Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Turpinās precizēto pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu vērtēšana
Pēdējās izmaiņas veiktas:
06.06.2017

VIAA informē, ka turpinās precizēto pētniecības pieteikumu izvērtēšana, kas tika apstiprināti ar nosacījumu. Plānots, ka precizēto pētniecības pieteikumu vērtēšanas rezultāti lēmumu veidā tiks nosūtīti LU līdz 5. jūlijam.

  • Pētniecības pieteikumu iesniedzēji, kas saņems lēmumu par pētniecības pieteikuma apstiprināšanu, tiks aicināti slēgt līgumu par īstenošanu. Līgumu slēgšana paredzēta laikā no 10. jūlija;
  • Pētniecības pieteikumu iesniedzēji, kas saņems atkārtotu lēmumu par pētniecības pieteikumu apstiprināšanu ar nosacījumu, precizējumus varēs iesniegt 2 nedēļu laikā. Šiem pieteikumiem līgumu slēgšanas laiks atkarīgs no nosacījumu izpildes kvalitātes un līguma slēgšanas procesa ilguma. Atgādinām, ka VIAA pētniecības pieteikuma iesniedzējam informāciju par nosacījumu izpildi var lūgt ne vairāk kā divas reizes. Ja pētniecības pieteikuma iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai nenodrošina to lēmumā noteiktajā termiņā, pētniecības pieteikumu iesniegumu uzskata par noraidītu.

Noslēgusies pieteikumu atlase pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA)

 

VIAA  informē, ka 2016. gada 30. novembrī ir noslēgusies 1.atlases kārta pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai.

Kopumā saņemti 246 pētniecības pieteikumi, no kuriem LU 80 pētniecības pieteikumi

  • 19  fundamentālie pētījumi (kopā 62)
  • 61 rūpnieciskie pētījumi (kopā 184).

VIAA norāda, ka indikatīvais Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu vērtēšanas termiņš ir 2017. gada 31. marts.

 

 

Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlase Latvijas Universitātē

LU ne retāk kā reizi gadā organizēs konkursu pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasei.

1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” īstenošanas periods līdz 2023.gada 30.novembrim.

Specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu reglamentē Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumi Nr. 50.

Pasākuma mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

Konkursa mērķis ir atlasīt pēcdoktorantus, ievērojot SAM MK noteikumu 25.1. apakšpunktā noteiktās prasības, pētniecības pieteikumu iesniegumu sagatavošanai un pētniecības pieteikuma īstenošanai atbilstoši LU cilvēkresursu attīstības plānam (apstiprināts ar LU 08.07.2016. rīkojumu Nr. 1/302) un pētniecības programmai (apstiprināta ar LU Senāta 25.01.2016. lēmumu Nr. 268), kā prioritāras nosakot izcilības jomas pa nozaru grupām:

1. Eksaktās zinātnes:

1.1.  inovatīvas informācijas tehnoloģijas;

1.2.  matemātikas metodes kā eksakto zinātņu izcilības veicinātājas;

1.3.  klimata pārmaiņas un adaptācija;

1.4.  inovatīvie materiāli;

1.5.  nano un kvantu tehnoloģijas;

1.6.  eksakto zinātņu apakšnozares, kas svarīgas kvalitatīvu studiju procesa nodrošināšanai.

2. Medicīnas un dzīvības zinātnes:

2.1. ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība;

2.2. etnofarmācija/farmakoloģija un dabas vielu ķīmijas;

2.3. inovatīvas biomedicīnas tehnoloģijas;

2.4. biobanka;

2.5. sabiedrības veselības un veselības aprūpes organizācijas pētījumi;

2.6. reģeneratīvā medicīna;

2.7. medicīnas fizika.

3. Sociālās zinātnes:

3.1. tehnoloģiju un indivīda mijiedarbība, inovatīva sabiedrības pārvaldība un izglītība;

3.2. dzīves kvalitātes un ilgtspējīgas nācijas attīstības izaicinājumi;

3.3. reflektējošas Eiropas sabiedrības globalizācijas apstākļos;

3.4. inovācija un Eiropas globālā konkurētspēja.

4. Humanitārās zinātnes:

4.1. kritiskā domāšana kā sabiedrības attīstības veicinātāja;

4.2. letonika (Eiropas kontekstā);

4.3. latviešu diaspora pasaulē;

4.4. starpkultūru un starpreliģiju komunikācija;

valodas politika, daudzvalodu izglītība/pētniecība.

Konkurss tiks organizēts saskaņā ar Nolikumu par pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasi, kas apstiprināts ar LU rīkojumu.

Pēcdoktorantu pieteikumus atbilstoši izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem vērtēs LU nozaru zinātņu padomes. Lēmuma pieņemšanu par atbalstāmajiem pēcdoktorantu pieteikumiem, kas tiek virzīti pētniecības pieteikumu sagatavošanai un iesniegšanai pētniecības pieteikumu atlases kārtai VIAA vai to noraidīšanu, veiks ar LU rīkojumu izveidota komisija.