Resuming studies

Studies at the UL can be resumed to complete the education to the certain education level in the programmes that are offered by the UL at the time of resuming studies. If the study programme has changed during the intermission of studies (new courses, changes in credit points amount), the director of study programme compares the completed part of the programme to the current programme and issues a decision regarding the previously completed courses that can be recognised in framework of the current programme. Based on the recognised courses, the director of study programme establishes the study semester, with which a student can resume studies. Beginning studies in a different programme, students can initiate recognition of previously completed courses by submitting statement of records, confirming the previously completed courses and received evaluation. The statement of records is available upon request at Student Services, Raiņa bulvāris 19, room 125, or at the UL Archive, Raiņa bulvāris 19, room 25. If the completed study courses correspond to the results of the selected programme, they are recognised and included in the execution of study plan.

Additional information and document submission: study programme secretaries.

Application deadlines: at the faculty offering the selected programme until the last working day of registration week according to the Academic calendar.

Those students who wish to obtain higher education but are not sure whether the previously commenced studies are right for them, can receive free career counselling at the UL Career Centre. Appointments electronically by email karjera@lu.lv or by telephone (+371) 67034410.

Uzsākt studijas vēlākos posmos LU var personas, kuras iepriekš studējušas vai studē Latvijas vai ārvalstu augstskolā un iepriekšējais studiju periods nav mazāks par 2 semestriem, vai ir apgūta programmas daļa 40 kredītpunktu apjomā. Informācija par LU īstenotajām studiju programmām pieejama LU portālā www.gribustudet.lv.  

Piesakoties studijām, jāaizpilda pieteikums un kopā ar iepriekšējās augstskolas izsniegtu Akadēmisko izziņu (Transcript) jāiesniedz fakultātē. Studiju programmas direktors izvērtē iepriekš apgūtos studiju kursus un norāda, kurus studiju kursus no iepriekš apgūtajiem var ieskaitīt un kuros kārtojami papildu pārbaudījumi. Studiju kursus atzīst, ja to apjoms kredītpunktos abās salīdzināmajās studiju programmās ir vienāds vai kredītpunktu skaits iepriekš apgūtajā attiecīgajā studiju kursā ir lielāks. Papildus kārtojamo studiju kursu kopapjoms nedrīkst pārsniegt 20 kredītpunktus. Papildu studiju kursu apgūšana vai pārbaudījumu kārtošana ir maksas pakalpojums.

Studentiem no citas augstskolas vai koledžas, uzsākot studijas LU vēlākos studiju posmos, budžeta finansējums studijām netiek saglabāts.

Saistītie dokumenti:

Pārtrauktas studijas atsākot, var veikt iepriekšējā izglītībā, ārpus formālās izglītības un/vai profesionālā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu. Iesniedzot pieteikumu, jāpievieno dokumenti, kas apliecina sasniegtos studiju rezultātus – sertifikātus, darba devēja apliecinājumus, rekomendācijas, projektu rezultātus, amata aprakstus u. c.

Profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences var atzīt tikai:

  • tajā studiju programmas daļā, kuru veido prakse;
  • par tādas studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī sasniedzamajiem studiju rezultātiem, kuri apliecina iegūtās praktiskās zināšanas.

Ārpus formālās izglītības apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences var atzīt, ja tās atbilst augstākās izglītības pakāpei un ir sasniegtas:

  • tālākizglītības programmā, profesionālās pilnveides izglītības programmā vai citā izglītības programmā (izņemot pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpes izglītības programmu), kurā iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences atbilst studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī sasniedzamajiem studiju rezultātiem;
  • citos veidos ārpus formālās izglītības (piemēram, pašizglītība). Šajos izglītības veidos apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences studiju programmās, kurās sagatavo speciālistus reglamentētajās profesijās, var atzīt tikai par tādiem studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī sasniedzamajiem studiju rezultātiem, kuri apliecina apgūtās teorētiskās zināšanas.

Iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus var atzīt, ja studiju moduļos vai studiju kursos sasniegtie studiju rezultāti atbilst attiecīgās augstskolas vai koledžas studiju programmas studiju moduļos vai studiju kursos sasniedzamajiem studiju rezultātiem.

(izraksts no MK noteikumiem Nr. 505)

Pozitīva lēmuma rezultātā studējošajam samazinās studiju slodze, kā arī dekāns var izskatīt iespēju samazināt studiju maksu, ņemot vērā apgūstamo studiju kursu kredītpunktu apjomu konkrētajā semestrī.

Pieteikšanās termiņi: LU studentiem fakultātē, citām personām Studentu servisā no katra gada 1. septembra līdz nākamā gada 31. maijam.

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: LU studentiem – pie studiju programmas lietveža, pārējiem interesentiem – Studentu servisā, Raiņa bulvāris 19, 125. telpa.  

Maksas pakalpojums

Saistītie dokumenti: Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi (Ministru kabineta noteikumi Nr. 505)

Reflektanti, kuri ieguvuši iepriekšējo augstāko izglītību ārvalstīs, piedalās kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties augstākā līmeņa studijām, pamatojoties uz uzņemšanas nosacījumiem studiju programmās.

Pirms pieteikšanās studijām:

1.Ir jāveic ārvalstīs izdotā izglītības dokumenta akadēmiskā atzīšana Latvijā. Izziņu par akadēmisko atzīšanu izsniedz Akadēmiskās Informācijas centrs.

2.Ir jāveic ārvalstīs izsniegtā izglītības dokumenta īstuma apliecināšana (legalizācija).

Lai ārvalstīs izsniegtu dokumentu varētu izmantot Latvijas Republikā:

1) Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura ir 1961. gada Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsts, tā īstumam jābūt minētās konvencijas 3. panta kārtībā apstiprinātam ar "Apostille" dotās ārvalsts kompetentajā institūcijā. Šādi sagatavotu dokumentu vairs nav nepieciešams apstiprināt Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā;

2) Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura nav 1961. gada Hāgas konvencijas dalībvalsts, to legalizē dokumenta izdevējvalsts kompetentajā iestādē vai tās valsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā un pēc tam Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā valstī vai Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

Sākot ar 2010. gada 24. novembri tiek atcelta dokumentu legalizācijas prasība dokumentiem, kuri ir izsniegti Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs un Šveices Konfederācijā. Tas nozīmē, ka šajās valstīs izsniegtajiem dokumentiem nav nepieciešami nekādi papildus apstiprinājumi (legalizācija vai „Apostille”) to izmantošanai Latvijā.

Eiropas Savienības dalībvalstis: Austrija, Apvienotā Karaliste, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija

Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis: visas ES dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Šveices Konfederācija

Plašāka informācija par legalizāciju šeit.

Piesakoties studijām ir jāuzrāda šādu dokumentu oriģināli:

1) Pase

2) Legalizēts (ja nepieciešams) izglītības dokuments un Akadēmiskās Informācijas centra izsniegtā izziņa par tā atzīšanu Latvijā.

3) Izglītības dokumenta pielikums – atzīmju izraksts (ja ir pieejams, jāpievieno atzīmju sistēmas apraksts, kurš satur informācija par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu).
Nepieciešams notariāli apstiprināts izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma tulkojums latviešu vai angļu valodā, ja dokumenti nav izdoti iepriekš minētajās valodās

Jāiesniedz CV, ja tas norādīts studiju programmas uzņemšanas nosacījumos.
Papildu informāciju varat saņemt Studentu servisā: Laila Jansone, e-pasts: laila.jansone@lu.lv, tel. 67034407.