Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Izlaidumu "maratonu" atklās maģistra programmas absolventi "Uzturzinātnē"
Ida Jākobsone
08.06.2017

Piektdien, 9.jūnijā, plkst. 15:00, Latvijas Universitātes Mazajā aulā notiks triju Latvijas lielāko universitāšu kopīgi īstenotās maģistra studiju programmas “Uzturzinātne” absolventu 10 izlaidums. Programmu īsteno Latvijas Universitāte (LU), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) un Rīgas Stradiņa universitāte (RSU).

Izlaidumā piedalīsies un absolventus sveiks visu triju universitāšu vadības un programmas tiešajā īstenošanā iesaistīto fakultāšu pārstāvji, kā arī Latvijas atbildīgās ministrijas par “Uzturzinātnes” speciālistu sagatavošanu – Veselības ministrijas pārstāvji.

Par maģistrantiem

Maģistrantūrā pirms 2 gadiem studijas valsts finansētajās budžeta vietās uzsāka dažādu valsts pārvaldes institūciju (Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas u.c.) un to pārraudzībā esošo iestāžu darbinieki, nozaru speciālisti, kuriem ir jāpārzina uzturzinātnes teorija un jāspēj to izmantot zinātniskos pētījumos un uztura jautājumu praktiskā risināšanā.

Šogad maģistra studiju programmu "Uzturzinātne" absolvē 28 maģistranti, kuri atbilstoši savām zināšanām, prasmēm un kompetencēm saņems triju augstskolu (LU, LLU, RSU) rektoru parakstītus diplomus, kā apliecinājumu, ka viņi ir ieguvuši veselības zinātņu maģistra grādu uzturzinātnē. Viņi ir apguvuši septiņus pamatpriekšmetu moduļus (Pārtikas un uzturvielu ķīmija, Cilvēka fizioloģija un uzturs, Uzturs un uzturpolitika, Sabiedrības veselība un epiddemioloģija, Uzturs cilvēka mūža laikā, Klīniskā uzturzinātne, Pārtikas produktu ražošanas pamati) un tiem atbilstošas tematikas izvēles kursus. Viņi ir izstrādājuši un starpaugstskolu pārbaudījumu komisijai prezentējuši savus maģistra darbus par sabiedrības veselības un uztura problēmām, parādot sevi kā kompleksi domājošus speciālistus, kuri izprot, ka uzturam ir ārkārtīgi liela nozīme daudzu hronisku un akūtu slimību profilaksē un arī ārstēšanā, kuri spēs sniegt konsultācijas par veselīgu uzturu visā cilvēka dzīves laikā, kuri domās par jaunu un veselīgu pārtikas produktu izstrādi pārtikas ražošanas uzņēmumos un spēs veikt zinātniski pētniecisko darbu šajā virzienā, kā arī iesaistīsies likumdošanas aktu izstrādē un pilnveidošanā.

Par programmu

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Uzturzinātne" ir izstrādāta laikā no 2003.-2005.gadam pēc Medicīnas izglītības un zinātniskās izpētes atbalsta fonda iniciatīvas. Programmu izstrādājuši un sākot ar 2006.gadu saskaņā ar Starpaugstskolu sadarbības līgumu realizē Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Pārtikas tehnoloģijas fakultātes, Latvijas Universitātes (LU) Ķīmijas, Bioloģijas un Medicīnas fakultāšu un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) mācībspēki, kopumā 40 Latvijas augstskolu docētāji, kā arī valsts kompetentākie pārtikas, uztura un veselības jautājumus risinošie speciālisti, kuri jau 11 gadus kopīgi īsteno mūsu “Uzturzinātnes” programmu, kuru uz šodienu kopā ir absolvējuši 240 maģistri.

Saskaņā ar Latvijas Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisijas 2008.gada un 2013.gada lēmumiem starpaugstskolu maģistra studiju programma “Uzturzinatne” divas reizes ir akreditēta uz 6 gadiem, dodot tiesības iesaistītajām augstskolām īstenot šo programmu un piešķirt programmas absolventiem Veselības zinātņu akadēmisko maģistra grādu uzturzinātnē.

Lai nodrošinātu studiju programmā "Uzturzinātne" ietverto dabaszinātņu kursu kvalitāti un saturu atbilstošu Pasaules Veselības organizācijas, Eiropas Savienības un Latvijas likumdošanas prasībām, programmas realizēšanā iesaistītie augstskolu mācībspēki laikā no 2005.gada līdz 2008.gadam īstenoja Eiropas Sociālā Fonda (ESF) līdzfinansēto projektu "Dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgo moduļu izstrāde Latvijas starpaugstskolu maģistra studiju programmai uzturzinātnē". Projekta rezultātā tika sagatavoti un tipogrāfiski izdoti 16 kursiem mācību materiāli.

Latvijas zinātnes uzturzinātnes jomā programmas īstenošanā iesaistītie augstskolu mācībspēki 11 gadu laikā ir panākuši, ka pagājušā gadsimta 60.  gados pārtrauktie uzturzinātnes pētījumi Latvijā ir atjaunoti; kopā ar programmā studējošiem un programmas absolventiem – doktorantiem, un citu zinātņu nozaru speciālistiem, izmantojot augstskolās pieejamo moderno materiāltehnisko aprīkojumu, ir uzsākuši starpdisciplinārus pētījumus uzturzinātnē; tā rezultātā augstskolu docētāji ir noorganizējuši divas starptautiskas konferences (2012.gadā un 2016.gadā), kuru mērķis bija sniegt iespēju Latvijas zinātniekiem un uzturzinātnes maģistrantiem iepazīties ar savu un ārvalstu zinātnieku pētījumiem, lai iezīmētu uzturzinātnes aktuālākās tēmas un problēmas 21.gadsimtā, piem., 2016.gada konferencē 99 ziņojumos tika prezentēti 352 zinātnieku pētījumu rezultāti.