Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pārbaudījumi
Pēdējās izmaiņas veiktas:
12.05.2015

Starppārbaudījumi

Lai iegūtu tiesības kārtot studiju kursa noslēguma pārbaudījumu, studējošajam ir jāizpilda studiju kursa aprakstā noteiktais darba apjoms – starppārbaudījumi. Starppārbaudījumu veidi ir: kontroldarbi, praktiskie un laboratorijas darbi, referāti, ziņojumi semināros vai konferencēs u.c. Starppārbaudījumu skaits, izpildes veids un to vērtējuma īpatsvars kopējā kursa vērtējumā ir noteikts kursa aprakstā.

Kursa noslēguma pārbaudījumi

Katra kursa noslēgumā studentam jākārto pārbaudījums atbilstoši studiju kursa aprakstā noteiktajām prasībām. Tiesības piedalīties pārbaudījumā iegūst studenti, kuri ir nokārtojuši semestra akadēmiskās saistības (starppārbaudījumus) un finansiālās saistības saskaņā ar Studiju līgumu. Pārbaudījumi notiek saskaņā ar fakultātes dekāna apstiprinātu pārbaudījumu sarakstu. Ierodoties uz pārbaudījumu, studentam jāņem līdzi studenta apliecība vai cits personu apliecinošs dokuments un pārbaudījumā laikā jāievēro kursa docētāja prasības. Ja students traucē pārbaudījuma norisi vai izmanto neatļautus informācijas avotus, docētājs ir tiesīgs viņu atstādināt no pārbaudījuma kārtošanas. Students, kurš ir ieguvis vērtējumu zemāku par „4” 10 ballu sistēmā, vai nav ieradies uz pārbaudījumu, vai ir atstādināts no pārbaudījuma, ir tiesīgs atkārtot pārbaudījumu, maksājot saskaņā ar LU maksas pakalpojumu izcenojumiem. Pārbaudījumu atļauts kārtot trīs reizes. Trešo reizi pārbaudījums jākārto komisijas klātbūtnē. Students ir tiesīgs iesniegt sūdzību par pārbaudījuma norisi vai vērtējumu. Pārbaudījumu norisi un sūdzību izskatīšanas kārtību reglamentē Senāta apstiprināta Studiju pārbaudījumu organizēšanas kārtība LU.

Individuālie pārbaudījumi

Individuālais pārbaudījums ir studiju kursa noslēguma pārbaudījums, ko students kārto ārpus dekāna apstiprināta pārbaudījumu saraksta. Lai kārtotu individuālo pārbaudījumu, students samaksā attiecīgajā akadēmiskajā gadā noteikto studiju maksu un piesakās pie programmas lietveža. Lietvedis reģistrē studentu LUIS individuālā pārbaudījuma kārtošanai un izsniedz studentam Reģistrācijas apliecinājumu, kurā ir norādīts pārbaudījuma kārtošanas termiņš. Students, uzrādot Reģistrācijas apliecinājumu, vienojas ar docētāju par pārbaudījuma kārtošanas laiku un kārto pārbaudījumu noteiktajā termiņā. Students, kurš nav nokārtojis pārbaudījumu vai nav ieradies uz pārbaudījumu noteiktajā termiņā, reģistrējas atkārtoti pārbaudījuma kārtošanai. Iepriekšējo reģistrāciju studentam ieskaita kā pārbaudījuma kārtošanas reizi. Individuālos pārbaudījumus reglamentē Individuālo pārbaudījumu kārtošanas, rezultātu ievadīšanas un uzskaites kārtība LU.

Noslēguma pārbaudījumi

Lai iegūtu akadēmisko grādu vai profesionālo kvalifikāciju, studiju programmas noslēgumā studentam jākārto noslēguma pārbaudījumi. Noslēguma pārbaudījumi ir: bakalaura gala pārbaudījumi, maģistra gala pārbaudījumi un valsts pārbaudījumi (profesionālo studiju programmām). Noslēguma pārbaudījumu sastāvdaļa ir noslēguma darba (bakalaura darba, maģistra darba, diplomdarba vai kvalifikācijas darba) izstrāde un aizstāvēšana (sk. Prasības noslēguma darbu izstrādei un aizstāvēšanai). Papildus noslēguma darbam studiju programma noslēguma pārbaudījumā var paredzēt teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi – eksāmenu. Noslēguma pārbaudījumu prasības un vērtēšanas kritērijus apstiprina fakultātes dome. Noslēguma pārbaudījumos var piedalīties studenti, kuri ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms noslēguma pārbaudījuma komisijas sēdes ir izpildījuši studiju programmas teorētisko daļu (tajā skaitā programmā paredzētās prakses). Noslēguma pārbaudījumu organizēšanas kārtību reglamentē Nolikums par noslēguma pārbaudījumiem LU.

Studiju kursu akadēmiskā atzīšana

LU atzīst citās Latvijas un ārvalstu augstskolās, kā arī iepriekšējo studiju periodos LU apgūtus studiju kursus saskaņā ar Studiju kursu atzīšanas kārtību LU, ja kursa saturs un apjoms atbilst konkrētās studiju programmas prasībām. Lai veiktu studiju kursu atzīšanu, studentam ir jāaizpilda iesniegums un jāiesniedz savas programmas lietvedim, pievienojot • augstākās mācību iestādes apstiprināta apgūto studiju kursu sekmju izraksta kopiju ar novērtējumu, (uzrādot oriģinālu) un • augstākās mācību iestādes apstiprinātus studiju kursu aprakstus latviešu vai angļu valodā, ja kursi ir apgūti citā augstskolā un to apraksti pilnā apjomā nav pieejami internetā. Studiju programmas direktora lēmumu studentam paziņo rakstiski. Lai garantētu citā augstskolā apgūto studiju kursus atzīšanu pilnā apjomā, tie iepriekš jāsaskaņo ar studiju programmas direktoru. Ja studentu neapmierina studiju programmas direktora lēmums par kursu atzīšanu, viņš ir tiesīgs iesniegt sūdzību LU noteiktā kārtībā.

Akadēmiskie parādi

Akadēmiskie parādi ir studiju programmā plānotie pārbaudījumi, kas nav sekmīgi nokārtoti līdz semestra pēdējai dienai. Students, kuram ir vismaz viens akadēmiskais parāds, ir akadēmiskais parādnieks. Ja parādu kopīgais apjoms pēc pavasara semestra pārsniedz 6 kredītpunktus, students var reģistrēties semestrim tikai ar dekāna atļauju, ja akadēmisko parādu apjoms pārsniedz 10 kredītpunktus, students nav tiesīgs reģistrēties nākamajam studiju semestrim. Šajā gadījumā students paliek uz otru gadu - reģistrējas iepriekšējam studiju semestrim vai arī tiek eksmatrikulēts. Reģistrēšanās kārtību reglamentē LU reģistrēšanās kārtība studiju semestrim un studiju kursu apgūšanai. Par akadēmisko parādu kārtošanu jāmaksā papildus semestra studiju maksai saskaņā ar maksas pakalpojumu izcenojumiem konkrētajam akadēmiskajam gadam.  Akadēmisko parādu kārtošana notiek saskaņā ar Individuālo pārbaudījumu kārtošanas, rezultātu ievadīšanas un uzskaites kārtību LU. Pirms pārbaudījuma jāizpilda nepieciešamās prasības (kontroldarbi, praktiskie darbi, referāti u.t.t.), lai varētu piedalīties pārbaudījumā.