Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
CENU LAPA
Pēdējās izmaiņas veiktas:
27.10.2018

Nosaukums

Cena EUR

Piezīmes


DABASZINĀTNES

 

 


Astronomija

 

 

Klētnieks Jānis. Astronomija un ģeodēzija Latvijā līdz 20. gadsimtam 14,00
Vilks Ilgonis. Astronomijas vārdnīca. Angļu-latviešu-krievu-vācu-franču-spāņu 7,84
Žagars Juris, Vilks Ilgonis. Astronomija augstskolām 8,96


Bioloģija

 

 

Briede Gunita. Dārza papardes un zāļveida ziemcietes 

5,60

 

Ieviņš Ģederts. Augu fizioloģija. Funkcijas un mijiedarbība ar vidi 28,00

Mauriņš Artūrs, Zvirgzds Andris. Dendroloģija 

14,56

 

Pūka Tarass, Zunde Ruta, Zunde Ilmārs. Latvijas dārznieki no sendienām līdz 20. gadsimta nogalei

5,60

 

Strazdiņa L., Liepiņa L., Mežaka A., Madžule L. Sūnu ceļvedis dabas pētniekiem 3,36
Vimba Edgars. Sēnes ir visur 4,48


Fizika

Jānis Jansons. No Latvijas Universitātes Fizikas institūta (1919) līdz Cietvielu fizikas institūtam (1978) 5,60


Ģeogrāfija, ģeoloģija un vides zinātne

 

 

 

Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība O. Nikodemus, A. Kārkliņš, M. Kļaviņš, V. Melecis
11,20

Āboltiņš Ojārs. No leduslaikmeta līdz globālajai sasilšanai. Dabas vides pagātne un tagadne Latvijā

3,36

 

Cilvēks un daba: Engures ekoreģions. M. Kļaviņa, V. Meleča red.

5,60

 

Dabas aizsardzība. O. Nikodemus un G. Brūmeļa red. 7,84

Eberhards Guntis, Lapinskis Jānis. Baltijas jūras Latvijas krasta procesi. Atlants = Processes on the Latvian Coast of the Baltic Sea. Atlas 

3,36

 

Kļaviņš Māris, Cimdiņš Pēteris. Ūdeņu kvalitāte un tās aizsardzība

5,60

 

Kļaviņš Māris. Vides piesārņojums un tā iedarbība

5,60

 

Kļaviņš Māris u.c. Klimata mainība un globālā sasilšana

4,48

 

Segliņš Valdis, Stinkule Austra, Stinkulis Ģirts. Derīgie izrakteņi Latvijā

6,72

 

Vide un ilgtspējīga attīstība. M. Kļaviņa un J. Zaļokšņa red. (2. papild. izd.)

8,96

 


Ķīmija

 

 

Jansons Edgars. Analītiskās ķīmijas teorētiskie pamati

8,96

 


Medicīna

 

 

LU Medicīnas fakultāte. Atjaunotnes otrā desmitgade 2008-2018 7,84 Jaunums!

Beldava Inta, Līviņa Baiba. Alkoholatkarība un osteorefleksoterapija

3,36

 

Dālmane Aina. Histoloģijas atlants

8,96

 

Dālmane Aina, Kalniņa Māra, Koroļova Olga, Kukaine Sandra. Cilvēka embrioģenēze

8,96

 

Dālmane Aina, Kalniņa Māra. Cilvēka embrioģenēze skolām

3,36

 

Eglīte Kamita. Anatomija. 1. daļa. Skelets un muskuļi

8,96

 

Eglīte Kamita. Anatomija. 2. daļa. Asinsrites sistēma. Iekšējie orgāni. Nervu sistēma. Sensoriskā sistēma

12,32

 

Gundega Knipše u.c. Cilvēka anatomija. Roka. Kāja

13,44

 

Praktiskā alergoloģija. V. Lozovska red.

8,96

 

Leonīds Sluckis. Balstaudi un locītava

5,60

 

Švede Aiga, Krūmiņa Gunta, Fridrihsons Jānis. Pamatizmeklēšanas metodes optometrijā

5,60

 

Vikmanis Uldis. Atsperšanās 8,96

Vīksna Arnis (sast.). Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte. 1919–1950

7,84

 

Vīksna Arnis. Medicīnas vēstures pieminekļi Vecrīgā un kanālmalā  6,72

Zariņš Zigurds, Neimane Lolita, Bodnieks Edgars. Uztura mācība. 6. pārstr. izd.

19,04

 

Žileviča Aija, Mazjānis Ivars. Medicīnas mikrobioloģija. Vispārīgā mikrobioloģija un infekcijas imunoloģija 25,00


SOCIĀLĀS ZINĀTNES

 

 


Bibliotēkzinātne, biobibliogrāfija

 

 

SCIENTIAE ET PATRIAE.Veltījums V.Vīķei-Freibergai 75.dz.d. 8,96

Mūze Baiba, Pakalniņa Daina, Kalniņa Iveta. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces 

2,24

Profesors Augusts Tentelis. Dzīve un darbs. Sast. M. Saviča

5,60

 

Profesors Dr. chem. Mārtiņš Prīmanis. Dzīve un darbs 6,72
Profesors Dr. ing. h. c. Mārtiņš Bīmanis. Dzīve un darbs 6,72
Profesors Dr. med. Mārtiņš Zīle. Dzīve un darbs 6,72
Docents Gunārs Slaidiņš. Bibliogrāfija 3,36


Ekonomika, vadībzinātne un demogrāfija

 

 

Bizness pāri robežām. Sast. T. Volkova

4,48

 

Millere Inta. Grāmatvedības attīstība Latvijā

4,48

 

Ponomarjovs Andrejs. Grāmatvežu un revidentu profesionālā ētika 

4,48

 

Rupeika-Apoga Ramona, Zelgalve Elvīra. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes 

3,36

 

Journal of Economics and Management Research. Volume 4/5  2016
7,26
Journal of Economics and Management Research.         Volume  6 2017
4.84
A. Bulis, R. Škapars, D. Šķiltere. Latvijas ražošanas uzņēmumu konkurētspējas uzlabošana Ķīnas tautas republikā 5,60


Juridiskā zinātne

 

 

Bojārs Juris. Starptautiskās kontraktu tiesības 11,20
Mieriņa Aiga. Starptautiskās privāttiesības: ģenēze un sistēma 8,96
LU Žurnāls "Juridiskā zinātne / Law"


Pedagoģija, psiholoģija, izglītības vadība

 

 

Putniņš A. L., Raščevska M. Angļu-latviešu psiholoģijas terminu vārdnīca 8,96

Šuvajevs Igors. Psihoanalīzes pēdas Latvijā. Dzīļu psiholoģija Latvijā

4,48

 


Socioloģija, politoloģija un komunikāciju zinātne

 

 

Kaspars Kļaviņš. Savienotie trauki 7,84 Jaunums!

Ēriksens Tomass Hillanns. Mazas vietas – lieli jautājumi

6,72

 

Humanities and Social Sciences Latvia. Vol. 24;Vol.25 2,42

Ivbulis Viktors. Pagātne un tagadne neatkarīgajā Indijā (1947–2007) 

6,72

 

Ījabs Ivars. Pilsoniskā sabiedrība. Epizodes politiskās domas vēsturē

4,48

 

LU Raksti Nr. 808. Socioloģija 4,48

Socioloģija Latvijā. Sast. T. Tisenkopfs

6,72

 

Vita Zelče (zin. red.). Latvijas mediju vides daudzveidība 


HUMANITĀRĀS ZINĀTNES

 

 


Filozofija

 

 

Krics Jirgens. Tulk. Bičevskis R. Saprotot komplekso pasauli. Uz personu centrētas sistēmteorijas lietojums un perspektīvas 3,36

Rietumeiropas morāles filozofija. Antoloģija 

8,96

 


Reliģijas zinātnes
 

 

 

Sievietes reformācijas ceļā
6,72
Ignācijs Lojola. Garīgie vingrinājumi 6,72
Ceļš. Nr. 63, 64, 65, 66, 67, 68
2,42

 

Pasaules reliģiju enciklopēdiskā vārdnīca. Kristietība. 1. sēj. A–Č 

4,48

 

Pasaules reliģiju enciklopēdiskā vārdnīca. Kristietība. 2. sēj. D–Ģ

4,48

 


Kultūra, kultūrvēsture, māksla

 

 

Silvija Radzobe. "Kosmopolītu" lieta un Aleksandrs Čaks 6,00

100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā 

16,80

 

Akadēmiskā Dzīve. Nr. 50, 52, 53              

2,42


Album amicorum. Piemiņas albumu kolekcija (16.–19. gs.). Sast. A. Taimiņa

16,80
Latvijas jaunā režija. Sast. Silvija Radzobe 16,80

Zinātnes un kultūras mijiedarbība Latvijā un pasaulē. Jāņa Stradiņa gada grāmata

7,84

 


Valodniecība, literatūrzinātne, folkloristika
 

 

 

Valdis Muktupāvels. Folk music instruments in Latvia 21,00
A. Pumpurs. Lāčplēsis. El Descoyuntaosos 13,44
Aspazija. Kopoti raksti. 1. sēj. 10,08

Ankrava Sigma. Dzeja un politika Indijā. Pirmsneatkarības periods

5,60

 

Augustīns Eicēdijs. Daugavas paklājs. Sagat. Cīrule B. u.c. 6,72
Baltic Journal of English Language, Literature and Culture. Vol. 7
4,84
Baltu Filoloģija XXIII (2) 2014; XXIV (1,2) 2015; XXV (1,2) 2016 2,42
Baltu Filoloģija XXVI (1) 2017 2,42

Bankavs Andrejs, Jansone Ilga. Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas

8,96

 

Dzimums, literārā konvencija un jaunrade: no baroka līdz postmodernismam. Sast. A. Cimdiņa 6,72

Freimane Inta. Trešā persona latviešu verbu sistēmā 

4,48

 

Ievads senķīniešu valodā. Atb. red. A. Baltgalve 6,72

Kalnača Andra. Morfoloģijas stilistika

3,36

 

Kultūra un vara. Raksti par literatūru, tradicionālo kultūru 

1,12

 

Kursīte Janīna. Zīmju valoda: latvieša žesti 8,96
Latviešu valodas gramatika (Atk. izd.)  20,00
Muktupāvels Valdis. Tautas mūzikas instrumenti Latvijā. 17,25
RES LATVIENSES III. Alīse Laua (1914–1994) in honorem 4,48
RES LATVIENSES IV. Semantika. Sintakse. Valodas kultūra. Inta Freimane SCRIPTUM FESTIVUM
5,60
Semjonova Marija. Atmiņas paēnā: Latvijas un Somijas sieviešu prozas krustpunkti XX gadsimtā 6,72

Simsone Bārbala. Iztēles ģeogrāfija. Mītiskā paradigma 20. gs. fantāzijas prozā

3,36

 

Klavins K. The Alternative of the Arab Intellectual Heritage to the Stalemate of Western Civilisation 3,36
Vācu-latviešu frazeoloģijas vārdnīca. Sast. Ludvigs K.-D., Smiltena M.  13,44
Rusistica Latviensis 6 5,60
Translation. Quality. Costs. 6. starpt. Rīgas simpozija raksti 4,48

Valoda: nozīme un forma 3. Teorija un metodoloģija latviešu valodniecībā

4,48

 

Valoda: nozīme un forma 4. Kategoriju robežas gramatikā 4,48
Valoda: nozīme un forma 5. Opozīcijas sintaksē un semantikā 4,48
Valoda: nozīme un forma 6. Valodas sistēma un lietojums 4,48

Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Nr. 2 

2,42

 

Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Nr. 3 

2,42

 

Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Nr. 4 

2,42

 


Vēsture

 

 

Valdis Segliņš. Senās Ēģiptes medicīnas papirusi
16,80
Valdis Segliņš. Hors, valdnieku dievs 15,68

1990. gada 4. maija Latvijas Neatkarības deklarācija: starptautiskie un iekšpolitiskie aspekti. Konf. rakstu krājums

4,48

 

Bērziņš Valdis. Latviešu strēlnieki Pirmajā pasaules karā (1915–1918). Sērija LVMB 4,48
Bleiere Daina. Eiropa ārpus Eiropas... Dzīve Latvijas PSR. Sērija LVMB 4,48
Daukšts Bonifācijs. Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām. Sērija LVMB 4,48
Feldmanis Inesis. Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945): jauns konceptuāls skatījums 4,48
Feldmanis Inesis. Vācbaltiešu izceļošana no Latvijas (1939–1941). Sērija LVMB 4,48
Gavriļins Aleksandrs. Vēstures avotu pētniecība. 3,36
Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos 6,72

Lediņš Verners Rodrigo. Roberts Hiršs (1895–1972)

7,84

 

Latvijas Universitātes Žurnāls Vēsture 2017/4 4,84  
Latvijas Universitātes Žurnāls Vēsture 2016/1(96); 2016/2; 2017/3 4,84
Vācbaltieši Latvijā (1918–1941). Sērija "Vēstures avoti augstskolai" VIII. Sast. I. Feldmanis 6,72

Polija un 1938.–1939. gada starptautiskā krīze Eiropā. Sērija "Vēstures avoti augstskolai" VI. Ē. Jēkabsons (sast., tulk., koment.)

2,24

 

Segliņš Valdis. Megalīti. Pasaule. Latvija

11,20

 

Stranga Aivars. Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika 1934-1940
11.76
Stranga Aivars. Latvijas ārējie ekonomiskie sakari. 1919.–1940. gads. Attiecības ar lielvalstīm. LU VFF Raksti. Sērija "Vēsture". 3. sēj. 8,96

Varslavāns Alberts. Latvijas Republika starpvalstu attiecību sistēmā

5,60

 

Zinātne un mana dzīve. 2. sējums. 46 emeritēto zinātnieku atmiņas un dzīvesgājums 8,96