Semināri un tālākizglītības programmas

Elektrokardiogrāfija II

Kursa mērķis – apgūt elektrokardiogrāfijas teorētiskos un praktiskos pamatus EKG interpretācijā, slēdzienu veidošanā un klīniskajā pielietojumā. Kursu paredzēts apgūt 40 stundās – 20 lekcijās un 20 praktiskajās nodarbībās.

Kursu uzsākot, paredzēta iepriekšējo EKG zināšanu novērtēšana, analizējot elektrokardiogrammas praktiskajā nodarbībā.

Lekciju un praktisko nodarbību dinamisku attiecību noteiks katras konkrētās grupas iepriekšējās sagatavotības līmenis un kursa tēmu apguves ritms.

Papildus paredzēts pastāvīgs mājas darbs EKG interpretācijā ar sekojošu darba izvērtējumu sekojošajā nodarbībā.

Kursa beigās ir ieskaite, kur katram kursantam jāapraksta trīs EKG par kursā iekļautajām tēmām.

Programmas apjoms – 40 stundas

Programmas vadītājs – Silvija Hansone

Kontaktpersona – Gunta Mežakunga

Sīkāka informācija un pieteikšanās:

Tālrunis: 26599035

e-pasta adrese: gvc@lu.lv

Piesakoties, lūgums norādīt arī savu specialitāti.

Programmas norises laiks:

2020. gada 21. februāris        17.00-20.00           725. auditorija

2020. gada 22. februāris        09.00-15.00           725. auditorija

2020. gada 28. februāris        17.00-20.00           725. auditorija

2020 .gada 29. februāris        09.00-15.00           725. auditorija

2020. gada 13. marts              17.00-20.00           725. auditorija

2020. gada 14. marts              09.00-15.00           725. auditorija

2020. gada 20. marts              17.00-20.00           725. auditorija

2020 .gada 21.marts               09.00-15.00           725. auditorija

Programmas norises vietaLU Zinātņu māja, Jelgavas iela 3, Rīga

Maksa vienam klausītājam – 113.00 EUR

Maksu par kursiem var veikt pārskaitot naudu uz bankas kontu.

Saņēmējs:   Latvijas Universitāte, reģ.Nr.90000076669

Konta Nr.:  LV51NDEA0000082414423

Nordea Bank Finland Plc Latvijas fil.
kods NDEALV2X

Piezīme: Pārskaitījumā jānorāda KURSANTA VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS, MF Tālākizglītības centrs, tālākizglītības kurss ”Elektrokardiogrāfija II”

Pedagoģiskās darbības pamati*

PPMF

72

284,00

Pedagoģiskās darbības pamati (profesionālās izglītības iestāžu darbiniekiem) *

PPMF

72

284,00

Mūsdienīga mācību procesa organizēšana izglītojamiem, kuriem ir vidēji smagi un smagi garīgās attīstības traucējumi vai vairāki smagi attīstības traucējumi *

PPMF

72

284,00

Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības aizture un mācīšanās traucējumi*

PPMF

72

284,00

Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības*

PPMF

72

284,00

Pirmsskolas saturs un didaktika*

PPMF

80

284,00

Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” mācību saturs un didaktika*

PPMF

160

610,00

Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” mācību saturs un didaktika*

PPMF

240

750,00

Vispārējās pamatizglītības angļu, franču, krievu un vācu valodas skolotājs*

PPMF

160

610,00

Latviešu literatūras, valodas un kultūras skolotājs

PPMF

160

610,00

Atbalsts pozitīvai uzvedībai*

PPMF

36

76,00

Pedagogu caurviju prasmju pilnveide skolēnu rakstura izglītības un izcilības veicināšanai*

PPMF

36

76,00

Mācību stundas efektivitāte – pārmaiņu ieviešanas atslēga

SIIC

24

42,69

Mācību stundas efektivitāte – pārmaiņu ieviešanas atslēga II

SIIC

8

14,23

Savas skolotāja profesionālās darbības izpēte ar mērķi to uzlabot

SIIC

24

42,69

Savas skolu vadītāja profesionālās darbības izpēte ar mērķi to uzlabot

SIIC

24

42,69

Mācību paņēmienu mērķtiecīga izvēle skolēnu mācīšanās rezultātu uzlabošanai

SIIC

24

42,69

Skolā centrēta skolotāju profesionālā pilnveide

SIIC

8

14,23

Laikam atbilstoša mācību stunda, tās efektivitāte

SIIC

24

42,69

Uz konkrētu skolēna sasniedzamo rezultātu virzītas mācību stundas veidošana un analīze dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetos

SIIC

24

42,69

Mācīšana un mācīšanās lietpratībai

SIIC

60

150,00

Mūsdienīgas mācīšanās mērķi, to sasniegšanas ceļi un vērtēšana. Mācīšana un mācīšanās lietpratībai – ievads

SIIC

12

30,00

Mācīšanās kā zināšanu konstruēšana

SIIC

12

30,00

Prasmju un stratēģiju mācīšana lietošanai jaunās, kompleksās situācijas

SIIC

12

30,00

Caurviju prasmju attīstīšana mācību procesā

SIIC

12

30,00

Komplekss sniegums un tā vērtēšana

SIIC

12

30,00

Profesionālās pilnveides ekspertu sagatavošana kompetenču pieejas ieviešanai skolā

SIIC

72

576,00

Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām

SIIC

72

bezmaksas – sadarbībā ar VISC

Mācīšanās lietpratībai mācību jomā (matemātikas, dabaszinātņu, tehnoloģiju mācību jomā)

SIIC

36

Mācīšanās lietpratībai mācību jomā (sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā)

SIIC

36

Mācīšanās lietpratībai, īstenojot programmēšanas mācību saturu datorikā 1.–3.kl., 4.–6.kl. (sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā)

SIIC

72

Mācīšanās lietpratībai mācību jomās sākumskolā (1.–3.kl., 4.–6.kl.)

SIIC

36

Matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšana pamatskolā*

FMOF***

24

60,00

Matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšana vidusskolā*

FMOF***

24

60,00

Vispārējās pamatizglītības matemātikas skolotājs

ĶF

240

370,00

Vispārējās pamatizglītības dabaszinību skolotājs

ĶF

240

370,00

Dabaszinātņu ķīmijas satura skolotājs

ĶF

240

370,00

Dabaszinātņu fizikas satura skolotājs

ĶF

240

370,00

Dabaszinātņu bioloģijas satura skolotājs

ĶF

240

370,00

Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse

PPMF

160

240,00 (LU darbiniekiem)

320,00 (citu augstskolu darbiniekiem)

Praktiskā projektu vadība*

BVEF

161

640,30

Dokumentu un arhīvu pārvaldība*

SZF

161

360,00

Ājurvēdas izglītības pamati*

SISI

160

800,00 (vienreizējs maksājums)
885,00 (maksājums pa daļām)

Tūrisma gidu tālākizglītības programma: *

HZF**

176

1430,00

 
  1. Gidprasmības pamati*
 

HZF**

32

260,00

 
  1. Rīgas toponīmikas kultūras avoti*
 

HZF**

32

260,00

 
  1. Rīgas ielu semiotika*
 

HZF**

32

260,00

 
  1. Rīgas urbānā mitoloģija*
 

HZF**

16

130,00

 
  1. Vācbaltiešu literatūra Latvijā*
 

HZF**

32

260,00

 
  1. Runas prasme: teorija un prakse*
 

HZF**

32

260,00

Dizaina domāšana bibliotēkās*

SZF

16

50,00

Izglītības iestādes bibliotekārs*

SZF

64

170,00

Daiļliteratūras krājums bibliotēkās: teorija un prakse*

SZF

32

80,00

Inovācijas izglītības iestāžu bibliotēkās*

SZF

48

150,00

Inovāciju attīstīšana bibliotēkās*

SZF

32

80,00

Pētniecības datu pārvaldība*

SZF

32

80,00

Praktiskā pētniecība bibliotēkās*

SZF

32

80,00

Elektroniskie dokumenti un to digitālā saglabāšana*

SZF

16

200,00

Saziņa 21.gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis*

SZF

80

360,00

Digitālās prasmes darba vajadzībām*

SZF

48

216,00

Portugāļu valoda iesācējiem I*

HZF

32

200,00

Spāņu valoda. Intensīvais kurss*

HZF

36

186,00

Latviešu valoda A1. Intensīvais kurss *

HZF

36

186,00

Krievu valoda. Intensīvais kurss*

HZF

36

186,00

Angļu valodas gramatika un komunikācija A1. Intensīvais kurss*

HZF

36

186,00

Angļu valodas gramatika un komunikācija A2. Intensīvais kurss*

HZF

36

186,00

Angļu valodas gramatika un komunikācija B1. Intensīvais kurss*

HZF

36

186,00

Angļu valodas gramatika un komunikācija B2. Intensīvais kurss*

HZF

36

186,00

Bengāļu valoda I*

SISI

64

320,00  (klausītājiem)
264,46 (studentiem)

Hindi valoda I*

SISI

64

Hindi valoda II*

SISI

64

Hidi valoda III*

SISI

64

Hidi valoda IV*

SISI

64

Persiešu (Farsi) valoda 1*

SISI

64

Persiešu (Farsi) valoda 2*

SISI

64

Persiešu (Farsi) valoda 3*

SISI

64

Persiešu (Farsi) valoda 4*

SISI

64

Persiešu (Farsi) valoda 5*

SISI

64

Persiešu (Farsi) valoda 6*

SISI

64

Sanskrits I*

SISI

64

Sanskrits II*

SISI

64

Sanskrits III*

SISI

64

Jogas studiju ievadprogramma

SISI

64

Jogas tradīcija un prakse I

SISI

64

Jogas tradīcija un prakse II

SISI

64

Jogas tradīcija un prakse III

SISI

64

Hatha jogas praktikums 1

SISI

64

Hatha jogas praktikums 2

SISI

64

Indiešu dejas I

SISI

64

Ievads Indijas klasiskajā mūzikā un tās filozofiskajā pasaules uztverē*

SISI

64

Redzes funkciju novērtēšanas metodes

FMOF

32

300,00

Presbiopijas korekcija

FMOF

32

300,00

Redzes korekcija ar kontaktlēcām

FMOF

32

300,00

Akomodācijas un verģences darbības traucējumi

FMOF

32

300,00

Karjeras izvēle* KC 80 min. 165,00 (20 cilvēku grupai)
Mērķtiecīga dzīves virzība* KC 80 min.

Mērķu seminārs ar krāsainajām smiltīm*  

KC 2 250,00 (10 cilvēku grupai)
Koučings - mans sabiedrotais ikdienas dzīvē* KC 8 880,00 (12 cilvēku grupai)
Radošs pašizpausmes seminārs* KC 4 510,00 (8 cilvēku grupai)
Mērķi, to uzstādīšana un sasniegšana - pieaugušajiem* KC 3 340,00 (20 cilvēku grupai)
Klausīšanās māksla* KC 4 510,00 (15 cilvēku grupai)
Emocionālais intelekts* KC 4 510,00 (20 cilvēku grupai)
Gatavojamies startēt darba tirgū* KC 2 250,00 (20 cilvēku grupai)
Laika plānošana* KC 2
Mans bērns karjeras izvēles priekšā* KC 2

 

**** Programmu īstenotāji:

PPMF – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Atbildīgā par īstenošanu Rita Ābele, LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra direktora vietniece, t. 67034825, e-pasts rita.abele@lu.lv

BVEF VUMC – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs

Atbildīgā par īstenošanu Irina Bausova, LU BVEF Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra direktore, t. 29171728, 67034798, e-pasts irina.bausova@lu.lv.

Telefons: 67034981; 29171728

E-pasts: profesionalis@lu.lv

VUMC tīmekļvietne

Izglītības platformas "LU Open Minded" tīmekļvietne

SIIC – Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

Atbildīgā par īstenošanu Dace Rūtiņa, LU SIIC projektu koordinatore, t. 67033740, 29145697, e-pasts dace.rutina@lu.lv

HZF – Humanitāro zinātņu fakultāte

Atbildīgā par īstenošanu Margarita Spirida, LU HZF Lietišķās valodniecības centra lietvede, t. 67034917, e-pasts margarita.spirida@lu.lv

**Atbildīgais par īstenošanu Ingus Barovskis, LU HZF pētnieks, t. 28695642, e-pasts ingus.barovskis@lu.lv

FMOF – Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte

Atbildīgā par īstenošanu Gunta Krūmiņa, LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas vadītāja, t. 67033945, e-pasts gunta.krumina@lu.lv

***Atbildīgā par īstenošanu Maruta Avotiņa, LU FMOF lektore, t. 26111479, e-pasts maruta.avotina@lu.lv

SZF – Sociālo zinātņu fakultāte

Atbildīgā par īstenošanu Sandra Cīrule, LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas tālākizglītības koordinatore, t.29195579, e-pasts sandra.cirule@gmail.com

ĶF – Ķīmijas fakultāte

Atbildīgais par īstenošanu Jāzeps Logins, LU ĶF docents, t. 29456579, e-pasts jazeps.logins@lu.lv

SISI – Starptautisko Indijas studiju institūts

Atbildīgā par īstenošanu Iveta Murāne, LU SISI lietvede, t. 24821433, e-pasts: indija@lu.lv

KC – Karjeras centrs

Atbildīgā par īstenošanu Dace Siliņa, LU KC karjeras konsultante, t. 67034410, e-pasts dace.silina@lu.lv 

 

*Programmas/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

LU FILIĀĻU KONTAKTINFORMĀCIJA:

Alūksnes filiāle: adrese Pils iela 21, Alūksne, t. 64381168, 26443798, e-pasts aluksne@lu.lv

Bauskas filiāle: adrese Rīgas iela 8, Bauska, t. 63928351, 20286032, e-pasts bauska@lu.lv

Cēsu filiāle: adrese L. Katrīnas iela 2, Cēsis, t. 64122479, 26437549, e-pasts cesis@lu.lv

Jēkabpils filiāle: adrese Rīgas iela 210A, Jēkabpils, t. 26437259, e-pasts jekabpils@lu.lv

Kuldīgas filiāle: adrese Kalna iela 19, Kuldīga, t. 63323457, 26437524, e-pasts kuldiga@lu.lv

Madonas filiāle: adrese birojs: Saieta laukums 1-406; studijas: Valdemāra bulv. 6, Madona, t. 29146912, e-pasts madona@lu.lv

Tukuma filiāle: adrese Pils iela 14, Tukums, t. 63126807, 26437342, e-pasts tukums@lu.lv

Ventspils filiāle: adrese Saules iela 10, Ventspils, t. 63628974, 26437524, e-pasts ventspils@lu.lv