Vadībzinātne

Language of instruction: Latvian

Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit

Vadībzinātnes doktora studiju programma (DSP) aptver divas zinātnes apakšnozares – uzņēmējdarbības vadība un sabiedrības vadība. Šāds dalījums ir attaisnojies, jo sabiedrības vadībai (publiskajai pārvaldei) un uzņēmējdarbības vadībai ir daudz kopīga. Uzņēmējdarbības vadības principi, metodes un virzieni pēdējā laikā arvien plašāk tiek izmantoti sabiedrības vadībā.

Doktorantiem ir iespēja iesaistīties doktorantūras skolās, tādās kā:

  • Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās;
  • Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana;
  • Datorzinātne un tās starpdisciplinārie lietojumi dabaszinātnēs un sociālajās zinātnēs;
  • Cilvēka kapacitāte un mācīšanās dzīvei dažādību iekļaujošos kontekstos;
  • Indivīdu, grupu un organizāciju attīstība psiholoģisko, izglītības un sociālo faktoru mijiedarbības ietekmē u. c.

Studentiem ar labām Eiropas valodu zināšanām ir iespēja doties Erasmus+ apmaiņas studijās vai praksē (prakse nav obligāta dotas programmas ietvaros) uz vairākām Eiropas valstīm, piemēram, Bulgāriju, Horvātiju, Dāniju, Vāciju, Islandi, Lietuvu, Nīderlandi, Poliju, Turciju, u.c. Kā arī var piedalīties apmaiņas programmās divpusējo līgumu ietvaros, kas šobrīd ir noslēgti ar 119 augstskolām 40 valstīs (t.sk. ASV, Argentīnā, Austrālijā, Brazīlijā, Dienvidkorejā, Indijā, Japānā, Kanādā, Ķīnā, Krievijā u. c.).

 

Jaunākās informācijas tehnoloģijas, datu apstrāde un prezentācija, Jaunākās pētniecības metodes vadības un ekonomikas zinātnēs, Personālvadības problēmas, Projektu vadīšanas aktuālās problēmas, promocijas darbs u. c.

Vadībzinātnes doktora studiju programmas beidzējiem jāprot strādāt kā zinātniekiem pētnieciskajos institūtos, kā docētājiem universitātēs, jārod darbs valsts iestādēs, vai jāiejūtas vadošo ekspertu lomā ES darba tirgus atbilstošās pozīcijās. Zinātniskais grāds ir paredzēts kā pilnvērtīgs, starptautiski salīdzināms, ļaujot programmas beidzējiem piedalīties un dot savu ieguldījumu akadēmisko problēmu risināšanā nacionālā un starptautiskā līmenī.

PLK (pilna laika klātiene) - 6 semestri

Studiju maksa gadā - 2150 €

Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019.gada rudens semestrī par budžeta finansējumu - 3, par personīgo finansējumu - 10

Vadībzinātnes doktora zinātniskais grāds

Iepriekšējā izglītība:

  • maģistra grāds ekonomikā vai vadībzinātnē.

Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās.

Detalizēta informācija par studiju programmu un uzņemšanas nosacījumiem PIEEJAMA ŠEIT.

Programmas sekretāre: Ivanda Jakovele, Aspazijas bulvāris 5, 524. telpa, tālrunis +371 67034725, e-pasts: ivanda.jakovele@lu.lv  

Detalizēta informācija par studiju programmu, uzņemšanas nosacījumiem, studiju plāns un papildu informācija PIEEJAMI ŠEIT.