Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

prof. I. Muižnieks iepazīstina ar LZP Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu un Valsts pētījumu programmu ieviešanas plāniem
Kolkā noritējis ikgadējais Bioloģijas fakultātes Akadēmiskais seminārs

16.10.2017.

Bioloģijas fakultātes (BF) personāls, tai skaitā Latvijas Universitātes (LU) rektors prof. Indriķis Muižnieks, kā arī Studējošo pašpārvaldes (SP) biedri kārtējo gadu devās uz BF prakses bāzi Kolkā, lai kopīgi apspriestu fakultātei un universitātei aktuālos jautājumus un pārrunātu nākotnes ieceres.

Semināru 2017. g. 7. oktobrī atklāja fakultātes dekāns Nils Rostoks, kurš ziņoja par BF skaitliskajiem rādītājiem: šī gada uzņemšanas rezultātiem, absolventu skaitu, doktorantu un aizstāvēto promocijas darbu skaitu, kā arī BF budžetu. Sasniegti iepriecinoši rādītāji doktorantu uzņemšanā, taču nedaudz samazinājies studentu skaits bakalaura studiju programmā (BSP) Bioloģija, kas, iespējams, saistīts ar samazināto vidusskolu absolventu skaitu.

Semināra turpinājumā pārrunāja LU attīstības stratēģiju un sasniedzamos rezultatīvos rādītājus, kā arī apsprieda LU Akadēmiskā centra un STEM (science, technology, engineering and mathematics) infrastruktūras attīstību. Tika norādīts uz katra LU darbinieka atbildību par stratēģisko mērķu sasniegšanu, it īpaši studējošo skaita palielināšanas, zinātnisko projektu finansējuma piesaistes un zinātnisko publikāciju skaita pieeauguma jomās.

LU Rektors iepazīstināja klātesošos ar LU iecerēm, kas saistītas ar Eiropas struktūrfondu specifiskā atbalsta mērķa (ESF SAM) 8.2.1. projektu konkursu “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu”. Prof. Muižnieks uzsvēra jaunu studiju programmu, tostarp kopīgu doktorantūras studiju programmu, izstrādes nepieciešamību, lai veicinātu studiju satura kvalitāti un piesaistītu jaunus, arī ārzemju, studentus. I. Muižnieks izcēla biotehnoloģiju un citas jaunās tehnoloģijas, kā prioritārās nozares, kurās veidot  jaunas studiju programmas.

BSP Bioloģija direktors Didzis Elferts informēja semināra dalībniekus par studiju kursu aptaujas anketu rezultātiem. Secināts, ka kursu vērtējumi ir uzlabojušies salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

Par savām aktivitātēm informēja arī BF Studējošo pašpārvaldes biedri. Tika apspriesta Jauno biologu skolas un vidusskolu apmeklējumu loma jauno studentu piesaistē. Kā katru gadu, BF Studējošo pašpārvalde organizē Starptautisko zinātnisko konferenču konkursu un Zinātniskās literatūras konkursu, kas veicina studentu darbību zinātnē un motivē tiekties uz izcilību savā nozarē.

Noslēgumā ar ziņojumu par projektu “Skola 2030” uzstājās BF studiju metodiķe Rita Birziņa. Diskusijas noritēja arī par tādiem būtiskiem jautājumiem kā studiju programmu akreditācija, personāla atalgojuma sistēma, ārzemju studentu piesaiste, kā arī praktiskiem jautājumiem – par Kolkas prakses bāzes apsaimniekošanu un darba drošības instrukcijām e-vidē.

Ikgadējais BF Akadēmiskais seminārs Kolkā notiek kopš 2004. gada un kalpo ne tikai par veidu kā gūt informāciju par fakultātei aktuāliem jautājumiem, bet arī saliedē biologu pulku un motivē darbiniekus un studentus tik pat aktīvi darboties arī visā nākamajā akadēmiskajā gadā.