāgojot un veidojot dažādas mācību stratēģijas.
  4. Iegūt prasmi veikt pētījumu dizaina un tehnoloģiju vai datorikas mācību metodikā.

Programmas apjoms: 160 stundas.

Programmas īstenošana: atkarīga no pieteikumu skaita un grupas nokomplektēšanas.

Maksa vienam kursu klausītājam610,00 EUR.

Kontaktpersona: Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra direktora vietniece Rita Ābele (e-pasts: rita.abele@lu.lv, t. 67034825).

Pieteikšanās: izvēloties apakšprogrammu un elektroniski aizpildot reģistrācijas anketu.

Dizaina un tehnoloģiju skolotājs

Datorikas skolotājs