Doktorantūras skola „Atomāro un nepārtrauktās vides fizikālo procesu pētīšanas, modelēšanas un matemātisko metožu pilnveidošanas skola”

Jaunumi:

Dokumentu iesniegšana LU Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, 516. telpā.

Vairāk informācijas, rakstot uz darta.antane@lu.lv.

Aktuālā informācija par skolas aktivitātēm  ir pieejama doktorantūras skolas e-vidē.

Vadības padome:

 • Vjačeslavs Kaščejevs, Dr.fiz. (Fizikas un matemātikas fakultāte) – priekšsēdētājs;
 • Aleksandrs Šostaks, Dr.h.mat. (Fizikas un matemātikas fakultāte) – priekšsēdētāja vietnieks;
 • Andra Damberga, MA (Fizikas un matemātikas fakultāte) – sekretāre;
 • Mārcis Auziņš, Dr.h.fiz. (Fizikas un matemātikas fakultāte);
 • Svetlana Asmuss, Dr. mat.  (Fizikas un matemātikas fakultāte)
 • Ruvins Ferbers, Dr.h.fiz. (Fizikas un matemātikas fakultāte);
 • Andrejs Reinfelds, Dr. h. mat. (Fizikas un matemātikas fakultāte)
 • Raimonds Ciegis (Raimondas Ciegis), Dr.h.mat. (Gedimina Viļņas Tehniskā Universitāte, Lietuva);

Doktorantūras skolas darbība paredz divu doktorantūras studiju programmu – fizikas un matemātikas koordinētu darbību maģistra un doktora studiju programmu realizācijā. Skolas darbībā iesaistītas 5 LU struktūrvienības, RTU un Daugavpils Universitāte.

Darbības nodrošināšanai tiek plānotas divas vadības sēdes studiju gada laikā. Skolas inovatīvā darbība izpaužas starpdisciplināru semināru un telekonferenču pieejas izmantošanā.

Skolas darbības programma

1. Fiziķu darbā tiks ieviestas modernākās matemātiskās metodes: matemātiskās teorijas, modeļu korektuma pārbaude, skaitliskās metodes, programmatūra. Savukārt inovatīvās matemātiskās teorijas un metodes tiks aprobētas fizikas doktorantu pētījumos. Diferenciālvienādojumu un tuvināto metožu katedrā tiek veikti aktuāli pētījumi matemātiskajā modelēšanā lietoto skaitlisko metožu izstrādē. Matemātiskas analīzes katedrā tiek veikti pētījumi daudzvērtīgu matemātisku struktūru, aproksimatīvu shēmu un stohastisku procesu jomā, kā arī tiek analizēti šo pētījumu rezultātu lietojumi modelēšanas uzdevumos. LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skolā tiks izstrādāts modelēšanas elementāro matemātisko metožu kopums, kas sevišķi nozīmīgs jaunāko kursu un ne-matemātisko specialitāšu studentu apmācībā.

2. Lietišķās fizikas sekmīgai attīstībai nepieciešami augstvērtīgi pētījumi fundamentālajā mikropasaules fizikā, kuros, veicot augstas klases eksperimentus un attīstot tiem atbilstošas teorijas, t.i., matemātiskos modeļus, tiek iegūti fundamentāli jauni rezultāti un tiek pilnveidota pati matemātiskās modelēšanas metodika, kā arī nodrošināts augsts doktorantūras studiju līmenis LU. Augsts fundamentālo pētījumu līmenis ir LU FMF Lāzercentrā, kurā tiek veikti starptautiski pētījumi atomu, molekulu un astrofizikas modelēšanā, un Teorētiskās fizikas katedrā, kurā tiek veikti starptautiski atzīti pētījumi mīksto materiālu jomā. Svarīgs aspekts piedāvāto pētījumu efektivitātē saistīts ar to, ka attīstītie teorētiskie modeļi tiks pārbaudīti ar modernu eksperimentu palīdzību, nodrošinot modeļu aprobāciju praksē.

3. Doktorantu piesaiste skolai nodrošinās nepieciešamo paaudžu nomaiņu Fizikas un Matemātikas nodaļu pasniedzēju vidū nākošajos 3-6 gados, novēršot pārrāvumu augstākās izglītības nodrošināšanā fizikā un matemātikā. Skolas realizācija stabilizēs jaunās paaudzes pētnieku piesaisti saimnieciskās recesijas apstākļos, kā arī nodrošinās viņu kvalifikācijas un starptautisko sakaru attīstību. Tiks veikti pētījumi, kuru rezultāti - matemātiskie modeļi, to eksperimentālā verifikācija, algoritmi un programmatūra, mācību līdzekļi un metodikas - cels pētniecības eksportspēju un konkurētspēju.

4. Modernās zinātniskās aparatūras (kas iegūta par ES struktūrfondu līdzekļiem) kopīga izmantošana.

5. LU Cietvielu fizikas institūtā tiek veikti pētījumi teorētiskajā un eksperimentālajā cietvielu fizikā, materiālzinātnēs un nanotehnoloģijās, kuri prasa vienlaicīgi labu sagatavotību gan fizikā, gan matemātikā.

6. LU Polimēru mehānikas institūtā tiek veikti starptautiski atzīta līmeņa pētījumi materiālu mehānikā (t.sk deformēšanās procesu izpēte, materiālu mehāniskās integritātes pētījumi, kompozīto materiālu konstrukciju aprēķini un tehnoloģiju pētījumi), kā arī tādas inovatīvas pielietojamas izstrādnes, kas sekmē zināšanu ekonomikas attīstību.

Pētījumu virzieni

 • Fizikas didaktika
 • Kondensētās vides fizika
 • Lāzeru fizika un spektroskopija
 • Medicīniskā fizika
 • Atomu un molekulu fizika
 • Optika
 • Siltumfizika un molekulārā fizika
 • Šķidrumu un gāzu mehānika
 • Teorētiskā fizika
 • Astrofizika un fundamentālā astronomija
 • Polimēru un kompozītmateriālu mehānika
 • Diferenciālvienādojumi
 • Ģeometrija un topoloģija
 • Matemātiskā analīze un funkcionālanalīze
 • Matemātiskā modelēšana
 • Modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika
 • Skaitliskā analīze
 • Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
 • Diskrētā matemātika un matemātiskā informātika