Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Rakstu krājumi
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.12.2018

Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība:
aktualitātes, problēmas un iespējamie risinājumi

Krājumā apkopoti raksti par tiesiskajiem aspektiem, kas svarīgi tautsaimniecības sekmīgai attīstībai. Īpaša uzmanība veltīta tautsaimniecības interešu konstitucionālajai, kriminālprocesuālajai un administratīvi tiesiskajai aizsardzībai, kā arī apdrošināšanas, intelektuālā īpašuma un konkurences tiesībām. Monogrāfija sagatavota un izdota ar Valsts pētījumu programmas 5.2. Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV) atbalstu.

Pārskats par tautas attīstību Latvijā 2015/2016
Dzīves meistarība un informācijpratība

 

 

 

Hellēņu mantojums
Rīgas 2. starptautiskās hellēnistikas konferences materiāli

Krājumā apkopoti otrās Rīgas konferences materiāli, kuros pārstāvēts gan pētījumu lauka sinhronais un diahro­nais aspekts, gan daudznozaru dialogs. Krājuma I daļā apkopoti raksti, kuru pētnieciskā fokusa centrā ir klasiskās senatnes avoti – valoda, vēsture, literatūra. II daļā lasāms plašs materiālu klāsts, kas atspoguļo kultūras dialogu visplašākajā spektrā, kurā gan samanāmi noteikti laika, telpas un tematikas loki – rētorikas mantojums Tērbatas Universitātē, itāļu renesanses un mūsdienu grieķu dzejas sasaukšanās, senā un mūsdienu Hellāda mīta, vēstures, žanra aspektā jauno laiku franču, īru, latviešu un krievu kultūrā, literatūrā, teātrī.

 

Hellenic dimension 
Materials of the Riga 3rd International Conference of Hellenic Studies 

The thematic spectrum of the research on the Hellenic dimension is quite wide-ranging: issues of history, linguistics (including language learning and translation), literature and theatre science unfold in an interdisciplinary relation to facts and features of fine arts, mythology, economics and social processes. The Hellenic dimension at various times and in different countries – the contribution of a single ethnos has benefited many nations and cultures.

Krājuma tematiskais spektrs hellēņu dimensijas izpētē ir izveidojies gana izvērsts: vēstures, valodniecības (arī valodu apguves un tulkošanas), literatūras un teātra zinātnes jautājumi atrod starpnozaru saikni gan ar tēlotājas mākslas, gan mitoloģijas, gan ekonomikas un sabiedrības procesu faktiem un iezīmēm. Hellēņu dimensija dažādos laikos un zemēs – šāds aptvērums liecina par pienesumu Eiropas kultūrvēsturiskajā ainā kopumā. 

Language Environment in University: Accessibility, Quality, Sustainability
Valodu vide augstskolā: pieejamība, kvalitāte, ilgtspēja

LU Valodu centra Starptautiskās konferences rakstu krājums

 

 

 

Starptautiska zinātniskā konference “Rūdolfs Blaumanis un 19./20. gs. mijas kultūras revolūcija Eiropā. Proza, drāma un teātris tekstā un kontekstā”

Konferences programma                      Konferences tēzes

R. Blaumaņa darbus ir svarīgi pētīt Latvijas un Eiropas literatūras kontekstā – meklējot literatūrā tipoloģiskas līdzības un paralēles, alūzijas un reminiscences, skatot R. Blaumaņa lugu nozīmi ceļā uz 20. gadsimta sākuma jauno drāmu un mūsdienu teātrī. R. Blaumanis raksta laikā, kad nacionālās kultūras sevi strauji piesaka Eiropas kultūras kartē. Viņš ir šī jaunā laika autors.

Starptautisko zinātnisko konferenci, kurā piedalījās apmēram 60 zinātnieku no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Vācijas, Krievijas, Ukrainas un Francijas, rīkoja Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte sadarbībā ar Latvijas Kultūras Akadēmiju, Liepājas Universitāti, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu, Maincas Johannesa Gūtenberga Universitāti un Ērgļu novada pašvaldību.

Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās2007. gada starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums

Politika un tiesības. Tiesību un juridiskās prakses ilgtspējīga attīstība. Rakstu krājums 

Juridiskās zinātnes teorētiskie un praktiskie problēmjautājumi. Juridiskās zinātnes doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu III zinātniskās konferences rakstu krājums

Aktuālas tiesību realizācijas problēmas. LU 69. konferences rakstu krājums

Inovāciju juridiskais nodrošinājums. LU 70. konferences rakstu krājums

Tiesību interpretācija un tiesību jaunrade – kā rast pareizo līdzsvaru. Latvijas Universitātes 71. zinātniskās konferences rakstu krājums

Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika. Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums 

Tiesību efektivitāte postmodernā sabiedrībā. Latvijas Universitātes 73. zinātniskās konferences rakstu krājums 

Ārvalsts investīcijas: kad tiesības mijiedarbojasLatvijas Universitātes 74. zinātniskās konferences rakstu krājums

Latvijas Republikas Satversmei – 95.  Latvijas Universitātes 75. zinātniskās konferences rakstu krājums

Centrālās un Austrumeiropas juridiskās tradīcijas un juridiskās identitātes jautājumi. Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums

Constitutional Values in Contemporary Legal Space II
The second collection of research papers in conjunction with the 6th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia

This publication of conference materials comprises specially selected presentations, recognized by independent reviewers and the Editorial Board of this publication, that were not included in the first collection.

 

 

Constitutional Values in Contemporary Legal Space = Konstitucionālās vērtības mūsdienu tiesiskajā telpā
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 6. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājuma pirmā daļa

Šajā izdevumā ir apkopots 51 konferences referāts, aptverot visplašāko tematiku. Septiņu sekciju darbu vieno nozīmīgs kopsaucējs – jau pieņemto un vēl gaidāmo likumu satversmība, t.i., atbilstība konstitucionālajiem principiem, kas lielākā vai mazākā mērā vieno pasaules tautas.

 

Jurisprudence and Culture: Past Lessons and Future Challenges = Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi
Latvijas Universitātes 5. starptautiskās zinātniskās konferences, kas veltīta LU Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, rakstu krājums.

Latvijas Universitātes 95 gadu jubileju Juridiskā fakultāte atzīmē ar plašu starptautisku konferenci Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi. Šajā grāmatā publicēti 58 konferences referāti, kas apliecina to autoru daudzveidīgo skatījumu uz jurisprudences mijiedarbību ar citām kultūras izpausmēm un uzrāda, kādi uzdevumi risināmi juridiskās kultūras līmeņa celšanai. Konferences materiālu klāstā atrodami Itālijas, Igaunijas, Gruzijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas un Latvijas zinātnieku referāti. Sekcijās apskatīto jautājumu tematika aptver juridiskās izglītības izaicinājumus, tiesību un kultūras mijiedarbību, atsevišķu personību ieguldījuma un vēsturiskā mantojuma apguves saistību ar mūsdienu aktualitātēm plašā juridiskās zinātnes apakšnozaru kaleidoskopā.  

The Quality of Legal Acts and its Importance in Contemporary Legal Space

This collection of articles is published in connection with the international scientific conference organised by the University of Latvia, Faculty of Law on 4–5 October 2012. The theme for the conference and this collections is “The Quality of Legal Acts and its Importance in Contemporary Legal Space.”

 

European Integration and Baltic Sea Region Studies: Diversity and Perspectives

This publication presents a collection of research papers in conjunction with the international conference “European Integration and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives”, 26–27 September 2011 at the University of Latvia, Riga. The conference is hosted by the Doctoral School for European Integration and Baltic Sea Region Studies, recently established at the university. The publication is a conference volume – Volume I in an anticipated series of publications featuring research papers by doctoral students issued in two-year intervals.

Contemporary Ergonomics and Business 2011
Proceedings of the First International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society

Riga, Latvia, 7th October, 2011

The aim of the conference is to introduce with practical and scientifically granted ergonomics solutions in contemporary business environment, about healthy and safe work techniques, as well as promote international exchange of thoughts about human potential improvement at the organizations. Good cooperation between scientists in occupational health and ergonomics, employers and employees will guarantee improvements in health of work forces, as well as the development of business in a changing labor market!

Promotion of Social Policies – An Investment in the Future
Canada – European Union – Baltic States – Nordic Countries

This volume represents presentations, discussions and research papers in conjunction with the Forum for a Comparative Dialog- an Investment in the Future. The Forum was held in Riga at the University of Latvia on November 6-8, 2008 and was organised by the Centre for European and Transition Studies at the University of Latvia and Capilano University, Canada.

 

 

Identity: Personal, Local, Global
Issue of Publications from 2nd International Conference for Students 
at the Faculty of Social Sciences of the University of Latvia, 
in Riga, April 17–19, 2013

Identitāte: personīgā, lokālā, globālā
2. starptautiskās studentu konferences rakstu krājums
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte
Rīga, 2013. gada 17.–19. aprīlis

Evijas Začas redakcijā

Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives

This collection contains papers delivered at the 2nd international symposium Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives held at the University of Latvia, Latvia, on 23-24 May 2013.
Editor-in-Chief: Dr. habil. philol. Andrejs Veisbergs, prof. (University of Latvia, Latvia)
Managing Editor: Dr. paed. Monta Farneste, assoc. prof. (University of Latvia, Latvia)

LITERATŪRA 
UN RELIĢIJA. Svētie un grēcinieki