Electrocardiography II

The aim of the course – to acquire theoretical and practical principles of electrocardiography in ECG interpretation, conclusion forming and clinical application. The course is to be completed in 40 lessons – 20 lectures and 20 practical classes.

At the beginning of the course it is planned to evaluate the previously acquired ECG knowledge by analyzing the electrocardiogram in a practical class.

The dynamic ratio of lectures and practical classes will be determined by the level of previously acquired knowledge of each particular group and the rhythm of the course topic acquisition.

In addition, there is a homework to be completed independently with a task to interpret the ECG. It is subsequently assessed during the next lesson.

The course concludes with a test, where each student will describe three ECGs with relevance to topics covered in the course.

Total lengh of programme – 40 stundas

Programme director– Silvija Hansone

Contact person  Gunta Mežakunga

More information and application:

Raiņa bulvāris 19, room 417, Riga

Tel.: (+371) 67034496, 26599035

Email: gvc@lu.lv

When applying, please, indicate your specialisation.

Programme timetable:

November 2, 2018          17:00–20:00           (Auditorium 426)

November 3, 2018           9:00–15:00            (Auditorium 240)

November 9, 2018          17:00–20:00           (Auditorium 426)

November 10, 2018         9:00–15:00            (Auditorium 240)

November 23, 2018         17:00–20:00           (Auditorium 240)

November 24, 2018         9:00–15:00            (Auditorium 240)

November 30, 2018        17:00–20:00           (Auditorium 240)

December 1, 2018          9:00–15:00            (Auditorium 240)

 

Locationta – Raiņa bulvāris 19, Riga, LV–1586

Course fee for one person – 113.00 EUR

The fee can be paid by bank transfer.

Recipient:   Latvijas Universitāte, reģ.Nr.90000076669

Account No.:  LV51NDEA0000082414423

Nordea Bank Finland Plc Latvijas fil.
code NDEALV2X

Note: When making the transfer, please, indicate THE ATTENDEE’S FIRST NAME, LAST NAME, PERSONAL ID NUMBER OR DATE OF BIRTH, and course title: MF Tālākizglītības centrs, Tālākizglītības kursi – ”Elektrokardiogrāfija II

Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV)
32 stundu apjomā (45 cilvēku grupai)

Kursu mērķis ir piedāvāt iespēju Latvijas psihologiem apgūt Vekslera intelekta testa bērniem (WISC-IV) struktūru un teorētisko pamatojumu un lietošanu psihologu darbā. Kursa klausītāji apgūs WISC-IV vadīšanas iemaņas (darba vides sagatavošanu; kontakta ar testējamo veidošanu; testa vadīšanu; protokola aizpildīšanu; atbilžu vērtēšanu, piešķirot sākotnējās un svērtās balles; svērto ballu pārvēršanu saliktajās ballēs); skalu profila izveidi un interpretāciju (tostarp, dažādu klīnisku traucējumu gadījumos); psiholoģiskās izpētes ar WISC-IV atzinuma rakstīšanu; ieteikumu izstrādi.

Kursa klausītāji neiegūst tiesības mācīt citiem šo testu lietošanu.

Kursa beigās klausītāji iegūst šādas kompetences:

Akadēmiskās kompetences: a) zina un izprot WISC-IV testa uzbūves un lietošanas prasības, b) zina un izprot testa lietošanas specifiku klīniskās grupās.
Profesionālas kompetences: a) prasmes lietot WISC-IV testu bērnu spēju un prasmju novērtēšanai, b) prasmes testu rezultātu aprēķināšanā, c) prasme interpretēt testa rezultātus kontekstā ar citu psiholoģisko izpētes instrumentu mērījumiem, d) prasme rakstīt psiholoģiskās izpētes rezultātos balstītu atzinumu, kas iekļauj uz izpētes rezultātiem balstītus ieteikumus.

Kursus vada LU PPMF Psiholoģijas nodaļas docētāji: profesore Sandra Sebre, asociētā profesore Baiba Martinsone

Kursu norises adrese: LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte,  Imantas 7.līnija 1, Rīga.

Kursu norises laiks: 2019.gada februāris  līdz 2019.gada jūnijs. Mācības notiks piektdienās.

  • 8. februāris 13.00 - 17.00
  • 22.februāris 13.00 - 17.00
  • 8. marts 12.300 - 19.00
  •  22. marts 10.00 - 17.30 
  • 5. aprīlis  10.00 - 17.30
  •  18. aprīlis  -  atzinumu iesniegšana
  • 10., 11., 17., 18. maijs  -  individuālās konsultācijas par iesniegtajiem atzinumiem (konkrēts laiks pēc iepriekšējas vienošanās)
  • jūnijs – apliecību izsniegšana

APMEKLĒJUMS IR OBLIGĀTS!


Kontaktpersona: asoc. prof. Anika Miltuze, anika.miltuze@lu.lv , tel.29466099

Maksa par kursu –  EUR 190,00 (ieskaitot PVN)

Pēc sekmīgas kursu apgūšanas Latvijas Universitāte izdod apliecību par apgūtu tālākizglītības programmu.

Kursanti, kuri sekmīgi apguvuši testa lietošanu, var iegādāties WISC-IV testa kolmplektu EUR 360,00 vērtībā (ieskaitot PVN)

 

Prasības pretendentiem - sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā + profesionālā maģistra grāds psiholoģijā ar kvalifikāciju „Psihologs” (vai tai līdzvērtīga izglītība)

 

Pieteikšanās:

1. kārta: Pretendenti aicināti pieteikties kursiem, sūtot uz adresi anika.miltuze@lu.lv:

1) Vēstuli / e-pastu brīvā formā (norādot vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un telefonu), kurā norādīta vēlme apmeklēt kursus;

2) ieskanētus apliecinošus dokumentus par iegūto izglītību – bakalaura un maģistra grādu psiholoģijā un nepieciešamo kvalifikāciju.

2.kārta: Ierodoties uz nodarbībām, iesniegt pases kopiju un aizpildītu tālākizglītības klausītāja pieteikumu (tiks nosūtīts e-pastā).

 

Pēc apstiprinājuma par dalību kursos saņemšanas līdz 2019. gada 1. februārim samaksāt pilnu mācību maksu (190.00 eiro) ar pārskaitījumu uz LU kontu. Maksājuma uzdevumu atsūtīt kontaktpersonai.

 

Latvijas Universitāte

Reģ. Nr. IZM Izglītības iestāžu reģistrā 3341000218

PVN reģ. Nr.: LV 90000076669

Pasta indekss: LV-1586

Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga

 

Konts:

LV51NDEA0000082414423
Luminor Bank AS
NDEALV2XXXX

 

Maksājuma uzdevumā nepieciešams norādīt „Tālākizglītības kursi Psiholoģiskā novērtēšana ar WISC-IV".

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā rakstiet: anika.miltuze@lu.lv