Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Autoriem
Pēdējās izmaiņas veiktas:
31.03.2014.

Kas notiek izdevniecībā

Pieredze liecina, ka daudziem potenciālajiem autoriem nav zināms, kas notiek ar viņu iesniegtajiem garadarbiem izdevniecībā un ko autors varētu ņemt vērā, lai sadarbība ar izdevniecības darbiniekiem izrādītos pēc iespējas veiksmīga un šī kopdarba rezultātā taptu vērtīgs un daudziem lasītājiem ļoti nepieciešams darbs. 

Kad ir pieņemts lēmums (noslēgts līgums ar autoru vai vienošanās ar LU struktūrvienību), ka autora darbs tiks sagatavots publicēšanai, darbā iesaistās literārais redaktors. Tā pienākums ir novērst manuskriptā gramatiskās, stilistiskās kļūdas, pārbaudīt terminu rakstību, uzraudzīt, lai darbs atbilstu iecerētajam nolūkam, atbilstīgajam literārajam stilam, ieteikt autoram veikt nepieciešamos uzlabojumus (koriģēt, papildināt vai saīsināt tekstu), kā arī saskaņot labojumus ar autoru.

Kad manuskripta teksts ir literāri izrediģēts un autors labojumus ir apstiprinājis, darbā iesaistās maketētājs (datorgrafiķis). Kopā ar apgāda direktori vai galveno redaktori maketētājs atbilstīgi autora iecerei izstrādā darba maketa paraugu. Kad tas ir saskaņots ar autoru, maketētājs izstrādā maketu – noformē virsrakstus, samaketē tekstu, ievietojot tajā nepieciešamos attēlus (vajadzības gadījumā tos iepriekš apstrādājot), noformē autora iecerētos pielikumus, rādītājus u. tml. Datorgrafiķis, ņemot vērā autora vēlmes, sagatavo grāmatas vāka dizainu.

Tehniskais redaktors, literārais redaktors vai korektors un autors izlasa samaketēto darbu un norāda maketētājam par veicamajiem labojumiem.

Pēc autora akcepta gatavais darbs tiek nosūtīts iespiešanai.


Ieteikumi rakstu krājuma atbildīgajam sastādītājam

 1. Rūpīgi izvērtēt autoru iesniegtos rakstus, vai tie ir pietiekamā zinātniskā un publicēšanai derīgā līmenī.
 2. Pārdomāt rakstu krājuma struktūru un informēt par to visus iesaistītos autorus (vai vērst rakstu autoru uzmanību uz jau iepriekš izstrādātu rakstu krājuma standartu), lai visi iesniegtie raksti atbilstu kopējam stilam un būtu sagatavoti pēc vienota principa (virsrakstu līmeņi, ziņas par autoru, anotācijas, atslēgvārdi, atsauču un literatūras saraksta veidošanas princips, nepieciešamās raksta daļas svešvalodā u. tml.).

 
Ieteikumi autoram

 1. Apdomāt darba mērķi: ko autors vēlas pateikt un kam darbs ir adresēts (no tā, kas būs raksta lasītājs, atkarīga valodas sarežģītība, terminu lietojums).
 2. Izstrādāt darba struktūru: priekšvārds, ievads, pamatteksta plānojums (satura rādītājs, nodaļu plašums, virsrakstu līmeņi, atsauču veids, ilustratīvie materiāli), nobeigums (kopsavilkums, pielikumi, alfabētiskie rādītāji) u. tml.
 3. Kritiski izvērtēt jau publicētos avotus (īpaši interneta avotus), ko autors iecerējis izmantot.
 4. Atcerēties par autortiesībām – zinātniskos, pētniecības, polemiskos un kritiskos nolūkos rakstā ir atļauts izmantot citātus vai fragmentus no citu autoru darbiem, obligāti norādot izmantotā darba nosaukumu un autora vārdu.
 5. Ja darbā iesaistīti arī citi autori, jāvienojas, pēc kādiem principiem veidot darba  struktūru: cik garas nodaļas, cik līmeņu virsraksti, kāds būs teksta noformējums (fonta veids un lielums, vienkāršs teksts vai teksts ar paraugu, definīciju, shēmu u. tml. iekļāvumiem), pēc kāda stila veidojamas atsauces, attēlu un tabulu paraksti.
 6. Uzmanīgi jāpārraksta visi izmantotie svešvalodu vārdi, sevišķi – īpašvārdi. Ja autors nezina, kā ārzemju autora vārdu, uzvārdu latviskot, tas jāatstāj oriģinālrakstībā (vai angļu valodā).
 7. Jāuzraksta teksts pēc izstrādātā plāna, izmantojot vienkāršus tehniskos līdzekļus tradicionālā veidā. (Nav vēlams Word tekstā iekļaut atsevišķus teksta blokus, krāšņi noformētas blokshēmas, piem., SmartArt grafikus, „vaļējā” veidā. Tos ieteicams iesniegt vai nu atsevišķā failā, vai arī pārvērst labas kvalitātes .jpg, .eps vai .tiff formātā).
 8. Ja autors iecerējis īpašu dizainu, var atsevišķi izveidot vizuālu darba paraugu, pēc kura maketētājs/datormākslinieks orientēsies.
 9. Rūpīgi jāpārlasa viss uzrakstītais teksts!
 10. Jautājumus, kas radušies darba gaitā, var risināt kopā ar izdevniecības redaktoru, kas labprāt uzklausa autoru un priecājas par veiksmīgu sadarbību!

Autoriem noderīga papildliteratūra

 

 

 

Mūze, B., Pakalna, D., Kalniņa, I.Bibliogrāfiskās norādes un atsauces : metod. līdz. Atb. par izd. Baiba Mūze ; red. Agra Turlaja. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 136 lpp.

Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca: A–Ž. [A. Pārupes red.] Rīga : Avots, [b. g.]. 944 lpp.

Svešvārdu vārdnīca. Rīga : Jumava, 1999. 879 lpp.

Terminu vārdnīcas

 

Literatūra latviešu valodas zināšanu pilnveidošanai

Blinkena, A.Latviešu interpunkcija. 2. pārstr. izd. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 440 lpp.

Ceplīte, B., Ceplītis, L.Latviešu valodas praktiskā gramatika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 232 lpp.

Koluža, R.Kas meklē, tas atrod. Latviešu valodas rokasgrāmata 9.–12. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2007. 120 lpp.

Koluža, R.Tā vai šitā? Latviešu valodas rokasgrāmata 9.–12. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2003. 96 lpp.

Kušķis, J. Mūsu valoda. Rīga: Antava, 2006. 271 lpp.

Kušķis, J., Paegle, Dz.Kā latvietis runā... Praktiski ieteikumi valodas kultūrā. 2. izd. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. 158 lpp.

Latviešu valoda. [A. Veisberga red.] Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013. 480 lpp.

Latviešu valodas gramatika. [Izd. Latviešu valodas institūts] Rīga: LU, LVI, 2013. 1024 lpp.

Latviešu valodas vārdnīca: A–Ž. [D. Guļevskas red.] Rīga: Avots, 1987, 1998. 883 lpp.

Paegle, Dz. Latviešu literārās valodas morfoloģija. I. daļa. Rīga: Zinātne, 2003. 240 lpp.

Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. Latviešu valoda. [D. Guļevskas red.] Rīga: Avots, 2002, 234 lpp.

Skujiņa, V.Latviešu valoda lietišķajos rakstos. 2. lab. izd. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 110 lpp.

Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 1–4. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005–2009.

 

Elektroniskie resursi

Datu bāze «letonika.lv»:  http://www.letonika.lv/

LU zinātniskās pētniecības projekts «Mūsdienu latviešu valoda interneta vidē»: http://www.lu.lv/filol/valoda/

LZA Terminoloģijas komisijas mājaslapa (biļeteni, lēmumi u. c.): http://termini.lza.lv/index.php?category=15

LZA Terminoloģijas komisijas lēmumi: http://termini.lza.lv/index.php?category=2

Portāls «EuroTermBank»: http://www.eurotermbank.com/?lang=lv

Portāls «autornet» («Latvijas autori un viņu darbi»): http://www.autornet.lv

Valsts Valodas centrs (VVC): http://www.ttc.lv

VVC datu bāze: http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/terminologija/meklet_terminus.html

Valsts valodas komisijas mājaslapa: http://www.vvk.lv/

 

Autorus aicinām iepazīties arī ar LU dokumentiem.