Vācu filoloģija - maģistra studiju programma

Programma piedāvā iespēju studentiem iegūt grādu vācu filoloģijā. Programmas mērķis ir padziļināt studējošo zināšanas par filoloģijas zinātņu nozaru saturu, metodoloģiju un attīstības virzieniem, sagatavojot darba tirgum maģistru ar plašām akadēmiskām kompetencēm, spējīgu patstāvīgi realizēt pētnieciskās aktivitātes un motivējot studijām doktorantūrā literatūrzinātnes vai valodniecības nozarē.

Programmas direktore

Dr. philol., Dr. phil., prof. Ineta Balode

Programmas studentiem ir iespēja apgūt starpkultūru lingvistiku, starpkultūru literatūrzinātni un kultūrzinātni, starpkultūru komunikāciju, valodu un kultūru kontaktus un kontrastus (šobrīd: zviedru valodu un kultūru), pētniecības praksi.

Studiju programmas absolventiem paveras plašs darbalauks jomās, kas saistītas ar svešvalodu (vācu valodas un otras svešvalodas) zināšanām. Pēc studiju beigšanas absolventi ir sagatavoti darbam dažādās Latvijas Republikas institūcijās, tostarp mācību un zinātniskajās iestādēs, tulkošanas birojos, redakcijās, izdevniecībās un citur.

pilna laika klātiene - 2 gadi

Studiju maksa gadā - 2100 EUR. 2020. rudens semestrī maksas vietas - 5.

Uzņemšanai 2020. gada rudens semestrī budžeta vietas - 10

Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā

Uzņemšana 2021. gadā notiks studiju programmā "Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas”, apakšprogrammā “Ģērmānistika". Programma ir licencēšanas procesā. Sekojiet līdzi informācijai www.lu.lv.

Vispārīgie nosacījumi 

Iepriekšējā izglītība:

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds vai tam pielīdzināma otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai augstākā izglītība

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400);

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2019./2020. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Vācu filoloģija” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi);

Papildu nosacījums: personām, kuras nav LU bakalaura studiju programmas „Vācu filoloģija” absolventi, nepieciešama vācu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko vācu valodas testu rezultāti vai vērtējums vācu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā) jeb „gandrīz labi”), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta vācu valodā.

Studiju programmas metodiķe Agnese Šnipke, tālr. 6703 4914, e-pasts: agnese.snipke@lu.lv

Seko mums:  facebook.com/LUGermanistika