Pharmacy - bachelor study programme

Language of instruction: Latvian

The content of the study program is internationally regulated and provides the acquisition of skills necessary for the labor market on pharmacy and information technologies, knowledge of medicines and substances used in the manufacture of medicines, as well as the latest scientific achievements in basic pharmaceutical disciplines. The curriculum aims to acquire good pharmaceutical practice competencies and emphasizes the importance of a science-based approach to the health care system. The basic principles and methods of implementation of pharmaceutical care are observed in the program, but the students' independent work skills are developed during the development of the bachelor's thesis.

Studiju programmas obligātajā (A) daļā tiek apgūti kursi 86 kredītpunktu apjomā: Augu un dzīvnieku bioloģija, Anatomija un fizioloģija, Praktiskā farmācija, Profesionālā ētika, Latīņu valoda, Medicīniskā terminoloģija, Vispārīgā ķīmija, Medicīnas mikrobioloģija, Imunoloģija, Farmakognozija, Neorganiskā ķīmija, Patfizioloģija, Analītiskā ķīmija, Farmakoloģija un farmakoterapija, Organiskā ķīmija, Farmakokinētika, Zāļu vielu metabolisms, Bioķīmija I, Farmācijas ķīmija, Fizika, Klīniskā farmācija, Zāļu formu tehnoloģija, Toksikoloģija un vides bioķīmija, Informātika, Datu bāzes, Ārstniecisko vielu biosintēze augos, Šūnu bioloģija. 
 
Ierobežotās izvēles (B) daļā tiek apgūti kursi 22 kredītpunktu apjomā, bet brīvās izvēles (C) daļā studenti 12 kredītpunktu apjomā var apgūt citās fakultātēs, citās nozarēs. 
 
Iespējams noteiktu studiju peridodu pavadīt ārvalstu sadarbības augstskolās Erasmus+ un citu programmu ietvaros. Populārākās apmaiņas universitātes ir Florences Universitāte Itālijā, Helsinku Universitāte Somijā un Koimbras Universitāte Portugālē, kā arī Utrehtas Augstskola Nīderlandē.

Ar bakalaura grādu var turpināt studijas maģistrantūrā vai strādāt farmaceitiskās darbības jomās, kur nav nepieciešams farmaceita sertifikāts. Farmācijas bakalauri drīkst strādāt farmaceitiskos uzņēmumos, aģentūrās un zinātniskos institūtos.

3 years or 6 semesters
Latvian citizens/ non-citizens; EU/EEA/Swiss citizens and EU residents - 2400 EUR/year. Citizens of other countries - 6000 EUR/year.
For the Autumn intake 2022 - 12 state funded budget places
Bachelor of Health Sciences in Pharmacy

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā
CE latviešu valodā
CE matemātikā*

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme ķīmijā vai dabaszinībās 
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā 
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos 

Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgai (ne zemākai par 4) gada atzīmei ķīmijā vai vismaz viduvējai (ne zemākai par 5) gada atzīmei dabaszinībās

Papildu punkti: LU Jauno mediķu skolas absolventi 2021. un 2022. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 10 punktus. LU Jauno mediķu skolas absolventi 2019. un 2020. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 5 punktus

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ķīmijas olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2021. un 2022. gadā.