Klasiskā filoloģija - maģistra studiju programma

Klasiskās filoloģijas maģistra studiju programmas mērķis –  filoloģiskas un kultūrvēsturiskas zināšanas Eiropas senākā un vienlaikus mūžīgā klasiskā mantojuma jomā, tā vispusīga izpratne. Pamatuzdevumi: valodas, rētorikas, stila, mīta, mākslas iezīmju, ekskluzīvu literatūras žanru materiālā pētīt un vērtēt atskaņas, ietekmes mūslaiku dzīvē, valodā, kultūrā. Ieguvumi: filoloģiski un kultūrvēsturiski dziļas zināšanas Eiropas klasiskajā kultūrainavā.

Programmas direktore

Klasisko valodu dzīvi vēsturiskās kolīzijās un retos tekstos, mitoloģijas un literatūras žanru teorētiskos pamatus un to praktisko izdzīvošanu gadsimtos līdz mūslaikiem.

Absolventi strādā institūcijās, kur pieprasīti vispusīgi valodnieki un kultūrvēstures speciālisti ar dziļām, klasiskām zināšanām (augstskolas un klasiskās ģimnāzijas, lielākās bibliotēkas un izdevniecības, ES un citas starptautiskas institūcijas, Latvijas un citu valstu diplomātiskās pārstāvniecības, Eiropas tulkošanas institūcijas).

Pēc maģistra studijām iespējams turpināt studijas doktorantūrā, kuras beidzot, var pievērsties pētniecībai vai darbam augstākās izglītības iestādēs.

Iveta Skrastiņa, diplomāte LR Ārlietu ministrijā

Ja par labu meistaru mēdz teikt, ka tas ir cilvēks ar zelta rokām, tad klasiskās filoloģijas studentiem un absolventiem ir zelta galvas, jo šo tik ekskluzīvo, bet reizē arī smagsvara studiju programmu parasti izvēlas motivēti un gudri jaunieši. Studiju gaitā vēl jo vairāk tiek nostiprinātas analītiskās spējas un patstāvīga domāšana, māka saskatīt būtisko un mūsdienās tik svarīgā un aktuālā prasme to formulēt skaistā un bagātā valodā. Klasiķis ir ikviena darba devēja sapnis – zinošs, patstāvīgs, pacietīgs, stipras gribas speciālists (tāds, kuram nav nekas dāvināts vai "īzī pīzī" nācis, bet bijis melnu muti jārok un jārok arī brīžos, kad gribējies plinti mest krūmos). Klasiķis ir ne tikai savas jomas profesionālis, tas ir augstas raudzes intelektuālis.

pilna laika klātiene - 2 gadi

Studiju maksa gadā - 2100 EUR. 2020. rudens semestrī maksas vietas - 5.

Uzņemšanai 2020. gada rudens semestrī budžeta vietas - 10

Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā

Uzņemšana 2021. gadā notiks studiju programmā "Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas”, apakšprogrammā “Klasiskās studijas". Programma ir licencēšanas procesā. Sekojiet līdzi informācijai www.lu.lv.

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400);

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2019./2020. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Klasiskā filoloģija” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 9 (teicami)

Papildu nosacījums: personām, kurām izglītības dokumentā nav vērtējuma latīņu/sengrieķu valodā un antīkajā literatūrā, maģistra studiju programmas 1. studiju gadā ir papildus jāapgūst izlīdzinošie pamatkursi (latīņu valoda, sengrieķu valoda, antīkā literatūra Eiropas kultūrvēstures kontekstā)

Studiju programmas metodiķe Agnese Kirovāne, tālr. 6703 4919, e-pasts: agnese.kirovane@lu.lv

Reflektantiem, kuriem nav zināšanu latīņu un sengrieķu valodā, tās pamatlīmenī apgūstamas paralēli citiem studiju kursiem.