Krievu filoloģija - maģistra studiju programma

Tā ir akadēmisko studiju programma, kas sagatavo speciālistus krievu un slāvu valodniecības un literatūrzinātnes jomā.

Krievu filoloģijas MSP ir domāta tiem, kuri vēlas:

  • iegūt maģistra līmeņa kompetences pētnieciskā vidē;
  • strādāt ar unikāliem vietējiem materiāliem (periodikas un teātra arhīvi, piedalīšanās folkloras ekspedīcijās u.c.);  
  • pilnveidot teksta veidošanas, tulkošanas, projekta un izdevējdarbības prasmes (studiju kursos Lietišķā krievu valodniecība, Mūsdienu slāvu plašsaziņas līdzekļu valoda, Krievu klasiskās literatūras izdevumi: avoti, tekstoloģija un tulkojumi, Pētnieciskais projekts literatūrzinātnē  u.c.);
  • apgūt krievu valodas kā svešvalodas pasniegšanas metodiku;
  • apgūt krievu un slāvu filoloģiju ievērojamākajos Eiropas un pasaules rusistikas un slāvistikas centros un universitātēs (Krakova, Prāga, Brno, Tartu, Berlīne, Vīne, Roma, Barselona, u.c.).

Programmas direktore

Dr. philol., asoc. prof. Nataļja Šroma

Liela uzmanība programmā pievērsta teorētisko zināšanu apgūšanai rusistikas un slāvistikas nozarē (kursi Literatūras teorija, Valodniecības un krievu valodniecības vēsture, Literatūrzinātnes un krievu literatūrzinātnes un kritikas vēsture, Krievu literārā dzīve Latvijas brīvvalstī (1918.-1940.) u.c.)

Programma piedāvā divus studiju moduļus:

  • valodniecības modulis (kursi Kognitīvā lingvistika, Etnopsiholingvistika, Lingvistiskā pragmatika, Diahroniskā lingvistika u.c.);
  • literatūrzinātnes modulis (kursi Slāvu literatūra starpkultūru pētījumos un tulkojumos, Dzimumsocialitātes reprezentācijas krievu literatūrā, Etnokultūru stereotipi slāvu literatūrā un folklorā, Jaunākās krievu literatūras jautājumi u.c.)

Programmas absolventi ir konkurētspējīgi mūsdienu darba tirgū. Viņi strādā  laikrakstu un žurnālu redakcijās, grāmatu apgādos, izdevniecībās, Latvijas un Eiropas tulkošanas institūcijās, augstskolās (arī Latvijas Universitātē), koledžās, skolās. Krievu filoloģijas absolventus var sastapt televīzijas un radio darbinieku vidū, tūrisma aģentūrās, vēstniecībās un diplomātiskajās pārstāvniecībās, kā arī Latvijas Republikas Valsts prezidenta kancelejas darbinieku vidū.

Natālija Muhina, mārketinga aģentūra “New Black”

Man ļoti patikā mācīties Latvijas Universitātē – kaut gan tas skan banāli. Piecus gadus es pavadīju Humanitāro zinātņu fakultātē, studējot krievu filoloģiju. Studiju laikā es beidzot iemācījos ne tikai lasīt, bet arī saprast rakstīto (izmēģiniet kādreiz vienlaikus lasīt 4-5 grāmatas). Tas, ka es zinu, kas ir fonēma man dzīvē nepalīdz, bet rada manī sajūtu, ka tomēr esmu gudrs cilvēks. Bet, ja nopietni –  studiju laikā esmu ieguvusi lieliskas zināšanas, ko izmantoju savā ikdienas darbā. Jā! Es joprojām izmantoju to, ko iemācījos, jo strādāju radošajā digitālā satura mārketinga aģentūrā “New Black” un radu īsākus un garākus tekstus, kā arī tulkoju. Studiju laikā arī strādāju par skolotāju. Visiem iesaku kļūst par filologu, jo filoloģija tā ir īstā maģija! Un kam gan nepatiktu kļūt par maģijas maģistru!

pilna laika klātiene - 2 gadi

Studiju maksa gadā - 2100 EUR. 2020. rudens semestrī maksas vietas - 10.

Uzņemšanai 2020. gada rudens semestrī budžeta vietas - 15

Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā

Uzņemšana 2021. gadā notiks studiju programmā "Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas”, apakšprogrammā “Rusistika un slāvistika". Programma ir licencēšanas procesā. Sekojiet līdzi informācijai www.lu.lv.

Vispārīgie nosacījumi 

Iepriekšējā izglītība:

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā vai tam atbilstoša augstākā akadēmiskā izglītība

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400);

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2019./2020. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Krievu filoloģija” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi);

Papildu nosacījums: personām, kuras nav LU bakalaura studiju programmas „Krievu filoloģija” absolventi, nepieciešama krievu valodas prasme, kuru apliecina vērtējums krievu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 7 (10 ballu sistēmā) jeb „labi”) vai LU HZF Krievu valodas kā svešvalodas eksaminācijas centra izsniegts sertifikāts, izņemot gadījumus, kad krievu valoda ir dzimtā valoda un/vai iepriekšējā izglītība iegūta krievu valodā.

Studiju programmas metodiķe Jeļena Sevastjanova, tālr. 6703 4924, e-pasts: jelena.sevastjanova@lu.lv

Seko mums Facebook:  Slavistikas Nodaļa;
e-pasts: slavistika.lu@gmail.com