Anglistika - maģistra studiju programma

Studiju programma ir licencēta.

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Anglistika” dod iespēju radošā mācību un zinātniskā darbā apgūt padziļinātas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas literatūras, valodas un kultūras parādību un procesu apzināšanai, detalizētai izpratnei un to izpētei.

Studiju programmā piedāvātās zināšanas un prasmes ir elastīgi izmantojamas ar anglistiku saistītās jomās, lai veiksmīgi darbotos mūsdienu darba vidē – valstiskajās un nevalstiskajās organizācijās, mācību iestādēs, kā arī privātajā sektorā. Studiju laikā, piedaloties praksē, tiek piedāvāta iespēja apzināt un praktiski izmantot padziļinātās zināšanas un prasmes literatūrzinātnes un valodniecības jautājumos to risinājumiem dažādās jomās mūsdienu parādību kontekstā.
 

Programmas direktore

Dr. philol., asoc. prof. Zigrīda Vinčela

Programmas studentiem pirmajā studiju gadā ir iespēja apgūt tādus kursus kā Diskursa analīzes un kritiskās diskursa analīzes studijas, Literatūra un sabiedrība, Svešvalodu apguves teorijas un prakse, Dzimte un seksualitāte literatūrā un vizuālajā kultūrā, Semiotika un vizuālā komunikācija, Semantika un pragmatika, kā arī Literatūra un sabiedrība, Literatūra un mediji, Starpkultūru komunikācijas teorija un prakse un citus kursu.

Savukārt otrajā studiju gadā ir iespēja apgūt Mūsdienu kultūras un literatūras teorijas, Pētniecības metodoloģijas, kursu Valoda un sabiedrība, Datorlingvistika, Postkoloniālais romāns, kā arī citus kursus, kas veltīti valodniecības un literatūrzinātnes  jautājumu lokam.

Studiju valoda – angļu.
 

Studiju programmas absolventiem ir plašas darba iespējas, jo pēc studiju beigšanas absolventi ir sagatavoti darbam mācību iestādēs (vidējās un augstākajās), valodu centros, valstiskajās struktūrās un nevalstiskajās organizācijās Latvijā un ES, izdevniecībās, masu saziņas līdzekļos un tulkošanas aģentūrās. Studiju programmas absolventiem arī tiesības turpināt studijas doktorantūrā.
 

Pilna laika klātiene – 2 gadi (4 semestri)
Studiju maksa gadā Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem – 2200EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – 3150EUR/gadā. 2021. gada rudens semestrī maksas vietas - 20
Uzņemšanai 2022. gada rudens semestrī - 35 budžeta vietas
Humanitāro zinātņu maģistra grāds

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (35 x 10 = 350) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums* (30 x 10 = 300), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 6; bakalaura un/vai maģistra grādu vai otrā līmeņa profesionālo augtāko izglītību, vai tai pielīdzināmo augstāko izglītību humanitārajās zinātnēs ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

*Iestājpārbaudījums: personām, kuras iepriekšējo izglītību nav ieguvušas humanitārajās zinātnēs, tiek piemēroti konkursa vērtējuma kritēriji –  vidējā svērtā atzīme un noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme, un ir jākārto iestājpārbaudījums – pārrunas, kuru rezultātā tiek novērtētas reflektanta zināšanas un to izpratne valodniecībā un literatūrzinātnē maģistra studiju programmas sekmīgai apguvei.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2021./2022. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Angļu filoloģija” un bakalaura studiju programmas “Moderno valodu un biznesa studijas” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 7 (labi)

Papildu nosacījumi:
1) Latvijas valstspiederīgajiem - personām, kurām iepriekšējā izglītība nav iegūta angļu valodā, ir nepieciešama angļu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi, kas atbilst vismaz C1 līmenim, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 7 (10 ballu skalā) jeb “labi”);
2) ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, nepieciešama angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.12. punktu.

Kontaktinformācija - studiju programmas metodiķe
Agnese Kirovāne, tālr. 6703 4919, e-pasts: agnese.kirovane@lu.lv