Doctoral study programme "Mathematics"

The aim of the doctoral study programme in mathematics is to prepare highly qualified specialists in mathematics and applied mathematics to become academic staff members in universities and scientific institutes, as well as employment in the national economy.

Doktora studiju programmas obligāto daļu veido studijas un promocijas darba izstrāde (literatūras analīze, pētījumu veikšana, rezultātu prezentēšana konferencēs, zinātnisko publikāciju sagatavošana), vispārējo prasmju modulis, promocijas eksāmeni, kā arī dalība LU doktorantūras skolās vai līdzvērtība pieredze. Obligātās daļas apjoms ir 178 KP.

Ierobežotās izvēlas daļas apjoms ir 14 KP, to veido apakšprogrammas Matemātika atbilstošie teorētiskie kursi, tādi kā Kategoriju teorija un tās lietojumi, Izšķiramība algebrā, Fraktālā ģeometrija, Paradigmas matemātikā un citi.

Programmas absolventu iespējamais darba tirgus aptver gan akadēmisko darbu Latvijas augstskolās (LU, RTU, DU, LLU, LiepU, VeA un citas), pētniecisko darbu institūtos (LU MII, EDI, un citi), kā arī darbu tautsaimniecības uzņēmumos (Accenture, Emergn, Tilde, White-cryption u.c.) un valsts pārvaldē (Latvijas Banka, Centrālā statistikas pārvalde). Visās šajās vietās ir lietderīgas padziļinātas datorzinātnes un matemātikas zināšanas. LU sagatavotie jaunie zinātņu doktori augstu kotējas ES un citu valstu pētnieciskajās organizācijās. (Piemēram, LU sagatavotie zinātņu doktori datorzinātnē ir strādājuši vai strādā prestižajā Masāčūsetsas tehnoloģiju instiūtā (MIT) ASV, Bristoles universitātē Lielbritānijā, Bozenes-Bolcāno universitātē Itālijā, Ālesundas augstskolā Norvēģijā un citur ārzemēs.).  Tautsaimniecībā DSP "Datorzinātne un matemātika" absolventi būs interesanti uzņēmumiem kas rada innovatīvus produktus un tehnoloģijas. Tas ietver gan lielus uzņēmumus, kas mēģina ieņemt tehnoloģiski sarežģītākas nišas (piemēram, Accenture), gan augsti inovatīvus mazos un vidējos uzņēmumus (piemēram, Tilde, kas aktīvi iesaistās Eiropas mēroga pētniecības programmās valodu tehnoloģiju jomā). Var apgalvot, ka esošais pieprasījums no akadēmiskās vides, tautsaimniecības un valsts pārvaldes ievērojami pārsniedz sagatavoto zinātņu doktoru skaitu un darba tirgus tuvākajā laikā piesātināts netiks.

Pilna laika klātienē 4 gadi (8 semestri)
Studiju maksa gadā - 7340 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem. Studiju maksa gadā - 7340 EUR citu valstu pilsoņiem. Maksas vietas - 5
Budžeta vietas - 5
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) dabaszinātnēs

Maģistra grāds datorzinātnēs, maģistra grāds matemātikā, inženierzinātņu maģistra grāds datorzinātnē vai informācijas tehnoloģijā, vai minētajiem maģistra grādiem pielīdzināma augstākāka izglītība; maģistra grāds citā nozarē ar darba pieredzi informācijas tehnoloģiju vai matemātikas jomā; sekmīgi nokārtoti iestājpārbaudījumi.