JaunumiVadības padome
 • Jānis Priednieks, Dr.biol. (Bioloģijas fakultāte) – padomes priekšsēdētājs;
 • Gunta Spriņģe, Dr.biol. (Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte) – padomes priekšsēdētāja vietniece;
 • Oļģerts Nikodemus, Dr.ģeogr. (Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte);
 • Tatjana Zorenko, Dr.h.biol. (Bioloģijas fakultāte);
 • Indriķis Krams, Dr.biol. (Bioloģijas fakultāte);
 • Agnese Osīte, Dr.ķīm. (Ķīmijas fakultāte);
 • Inga Straupe, Dr.mežk. (Latvijas Lauksaimniecības universitāte);
 • Gunārs Pētersons, Dr.biol. (Latvijas Lauksaimniecības universitāte);
 • Jānis Ozoliņš, Dr.biol. (Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”);
 • Raivo Mends (Raivo Mänd), PhD (Tartu Universitātes Zooloģijas departaments, Igaunija);
 • Johanna Mapese (Johanna Mappes), Dr (Jiveskiles universitāte, Somija)
(apstiprināta  19.12.2016. ar LU rektora rīkojumu Nr.1/483)  Doktorantūras skolas darbības mērķis Doktorantūras skolas mērķis ir veidot starpdisciplināru doktorantūras un maģistratūras studentu un akadēmiskā personāla grupu, apvienojot tajā bioloģijas, ģeogrāfijas, vides zinātnes, ģeoloģijas, ķīmijas un mežzinātnes nozaru pārstāvjus, lai veiktu kompleksu izvirzīto zinātnisko problēmu analīzi un nodrošinātu augstas kvalitātes doktora un maģistra darbu izstrādi. Galvenie pētījumu virzieni Doktorantūras skolā plānots iesaistīt studentus un akadēmisko personālu, kas veic pētījumus šādos virzienos un apakšvirzienos: 1. Dzīvnieku daudzveidība un to ietekmējošie vides faktori
 • Klimata pārmaiņu un vides stresa faktoru (tai skaitā organiskā un neorganiskā piesārņojuma) ietekme uz dzīvnieku populācijām un ekosistēmu kvalitāti;
 • Organismu evolucionārā daudzveidība (uzvedības ekoloģijas izpēte, iekšsugas un starpsugu attiecību evolūcijas mehānismu izpēte, morfoloģijas mainība);
 • Ainavu struktūras izmaiņas, to ietekme uz dzīvnieku populācijām un sugu daudzveidību.
2. Ainavu ekoloģija un dzīvnieku populācijas
 • Dzīvnieku sugu izplatības bioģeogrāfiskās likumsakarības saistībā ar ainavas izcelsmi un struktūru;
 • Izolējošie mehānismi (ģenētiskie, uzvedības, morfoloģiskie) dzīvnieku metapopulācijās saistībā ar to izcelsmi, sinantropizāciju, ģeogrāfiskās izolācijas vēsturi, ainavu fragmentāciju un homogenizāciju mūsdienās;
 • Sugu izplatības prognozēšana, populāciju dinamikas modelēšana, ekoloģiskās nišas izcelsme un modelēšana.
3. Dzīvnieku daudzveidība un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana
 • Dzīvnieku populāciju, to funkciju un nozīmes ekonomiskā novērtēšana, loma ekosistēmu kontinuitātes nodrošināšanā;
 • Ekonomiski nozīmīgu dzīvnieku populāciju ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanas ekoloģiskie nosacījumi;
 • Meža, lauksaimniecības zemju, mitrāju un hidroekosistēmu resursu izmantošanas ietekme uz dzīvnieku sugu daudzveidību un populāciju stāvokli;
 • Vides pārvaldības metodes un stratēģija dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanā saistībā ar dzīvnieku sugu un ainavas daudzveidības saglabāšanu.
Doktorantūras skolas pārstāvētās nozares Bioloģija, ģeogrāfija, vides zinātne, ģeoloģija, ķīmija un mežzinātne Darbībā iesaistīto LU struktūrvienību un citu zinātnisko institūciju saraksts

Nr.p.k.

LU fakultāte vai institūts, vai cita zinātniskā institūcija (pilsēta, valsts) ārpus LU

Nodaļa, katedra, laboratorija vai darba grupa sadarbības institūcijā

Pārstāvētais pētījumu virziens

Sadarbības partnera pārstāvis (amats, vārds, uzvārds)

1.

LU Bioloģijas fakultāte

 

 

Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedra

Dzīvnieku ekoloģija, etoloģija, evolūcija un teritoriālā izvietojuma likumsakarības;
Dabas aizsardzības bioloģija

Vad.pētnieks, Dr.biol. Jānis Priednieks

Asoc.prof., Dr.hab.biol. Tatjana Zorenko

Asoc.prof.,
Dr.biol. Indriķis Krams

2.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

 

Ģeogrāfijas nodaļa

Vides zinātnes nodaļa

Ģeoloģijas nodaļa

Ainavu struktūras mainība;
Ūdenstilpju un ūdensteču ekoloģija

Prof., LZA korespondētājloceklis Oļģerts Nikodemus

Asoc.prof. Gunta Spriņģe

3.

LU Ķīmijas fakultāte

 

 

Analītiskās ķīmijas katedra

Vides organiskais un neorganiskais piesārņojums un tā ietekme uz organismiem

Dr.ķīm. Agnese Osīte

 

5.

LLU Meža fakultāte

 

Mežkopības katedra

Meža bioloģiskā daudzveidība saistībā ar resursu ilgtspējīgu izmantošanu

Asoc.prof., Dr.silv. Inga Straupe

 

6.

LLU Veterinārmedicīnas fakultāte

 

Dzīvnieku patogēni;
Sikspārņu ekoloģija

Asoc. prof., Dr.biol., Gunārs Pētersons

8.

Mežzinātnes institūts “Silava”

 

Medniecība un faunas menedžments

Vad. pētnieks, Dr.biol. Jānis Ozoliņš

9.

Tartu Universitāte, Igaunija

Zooloģijas departaments

Dzīvnieku ekoloģija; Vispārīgās ekoloģijas likumsakarības

Profesors, PhD ecol., Raivo Mänd, Zooloģijas departamenta vadītājs

10.

Jiveskiles Universitāte (University of Jyväskylä), Somija

Bioloģijas un Vides zinātņu nodaļa, Ekoloģijas un evolucionārās bioloģijas sekcija

Evolucionārā ekoloģija

Somijas Zinātņu Akadēmijas profesore Johanna Mappes

Doktorantūras skolas darbības programma Lai nodrošinātu pētījumu augstu teorētisko līmeni un idejas no citu nozaru pētniekiem, tiks organizētas regulāras tematiskās diskusijas, semināri un lekcijas, piesaistot attiecīgās nozares pārstāvjus. Plānoto semināru tēmas ir orientētas uz mūsdienu bioloģijas, vides kvalitātes un ainavu ekoloģijas problēmu risināšanu, veidojot sadarbības platformu starpdisciplināriem un starptautiskiem pētījumiem, iesaistot doktorantus un maģistrantus, kā arī veicinot sadarbību starp dažādām LU struktūrvienībām, ar Latvijas un ārzemju universitātēm, institūcijām.