Biznesa vadība

Language of instruction: Latvian

Bakalaura studiju programmas "Biznesa vadība" mērķis ir nodrošināt studentiem tādu akadēmisko izglītību, konkurētspējīgu profesionālo sagatavotību un praktiskās iemaņas vadības zinātnē, lai pēc šiem speciālistiem būtu stabils un ilgtspējīgs pieprasījums Latvijas un ārzemju darba tirgū, kā arī lai studenti un absolventi spētu uzsākt paši savu uzņēmējdarbību. Pirmai akadēmiskais gads visiem studiju programmas dalībniekiem ir vienota programma. Studiju programmas specializācijas priekšmetu apguve sākas otrajā akadēmiskajā gadā, un pilna laika klātienes studentiem ir paredzēta iespēja specializēties organizāciju vadībā, mārketingā, starptautiskajā biznesā un biznesa analīzē. Nepilna laika klātienes studijās ir paredzēta iespēja specializēties organizāciju vadības un mārketinga jomā.

  • 1. gads – praktiskā uzņēmējdarbība, ekonomikas teorija, svešvaloda uzņēmējdarbībai, ekonomikas informātika, statistika u. c.;
  • 2. gads – vadības teorija, finanšu teorija, mārketings, optimizācijas teorija, grāmatvedības teorija, starptautiskās ekonomiskās attiecības, lietvedība un lietišķā sarakste, kursa darbs u. c.;
  • 3. gads – uzņēmuma stratēģijas un politikas vadīšana, ievads tiesību zinātnē, finanšu grāmatvedība, personāla vadība, izvēles specializācijas kursi, izvēles specializācijas kursi, akadēmiskā prakse, bakalaura darbs.

Studiju programmā teorētiskās zināšanas tiek papildinātas ar praktisko profesionālo iemaņu apgūšanu vairākās vadības zinību jomās. Daudziem programmas kursiem ir praktiska ievirze: praktiskā uzņēmējdarbība, lietvedība, grāmatvedība, mārketings u.c. 3. studiju kursā studenti iziet akadēmisko praksi uzņēmumos, valsts iestādēs un organizācijās.

Studentiem ir iespēja piedalīties starptautiskajās studentu apmaiņas programmās Campus Europae, Erasmus+ un studēt vai iziet praksi visā Eiropā.

Absolventi strādāt valsts un privātos uzņēmumos, bankās, valsts pārvaldē, pašvaldību un zinātniskās pētniecības iestādēs. Bakalaura studiju programma ļauj iegūt tādas zināšanas un iemaņas, kas dod iespēju profesionāli un sekmīgi strādāt visās iepriekš minētajās iestādēs vai uzsākt savu uzņēmējdarbību visdažādākajās tautsaimniecības jomās, kā arī turpināt studijas sociālo zinātņu maģistra grāda iegūšanai vadībzinātnē un ekonomikā Latvijā un ārzemēs.

3 gadi – studijas darbdienās (PLK – pilna laika klātiene) 3,5 gadi – studijas sestdienās (NLK – nepilna laika klātiene)
ES un EEZ pilsoņiem PLK (pilna laika klātiene) – 2200 € gadā. Citu valstu pilsoņiem – 2420 € gadā.; ES un EEZ pilsoņiem NLK (nepilna laika klātiene) – 1700 € gadā. Citu valstu pilsoņiem – 1870 € gadā.
Uzņemšanai 2021. gada rudens semestrī pilna laika klātienē - 33 budžeta vietas.
Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un administrēšanā

Vispārīgie nosacījumi 

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE matemātikā*
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Priekšrocības: Latvijas valsts ekonomikas olimpiādes 1. – 2. pakāpes ieguvējiem 2021. un 2022. gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes ieguvējiem  2021. un 2022. gadā.

Studiju metodiķes:

PLK – Laila Lisenko, 312. telpa, tālr. +371 67034984, e-pasts: laila.lisenko@lu.lv 

NLK – Zanda Nilendere, 312. telpa, tālr. +371 67034983, e-pasts: zanda.nilendere@lu.lv