Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
ERASMUS studijas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.02.2017

Kopš pagājušā gadsimta 90. gadu beigām Bioloģijas fakultātes studenti ārzemju studiju pieredzes iegūšanai visbiežāk izmanto Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus apakšprogrammas piedāvātās iespējas, lai papildinātu savas zināšanas bioloģijā kādā no ārzemju augstskolām.

2014. gada 1. janvārī savu darbību sāka jaunā Erasmus+ apakšprogramma, kas ilgs līdz 2020. gada 31. decembrim.

Erasmus+ apakšprogramma paredz divus studējošo mobilitātes veidus – studijas ārzemēs un prakse ārzemēs. Studējošo mobilitātes mērķis ir dot iespēju iegūt akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot vai veicot praksi citās Eiropas valstīs, sekmēt jaunu kvalificētu un starptautiski pieredzējušu profesionāļu izglītošanu.

Viens students var īstenot mobilitāti kopā (prakse + studijas) 12 mēnešus katrā studiju līmenī (bakalaura, maģistra vai doktora studiju līmenī), kā arī iepriekšējās Erasmus apakšprogrammas – LLP/Erasmus, mobilitātes dalībnieki var piedalīties Erasmus+ mobilitātes aktivitātēs.

Studentu mobilitāte studijām paredz studijas kādā no partneraugstskolām, pilnīgu studiju rezultātu atzīšanu mājas augstskolā pēc Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmas (ECTS – Europe Credit Transfer System). Studiju ilgums partneraugsstskolā ir no 3 – 12 mēnešiem. Studiju mobilitātē drīkst piedalīties visu studiju līmeņu studenti (bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas studenti), un viens students var īstenot mobilitāti vienu reizi vai atkārtoti līdz 12 mēnešu ilgumam vienā studiju līmenī. Erasmus+ programmas aktivitātēs drīkst piedalīties arī studenti, kuri iepriekš ir izmantojuši LLP/Erasmus studiju vai prakses mobilitāti.

Studentu mobilitāte praksei paredz praksi kādā no Erasmus programmas dalībvalstu uzņēmumiem vai organizācijām, un tās rezultātu pilnīgu atzīšanu mājas augstskolā. Prakses ilgums ir no 2 – 12 mēnešiem. Prakses vietu students meklē pats, un prakses veikšanai tiek slēgts individuāls līgums. Bioloģijas fakultātē prakses mobilitāti parasti izmanto doktora studiju programmas studenti, lai papildinātu savas pētnieciskā darba iemaņas.