Par konkursa uz  Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāna amatu izsludināšanu

Amata vietas pretendentiem līdz 2020. gada 30. aprīlim jāiesniedz Personālvadības departamentā rektora p.i. adresēts pieteikums par piedalīšanos konkursā, dzīves un darba gājuma apraksts (CV), fakultātes darbības novērtējums un attīstības un turpmākās vadības programma 2020.-2024. gadam (sk. pielikumu).

Dekāna atalgojuma amplitūda nosakāma saskaņā ar Latvijas Universitātes vispārējā personāla mēnešalgas un stundas tarifa likmes noteikšanas kārtības (03.04.2018. rīkojums Nr. 1/116) 2.1. punktu.