Starptautiska konference "Martins Heidegers Rīgā"

Pirms 90 gadiem – 1928. gada septembrī Rīgā ieradās viens no tā laika ievērojamākajiem un nozīmīgākajiem filozofiem Martins Heidegers (1889–1976). Herdera Biedrības rīkotā lekciju cikla ietvaros viņš Rīgā nolasīja vairāku lekciju kursu par Kanta Tīrā prāta kritiku un par filozofijas aktuālo situāciju.

Šo Heidegera vizīti Rīgā atceroties, sadarbībā ar Int. Martina Heidegera Biedrību tiek rīkota starptautiska konference “Martins Heidegers Rīgā”. Konference norisināsies no 2018. gada 16. līdz 18. oktobrim (16. oktobrī – LU Raiņa 19 Mazajā aulā, 17. un 18. oktobrī – LU Bibliotēkas ēkā Kalpaka 4).

Tajā ar referātiem uzstāsies atzīti Heidegera lasītāji un 20. gadsimta filozofijas speciālisti no Vācijas, Itālijas, Spānijas, Austrijas, Zviedrijas, Igaunijas un Latvijas: Int. Heidegera Biedrības priekšsēdētājs Prof. Dr. Haralds Zoiberts (Bāzele), viens no Heidegera Kopoto Rakstu veidotājiem Prof. Dr. Ginters Noimans (Minhene), Heidegera filozofijas interpreti Prof. Dr. Hanss Ruins (Sederterna), Prof. Dr. Paola-Ludovika Koriando (Insbruka), Prof. Dr. Fransuā Harans (Valensija), Prof. Dr. Hesus Adrians Eskudero (Barselona), Prof. Dr. Frančesko Alfjeri (Roma), Prof. Dr. Štekelers-Veithofers (Leipciga), Prof. Dr. Rainers Enskats (Halle), Dr. Mateo Pjetropaoli (Roma), Dr. Manuela Masa (Halle), Dr. Eduards Parhomenko (Tartu).

Konferences tēmas skar Heidegera filozofiju pārejas posmā no viņa nepabeigtā traktāta “Esamība un laiks” (1927) līdz 30. gadu sākumam. Ar konferences programmu var iepazīties LU VFF mājaslapā.

Konferenci finansiāli atbalsta LKKF un LU.

PROGRAMMA

   

Martins Heidegers Rīgā

Herdera Biedrības Augstskolu kursu ietvaros, Melngalvju namā 1928. gada septembrī (11.–14. IX) vācu tā laika ievērojamākais filozofs Martins Heidegers (1889-1976) nolasīja lekciju ciklu „Ievads Kanta Tīrā prāta kritikā, ievērojot tagadnes problēmnostādni”. Priekšlasījumi ir saistīti ar Heidegera 1929. gadā publicēto grāmatu „Kants un metafizikas problēma”. Tās pirmā izdevuma „Priekšvārdā” teikts: „Šīs grāmatas interpretāciju pamatlīnijas pirmoreiz tika iezīmētas četrstundīgā lekciju kursā 1927./1928. gada ziemas semestrī un vairākkārt pārdomātas vēlāk priekšlasījumos un priekšlasījumu ciklos (Herdera Institūtā Rīgā 1928. gada septembrī un Davosas Augstskolu kursos tā paša gada martā).”

Par ceļojumu, ko Heidegers veic kopā ar savu sievu Elfrīdu, viņš pats stāsta visai skopi. Galvenās norādes atrodamas 20. gadsimta 90. gados publicētajos biogrāfiskajos materiālos, pirmām kārtām – vēstulēs. 1928. gada 3. martā Heidegers piesaka Rīgas braucienu kā savas dzīves notikumu lakoniskos vārdos: „Tāpēc, ka mani kaut kas dzen iepazīt turienes ainavu, tad es acīmredzot piekritīšu” – proti, uzaicinājumam no Rīgas Herdera Institūta. Taču iekšējais pamudinājums uzaicinājumu pieņemt skan lapidāri un nav eksplicēts. „Dzenošo” nosaukt vienā vārdā ir grūti. Vispirms sastopam apstākļus, kontekstus, norādes. Starp tiem – dižus vārdus: Kants un Herders. Heidegera priekšlasījumi tomēr nav tikai par Kantu un nav tikai „Rīgas” Herdera gravitācijas laukā. 1929. gada vasaras semestrī Freiburgā viņš lasa lekcijas: „Vācu ideālisms (Fihte, Šellings, Hēgelis) un tagadnes filozofiskā problēmnostādne”, kas sakrīt ar Rīgas lekciju uzsvaru uz tagadni. Apgūt tagadni – tas ir priekšlasījumu intences mērķis.

Piezīmēs par savu braucienu uz Rīgu Heidegers raksta: „Jūras ceļojums bija lielisks, mēs tiešām baudījām braucienu. Bet īstenībā spēcīgāko iespaidu uz mani atstāja brauciena pēdējais rīts – agri, ap četriem; tvaikonis jau iebrauca Rīgas jūras līcī virzienā uz dienvidiem, zemi vēl nevarēja redzēt – tad austrumos lēnām ausa rīts un izpletās pār tagad nedaudz nemierīgāko jūru – pati daba atklājas šādos acumirkļos.” Dabas atklāšanās ievada Rīgas dienas. Tās „man bija visai nogurdinošas, bet cilvēki bija ārkārtīgi pateicīgi un uzmanīgi”.

No 2018. gada 16. līdz 18. oktobrim sadarbībā ar Martina Heidegera Biedrību (Meskirhe, Vācija) un ar Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu Latvijas Universitāte rīko starptautisku konferenci “Martins Heidegers Rīgā” par godu Heidegera vizītes Rīgā 90. gadu jubilejai.

Martin Heidegger in Riga

Vom Herder-Institut eingeladen, hat Martin Heidegger im Rahmen eines Hochschulkurses der Herder-Gesellschaft, die im Verbindung mit dem Herder-Institut zu Riga arbeitete, im September 1928 im Rigaer Schwarzhäupterhaus eine Vortragsreihe unter dem Titel gehalten: “Einführung in Kants Kritik der reinen Vernunft mit Rücksicht auf die Problemlage der Gegenwart”. Die Vorträge stehen im Zusammenhang mit dem von Heidegger ein wenig später (1929) veröffentlichten Buch Kant und das Problem der Metaphysik. Im Vorwort des Buches bemerkt Heidegger: “Das Wesentliche der folgenden Interpretationen wurde erstmals in einer vierstündigen Vorlesung des W. S. 1927/28 und später merfach in Vorträgen und Vortragsreihen (am Herderinstitut zu Riga im September 1928 und bei den Davoser Hochschulkursen im März d. J.) mitgeteilt.” Die Vorträge in Riga (die als ein besonderes Manuskript nicht mehr erhalten ist) und Davos (d. h. Heideggers dorthin geführte Auseinandersetzung mit Ernst Cassirer über die Kants Philosohie und die Erbe der Neukantianismus auf dem Hintergrunde einer Metaphysik der Endlichkeit) dienten als ein Fortsetzungselement des großen fundamentalontologischen Vorhabens in “Sein und Zeit”, indem sie die Aspekte des Abbaus (der „Destruktion”) der abendländischen Ontologie entwickelten, wie es der Aufriss des Ganzen dieser Abhandlung vorsah.

Am 3. März 1928 kündigt Heidegger die Absicht einer Reise nach Riga mit knappen Worten an: „Da mich irgend etwas treibt, die dortige Landschaft kennen zu lernen, werde ich wohl annehmen” (d. h., die Einladung der Herder-Gesellschaft Riga zu besuchen). Die Reise nach Riga wird dann später so geschildert. „Die Seereise war herrlich, wir haben die Fahrt sehr genossen. Den stärksten Eindruck hatte ich eigentlich am letzten Morgen in der Früh gegen 4 Uhr; der Dampfer fuhr schon im Rigaischen Meerbusen nach Süden, ohne dass schon Land in Sicht war – da kam im Osten langsam der Morgen u[nd] legte sich über das nun etwas bewegtere Meer – die Natur offenbarte sich für Augenblicke”. Die Offenbarung der Natur leitet die Rigaer Tage ein. Sie waren, schreibt Heidegger “für mich ziemlich anstrengend, aber die Menschen waren außerordentlich dankbar und aufmerksam”. -

Vom 16. bis 18. Oktober 2018 in Verbindung mit Int. Martin-Heidegger-Gesellschaft (Messkirch, Deutschland) und mit Unterstüzung der KulturKapital-Stiftung (Riga, Lettland) organisiert die Universität Lettlands eine internationale Tagung anlässlich 90 Jahren seit Heideggers Aufenthalt in Riga.

Programm

Martin Heidegger in Riga

Within the framework of Higher Education Courses organized by Herder Association in September 1928 (11-14 September IX) the most prominent philosopher of Germany, Martin Heidegger (1889-1976), gave a lecture cycle entitled "Introduction to Kant's Critique of Pure Reason with Respect to the Problems of the Present" at the Blackheads' House. The lectures relate to the book "Kant and the Problem of Metaphysics" published by Heidegger in 1929. In the "Foreword" of its first edition one can read: "In its essentials, the following interpretation was first presented in a four-hour course held during the winter semester of 1925-26. It was later repeated in lectures and series of lectures (at the Herder Institute in Riga in September, 1928, and in connection with the university courses held at Davos in March, 1929)."

Heidegger himself tells very little about the trip taken with his wife Elfriede. The main references can be found in the biographical material published in the 1990s, first of all in letters. On March 3, 1928, Heidegger announces the journey to Riga as an event of his life in laconic words: "Since something drives me to get to know the local landscape, I will probably accept" - that is, accept the invitation from the Riga Herder Institute. However, the internal stimulus to accept the invitation sounds lapidary and not explicit. It's hard to name "the drive" in a one word. First of all, we encounter circumstances, contexts, references. Among them - great names: Kant and Herder. Heidegger's lectures, however, are not only about Kant and not only in the gravitational field of Herder's "Riga". In the summer semester of 1929 Heidegger lectured in Freiburg on "German Idealism (Fichte, Schelling, Hegel) and the Philosophic Problem of the Present", which coincides with the emphasis on the present in the Riga lectures. To master and reclaim the present - this is the intentional purpose of the lectures.

In remarks about his trip to Riga, Heidegger writes: "The voyage was wonderful, we enjoyed it very much. The strongest impression I actually had on the last morning early at 4 o'clock; the steamer was driving south in the Gulf of Riga without any land in sight yet - in the east the morning slowly came and fell over the now somewhat more restless sea - the very nature reveals itself in such moments." The revealing of nature introduces Riga's days. They "were tedious to me, but people were extremely grateful and attentive."

From October 16 to 18, 2018, the University of Latvia hosts an international conference "Martin Heidegger in Riga" in co-operation with Martin Heidegger Society (Messkirch, Germany) and with the financial support of the Latvian State Culture Capital Foundation in honor of the 90th anniversary of Heidegger's visit to Riga.