Baltijas jūras reģiona studijas - maģistra studiju programma

Programma ir starpdisciplināra, tā sagatavo kvalificētus analītiķus ar kompetenci Baltijas jūras reģionā, ekspertus ar speciālām zināšanām par reģiona kultūras, ekonomikas, sabiedrības, vides u. c. attīstības procesiem, pētniekus, kuri veicinātu un stiprinātu reģionālo sadarbību.

Programmas direktors

Programma piedāvā apgūt šādus moduļus:

  • vispārējais modulis (Baltijas jūras reģions un iedzīvotāji, Reģionālās un lokālās kultūras Baltijā, Pētniecības metodes un organizācija);
  • sabiedrība un vide (Globālie un reģionālie demogrāfiskie izaicinājumi, Latvijas – Baltijas jūras reģiona valsts – ģeogrāfija, Līdzsvarota attīstība Baltijas jūras reģionā, Baltijas valstu ekonomika, Līdzsvarota tūrisma attīstība un produktu pārvaldība);
  • politika un cilvēktiesības (Salīdzinošās starptautiskās cilvēktiesības Baltijas valstīs, Valodas politika Baltijas jūras reģiona valstīs);
  • kultūra un izglītība (Baltijas jūras reģiona kultūrvēstures aspekti, Baltijas jūras reģiona tautu literatūra, Baltijas mūzika, Audiovizuālie mediji Baltijas jūras reģionā, Izglītības attīstība Baltijas jūras reģiona kontekstā, Etnisko minoritāšu kultūrvēsturiskie aspekti Baltijā).

Baltijas jūras reģiona studiju programmas beidzēji var strādāt valsts, nevalstiskajās un privātajās institūcijās, diplomātiskajās struktūrās – vēstniecībās, kultūras, biznesa un citādās pārstāvniecībās ārzemēs, starptautiskās organizācijās – ANO, UNESCO, NATO, Eiropas Padomē u.c., biznesa uzņēmumos, kas darbojas Baltijas jūras reģionā, augstākās izglītības iestādēs un pētniecības institūtos. Programmu sekmīgi beidzot, var studēt doktorantūrā.

Inga Sergeiceva

Pašlaik strādāju Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā, Eiropas Savienības koordinācijas departamentā. Darba gaitu uzsākšana Ārlietu ministrijā bija viens no izaicinājumumiem BJR maģistra studiju laikā. Uzskatu, ka man ir veiksmīgi izdevies apvienot studēšanu ar darbu. Pašas studijas Baltijas jūras reģiona programmā bija ļoti vērtīgs ieguldījums manai profesionālajai un arī akadēmiskajai izaugsmei. Pirmkārt, ļoti svarīgi bija tas, ka mums tika dota iespēja studēt angļu valodā. Otrkārt, pati studiju programma tika veidota tā, lai sniegtu studentiem daudzpusīgas zināšanas un izpratni, koncentrējoties uz Baltijas jūras reģiona valstīm. Esmu gandarīta par to, ka šīs studijas man deva iespēju sadarboties un mācīties no profesionāliem, kompetentiem un ļoti sirsnīgiem pasniedzējiem, kā arī jaukām kursa biedrenēm.

Beāte Ramiņa

Strādāju Latvijas Universitātes Ārlietu departamentā par ārējo sakaru koordinatori. Baltijas jūras reģiona studiju programmu izvēlējos galvenokārt tāpēc, ka tā tiek pasniegta angļu valodā un sniedz padziļinātas zināšanas par attiecīgo reģionu. Viss, ko es izbaudīju, bija iepriekš līdz galam neizzināts un pasniegts ar laikmetīgām mācību metodēm, un laikam tāpēc arī ar lielu iedvesmu pievērsos studiju procesam. Manuprāt, šī programma ne tikai ļauj izbaudīt internacionālu studiju vidi, bet arī piedāvā unikālus studiju kursus, piemēram, par Baltijas mūziku vai kino vēsturi Baltijas jūras reģionā. Pieļauju, ka šie mani slavas vārdi lielā mērā ir, pateicoties atsaucīgajiem un zinošajiem pasniedzējiem. Tā kā mans ikdienas darbs ir tieši saistīts ar ārvalstu apmaiņas studentiem, man bija lieliska iespēja izbaudīt semestri Tartu universitātē un izbaudīt uz savas ādas to, ar ko saskaras ārvalstu studenti, braucot studēt uz Latvijas Universitāti, proti, jaunu vidi un interkulturālu studiju pieredzi. Iegūtā pieredze ir neaprakstāma, tomēr nepameta sajūta, ka ‘mājās’ ir labāk.

Jeļena Avanesova

Savu bakalaura grādu ieguvu Rīgas Ekonomikas augstskolā ar specializāciju mārketingā un finansēs, bet tālāko izglītību izvēlējos iegūt LU daudznozaru maģistra programmā Baltijas jūras reģiona studijas. Kopš 2009. gada es strādāju starptautiskā uzņēmumā EPSI Rating un no 2011. gada esmu tā oficiālais pārstāvis Baltijā (EPSI Baltic). Šis uzņēmums veic banku, mobilo operatoru, lielveikalu, apdrošināšanas un citu kompāniju privāto un korporatīvo klientu apmierinātības pētījumus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Studijas maģistratūrā man palīdzēja labāk izprast Latvijas un citu Baltijas valstu ekonomisko, politisko un sociālo attīstību, kas ir ļoti noderīgi manā darbā, jo palīdz analizēt un izskaidrot sabiedrības reakciju uz dažādām izmaiņām. Manā darbā ir svarīgi spēt saskatīt dažādību starp Baltijas valstīm un to iedzīvotājiem, kā arī parādīt to citiem, jo bieži vien Latvija, Lietuva un Igaunija tiek uztvertas kā viens nedalāms reģions. Studiju laikā mēs analizējām vairākas aktuālas tēmas, kas bieži skāra ne tikai Baltijas valstis un Baltijas jūras reģionu, bet arī pasauli kopumā. Tāpēc es noteikti ieteiktu šo maģistra programmu visiem tiem, kas savā darbā vai vienkārši dzīvē vēlētos labāk izprast parādības mūsdienu pasaulē.

pilna laika klātiene - 2 gadi

Studiju maksa gadā - 2100 EUR. 2020. rudens semestrī maksas vietas - 15.

Uzņemšanai 2020. gada rudens semestrī budžeta vietas - 10

Humanitāro zinātņu maģistra grāds Baltijas jūras reģiona studijās

Uzņemšana 2021. gadā notiks studiju programmā "Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas”, apakšprogrammā “Baltijas jūras reģiona studijas". Programma ir licencēšanas procesā. Sekojiet līdzi informācijai www.lu.lv.

Vispārīgie nosacījumi 

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura grāds vai tam pielīdzināma izglītība

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)

Papildu nosacījums: angļu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko angļu valodas testu rezultāti, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā) jeb „gandrīz labi”), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

Studiju programmas metodiķe Agnese Kirovāne, tālr. 6703 4919, e-pasts: agnese.kirovane@lu.lv