• Applications are submitted in Riga, Raiņa bulvāris 19, room 114. See the dates and times for submitting the application in the calendar of admissions when it is announced.

 • When submitting an application, you must have documents with you

WHEN APPLYING FOR THE STUDIES YOU MUST SUBMIT THE FOLLOWING DOCUMENTS

 • A completed standard application form

 • A copy of the personal identification document (the original must also be presented) in which the name, surname and personal identity code is indicated

 • A copy of the previous education document and its annex (the originals must also be presented)

 • CV, including a description of the published work and other scientific activities

 • Recommendation for doctoral studies (if available)

 • Application for the theme of the doctoral thesis in standard form

 • The justification and initial proposal of the theme intended for doctoral thesis prepared together with a possible scientific supervisor and signed by the prospective student and supervisor; Substantiation of the topic of thesis and the initial proposal of the theme for the Doctoral study program in Law

 • A copy of the Academic Information Centre’s certificate on the academic recognition of the educational document in Latvia (the original must also be presented), if the previous education has been obtained abroad

 • Receipt for registration fee payment (EUR 30, -), available at Raiņa bulv. 19, room 125)

 • Sample Curriculum Vitae

 • When submitting the application, the registration fee must be paid
 • Entrance interviews are held at the faculties. At the interview, a passport or identity card must be presented.


 • The results are announced at the faculties. The dates and times, when the results are made available, can be found in admissions calendar.
 • Registration for studies takes place at the Study Department, Raiņa bulvāris 19, room 114. Registration dates and times can be found in admissions calendar.

 • When registering for studies, you must sign a study agreement.

 • Upon entry into the fee-based studies, the tuition fee for the autumn semester (a half of the annual fee) must be paid in full until the officially indicated date in July. The tuition fee is refunded, if the student receives a study loan. Bank details for transferring tuition fees

 • For purposes of the student ID, you must have your photograph taken at the University of Latvia. The photograph can be taken at the time of application (it is also possible to do that later), in Raiņa bulvāris 19, room 125.

 • After registration, it is possible to submit the application for student loan at Raiņa bulvāris 19, room 108.

 • After the registration, an individual work plan for the first year of study must be submitted. Individual work plan

 • Within two weeks after signing the study agreement, a written agreement with the University of Latvia must be signed about the organization and scientific supervision of the doctoral thesis.

 • Studies begin in October.

Nr.p.k.

Doktora studiju programma

Norāde par nepieciešamo iepriekš iegūto izglītību

Piezīme

1.

Bioloģija

maģistra grāds bioloģijā, ķīmijā, mežkopībā, lauksaimniecībā, kā arī profesionālais ārsta grāds vai minētajiem grādiem atbilstošs augstākās izglītības diploms

Ārvalstīs iegūtās izglītības dokumentiem nepieciešama Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā

2.

Datorzinātnes

maģistra grāds dabaszinātnēs, datorzinātnēs, matemātikā, inženierzinātnēs, vadībzinātnē vai tam pielīdzināma augstākā izglītība

3.

Demogrāfija

maģistra grāds sociālo zinātņu nozarē (ekonomikā, vadībzinātnē, socioloģijā, antropoloģijā, politikas zinātnē, tiesību zinātnē, vēsturē u.c.) un iedzīvotāju ģeogrāfijā

4.

Ekonomika

maģistra grāds ekonomikā vai vadībzinātnē

5.

Filozofija

maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē

6.

Fizika, astronomija un mehānika

maģistra grāds fizikā, ķīmijā, inženierzinātnēs vai minētajiem maģistra grādiem atbilstošs augstākās izglītības diploms

7.

Ģeogrāfija

maģistra grāds dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs, mežzinātnēs vai sociālajās zinātnēs

8.

Ģeoloģija

maģistra grāds ģeoloģijā, ģeogrāfijā, vides zinātnē vai citās dabas zinātnēs

9.

Izglītības vadība

maģistra grāds izglītības vadībā, izglītības zinātnēs, pedagoģijā, vadībzinātnē vai radniecīgās zinātnēs

10.

Juridiskā zinātne

maģistra grāds tiesību zinātnē

11.

Komunikācijas zinātne

maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē

12.

Ķīmija

maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē

13.

Literatūrzinātne, folkloristika un māksla

maģistra grāds filoloģijā vai atbilstošā zinātnes nozarē

14.

Matemātika

maģistra grāds matemātikā, fizikā vai datorzinātnē

15.

Medicīna un farmācija

maģistra grāds bioloģijā, farmācijā, uzturzinātnē, veselības zinātņu maģistra grāds māszinībās vai profesionālais (otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) ārsta grāds, farmaceita grāds, zobārsta grāds

16.

Pedagoģija

maģistra grāds pedagoģijā vai psiholoģijā;

maģistra grāds humanitārajās, sociālajās, medicīnas, sporta un dabaszinātnēs vai tam pielīdzināma augstākā izglītība un vismaz divu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības institūcijā

17.

Politikas zinātne

maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē

18.

Psiholoģija

maģistra grāds psiholoģijā vai tam atbilstošs augstākās izglītības diploms

19.

Socioloģija

maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē

20.

Teoloģija un reliģiju zinātne

maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē

21.

Vadībzinātne

maģistra grāds ekonomikā vai vadībzinātnē 

22.

Valodniecība

maģistra grāds filoloģijā vai atbilstošā zinātnes nozarē

23.

Vēsture

maģistra grāds humanitārajās, sociālajās vai izglītības zinātnēs

24.

Vides zinātne

maģistra grāds dabas zinātnēs vai tam atbilstošs kvalifikācijas diploms

 

 

Kritēriji

Rādītāji

Punkti

Apliecinošie dokumenti  

Piezīmes

Studijas

Maģistra vai tām pielīdzinātās studijās vidējā svērtā atzīme

Līdz 7,9

8,0-8,9

9,0 un vairāk

0

1

2

sekmju lapas kopija

 

Maģistra darba vērtējums

8 un zemāk

9

10

0

1

2

sekmju lapas kopija

 

Iestrāde

Zinātnisko publikāciju skaits par plānoto promocijas darba tēmu

 

0

1

2 un vairāk

0

1

2

publikāciju kopijas

 

Nozīmīgs ieguldījums zinātniskās darbības jomā

 

3

 

novērtē

nozares doktorantūras padome

 

Uzstāšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās konferencēs par plānoto promocijas darba tēmu

Nav

Ir

 

0

1

 

konferenču programmu kopijas

 

Dalība starptautiskajos, LZP, LU, citu augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas darba tēmu

Nav

Ir

 

0

1

 

projekta vad. apstiprinājuma vēstule

 

Pieredze

Darba stāžs saistībā ar promocijas darba tēmu vai saistība ar darbu LU

0

1 gads un vairāk

0

1

CV

 

Stažēšanās/studijas ārvalstu augstskolās un pētniecības institūcijās

0

2 mēnešus un vairāk

0

1

 

CV

 

 

Perspektīva

Promocijas darba aktualitāte un atbilstība LU un Latvijas zinātnes prioritārajiem pētījumu virzieniem

0

atbilst daļēji

atbilst pilnībā

0

1

2

novērtē

nozares doktorantūras padome

 

Zinātniskais vadītājs strādā pie plānotā promocijas darba tēmas

līdzīgā virzienā

pilnībā

1

2

zinātniskā vadītāja

piekrišana

 

 

 

Pētījuma pieteikuma zinātniskā kvalitāte plānotajam promocijas darbam

Vāji

viduvēji

labi

ļoti labi

0

1

3

5

novērtē

nozares doktorantūras padome

 

Pārrunu rezultāti, pretendenta motivācija

Vāji

viduvēji

labi

ļoti labi

0

1

3

5

novērtē

nozares doktorantūras padome

 

 

Punkti kopā

 

 

 

 

Tabulu aizpilda nozares doktorantūras padome un sekretārs katram pretendentam. Pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti, uzņemot reflektantus doktorantūrā un ieskaitot valsts budžeta finansētajās studiju vietās.

Papildu informācija.

1. Minimālais iestājpārbaudījumos iegūstamo punktu skaits, lai iestātos LU Juridiskās zinātnes DSP 2019./2020. akad.gadā, ir 15 punkti.

2. Minimālais iestājpārbaudījumos iegūstamo punktu skaits, lai iestātos LU Vēstures DSP 2019./2020. akad.gadā, ir 14 punkti.

3. Filozofijas DSP – kopā ar iespējamo zinātnisko vadītāju sagatavota izvēlētā darba pamatojuma un iestrādes apjoms – 10 lpp.

 

Pieteikšanās doktorantūrā:

Reģistrācijas maksu (30 EUR) var samaksāt kasē Raiņa bulvārī 19, Info centrā.

Reģistrācijas maksu iespējams samaksāt arī jau iepriekš ar bankas pārskaitījumu un uzrādīt reģistratoram apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu).

LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:

Latvijas Universitāte

Reģ. Nr. 90000076669

Bankas nosaukums: Luminor Bank AS

Kods: NDEALV2X

KONTS: LV51NDEA0000082414423

Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums