Vadības padome

 • Ilona Baumane Vītoliņa, Dr.admin. (Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte) – priekšsēdētāja;
 • Inesa Vorončuka, Dr.ekon. (Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte) – priekšsēdētāja vietniece;
 • Annija Vecuma-Veco (Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte) – sekretāre;
 • Ērika Šumilo (Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte);
 • Roberts Škapars, Dr.ekon. (Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte);
 • Pēteris Zvidriņš, Dr.h.ekon. (Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte);
 • Jānis Priede, Dr.ekon. (Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte);
 • Inna Dovladbekova, Dr.ekon. (Rīgas Stradiņa universitāte);
 • Jozefs Noierts (Josef Neuert), Dr.jur.hab. (Zalcburgas universitāte, Austrija);
 • Peters Zettinigs (Peter Zettinig), Ph.D. (Turku universitāte, Somija)
 • Hilmars Hilmarsons (Hilmar Þór Hilmarsson), Ph.D.,(University of Akureyri,Iceland)

 (apstiprināta 26.02.2019. ar LU rektora rīkojumu)

Doktorantūras skolas mērķis ir Latvijas Universitātes pētniecības kvalitātes uzlabošana, radot iespējas veikt starpdisciplinārus pētījumus, iesaistot jaunos zinātniekus un veicinot sadarbību starp dažādajām LU struktūrvienībām, kā arī vietējām un ārzemju universitātēm, institūcijām un tautsaimniecības nozaru ekspertiem. Lai nodrošinātu pētījumu praktisko nozīmību un atbilstību pašreizējām tirgus prasībām, tiks organizētas regulāras tematiskās diskusijas, piesaistot attiecīgās tautsaimniecības nozares pārstāvjus, biznesa konsultantus un sociālos partnerus.

Doktorantūras skolas pētījumu virzieni:

 • Latvijas starptautiskās konkurētspējas makroekonomisko attīstības faktoru un ierobežojumu analīze, priekšlikumu izstrāde eksporta veicināšanai un ārējās nesabalansētības novēršanas pasākumiem īstermiņa un ilgtermiņa politikai;
 • Latvijas uzņēmējdarbības attīstības un ilgtspējas faktoru un ierobežojumu analīze;
 • Latvijas sociālās politikas atbilstības uzņēmējdarbības starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanai analīze;
 • Ekonomikas sociālā organizācija, kooperācija un sadarbība
  inovāciju veidošana un pārvaldība;
 • Jaunie zināšanu un uzņēmējdarbības prakses institucionālie risinājumi
  eksporta mārketinga sociālie aspekti;
 • Uzņēmējdarbības teritoriālā organizācija un sociālā iesakņotība;
 • Ekonomiskās politikas juridiskās bāzes analīze un pilnveidošanas rekomendāciju izstrāde;
 • Informācijas tehnoloģiju izmantošana konkurētspējas paaugstināšanai.

Doktorantūras skola veicinās cilvēkresursu piesaisti zinātnei un kvalifikācijas paaugstināšanu, veidojot jaunu starpdisciplināru zinātnisku grupu, iesaistot tajā ekonomikas, vadībzinātnes, juridisko, socioloģijas, demogrāfijas un datorzinātņu doktorantūras studiju programmās studējošos doktorantus, augsti kvalificētus Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Daugavpils universitātes un ārvalstu pētniekus (Lietuva, Igaunija, Vācija, Austrija).

Doktorantūras skolā uzņemti 92 doktoranti un studenti.

Dalībnieku struktūra pa zinātnes nozarēm:

Skolas dalībnieku skaita pieaugums kopš skolas dibināšanas:

 

•      1.gadā uzņemti 34 dalībnieki

•      2.gadā uzņemti 28 dalībnieki

•      3.gadā uzņemti 30 dalībnieki

 

Doktorantūras skolas tarpdisciplināro pētījumu rezultāti

Publikācijas:

 Monogrāfija „Nodokļu politikas tiesiskie un ekonomiskie aspekti un to ietekme uz uzņēmējdarbības vidi Latvijā”, R.Škapara, Ē.Šumilo, M.Dunskas redakcijā.

Monogrāfijas līdzautori (Doktorantūras skolas dalībnieki): I.Muižnieks, V.Kaže, V.Umanovs, I.Dubra, A.Tiltiņš, R.Kesnere.

28.09.2010.

Dalībnieku uzņemšana Doktorantūras skolā

Lai iestātos Doktorantūras skolā pretendentam ir jāaizpilda un jāiesniedz šādi dokumenti:

1)      Pieteikums 

2)      CV 

3)      Pētījuma tēma un tēmas izvērsts apraksts – pētījuma mērķis, uzdevumi, sagaidāmie rezultāti, inovācijas potenciāls (ne vairāk kā 800 vārdu) [brīvā formā]

4)      Eseja „Sagaidāmais ieguvums no dalības Doktorantūras skolā” (ne vairāk kā 400 vārdu) [brīvā formā]

Pieteikums tiks izskatīts Doktorantūras skolas vadības padomē un lēmums par uzņemšanu tiks paziņots viena mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas brīža.

Kontaktpersonas:

Vadības padomes priekšsēdētāja
LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes
Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļas vadītāja
profesore Dr.oec. Ērika Šumilo,
Aspazijas bulvārī 5, 422.telpā, Rīgā
Tālrunis: 67034715
E-pasts: Erika.Sumilo@lu.lv  

Doktorantūras skolas sekretāre
Annija Vecuma-Veco
Aspazijas bulvārī 5, 337.telpā, Rīgā
Tālrunis: 67034728
E-pasts: Annija.Apsite@lu.lv

Doktorantūras skolas aktivitātes

2018. gada rudens/2019.gada pavasaris

Mēnesis

Pasākums

Laiks, Vieta

Novembris

Gunter Pauli vieslekcija

Vizionāra, rakstnieka, uzņēmēja, Romas
kluba pārstāvja lekcija.

21.11. 12.30-14.00, Latvijas Universitātes Mazajā aulā.

Februāris

“Mūsdienu ekonomiskās koncepcijas” ar viesprofesoru Peter Zettinig

Peter Zettinig, PhD, is University Research Fellow and adjunct Professor in International Business at the University of Turku, Finland. He has previously worked as Senior Lecturer and International Business Program Director at Victoria University of Wellington in New Zealand, where he also received a post-graduate certificate in ‘Higher Education Teaching and Learning’. His central curiosity in research and education revolves around the question how change unfolds in different contexts and on different levels related to international business phenomena. This includes research in entrepreneurial firms, which transform into multinational corporations; global virtual teams and their development trajectories; cluster organizations and their collective dynamics; and the central questions regarding knowledge and learning in their various forms either on individual or organizational levels. These central research interests feed a deep passion for experimenting and developing exciting teaching and learning designs, which present themselves as transformation process in which learners discover new knowledge and develop new solution trajectories across disciplinary boundaries. 

29.01; 30.01; 12.02; 13.02.Pl. 18.15-21.30, BVEF, 519.auditorija

Aprīlis

Seminārs ar viesprofesoru Abel Polese "Workshop on strategic thinking in academic careers"


Abel Polese is a Senior Research Fellow with DCU Institute for International Conflict Resolution and Reconstruction. He has been a Marie Curie Fellow at the Technical University of Dresden, Germany (2006-2008) and the University of Edinburgh, Scotland (2008-2011). In 2012-2013 he worked  as a policy analyst for the European Commission (DG Research). 
In the past seven years, Abel has been awarded funding for nearly 10 million euro and has worked as a consultant for a the governmental and non profit sector in Europe, Asia and Latin America (Austrian and Finnish Agencies for Erasmus+; Estonian Research Council; Rustaveli Foundation; SALTO; YouthForum; WAGGGS; UNOPS). His project “Sustainable Development in Cultural Diversity” received the Global Education Award by the Council of Europe in 2011. 

 

Maijs

Vieslekcija "Algorithmic Identities and the New Populism", Samir Gandesha.

 

Sīkāks apraksts par vieslektoru: 

Samir Gandesha is an Associate Professor in the Department of the Humanities and the Director of the Institute for the Humanities at Simon Fraser University. He specializes in modern European thought and culture, with a particular emphasis on the 19th and 20th centuries. His work has appeared in Political TheoryNew German Critique,  ConstellationsLogosKant StudienPhilosophy and Social CriticismTopia, the European Legacy, the European Journal of Social TheoryArt PapersRadical Philosophy, the Cambridge Companion to Adorno and Herbert Marcuse: A Critical Reader as well as in several other edited books. 
 

Sīkāks apraksts par tematiku: 

 

Abstract: Algorithmic Identities and the New Populism 

Neoliberal globalization has increased both economic insecurity and cultural anxiety. Have theories of populism taken adequate account of such insecurity – key to understanding the difference between right and left populisms? Such a development hasn’t been confined to Europe but is a global phenomenon as evinced, for example, by the electoral triumphs of Narendra Modi in India in 2014 and that of Recep Tayyip Erdogan in Turkey as early as 2003. But no phenomena more clearly evince this thesis than the stunning victory of Donald J. Trump in the 2016 American presidential election and the triumph of the Leave Campaign led by the United Kingdom Independence Party (UKIP). But there has also been a populism of the left. The Arab Spring was widely regarded as a broad-based, if short-lived, popular revolt and therefore as a kind of populism in the streets in 2011. The events of Tahrir Square profoundly inspired the Occupy Movement. Radiating out beyond Zuccotti Park, the movement spread through much of the western world. Arguably, the Occupy Movement’s most significant and enduring effect was to be felt five years later in the rising support for Bernie Sanders and Jeremy Corbyn. Latin America, moreover, has seen a dramatic revival of populism in the Bolivarian model in the Chavez/Maduro regime in Venezuela and in Evo Morales in Bolivia as well as in the Kirchner governments in Argentina. The dramatic global rise of populist parties and movements has resulted in a burgeoning scholarship on this most slippery of political concepts. In this talk I will outline various attempts to think about populism before suggesting that one key dimension that must be grasped is the role of digital media in its recent re-emergence. Digital media isn't simply the means by which populists reach the "people," but also, at a deeper level, through algorithms, the way members of the “people” are constituted as agents.

 

31.05.2019, 322.aud, 18.15, BVEF.

Jūnijs

Ar lekciju uzstājās Assoc.Prof. Frank Bezzina (University of Malta) ar tematiku "Evidence-Based Management".

Sīkāk par profesoru: Prof. Frank Bezzina is Dean of the Faculty of Economics, Management and  Accountancy (FEMA) and Head of the Department of Management at the  University of Malta. He teaches in Applied Business Statistics,  Management Science, Decision & Risk Analysis, and Research Methodology. 

His research focuses on investigating phenomena in the Organisational 
Sciences. Prof. Frank Bezzina has published papers on risk management, 
corporate governance, transformational leadership and 
statistical/methodological misconceptions.

un par lekcijas tēmu - 

According to the concept of evidence-based management, management 
decisions should be based on critical thinking and the best available 
evidence. It implies critical evaluation of validity, generalizability 
and applicability of the evidence as well as identification of the "best 
available" evidence. 

 

04.06.2019, 18.15., 322.aud. BVEF

2017. gada rudens/2018.gada pavasaris

Mēnesis

Pasākums

Norises laiks

Norsies vieta

Oktobris

Ar vieslekciju uzstāsies Dublin City University (Dublina, Īrija), vadošais pētnieks un viesprofesors Abel Polese 

Pasākuma nosaukums: (the SCOPUS diaries) research and project design: what the donor wants and what we can give

Pasākuma apraksts: This workshop looks at project design in academia from the point of view of potential donors. Starting from the basic rules of academic project design. We will start from: 1) formulation of research objectives; 2) selection of literature to be inserted: 3) definition and description of a methodological approach. We will then move to the elements of project management that are now a requirement by most donors (and in particular the European Commission) such as: work packages, dissemination and communication strategy, budget. These points will be analysed while keeping in mind what a potential donor is more likely to appreciate. These elements will be put into a general framework, used to explore and understand how to tailor each approach to the donor that we are going to target for a particular research project.

13.10., plkst.18:15

322.aud.

Oktobris

 Doktorantes Madaras Apsalones seminārs

Tēma: "Diskusija par organizatoriskām inovācijām, zināšanu pārvaldību un kultūru mazos un vidējos uzņēmumos".

20.10., plkst.16:00

 322.aud.

 Novembris

 Dr.Marco Lopriore (Beļģija) vieslekcija

Tēma: "EU economic governance"

 4.11., plkst. 9:00

 324.aud

 Decembris

Dr.oec.Olegs Karsnopjorovs

Semināra tēma: "Pētnieciskā darba organizācija" 

 9.12. plkst. 9:00

 306.aud

 Marts 

 Juris Sīlis, Jelgavas Tipogrāfijas dibinātājs un līdzīpašnieks 

 Vieslekcija "Jebkura organizācija atstāj savas pēdas gan sabiedrībā, gan vidē. Kādas tās ir un kāpēc vajag par to aizdomāties?"

Tajā tiks apskatīti šādi jautājumi:

        * Organizāciju sociālās un vides ietekmes apzināšana ļautu veidot
daudz pilnvērtīgākas un jēgpilnākas pilsoniskās sabiedrības;
        * Tas nav papildus slogs uzņēmumiem, bet gan ilgtspējīga
attīstības stratēģija.

 03.03., plkst.17:05

 402.kab.

 

Uzņēmējdarbības trenera un kouča Akos R.Wetters vieslekcija (Nīderlande)

Akos R.Wetters  ir ar vairāku gadu korporatīvā pieredzi, strādājot pie ražošanas optimizēšanas procesiem globālajā koncernā Nutricia, kā arī uzņēmējdarbības pieredze, dibinot savu loģistikas risinājumu uzņēmumu. Šobrīd Akos strādā Delftas Tehniskajā Universitātē, kā arī pasniedz Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju Institūtā.

Lekcija būs veltīta procesu uzlabojumiem un uzņēmējdarbības pieejai, kā arī radošo risinājumu problemātikai. Tā būs interaktīva nodarbība, kuras laikā klausītāji tiks iepazīstināti ar radošuma viecināšanas pieejām, LEAN start-up metodēm problēmu risisnāšanai, kā arī dažādiem jaunākiem ideju ģenerācijas rīkiem.

 

Vairāk info par vieslektoru:  www.linkedin.com/in/akoswetters/

24.03.,

plkst.8:30

225.aud.

Maijs

Dr.Igor Dukeov vieslekcija

“Organizational innovation: what is it all about and the problem of measurement"

09.05.18.

18:15

305.aud.

 

 

 

 

       
 


2016.gada rudens

Mēnesis

Pasākums

Norises laiks

Norises vieta

Novembris

 Izgudrotāja Alana Amrona vieslekcija http://www.evf.lu.lv/zinas/t/30414/

15.11.2016

16.00

500.aud.

Decembris

Lektore Dr. Daina Paula, Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes galvenā ekonomiste, tēma - "Konkurētspējas uztvere un tās vērtēšanas veidi", https://www.makroekonomika.lv/daina-paula

9.12.2016.

18:15

320.aud.

Lekcija "Zinātniskā pētījuma dizaina veidošana"

Uzstājas:

Prof. Ērika Šumilo, Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte

 

16.12.2016.

18:15

320.aud.


 2016.gada pavasaris

Mēnesis

Pasākums

Norises laiks

Norises vieta

Jūnijs

 Seminārs topoāajiem doktorantiem par iestāšanos doktoranturā, tēmas un vadītāja izvēli.

 

 

Maijs

 

 

 

Aprīlis

Ar vieslekciju uzstāsies RBS profesors Lester Golden par tematu "Teaching in a multi-cultural environment"

https://www.linkedin.com/in/lester-golden-10a1359  

11.04.2016 12.30 

 LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 409.auditorijā, Rīgā

Marts

 

 

 

Februāris

 Latvijas Statistiķu asociācijas, Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolas “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” rīkotais lasījums “Patērētāju konfidences apsekojumi”. Prezentēs Latvijas Fakti projektu vadītāja Oksana Kurcalte

 24.02.2016

17.00

 LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 320.auditorijā, Rīgā

Janvāris

Lektore Dr. Daina Paula, Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes galvenā ekonomiste,

tema - "Konkurētspējas uztvere un tās vērtēšanas veidi",https://www.makroekonomika.lv/daina-paula.

29.01.2016

18.15-19.45

 

 

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 320.auditorijā, Rīgā

 “Learn to like scientific writing: guide to better publications,”

Lekciju vadīs Asoc. Prof. K. A. Gross, kurš jau vairākus gadus pasniedz brīvās izvēles priekšmetus par zinātnisko publikāciju izstrādi atbilstoši starptautiskām prasībām _(Academic Writing and Scientific Writing). _Lekcijas laikā tās dalībniekiem būs iespēja uzzināt par zinātnisko publikāciju rakstīšanas prasmēm, kuras ir nepieciešams attīstīt, lai spētu sagatavot augstas kvalitātes publikācijas.

20.01.2016

17:30

 

RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē (Ķīpsalas ielā 6), 115. telpā.

  

2015. gada rudens

Mēnesis

Pasākums

Norises laiks

Norises vieta

Decembris

Radošo forumu "Tautsaimniecības konkurētspējas sociālekonomiskie un strukturālie aspekti".

Programma:
1. Aktuālākās tēmas konkurētspējas pētniecībā pasaulē un
Latvijā (profesors G.Oļevskis).
 2. Uzņēmēju un akadēmisko institūciju partnerības iespējas
projektu
 finansējuma piesaistē (Amber Beverage Group Stratēģiskā
mārketinga direktors V.Kaže, Latvijas alkohola nozares asociācijas
CEO izpilddirektors A.Strateičuks)
 3. Latvijas ražošanas uzņēmumu konkurētspējas uzlabošana
ārējos tirgos (doktorants A.Bulis).
 4. Konkurētspējas definēšanas problemātika, novērtēšanas
metožu izmantošana Latvijas ekonomikas analīzei (doktorante Santa
Sproģe-⁠Rimša).
 5. Pašlaik notiekošo pētījumu metožu un starprezultātu
apspriešana, iespējas starpdisciplinārai sadarbībai un studentu
iesaistīšanai pētījumos (profesors R.Škapars).

08.12.2015.

16:05

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 324.auditorijā, Rīgā

Novembris

Prof. Ērikas Šumilo vadīts metodiski zinātniskais seminārs par „Promocijas darba temata izvēli”.

24.11.2015

18:15-20:30

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 322.auditorijā, Rīgā

Septembris

Ar savas disertācijas tēmu uzstāsies doktorante Olga Stariņeca

Temats: Public Socially Responsible Organisations As Employers For Latvian Youth and Holistic Approach to Human Selection As Their Strategic Tool


Apraksts: Youth unemployment (in Latvia, the youth unemployment rate in April 2015 was 15.7 %) and some other country level issues are directly connected to the human resources (HR) selection process of organisations. The author of the research poses the statement that public administrative organisations need to think about the retention and refreshment of their HR. They need to look at some risks that can be caused by young specialists’ reluctance to choose public administration (PA) organisations as their working places.
Scientists as well as practitioners usually prefer to look at the challenges dealing with each its side separately to find out a solution. They rarely look at the situation more globally and with strategic perspectives. This is a core scientific problem that exists now besides the lack of knowledge on youth as job seekers and PA employees.
The aim of the research is to adapt the holistic approach to the human resource recruitment and selection (HRRS) for socially responsible organisations from the public sector.
The essence of holistic approach to HRRS is a strategic element of human resources management (HRM) and HR perception in general that comes out of the microeconomics and manufacturing and production consumption approaches, whereas a holistic model of HRM is based on socially responsible management principles and stakeholder theory.

 24.09.2015

18:00-20:30

 LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 322.auditorijā, Rīgā

       

2015.gada pavasaris

Mēnesis

Pasākums

Norises laiks

Norises vieta

Jūnijs

Apaļā galda diskusija

 

 

Maijs

Ar savas disertācijas tēmu uzstāsies doktorants Igo Cāls.

Disertācijas tēma: „Darbinieku negodīgo rīcību ietekmējošie faktori: uzvedības ekonomikas perspektīva”

07.05.2015

18:15-21:00

 LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 322.auditorijā, Rīgā

Aprīlis

Iesaistoties biedrībai “Latvijas Ekonometristu asociācija” ar zinātniskiem lasījumiem

·         Economic transformation in Poland

·         Pension Crisis – Polish Perspective

uzstāsies

Dr. Sebastian Jakubowski

Uniwersytet  Wrocławski – University Of Wroclaw

Faculty of Law, Administration and Economics / Institute of Economic Sciences

 

 15.04.2015

17.00-20.00

 LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 519.auditorijā, Rīgā

Ar savas disertācijas tēmu uzstāsies doktorants Aldis Bulis.

Disertācijas tēma ir "Latvijas ražošanas uzņēmumu konkurētspējas uzlabošana Ķīnas Tautas Republikas tirgū".

 

Pētījuma mērķis ir izpētīt Latvijas ražošanas uzņēmumu konkurētspēju Ķīnas tirgū un izstrādāt priekšlikumus un konceptuālo modeli Latvijas uzņēmumu eksporta palielināšanai uz Ķīnas tirgu.

Pētījuma metodes ir šādas: monogrāfiskā metode, statistiskā metode, ekspertu aptauja un uzņēmumu vadītāju aptauja.

09.04.2015

18:15-20:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 322.auditorijā, Rīgā

Marts

Apaļā galda diskusija

Vada doktorante Agnese Vaivade

Biogrāfija:

Agnese ir ieguvusi divus maģistra grādus - Norvēģijas Ekonomikas augstskolā (Norwegian School of Economics) un Latvijas Univeristātē, šobrīd strādā Finanšu ministrijā nodokļu analīzes departamentā un Latvijas Universitātē par pasniedzēju.

Par pētījumu:

Elastdrošības koncepcija ir relatīvi jauna pieeja (pirmās iestrādes veiktas 1990-tajos gados) darba tirgus pilnveidošanai, saskaņojot elastīgumu ar nodarbinātības un sociālo aizsargātību. 2007.gadā Eiropas Komisija definēja četrus elastdrošības pamatprincipus, kas ir:

(1) elastīgi līgumu nosacījumi;

(2) plaša mūžizglītības stratēģija;

(3) efektīva aktīva darba tirgus politika;

(4) moderna sociālā aizsardzības sistēma.

Pētījuma rezultātā ir secināts, ka "Augsts" elastdrošības līmenis ir tādās valstīs kā Nīderlande, Zviedrija, Somija un Dānija. Savukārt "Zems" elastdrošības līmenis ir Polijā, Ungārijā, Latvijā, Čehijā, Grieķijā, Itālijā un Slovākijā. Šie rezultāti ir saskaņā arī ar citos pētījumos iegūtajiem secinājumiem.

25.03.2015


18.00

 

 LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 322.auditorijā, Rīgā

Februāris

Doctoral Workshop: Research Methodology and Data Collection Methods

The Baltic Doctoral Support Training: A Series of Training Workshops for Doctoral Students from the Baltic Republics

A joint initiative by: Tallinn University, Institute of Political Science, University of Latvia, Faculty of Economics, Mykolas Romeris University, Institute of Public Administration and Research Center

Overview of the project

The goal of the BDST is to provide complementary training opportunities for doctoral students from Baltic-based universities. We are not seeking to replace the training doctoral students receive at their home institution but to integrate them with expertise that might not be available everywhere, Page 1 of 2while providing an opportunity to present one's research to peers and senior scholars, receive feedback, and broaden their academic and professional network.

 13.-14.02.15

 LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā

Marcin Grabowski vieslekcija "Has B.Obama Rebalanced U.S. Policy towards Asia-Pacific? Comparative Analysis of the U.S. Foreign Policy"

Sīkāk par vieslektoru un vieslekciju www.lu.lv/eng/news/t/30369/

 

12.01.2015

18:15

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 121.auditorijā, Rīgā

 

Janvāris

Profesors I. Dukeov, SSE Russia

Vieslekcijas tēma: Writing scientific articles: theory and practice

Bio: Joined the Stockholm School of Economics in 1998 and actively participated in the process of the SSE Russia brand establishing. At present fills the position of Executive Master Thesis Area Principal. Prior to employment at the SSE Russia got a long-term experience of working for Russian, North American and European companies in the field of Marketing and Strategy Development. In addition to the teaching practice on Strategic Management at local and overseas universities, actively participates in consulting and research projects in Russia and abroad as a founder and CEO of DUKEOV & PARTNERS Oy Consulting Group. That Finnish based company mainly deals with cross-border business development and provides services for businesses that are interested in penetrating into the Russian market place and for Russian companies that target Global markets.

Specialties: Teaching and consulting in the areas of Strategy, Innovation, and Market Analysis.

24.01.2015

10:10

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 514.auditorijā, Rīgā

Pētījuma par darbinieku godīgumu rezultātu prezentācija

Doktorants I.Cāls

 

 

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 322.auditorijā, Rīgā

 

   

2014/2015.gads

Decembris

Profesore Maria Pilgun

Uzņēmējdarbības Izpētes Laboratorijas vadītājas vietniece, Integrēto Komunikāciju departaments. National Research University Higher School of Economics (Maskava, Krievija)

Temats – 1.Biznesa ētikas aksioloģiskie pamati post-sociālistiskajā Krievijā starptautiskā kontekstā.

Tiks stāstīts par pētījumu, kurā analizētas vērtības dažadās valstīs (Krievijā, Spānijā, Italijā, Vācijā, ASV un citur) biznesa ētikas kontekstā.

2. Tiešsaistes komunikācija: Krievijas kontekstā.

Pētījumā tika analizēta interneta lietotāju savstarpējā komunikācija un uzvedība.

 

 

20.11.2014

8:30-11:40

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 514.auditorija, Rīgā

Vieslektors no Itālijas Filippo Menga no Kalgarī Universitātes.

Savā vieslekcijā lekt.Menga pieskarsies Diskursa analīzei, kurā atainos diskursa analīzes būtību, metodoloģiju (datu ievākšana un apstrāde).

Pirmajā daļā tiks piedāvāta teorētiskā daļa, kamēr otrajā daļā – praktiskā.

06.11.2014.

9:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 514.auditorijā, Rīgā

 

Novembris

   

 

Oktobris

Apaļā galda diskusija „Tirgus regulēšana”, diskusiju vada doktorants Andrejs Strateičuks

07.10.2014

17:30

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 322.auditorijā, Rīgā

 

Lekcijas nosaukums „Promocijas darba izstrādes uzsākšana. Promocijas darba izstrādes posmi”Dr.V.Kaže

16.10.2014

18:15

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 322.auditorijā, Rīgā

 

Dr.Ilona Baumane-Vītoliņa

Zinātniski pētnieciskā darba dizaina veidošana.

 

25.10.2014.

9:00

 LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 514.auditorijā, Rīgā

 

Septembris

Ar vieslekciju uzstāsies Dr hab. Arkadiusz Michał Kowalski no Polijas.

Apskatītā tēma: Starptautiskās konkurētspējas mērīšana, galvenie ietekmējošie faktori un inovāciju loma konkurētspējas paaugstināšanā.

 

19.09.2014.

18:15-20:30

 

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5,

Jūnijs

Doktorantūras studiju ietvaros sadarbībā ar Grāmatvedības un audita katedru, Biznesa informātikas katedru un Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšanas doktorantūras skolu tiek organizēta apaļā galda diskusija par trim promocijas darbu tēmām.

 

Diskusijas apaļo galdu vadīs Ieva Aizsila

Piedalās:

 

Kristīna Puksta, Tēma: „Elektronisko dokumentu vadības sistēmu lietojums Latvijā”

Ieva Aizsila, Tēma: „Finanšu pārskatu revīzijas attīstības tendences un ietekme uz valsts ekonomiku”

Roberts Ikaunieks, Tēma: „Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontrole aktuālo jautājumu salīdzinājums Latvijas un starptautiskā kontekstā”

 

11.06.2014 plkst. 18:15

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 322.auditorijā, Rīgā

 

Ar savu pieredzi promocijas darba izstrādē dalīsies Andrejs Strateičuks, Tēma: „Latvijas alkohola tirgus un tā regulēšanas iespējas.”

17.06.2014

plkst.18:15

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 322.auditorijā, Rīgā

 

Aprīlis

Lekcijas tēma "Inovāciju vadība"

Lekciju vadīs vieslektors Akos R.Wetter no Nīderlandes, Delfas Universitātes

12.04.2014

plkst.9:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 416.auditorijā, Rīgā

Lekcijas tēma "Pētījumi nozaru un uzņēmumu konkurētspējas jomā".

Ar savu pieredzi konkurētspējas pētīšanā dalīsies doktoranti Aldis Bulis un Gints Turlajs.

08.04.2014.

plkst.18:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 322.auditorijā, Rīgā

Marts

Lekcijas tēma "Inovāciju infrastruktūras veidošana: piemēri no Somijas." 

Lekciju vadīs somu vieslektors Niilo Tapani Saarinen.

15.03.2014.

plkst. 10:10

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 416.auditorijā, Rīgā

Janvāris

Tēma "Pētījumi uzvedības ekonomikā un vadībā".

Diskusijas apaļo galdu vadīs Igo Cals.

30.01.2014

plkst.18:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 322.auditorijā, Rīgā

 

2013.gads

Mēnesis

Pasākums

Norises laiks

Norises vieta

Decembris

Vieslekcija: „Lean Management and Global Business Strategy”

Uzstājas:

Fuldas Lietišķo zinātņu Universitātes (Vācija) viesprofesors Lou Coenen.

Lou Coenen lielāko savas karjeras laiku ir strādājis tādos pasaulē zināmos uzņēmumos kā IBM, GE, Telstra, Matra Groupe. Viņš ir strādājis Austrālijā, Japānā, Indijā, Eiropā un ASV.

(pasākums nav obligāts un netiks ņemts vērā apmeklētībā)

18.decembris plkst.18:15-21:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 424.auditorijā, Rīgā

Vieslekcija: „Truth, reality and research: making a contribution to theory”

Uzstājas:

Turku Universitātes profesors Peter Zettinig

Vairāk info par vieslekotru:

http://www.utu.fi/en/units/tse/units/international_business/contact/Pages/Peter-Zettinig.aspx

(pasākums nav obligāts un netiks ņemts vērā apmeklētībā)

2.decembrī plkst.18:15

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 424.auditorijā, Rīgā

Novembris

Lekcija "Zinātniskā pētījuma dizaina veidošana"

Uzstājas:

Doc. Ilona Baumane-Vītoliņa, Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte

(pasākums nav obligāts un netiks ņemts vērā apmeklētībā)

25.novembrī plkst. 18:15

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 424.auditorijā, Rīgā

Oktobris

Lekcija par kvalitativām pētniecības metodēm, jēgas interpretāciju sociālajās zinātnēs un intervēšanas metodēm.

Uzstājas:

Arhusas Biznesa Skolas (Dānija) profesors Ēriks Maaloe

(pasākums nav obligāts un netiks ņemts vērā apmeklētībā)

28.oktobris plkst. 18:15

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 424.auditorijā, Rīgā

Jūnijs

Seminārs „"Krīzes ietekme uz Sociālo politiku, tai skaitā uz pensiju sistēmu Latvijā"

Semināru vada Ināra Dundure LU EVF doktorante Vadībzinātnē

Uzstājas:

Ināra Dundure, LU Ekonomikas un vadības fakultātes doktorante Vadībzinātnē

“Sociālais modelis un Latvijas pensiju sistēma Eiropas pensiju sistēmas kontekstā”

Pēteris Leiškalns, LDDK sociālo lietu eksperts

“Latvijas pensiju sistēma pirmskrīzes situācijā un krīzes ietekme uz pašu pensiju sistēmu”

Arvils Ašeradens, 11.Saeimas deputāts, LM parlamentārais sekretārs

“Krīzes ietekme uz apdrošināšanas iemaksām un nākotnes pensiju”

Dr.oec; Dr.phys Māris Pūķis ., Ināra Dundure doktorante Vadībzinātnē

„Ilgtspējīgas vecuma pensijas izveidošanas iespēja, attīstot ne-finansu definētā ieguldījuma (NDC) shēmu”

(pasākums ir obligāts un tiks ņemts vērā apmeklētībā)

27.jūnijs plkst. 17:30

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 500.auditorijā, Rīgā

Seminārs „Vietējās un reģionālās pārvaldes aktualitātes”

Semināru vada Inga Vilka, LU EVF asociētā profesore

Darba kārtība:

Inga Vilka, LU Ekonomikas un vadības fakultātes asociētā profesore, Vadībzinību katedras vadītāja, „Pašvaldību attīstības iespējas”

Jānis Pleps, LU docents, Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras vadītājs, „Laba likumdošana”

Māris Kučinskis, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors, „Pilsētu pašvaldību aktuālie jautājumi”

Arnis Šults,  VARAM Reģionālas politikas departamenta Teritoriālās pārvaldes un finanšu politikas nodaļas vadītājs, „Valsts pārvaldes funkciju decentralizācijas aspekti”

Maija Vorslava,  LU Vadībzinātņu studiju programmas doktorante, „Publiskās uzticības modelis valsts varas institūcijām Latvijā”

Lilita Seimuškāne, LU Ekonomikas un vadības fakultātes, Publiskās pārvaldes katedras lektore, vadībzinātņu studiju programmas doktorante, „Iedzīvotāju uzticēšanās un līdzdalības paradigma”

Arnis Kaktiņš, Pētījuma centra SKDS vadītājs, „Latvijas iedzīvotāju sabiedriskā aktivitāte”

Kristīne Kapusta, LU Ekonomikas studiju programmas doktorante, „Valsts attīstības un atbalsta programmu ieviesējinstitūciju reģionālā infrastruktūra un tendences tās attīstībā”

(pasākums ir obligāts un tiks ņemts vērā apmeklētībā)

10.jūnijs plkst. 17:30

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 320.auditorijā, Rīgā

Maijs

Doktorantūras skolas pasākums

„Konkurētspēja: uzņēmumi, valstis, nodokļi”

Uzstājas:

Baiba Zvirbule, Maria Tissen – Doktorantūras skolas dalībnieces

Tēma: Nodokļu sloga ietekme uz uzņēmēju konkurētspēju Latvijā

Sarmīte Mickeviča – Doktorantūras skolas dalībniece

Tēma: Latvijas IT uzņēmumu konkurētspēja

Gints Turlajs – Smart Continent pētniecības un konsultāciju uzņēmu alianses (www.smartcontinent.com) dalībnieku SIA Institute (www.aci.lv) un SIA Ekoterm (www.siaekoterm.com) Ģenerāldirektors

Tēma: Uzņēmumu un valsts kokurētspējas saistība: būtība, attēlojums, uzlabošana

Ilmārs Šņucins – Nodokļu analīzes departamenta direktors, LR Finanšu ministrija

Tēma: Nodokļu atvieglojumi kā konkurētspējas avots

(pasākums ir obligāts un tiks ņemts vērā apmeklētībā)

20.maijs, plkst. 19:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 324.auditorijā, Rīgā

Aprīlis

Lasījums „Izaicinājumi eiro ieviešanai”

Uzstājas: Dr.habil.oec. profesore, LZA akadēmiķe  Inna Šteinbuka

Eiropas Komisijas Latvijā pārstāvniecības vadītāja

(pasākums nav obligāts un netiks ņemts vērā apmeklētībā)

18.aprīlis, plkst. 15:30

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 308.auditorijā, Rīgā

Diskusija "The Euro and its impact on the Baltic States"

Uzstājas:

Prof. Hans-Eggert Reimers (University of Applied Sciences, Technology, Business and Design, Germany)

Prof. Jüri Sepp (University of Tartu, Estonia)

Assoc. Prof. Margarita Dunska (University of Latvia)

Mārtiņs Bitāns (Bank of Latvia)

(pasākums nav obligāts un netiks ņemts vērā apmeklētībā)

3.aprīlis, plkst. 17:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 424.auditorijā, Rīgā

Marts

Zinātniskais seminārs – diskusija  par tēmu „Bezdarbs Latvijā pēc krīzes: strukturāls vai ciklisks?”

Uzstājas: prof. M.Hazans

(pasākums nav obligāts un netiks ņemts vērā apmeklētībā)

19.marts, plkst. 14:15

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 518.auditorijā, Rīgā

Februāris

Vieslekcija – seminārs: „Management Cybernetics and Strategy”

Uzstājas: Qeis Kamran (University of Applied Sciences Kufstein, Austria)

(pasākums nav obligāts un netiks ņemts vērā apmeklētībā)

13.februāris, plkst. 18:15

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 324.auditorijā, Rīgā

Janvāris

Seminārs "Revīzijas nozares raksturojums un attīstība Latvijā 2012. un 2013.gads."

Seminārā piedalās:

Terēze Labzova - ACCA, Zvērināta revidente, SIA PricewaterhouseCoopers Vecākā menedžere

 

Nata Lasmane - LR Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas Departamenta direktore, Zvērināta revidente, LZRA Kvalitātes komiteja

 

Inta Brūna - LU EVF dekāna p.i., Grāmatvedības un audita katedra profesore Dr.oec.

 

Dagnija Daņēviča - LU EVF Grāmatvedības un audita katedras docente, SIA „D.Danēvičas revidentu birojs”, Zvērināta revidente, LZRA Ētikas komiteja

 

Roberts Ikaunieks - LU EVF ekonomikas doktorants, ACCA, Zvērināts revidents, Rold & Partner SIA

 

Ieva Aizsila - LU EVF ekonomikas doktorante, SIA „D.Danēvičas revidentu birojs” revidente

 

Aleksis Orlovs - LU EVF ekonomikas doktorants, SIA FMS Group

 

(pasākums ir obligāts un tiks ņemts vērā apmeklētībā)

14.janvāris, plkst. 17:30

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 225.auditorijā, Rīgā

2012.gads

Mēnesis

Pasākums

Norises laiks

Norises vieta

Decembris

Seminārs "Latvijas sadarbības attīstības iespējas ar Ķīnas Tautas Republiku loģistikas un starptautisko tranzītpārvadājumu jomā"

Seminārā piedalās:

Roberts Zīle – Eiropas Parlamenta deputāts, Eiropas Parlamenta Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku loceklis; uzruna „Eiropas Savienības un Ķīnas tirdzniecības attiecības”

Andris Maldups – Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta direktors; uzruna „Latvijas līdzšinējā sadarbība ar Ķīnu loģistikas un starptautisko pārvadājumu jomā: šīs sadarbības perspektīvas”

Artis Kampars – Latvijas-Ķīnas Biznesa padomes valdes priekšsēdētājs; uzruna „Latvijas uzņēmumu interešu pārstāvniecība Ķīnā”

Ģirts Āboliņš – „Elko Group” Loģistikas direktors, uzruna: „Preču tirdzniecības praktiskie aspekti starp Ķīnu un Eiropu”

Franks Kraushārs – Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju nodaļas vadītājs, Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AisiaRes) direktors; uzruna „Sadarbības attīstības iespējas starp Latviju un Ķīnu”

Aldis Bulis – Latvijas loģistikas klasteris, Klastera vadītājs, LU Ekonomikas un vadības fakultātes doktorants, uzruna „Latvijas loģistikas klasteris un tā iespējas veicināt Latvijas un Ķīnas ekonomiskās attiecības”

Aivars Tauriņš – Latvijas Loģistikas asociācijas valdes priekšsēdētājs; uzruna „Latvijas loģistikas uzņēmumu līdzšinējā pieredze Ķīnas kravu pārvadāšanā: nākotnes perspektīvas”

(pasākums ir obligāts un tiks ņemts vērā apmeklētībā)

7.decembris, plkst. 13:30 – 18:00

Rīgas domes Sēžu zālē (Rātslaukuma 1, Rīgā)

Novembris

Seminārs „Datubāzu izmantošana zinātniski pētnieciskajā darbā”

(pasākums ir obligāts un tiks ņemts vērā apmeklētībā)

15.novembris, plkst. 17:30

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 504.auditorija

Ievada seminārs

Semināru vada:

Prof. Roberts Škapars – LU EVF Tautsaimniecības katedras vadītājs; doktorantūras skolas „Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana” vadības padomes priekšsēdētājs

(pasākums nav obligāts un netiks ņemts vērā apmeklētībā)

13.novembris, plkst. 18:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 308.auditorijā

Jūnijs

Seminārs „Pašvaldības šodien – problēmjautājumi un izaicinājumi”

Seminārā piedalās:

Asoc. Prof. Inga Vilka – LU, eksperte neatkarīgo ekspertu grupā Eiropas Padomes Eiropas Vietējo pašvaldību hartas pilnveidošanā

Aivars Lembergs – Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs, LU goda biedrs

Tēma "Eiropas Vietējo pašvaldību hartas principu izpilde Latvijā"

Artis Stucka – M.jur., LU Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras lektors, LU doktorants

Tēma "Pašvaldības principa tiesiskais regulējums Latvijas Republikas Satversmē"

Māris Pūķis – LU docents, Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

Tēma "Pašvaldību finanšu autonomijas palielināšanas iespējas"

Ilze Vilka – LU doktorante

Tēma "Sociāli ekonomiskās atšķirības Latvijas novados. Ekonomiskās attīstības izaicinājumi reģionālā skatījumā"

Lilita Seimuškāne – LU lektore, doktorante;

Maija Vorslava – LU doktorante

Tēma "Vietējo referendumu ieviešanas priekšrocības un trūkumi Latvijā"

(pasākums ir obligāts un tiks ņemts vērā apmeklētībā)

4.jūnijs, plkst.17:30

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 225.telpā, Rīgā

Maijs

Seminārs „Inovāciju loma Latvijas ekonomikas attīstībā”

Dr. Jānis Stabulnieks – Latvijas Tehnoloģiskā centra direktors.
Tēma "Inovācija un tās loma Latvijas tautsaimniecībā"

Dr. Guntis Ramāns – Patentu valdes izgudrojumu ekspertīzes departamenta direktors.
Tēma "Patentu sistēmas plusi un mīnusi".
 
Doktoranti:
Ilmārs Šņucins  "Nodokļu atvieglojumi inovāciju politikai",

Ilona Dubra  "Inovāciju rašanos ietekmējošie faktori",

Irēna Vaivode  ''Patentu politikas loma inovācijas un konkurētspējas veicināšanā",

Konstantins Čerņavskis "Inovāciju politika. Nacionālo aviokompāniju Air Baltic un Estonian Air salīdzinājums",

Ligita Landzmane  "Inovatīvas organizāciju vadības metodes: Bērklija universitātes (Kalifornija) vadības modelis",

Valters Kaže  "Inovēt vai nē? 3 stāsti par un ap inovāciju".

(pasākums ir obligāts un tiks ņemts vērā apmeklētībā)

28.maijs, plkst.17:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 500.telpā, Rīgā

Seminārs „Ilgtspējīga pensiju sistēma”

Seminārā piedalās:

Prof. Roberts Škapars – LU EVF Tautsaimniecības katedras vadītājs; Doktorantūras skolas „Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana” vadītājs.  Ievadvārdi.

Asoc. prof. Māris Pūķis – LU EVF Publiskās pārvaldes katedra. LPS vecākais padomnieks.

Tēma “Demogrāfija – Pensijas – Tehnoloģiskais progress”

Jana Muižniece – Labklājības ministrija. Sociālās apdrošināšanas departamenta direktore.

Tēma  „Pensiju sistēmas ilgtspēja –aktualitātes”

Dace Brencēna – SEB atklātais pensiju fonds. Valdes priekšsēdētaja.

Tēma  „Darba devēju pensiju shēmas”

Anna Medne – LU EVF doktorante.

Tēma  „Sociālo maksājumu aplikšana dažādās uzņēmējdarbības situācijās”

Baiba Zvirbule – LU EVF doktorante.

Tēma „Sociālo procesu ietekme uz valsts sociālo apdrošināšanu”.

Ināra Dundure – LU EVF doktorante.

Tēma „Ilgtspējīgas pensiju sistēmas kritēriji”

Māris Ķirsons –  „Dienas Bizness” žurnālists;

Anda Hailova –  „Latvijas Avīze”  žurnāliste.

(pasākums ir obligāts un tiks ņemts vērā apmeklētībā)

21.maijs, plkst.17:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 500.telpā, Rīgā

Seminārs „Ekonomiskās izglītības loma Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas paaugstināšanā”

Pieaicinātie eksperti:

Baiba Rivža – akadēmiķe, Augstākās izglītības programmu novērtējuma un to kvalitātes uzlabošanas priekšlikumu ESF projekta vadītāja;

Māris Ēlerts – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktora vietnieks;

Gatis Krūmiņš – Latvijas Jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētājs, augstākās izglītības programmu novērtēšanas eksperts;

Ina Druviete – LR Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītāja.

(pasākums ir obligāts un tiks ņemts vērā apmeklētībā)

14.maijs, plkst.17:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 500.telpā, Rīgā

Aprīlis

Seminārs „Organizing for Collaborative Innovation”

Vieslektors: prof. Charles Snow (The Smeal College of Business at The Pennsylvania State University, USA)

(pasākums nav obligāts, netiks ņemts vērā apmeklētībā)

27.aprīlī, plkst. 18:15

LU Mazā aula, Raiņa bulvārī 19, Rīgā

Metodiskais seminārs par pētniecības instrumentiem

Semināru vada: prof. Ismena Revina

Seminārā uzstājas vieslektors:

prof. João Paulo Cerdeira Bento (University of Aveiro, Portugal)

Tēma: „Renewable energy consumption and economic growth: evidence from causality analysis in Portugal”

(pasākums ir obligāts un tiks ņemts vērā apmeklētībā)

23.aprīlis, plkst.17:30

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 308.telpā, Rīgā

Seminārs „Mārketinga komunikāciju veidošanas problēmas uzņēmējdarbībā - interneta vidē”.

Moderators: asoc. prof. Anda Batraga

Ksenija Dmitrijeva (Ekonomikas DSP doktorante) – ziņojums: Mārketinga komunikāciju (Interneta) loma uzņēmējdarbībā

Renāte Vidruska (Ekonomikas DSP doktorante) – ziņojums: Interneta auditorijas raksturojums

Agris Magons (Uzņēmuma SIA Keywords Network Communications valdes loceklis – Interneta mārketinga risinājumi) – ziņojums: Interneta mārketinga attīstības perspektīvas Latvijas tirgū (+ Inovatīvie web reklāmas risinājumi)

Oļegs Gaidukovs (Uzņēmuma SIA Team Group līdzīpašnieks un projektu direktors - Elektroniskā komercija)– ziņojums: Elektroniskās komercijas organizēšana Latvijā (Internet veikali)

Anda Batraga (asoc. Profesore) – moderators, eksperta komentārs: Komunikāciju veidošanas problēmas interneta vidē (Tēmas aktualitāte, papildinājumi, secinājumi)

(pasākums ir obligāts un tiks ņemts vērā apmeklētībā)

17.aprīlis plkst. 17:30

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 308.telpā, Rīgā

Marts

Seminārs „Valsts budžetā 2012. gadam ietverto risinājumu ietekme uz tautsaimniecību un konkurētspējas nodrošināšanu”

Semināra dalībnieki:

Uldis Rutkaste – Latvijas Bankas prezidenta padomnieks un Monetārās politikas pārvaldes vadītāja vietnieks

Jānis Ošlejs – ekonomists, uzņēmējs

Margarita Dunska – asoc.prof., Latvijas Universitāte

Māris Onževs – Juridiskās fakultātes doktorants

Dita Amoliņa – Juridiskās fakultātes doktorante

Semināru vada: prof. R.Škapars

(pasākums ir obligāts un tiks ņemts vērā apmeklētībā)

26.marts, plkst.17:30

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 500.telpā, Rīgā

Vieslekcija "Qualitative research methods: conducting case studies".

Vieslektors: assoc.prof. Erik Maaloe (University of Arhus, Denmark)

(pasākums ir obligāts un tiks ņemts vērā apmeklētībā)

20.marts, plkst. 18:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 225.telpā, Rīgā

Seminārs „Iekšējā un ārējā audita attīstība un sadarbība Latvijā”

Semināra dalībnieki:

Prof. Roberts Škapars – LU EVF Tautsaimniecības katedras vadītājs; doktorantūras skolas „Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana” vadītājs

Lolita Čapkēviča - LZRA valdes priekšsēdētāja, Zvērināta revidente, SIA Procewaterhouse Coopers Assurance Director

Dagnija Danēviča - LU EVF Grāmatvedības un audita katedras docētāja, SIA „D.Danēvičas revidentu birojs”, Zvērināta revidente, LZRA biedre

Ieva Aizsila - LU EVF ekonomikas doktorante, SIA „D.Danēvičas revidentu birojs” revidente

Pēteris Strazdiņš - LR Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktors, IAI biedrs, CIA

Sandijs Miķelsons - IAI Latvijas nodaļas valdes priekšsēdētājs, IAI biedrs, SIA Procewaterhouse Coopers

Maija Anspoka - Alberta koledža, programmas "Uzņēmējdarbība” direktore, IAI biedre

Ivita Faituša - LU EVF ekonomikas doktorante, SIA IF Birojs valdes locekle, galvenā grāmatvede, IAI biedre

(pasākums ir obligāts un tiks ņemts vērā apmeklētībā)

5.marts, plkst.17:30

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 500.telpā, Rīgā

Februāris

Seminārs „Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts ekonomiskā sadarbība ar Ķīnas Tautas Republiku”

Semināru vada: prof. R.Škapars

Seminārā uzstājas:

Roberts Zīle – EP deputāts (TB/LNNK/ ECR); Eiropas Parlamenta Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku loceklis

Ojārs Kalniņš – Latvijas Republikas Saeima, Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

Ligita Davidova – Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas nodaļas vadītāja

Prof. Ērika Šumilo – LU EVF Starptautisko ekonomisko attiecību katedras vadītāja

Sergejs Davidovs – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Ārlietu daļas vadītājs

Dagnija Lāce-Ate - LU doktorante ekonomikā; ziņojums „Eksporta atbalsta valsts politika Latvijā”

Aldis Bulis – Baltic Vision Group Latvia, Pētniecisko projektu vadītājs, LU doktorants ekonomikā; ziņojums „Latvijas uzņēmumu konkurētspēja Ķīnas Tautas Republikas tirgū”

(pasākums ir obligāts un tiks ņemts vērā apmeklētībā)

24.februāris, plkst. 17:30

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 225.telpā, Rīgā

Swedbank galvenā ekonomista Latvijā Mārtiņa Kazāka vieslekciju par aktuālajiem jautājumiem ekonomikā.

(pasākums nav obligāts, netiks ņemts vērā apmeklētībā)

14.februāris, plkst. 12:30

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 421.telpā, Rīgā

LU 70. konferences plenārsēde "Ekonomika, Vadības zinātne, Demogrāfija"

Plenārsēdes programma:

M.Hazans

Neformālā nodarbinātība Eiropas valstīs: darba tirgus institūciju, ekonomiskā izaugsmes un imigrantu loma

P.Zvidriņš

Starptautiskā migrācija Latvijā

M.Dunska

Latvijas ekonomika iedzīvotāju vērtējumā (Latvijas Barometra pētījums)

E.Brēķis

Ēnu ekonomikas apjoms - vai zināt nozīmē spēt

S.Babris

Integrēta taupīgā vadīšana

S.Bāliņa

Informācijas sabiedrība Latvijā: pieprasījums un piedāvājums

J.Briedis

Informācijas sistēmu attīstības tendences bibliotēkās un Latvijas Nacionālās bibliotēkas DiBi (digitālās bibliotēkas) projekts.

(pasākums nav obligāts, netiks ņemts vērā apmeklētībā)

2.februāris, plkst. 10:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 324.telpā, Rīgā

 

2011.gads

Mēnesis

Pasākums

Norises laiks

Norises vieta

Novembris

Metodiski zinātniskais seminārs „Promocijas darba izstrādes gaita un metodika”.

Uzstājas:

Prof., Dr.oec. R.Škapars,

Prof. Dr.oec. Daina Škiltere

(pasākums ir obligāts un tiks ņemts vērā apmeklētībā)

28.novembris, plkst. 17:30

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 225.telpā, Rīgā

Oktobris

Demogrāfijas jautājumiem veltīts starptautisks seminārs.

Seminārā uzstājas:

1. S.Mikulioniene (Mykolo Romerio University, Lietuva)

“Demographic ageing and development of ageing research in Latvia and Lithuania”

2. Ivars Indāns (Latvijas Universitāte)

„Which policy on legal migration for Latvia?”

3. Līga Āboliņa (Latvijas Universitāte)

„Family policy in Latvia”

 

Semināru vada: prof. R.Škapars, prof. P.Zvidriņš

(pasākums ir obligāts un tiks ņemts vērā apmeklētībā)

21.oktobrī, plkst. 17:30

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 324.telpā, Rīgā

Doktorantūras skolas kopsapulce (pasākums nav obligāts, netiks ņemts vērā apmeklētībā)

17.oktobrī, plkst. 17:30

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 424.telpā, Rīgā

Vadības padomes sēde (pretendentu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana par dalībnieku uzņemšanu Doktorantūras skolā)

13.oktobris, plkst. 12:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 422.telpā, Rīgā

Septembris

Vadības padomes sēde (Skolas dalībnieku aktivitātes izvērtējums)

21.septembris, plkst. 12:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 422.telpā, Rīgā

Jūlijs

Vadības padomes sēde (Doktorantūras skolas semestra aktivitāšu izvērtējums)

4.jūlijs,    plkst. 10:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 422.telpā, Rīgā

Projekta tēmas aprobācija straptautiskajā doktorantūras seminārā „Globālā līderība un pārmaiņas”

(University of Latvia; University of Applied Sciences Kufstein, Austria)

Uzstājas: V.Kaže, A.Strateičuks, A.Savļenko

1.jūlijs,    plkst. 9:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 324.telpā, Rīgā

Jūnijs

Vieslekcija – seminārs: „Research Methods. Mistakes in Using Statistics”

Uzstājas: prof. Edward Omey (Hogeschool-Universiteit Brussel, Belgium)

28.jūnijs, plkst. 18:15

LU Ekonomikas un vadības fakultāte Aspazijas bulvārī 5, 322.telpā, Rīgā

Metodiski zinātniskais seminārs „Promocijas darba izstrādes gaita un metodika”

Semināru vada:

prof. R.Škapars, prof. Ē.Šumilo

14.jūnijs, plkst. 18:15

LU Ekonomikas un vadības fakultāte Aspazijas bulvārī 5, 320.telpā, Rīgā

Maijs

Metodiski zinātniskais seminārs:

1. prezentācija „Promocijas darba izstrādes gaita un metodika”.

Uzstājas: Prof., Dr.oec. R.Škapars un Dr.oec. Jānis Priede

2. prezentācija „Novitātes radīšana zinātniskajā darbā ar dr.Edvarda de Bono laterālās domāšanas metodikas palīdzību”

Uzstājas: doktorante Ieva Nartiša

3.prezentācija „Tiesiskās stabilitātes ietekme uz valsts konkurētspējas nodrošināšanu”

Uzstājas: doktorants Māris Onževs

10.maijs, plkst. 18:15

LU Ekonomikas un vadības fakultāte Aspazijas bulvārī 5, 320.telpā, Rīgā

Aprīlis

Lasījums: „Multispektrālo datu klasifikatoru konstrukcijas problēmas. Klasifikācijas kļūdu varbūtību minimizācija”

Uzstājas: Aivars Lorencs, Romāns Dinuls (Elektronikas un datorzinātņu institūts)

(Pasākums organizēts sadarbībā ar Doktorantūras skolu „Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” un Latvijas Statistiķu asociāciju)

18.aprīlis, plkst. 17:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte Aspazijas bulvārī 5, 305.telpā, Rīgā

Februāris

Lasījums: „Statistika par iedzīvotāju ienākumiem un dzīves apstākļiem”

Uzstājas: Edmunds Vaskis, Centrālā statistikas pārvalde

(Pasākums organizēts sadarbībā ar Doktorantūras skolu „Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās”, Latvijas Statistiķu asociāciju un Centrālo Statistikas pārvaldi)

21.februāris, plkst. 17:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte Aspazijas bulvārī 5, 320.telpā, Rīgā

Dalība LU 69. zinātniskajā konferencē, sekcija „Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana”

Sekcijas vadītājs: Prof. R.Škapars

4.februāris, plkst. 10:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte Aspazijas bulvārī 5, 324.telpā, Rīgā

Vieslekcija – seminārs: „Management Cybernetics”

Uzstājas: Qeis Kamran (University of Applied Sciences Kufstein, Austria)

2.februāris, plkst. 18:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte Aspazijas bulvārī 5, 320.telpā, Rīgā

Janvāris

Vieslekcija: "Sociālo vērtību pētījumu izmantošana patērētāju uzvedības un tautsaimniecības tendenču izskaidrošanā un prognozēšanā. Ieskats Latvijas patērētāju vērtību dinamikā 2002.-2010.gadā."

Uzstājas: Gatis Bolinskis, pētījumu kompānijas "Data Serviss" valdes loceklis.

18.janvāris, plkst. 18:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte Aspazijas bulvārī 5, 324.telpā, Rīgā

2010.gads

Mēnesis

Pasākums

Norises laiks

Norises vieta

Decembris

Vieslekcija: „Financial Reporting Demands in a Globalised World: The Harmonisation of Accounting Rules”

Lektori: Jan H. Hammermeister un Jochen Zimmermann (University of Bremen, Germany)

Pētījums pieejams: http://econpapers.repec.org/paper/zbwsfb597/125.htm

16.decembris, plkst. 18:30

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 322.telpā, Rīgā

Lasījums: „Eiropas Statistikas biroja aktualitātes sociālās un informācijas sabiedrības statistikas jomā”

Lektore: Prof., Dr. habil.oec. Inna Šteinbuka

Eiropas Statistikas biroja (Eirostata) Sociālās un informācijas sabiedrības statistikas departamenta direktore

(Pasākums organizēts sadarbībā ar Doktorantūras skolu „Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” un Latvijas Statistiķu asociāciju un Centrālo Statistikas pārvaldi)

10.decembris, plkst. 15:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 324.telpā, Rīgā

Novembris

Seminārs „Datubāzu izmantošana zinātniski pētnieciskajā darbā”

Seminārā uzstājas: Sandra Ranka

LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļa

Semināru vada: Prof. Roberts Škapars

25.novembris, plkst. 18:15

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 424.telpā, Rīgā

Oktobris

Latvijas Statistikas asociācijas un doktorantūras skolu rīkots
jautājumu - atbilžu pasākums saistībā ar Vispasaules statistikas dienu
(20.10.2010) "Latvijas statistikas uzdevumi un prioritātes".  

Piedalīsies: CSP priekšniece Aija Žīgure un CSP atbildīgie darbinieki/eksperti.

18.oktobris, plkst. 17:00

LR Centrālā Statistikas pārvalde, Lāčplēša iela 1,
Rīga

Doktorantūras skolas kopsapulce

5.oktobrī, plkst. 16:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 324.telpā, Rīgā

Septembris

Vadības padomes sēde (pretendentu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana par dalībnieku uzņemšanu Doktorantūras skolā)

24.septembris, plkst. 10:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 422.telpā, Rīgā

Vadības padomes sēde (pretendentu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana par dalībnieku uzņemšanu Doktorantūras skolā)

22.septembris, plkst. 12:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 422.telpā, Rīgā

Jūlijs

Vadības padomes sēde (Doktorantūras skolas semestra aktivitāšu izvērtējums)

2.jūlijs, plkst. 12:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 527.telpā, Rīgā

Seminārs „International Strategy and Management Theory”.

Diskusijas ar doktorantiem no Austrijas un Vācijas.

Semināru vada: Doc. V.P.Karnups, Prof. B.Šavriņa, Prof. Ē.Šumilo, Prof. R.Škapars.

1.jūlijs, plkst. 13:30

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 322.telpā, Rīgā

Maijs

Seminārs „Datubāzu izmantošana zinātniski pētnieciskajā darbā”

Seminārā uzstājas: Sandra Ranka

LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļa

Semināru vada: Prof. Roberts Škapars

18.maijs, plkst. 14:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 322.telpā, Rīgā

Aprīlis

Teorētisks seminārs – lasījums „Aptaujas Internetā: priekšrocības, ierobežojumi un problēmas”

Uzstājas Iluta Skrūzkalne,

Dr.oec., GfK Baltic valdes priekšsēdētāja un direktore

(Pasākums organizēts sadarbībā ar Doktorantūras skolu „Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” un Latvijas Statistiķu asociāciju)

29.aprīlī, plkst. 18:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 305.telpā, Rīgā

Lekcija-seminārs „Theory of Science: Different approaches to Doctoral Research”
Seminārā uzstājas: Prof. Per Lind
Gotlandes Universitāte (Zviedrija)

Semināru vada: Prof. Roberts Škapars

8.aprīlis, plkst. 16:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 322.telpā, Rīgā

Marts

Doktorantūras skolas kopsapulce

4.marts, plkst. 11:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 424.telpā, Rīgā

Februāris

Dalība LU 68.konferencē, sekcijā „Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana”

10.februāris, plkst. 10:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 524.telpā, Rīgā

Vadības padomes sēde (pretendentu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana par dalībnieku uzņemšanu Doktorantūras skolā)

4.februāris, plkst. 12:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 322.telpā, Rīgā

2009.gads

Mēnesis

Pasākums

Norises laiks

Norises vieta

Decembris

Vadības padomes sēde (Doktorantūras skolas galveno darbības virzienu un aktivitāšu apspriešana. Vērtēšanas kritēriju konkursam dalībai Doktorantūras skolā izvirzīšana un apstiprināšana)

9.decembris,

plkst. 12:00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, 322.telpā, Rīgā