Moderno valodu un biznesa studijas - bakalaura studiju programma

Programma piedāvā iegūt akadēmiskas zināšanas lietišķajā valodniecībā un komerczinībās. Tā ļauj attīstīt starpkultūru komunikācijas prasmes, uzņēmējdarbības prasmes, prasmi strādāt komandā, izrādīt iniciatīvu un citas starptautiskajā darba tirgū nepieciešamās prasmes. Programmas obligātajā sadaļā iekļauts studiju kurss "Prakse lietišķajā valodniecībā". Studiju programma ļauj izvēlēties vienu no valodu moduļiem: angļu-franču, angļu-spāņu vai angļu-vācu, kuros studenti iegūst zināšanas un prasmes lietišķajā angļu un otrajā svešvalodā. Studiju valoda: angļu.

Programmas direktore

Dr. philol., asoc. prof. Jana Kuzmina

  • 1. gads – Biznesa angļu valoda, Angļu valodas komunikatīvā gramatika, Mikroekonomika, Makroekonomika, Ievads valodniecībā ar specializāciju anglistikā, studiju kursi izvēlētajā valodas apakšprogrammā u. c.;
  • 2. gads – Finanšu angļu valoda, Ievads biznesa diskursā, Grāmatvedības teorija, Vadības teorija, studiju kursi izvēlētajā valodas apakšprogrammā, trešā svešvaloda (iespējams izvēlēties itāļu, vācu, franču, spāņu, zviedru, norvēģu valodu), ASV / Lielbritānijas / Kanādas u.c. valstu kultūras studijas u.c.;
  • 3. gads – Juridiskā angļu valoda, Lietišķā spāņu (vācu/franču) valoda, Tirgvedība, Starpkultūru komunikācija, Tulkošanas pamati, Ekonomikas antropoloģija, Starptautiskās ekonomiskās attiecības, kursa darbs u. c.
  • 4. gads – Prakse lietišķajā valodniecībā, Personālvadība, Uzņēmējdarbība Eiropas Savienībā, Uzņēmuma stratēģijas un politikas vadīšana, Angļu valodas leksikoloģija un stilistika, bakalaura darbs u.c.

Studiju programmā ir iekļauta prakse 4 kredītpunktu apjomā, kas studentiem ļauj pārbaudīt savas prasmes, darbojoties kā vadītāju asistentiem un dažādu komercdarbības jomu darbinieku palīgiem  valsts iestādēs un privātajos uzņēmumos gan Latvijā, gan ārzemēs, tostarp ERASMUS+ programmas ietvaros.

Studiju programmas absolventi strādā par organizāciju vadītāju asistentiem, projektu vadītāju asistentiem, mārketinga nodaļu vadītāju asistentiem, referentiem, tulkiem, pasniedzējiem valodu centros un citos amatos, kur nepieciešama vairāku valodu un biznesa vadības un ekonomikas zināšanu integrēšana, kā arī vada paši savus uzņēmumus.

Studentes Elizabetes Zariņas intervija ar uzņēmuma “Printful” pārstāvi Mariannu Zvaigzni

Elizabete Vagnere, vadības sekretāre Latvijas Bankā

Pirms studiju uzsākšanas man nebija īstas pārliecības par to, ko vēlos darīt turpmāk dzīvē. Programmas starpdisciplinārā pieeja man ir palīdzējusi saprast, kuri virzieni mani vairāk saista, un ir atklājusi arī jaunas mani interesējošas nozares. Ņemot vērā savu un studiju biedru pieredzi, varu teikt, ka šī programma paver plašas darba iespējas. Pirmajos studiju gados darbojos
tulkošanas jomā, bet 4. kursā saņēmu darba piedāvājumu no Latvijas Bankas, kur šobrīd strādāju kā vadības sekretāre. Darbā man īpaši noder padziļinātās angļu valodas zināšanas lietišķajā komunikācijā un ekonomikas un finanšu jomās, kā arī prasme darboties komandā un ātri pielāgoties nestandarta situācijām.

Pilna laika klātiene (PLK) - 4 gadi; nepilna laika neklātiene (NLN) - 5 gadi

Studiju maksa gadā PLK - 2100 EUR; NLN - 1600 EUR. 2020. gada rudens semestrī maksas vietas PLK - 50, NLN - 30.

Uzņemšanai 2020. gada rudens semestrī budžeta vietas PLK - 6

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds

Uzņemšana 2021. gadā notiks studiju programmā "Anglistika, Eiropas valodu un biznesa studijas”. Programma ir licencēšanas procesā. Sekojiet līdzi informācijai www.lu.lv.

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā
CE matemātikā*

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā
gada atzīme matemātikā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Priekšrocības: Latvijas valsts angļu valodas olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2019. un 2020. gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences valodniecības un literatūrzinātnes zinātņu nozares (angļu valoda) 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2019. un 2020. gadā.

Studiju programmas PLK metodiķe Ieva Melbārde, tālr. 6703 4913, e-pasts: ieva.melbarde@lu.lv
Studiju programmas NLN metodiķe Agnese Šnipke, tālr.6703 4914, e-pasts: agnese.snipke@lu.lv
Programmas koordinatore Vineta Apse: vineta.apse@lu.lv

HZF darbojas rotācija – studentiem ar labām sekmēm ir iespēja iegūt budžeta vietu, valsts un mecenātu stipendijas.