Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Juridiskā zinātne
Pēdējās izmaiņas veiktas:
28.12.2018.

Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība: 
aktualitātes, problēmas un iespējamie risinājumi

Krājumā apkopoti raksti par tiesiskajiem aspektiem, kas svarīgi tautsaimniecības sekmīgai attīstībai. Īpaša uzmanība veltīta tautsaimniecības interešu konstitucionālajai, kriminālprocesuālajai un administratīvi tiesiskajai aizsardzībai, kā arī apdrošināšanas, intelektuālā īpašuma un konkurences tiesībām. Monogrāfija sagatavota un izdota ar Valsts pētījumu programmas 5.2. Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV) atbalstu.

 

 

Latvijas Universitātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājumi 

 

Centrālās un Austrumeiropas juridiskās tradīcijas un juridiskās identitātes jautājumi. Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums (2018)

Latvijas Republikas Satversmei – 95.  Latvijas Universitātes 75. zinātniskās konferences rakstu krājums (2017)

Ārvalsts investīcijas: kad tiesības mijiedarbojasLatvijas Universitātes 74. zinātniskās konferences rakstu krājums (2016)

Tiesību efektivitāte postmodernā sabiedrībā. Latvijas Universitātes 73. zinātniskās konferences rakstu krājums (2015)

Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika. Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums (2014)

Tiesību interpretācija un tiesību jaunrade – kā rast pareizo līdzsvaru. Latvijas Universitātes 71. zinātniskās konferences rakstu krājums (2013)

Inovāciju juridiskais nodrošinājums. LU 70. konferences rakstu krājums (2012)

Juridiskās zinātnes teorētiskie un praktiskie problēmjautājumi. Juridiskās zinātnes doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu III zinātniskās konferences rakstu krājums (2012)

Aktuālas tiesību realizācijas problēmas. LU 69. konferences rakstu krājums (2011)

Politika un tiesības. Tiesību un juridiskās prakses ilgtspējīga attīstība. Rakstu krājums (2007)

Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās2007. gada starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums

Constitutional Values in Contemporary Legal Space II
The second collection of research papers in conjunction with the 6th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia

This publication of conference materials comprises specially selected presentations, recognized by independent reviewers and the Editorial Board of this publication, that were not included in the first collection.

 

 

Constitutional Values in Contemporary Legal Space = Konstitucionālās vērtības mūsdienu tiesiskajā telpā
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 6. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājuma pirmā daļa

Šajā izdevumā ir apkopots 51 konferences referāts, aptverot visplašāko tematiku. Septiņu sekciju darbu vieno nozīmīgs kopsaucējs – jau pieņemto un vēl gaidāmo likumu satversmība, t.i., atbilstība konstitucionālajiem principiem, kas lielākā vai mazākā mērā vieno pasaules tautas.

 

Jurisprudence and Culture: Past Lessons and Future Challenges = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi
Latvijas Universitātes 5. starptautiskās zinātniskās konferences, kas veltīta LU Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, rakstu krājums.

Latvijas Universitātes 95 gadu jubileju Juridiskā fakultāte atzīmē ar plašu starptautisku konferenci Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi. Šajā grāmatā publicēti 58 konferences referāti, kas apliecina to autoru daudzveidīgo skatījumu uz jurisprudences mijiedarbību ar citām kultūras izpausmēm un uzrāda, kādi uzdevumi risināmi juridiskās kultūras līmeņa celšanai. Konferences materiālu klāstā atrodami Itālijas, Igaunijas, Gruzijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas un Latvijas zinātnieku referāti. Sekcijās apskatīto jautājumu tematika aptver juridiskās izglītības izaicinājumus, tiesību un kultūras mijiedarbību, atsevišķu personību ieguldījuma un vēsturiskā mantojuma apguves saistību ar mūsdienu aktualitātēm plašā juridiskās zinātnes apakšnozaru kaleidoskopā.  

The Quality of Legal Acts and its Importance in Contemporary Legal Space

This collection of articles is published in connection with the international scientific conference organised by the University of Latvia, Faculty of Law on 4–5 October 2012. The theme for the conference and this collections is “The Quality of Legal Acts and its Importance in Contemporary Legal Space.”