Ģeoloģijas maģistra studiju programma sniedz akadēmisku izglītību ģeoloģijā, nodrošinot mūsdienīgas teorētiskās un metodiskās zināšanas tādās apakšnozarēs, kā kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija, lietišķā ģeoloģija un pamatiežu ģeoloģija. Programma attīsta iemaņas zinātniskās pētniecības darbā, paredzot iespējas piedalīties divu doktorantūras skolu – „Zemes resursi un to ilgtspējīga izmantošana” un „Dzīvnieku daudzveidība un vides kvalitāte” pasākumos, kā arī sekmē darba tirgū nepieciešamo praktisko iemaņu nostiprināšanu, tajā skaitā arī apgūstot lietišķo ģeoloģijas studiju kursu kādā no ģeoloģijas jomā strādājošiem uzņēmumiem vai organizācijām.

 

Studiju programmas direktors

Studiju programmas saturs sekmē augstas profesionālas kvalifikācijas iegūšanu ģeoloģijā. Apgūstot tādus obligātos kursus kā „Zemes dinamiskās sistēmas”, „Latvijas reģionālā ģeoloģija un ģeomorfoloģija”, „Datu bāzes un ģeoloģiskā modelēšana”, „Derīgo izrakteņu ģeoloģija”, kā arī virkni izvēles daļas kursu, studentiem ir iespējas apgūt aktuālākās atziņas ģeoloģijā un radniecīgās Zemes zinātnēs, bet kurss „Ģeoloģiskie pētījumi Eiropas Savienībā” sniedz ieskatu mūsdienu ģeoloģijas aktuālākajās zinātniskās problēmās un izmainās pētījumu realizācijā Eiropas Savienības telpā. Specializāciju un prasmju apgūšanu kādā no ģeoloģijas apakšnozarēm nodrošina izvēles daļas kursi, tādi kā „Glaciālā ģeoloģija” un „Kvartāra vide un stratigrāfija” kvartārģeoloģijā, „Mikropaleontoloģija”, „Sedimentācijas vide un procesi”, „Notikumu un secību stratigrāfija” pamatiežu ģeoloģijā, „Inženierģeoloģiskie pētījumi un metodika”, „Pazemes ūdeņu resursi, dinamika un monitorings”, „Radiolokācija ģeoloģiskos pētījumos” un citi lietišķā ģeoloģijā.

Darba iespējas: Latvijā nozīmīgi ir ģeoloģiskie pētījumi, veicot ēku, ceļu un citu konstrukciju būvniecību, kā arī derīgo izrakteņu un pazemes ūdeņu pētījumi, tādēļ darba tirgus ģeoloģijā ir plašs - privātfirmās, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, kā arī citās valsts un pašvaldību iestādēs. Jauni, kvalificēti speciālisti ir vajadzīgi arī LU un citās augstskolās - viņi var tikt iesaistīti studentu apmācībā, darbā laboratorijās un zinātnisko pētījumu realizācijā. Programmas absolventi bieži vien atrod darbu Eiropas Savienības valstīs vai turpina studijas doktorantūrā gan Eiropā, gan ārpus tās.

4 semestri (2 gadi)
Studiju maksa gadā - 2000 EUR
Uzņemšanai 2021. gada rudens semestrī - 25
Dabaszinātņu maģistra grāds ģeoloģijā

Vispārīgie nosacījumi 

Iepriekšējā izglītība:

Dabaszinātņu bakalaura grāds (vai tam pielīdzināma augstākā izglītība) ģeoloģijā, ģeogrāfijā, vides zinātnē, bioloģijā, ķīmijā, fizikā vai inženierzinātņu bakalaura grāds (vai tam pielīdzināma augstākā izglītība) būvniecībā

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (35 x 10 = 350) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 300 = 300);

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2021./2022. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Ģeoloģija” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 7 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi);

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)