Uzturzinātnes maģistra studiju programma

Kopīgo akadēmisko maģistra studiju programmu “Uzturzinātne” ir izstrādājuši un kopš 2006. gada īsteno  Latvijas Universitātes (LU), Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) mācībspēki saskaņā ar augstskolu sadarbības līgumu, un Latvijā atzīti pārtikas un uztura speciālisti, kas šobrīd aktīvi ir iesaistījušies valsts pārtikas un uzturpolitikas veidošanā un īstenošanā.

Kopīgā studiju programma sagatavo kvalificētus speciālistus uzturzinātnes jomā, kuri pārzin uzturzinātnes teoriju un spēj to izmantot zinātniskos pētījumos un uztura jautājumu praktiskā risināšanā, lai samazinātu iedzīvotāju skaitu, kuri sirgst ar nesabalansēta un neveselīga uztura izraisītām slimībām.

1. gads

 – pamatkursi:  Cilvēka bioķīmija un molekuklārā bioloģija, Fizioloģisko funkciju regulācija cilvēka organismā, Pārtikas ķīmija, Pārtikas produktu uzturvērtība, Uztures un vielmaiņas novērtēšana, uzturs cilvēka dzīves laikā ( Bērnu un pusaudžu uzturs; Uzturs sievietēm; Uzturs gados veciem cilvēkiem), Pārtikas produktu tehnoloģijas, Jaunā un funkcionālā pārtika, Uzturs un fiziskā slodze u.c.;

-izvēles kursi, kas dod iespēju maģistrantiem ar atšķirīgām iepriekšējām zināšanām apgūt zināšanas, kas nepieciešamas pamatkursu studijām, kā arī kursi, kas nodrošina pamatpriekšmetu dziļāku apguvi, piemēram, Pārtikas mikrobioloģija, Cilvēka anatomija, Uztura nepanesība un alerģijas, Zinātniski pamatotu profilakses programmu plānošana un novērtēšana u.c.

2. gads

–pamtkursi:  Medicīniskais uzturs akūtu un hronisku slimību ārstēšanā, Uztura psiholoģija un neirotiskie ēšanas traucējumi,  Sabiedrības veselība un epidemioloģija, Bioloģiskā statistika, u.c.

-izvēles  kursi , kas nodrošina pamatpriekšmetu dziļāku apguvi, piemēram, Uzturs slimību profilaksē, Uztura terapijas praktiskie aspekti, u.c.

Iespējas: sniegt konsultācijas par veselīgu uzturu visā cilvēka dzīves laikā; iesaistīties veselības izglītības programmu veidošanā un īstenošanā; piedalīties valsts pārtikas, uztura un veselības politikas veidošanā un īstenošanā; izstrādāt jaunus un veselīgus pārtikas produktus pārtikas ražošanas uzņēmumos; veikt zinātniski pētniecisko darbību uzturzinātnes jomā.

Tiesības studēt doktorantūrā. To nosaka studiju procesa organizācija, kur programmas īstenošanā tiek iesaistīti dažādu zinātņu nozaru un augstskolu pasniedzēji un zinātnieki; iespējams veikt starpdisciplinārus pētījumus, piemēram, kādā veselības aprūpes virzienā, pārtikas zinātnē vai dabas zinātnēs. 

Izraksti no Starpaugstskolu ( LU, RSU, LLU) akadēmiskās maģistra studiju programmas “Uzturzinātne” atsauksmēm:

 “… iegūtās zināšanas  ir devušas ieguldījumu gan manas, gan manas ģimenes, gan manu draugu un apkārtējās sabiedrības veselības uzlabošanai…”;

“… studiju gaitā iegūtās zināšanas man deva iespēju izdarīt secinājumus par veselīga uztura politikas ieviešanu un sniegt priekšlikumus tās uzlabošanai…”;

“…studiju procesā iegūtās zināšanas ir palīdzējušas izprast un novērtēt pārtikas ražošanas procesus gan no tehnoloģiskā, gan zinātniskā viedokļa…”;

“… lieliska iespēja vairākus studiju priekšmetus izvēlēties pašai, jo tiek piedāvāts diezgan daudz izvēlēs kursu…”;

“…dod impulsu sekot līdz jaunākajai informācijai un jaunākajiem atklājumiem,

secinājumiem uztura jautājumos…”;

“…daudzpusīgās zināšanas var būt noderīgas ikvienam cilvēkam, lai saglabātu un nostiprinātu savu un līdzcilvēku veselību…” ;

“…savas zināšanas nododu tālāk, vadot izglītojošus seminārus par uzturu skolēniem un pieaugušajiem; nodrošinu ēdienkaršu izstrādi bērnudārziem, skolām un sociālās aprūpes centriem…”

“…pēc studiju absolvēšanas veicu lektores darbu RSU, vadot studiju kursu  “Uzturs un fiziskā slodze” programmā Uzturzinātne…”

“…pēc studiju programmas absolvēšanas apvienoju savu darbu ( sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma vadītājs)  ar jauniegūto informāciju, radu iespēju jebkuram patērētājam ēst veselīgu un augstas kvalitātes ēdienu arī arpus mājām…”

u.c.

2 gadi
Uzņemšanai LU Bioloģijas fakultātē 2022. gada rudens semestrī - 10 (uzņemšanai katrā sadarbības augstskolā - 10)
Veselības zinātņu maģistra grāds uzturzinātnē

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) medicīnā vai zobārstniecībā; bakalaura grāds vai maģistra grāds dabaszinātnēs, veselības zinātnēs, farmācijā, pārtikas ķīmijā, pārtikas zinībās un pārtikas zinātnē, sporta pedagoģijā un veselības izglītībā, veterinārmedicīnā un un citās radniecīgās nozarēs.

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula:

Vidējā svērtā atzīme (35 x 10 = 350) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (30 x 10 = 300) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350);

Iestājpārbaudījumā tiek ņemts vērā: 1) studiju programmas izvēles motivācija; 2) darba pieredze pētniecībā – bakalaura/ maģistra darba izstrādē izmantotās metodes un iegūtie rezultāti; 3) reflektanta uzturzinātnes (dabaszinātņu) zināšanu pašnovērtējums; 4) uzstāšanās ar referātu zinātniskās konferencēs, sabiedrību un veselības aprūpes speciālistus izglītojošos semināros u.c.; 5) stažēšanās ārzemju augstskolās un pētniecības institūcijās; 6) paredzamās maģistra darba tēmas aktualitāte un atbilstība aktuāliem uzturzinātnes pētījumu virzieniem; 7) maģistra darba iestrāde (piem., literatūras pētījumi par interesējošo problēmu u.c.).