Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība
Pēdējās izmaiņas veiktas:
19.11.2015

ERAF 2.1.1.3.1.apakšaktivitāte״ Zinātnes infrastruktūras attīstība״
Vienošanās Nr.2011/0045/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/001
LU reģistrācijas Nr.ESS2011/133

Projekta īstenošanas periods:  01.01.2012.- 30.11.2015.

Projekta īstenošanas vietas:

1) Torņakalns, Jelgavas iela 1, Rīga;
2) O.Vācieša iela 4, Rīga;
3) Šķūņu iela 4, Rīga;
4) Rātsupītes iela 7, Rīga.

Projekta iesniedzējs:

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Sadarbības partneri:

1) Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs;
2) Latvijas Universitāte;
3) Rīgas Tehniskā universitāte.

Projekta mērķis: pilnveidot Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātnisko un pētniecības aprīkojumu un izveidot tā darbībai atbilstošu infrastruktūru, lai nodrošinātu mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi pētniecības aktivitātēm Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centrā, tādējādi sekmējot pētniecības intelektuālā potenciāla attīstību, kā arī nodrošināt nepieciešamos informācijas resursus un to pieejamību darbības programmas ″Uzņēmējdarbība un inovācijas″ papildinājuma 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ″Zinātnes infrastruktūras attīstība″ pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Projekta ietvaros  LU kopējās izmaksas sastāda EUR 1 808 868,47,  t.sk. ERAF finansējums EUR 1 618 937,85  (89,50%) , pašu līdzfinansējums EUR  126 772,19(7,01%), valsts budžeta finansējums 63 158,43(3,49%).

Projekta ietvaros LU tika iegādāti 7 zinātnisko iekārtu komplekti, uzbūvēts zinātniskās aparatūras stāvs 443.68 m2 platībā.

Projektā paveiktās darbības:

Veikti sekojoši iepirkumi –

„Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņkalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” - Atklāts konkurss Nr.LU2012/10_ERAF, kas tika izsludināts 28.03.2012., piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.05.2012. (http://www.lu.lv/uznemejiem/iepirkumi/atklatie-konkursi/) Rezultāts par iepirkuma pārtraukšanu tika publicēts Iepirkumu uzraudzības mājas lapā 21.06.2012.  Izsludināts jauns iepirkums 27.12.2012. Atklāts konkurss Nr. LU2012/2036/2012/28-ERAF, ar piedāvājunu iesniegšanas termiņu 28.02.2013. Ierosināti grozījumi – 30.01.2013. un 27.02.2013., kā dēļ tiek pagarināts iesniegšanas termiņš līdz 28.03.2013. Iesniegta  sūdzība 22.02.2013., vēlreiz pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 05.04.2013. Rezultāts par iepirkuma pārtraukšanu tika publicēts Iepirkumu uzraudzības mājas lapā 21.06.2012. ;

„Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 1. kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” – Atklāts konkurss Nr. LU 2012/2036/2012/28-ERAF, kas tika izsludināts 27.12.2012., grozījumi nolikumā publicēti 30.01.2013., 14.02.2013., 27.02.2013., 27.03.2013., 04.04.2013. un 24.04.2013., piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.05.2013., lēmuma publicēšanas datums 14.06.2013. un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „Abora”. 20.06.2013. un 21.06.2013. ir iesniegtas sūdzības IUB no pārējiem trijiem pretendentiem, kas tika iesnieguši piedāvājumus. Sūdzību izskatīšana notika 29.07.2013, pēc kuras LU pārvērtēja piedāvājumus un 15.08.2013 paziņoja rezultātu par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu PS „LNK Industries Group”. 22.08.2013 iesniegtas sūdzības IUB, pēc kuru izskatīšanas IUB   atļāva 03.09.2013 slēgt līgumu. LU veica MK 24.09.13.  protokollēmumā Nr. 50 noteiktos pasākumus projekta īstenošanas risku novēršanai. Noslēgts līgums: 27.09.2013. līgums Nr.52-13/288 ar PS „LNK Industries Group”.

 „Analītisko iekārtu bioloģisku paraugu sastāvdaļu un metabolisma raksturošanai piegāde Latvijas Universitātei ERAF projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros” – Atklāts konkurss Nr. OSI(LU)-AK/2012-13-ERAF, kas tika izsludināts 16.02.2012., grozījumi konkursa nolikumā ierosināti 27.03.2012., piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.04.2012. (http://www.osi.lv/); Paziņojums par  rezultātu 12.07.2012. vienai lotei (Nr.2) noslēgts līgums 30.07.2012 ar SIA ”Quantum Latvija”, Atlikušajām divām lotēm netika iesniegti piedāvājumi, kā rezultātā, tika veikti iepirkumā grozījumi Nr. OSI 2012/23_ERAF, kas publicēts 17.08.2012., pieteikumu iesniegšanas termiņš 25.09.2012. Rezultāts par iepirkuma rezultātu tika paziņots 22.10.2012. Noslēgti līgumi 22.11.2012. ar SIA „Quantum Latvija” un SIA „Faneks”.

“Iekārtu fizioloģisko un metabolisko procesu mērīšanai cilvēkam un laboratorijas dzīvnieku uzvedības reģistrācijas iekārtu piegāde Latvijas Universitātei ERAF projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” vajadzībām” – Atklāts konkurss Nr.OSI-AK/2012-25-ERAF, kas izsludināts 05.11.2012,, piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 08.01.2013. Rezultātu paziņošana 04.02.2013. Noslēgti līgumi 21.02.2013. SIA „Adrona”, SIA „Labochema Latvija” (divi līgumi, no kuriem viens tika lauzts), 21.02.2013. SIA „Arbor Medical Korporācija” (trīs līgumi).

 „Dažādu iekārtu  bioloģijas, bioķīmijas un fizioloģijas laboratorijām piegāde Latvijas Universitātei ERAF līdzfinansētā projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” – Atklāts konkurss Nr.OSI(LU)-AK/2013-20-ERAF, kas tika izsludināts 21.10.2013., grozījumi konkursa nolikumā 14.12.2013., piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.12.2013.Rezultātu paziņošana 07.05.2014. Grozījumi 20.05.2014. Līgumi noslēgti 29.05.2014. ar SIA „Labochema Latvija” noslēgti četri līgumi (1.lote, 3.- 5.lote), ar SIA „Optek” - viens līgums (6.lote), ar SIA „Hydrox” -5 līgumi (7.-11.lote).

„Būvuzraudzības nodrošināšana Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas būvniecības laikā” – Atklāts konkurss Nr. LU 2014/4_ERAF, kas tika izsludināts 20.01.2014., grozījumi nolikumā publicēti 04.03.2014., 05.03.2014., 12.03.2014., 07.04.2014., 14.04.2014. un 17.04.2014. 20.06.2014. pieņemts lēmums par uzvarētāju (Hill International N.V. Latvijas filiāle).04.07.2014. IUB tika saņemta sūdzība. 05.09.2014. pieņemts lēmums -  aizliegt slēgt līgumu, novērst konstatētos pārkāpumus. 11.11.2014. LU Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, jo LU ir zudusi nepieciešamība iegādāties būvuzraudzības pakalpojumu apjomu, kāds bija noteikts tehniskajā specifikācijā, ņemot vērā, ka būvdarbu izpildes apjoms ir veikts vairāk kā 30% apmērā. Būvuzraudzību turpinās nodrošināt LU nozīmēts būvuzraugs.

“Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektu  „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība” un  ,,Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” vajadzībām” - Atklāts konkurss Nr. LU 2014/26_ERAF, kas tika izsludināts 12.11.2014. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš -05.01.2015. 19.03.2015. tika noslēgts līgums ar SIA “Diamedica” par laboratorijas dzīvnieku uzvedības reģistrēšanas  iekārtas daļas piegādi.

”Zinātniskās  iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektiem „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība” un „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība”” - Atklāts konkurss Nr. LU 2015/10_ERAF, kas tika izsludināts 08.06.2015. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš -27.07.2015. 09.09.2015. tika noslēgts līgums ar SIA “GenMedica Baltic” par laboratorijas dzīvnieku uzvedības reģistrēšanas  iekārtas daļas – šūnu skaitītāja piegādi.

Sasniegtie rezultāti:

Aktivitātes Nr.

Projekta aktivitātes nosaukums

Projektā plānotie rezultāti

Sasniegtie rezultāti

Piezīmes (noslēgtie līgumi u.c.)

5

Latvijas Universitātes zinātniskās aparatūras iegāde

1)     Imunohistoķīmijas, histoloģijas iekārta - 1 komplekts;

2)     Iekārta kvantitatīvai paraugu analīzei - 1komplekts;

3)      Laboratorijas dzīvnieku uzvedības reģistrēšanas iekārta - 1 komplekts ;

4)     Iekārta fizioloģisko un metabolisko procesu  mērīšanai cilvēkos - 1komplekts ;

5)     Dzīvu šūnu izpētes, vizualizēšanas un funkcionālās raksturošanas iekārta - 1 komplekts;

6)     Analītiskā iekārta bioloģisku paraugu sastāvdaļu un metabolisma raksturošanai - 1 komplekts;

7)     Iekārta reālā laikā mērījumiem šūnu kultūrās toksikoloģijas, metabolisma un diferenciācijas potenciāla analīzēm - 1komplekts.

Piegādāts:

1)     1komplekts - Analītiskā iekārta bioloģisku paraugu sastāvdaļu un metabolisma raksturošanai (Rātsupītes ielā 7, Rīga, līgums Nr.52-2012/361);     

2)     1 komplekts - Iekārta kvantitatīvai paraugu analīzei (Kronvalda bulvārī 4, Rīgā, līgums Nr.52-2012/525);

3)     1 komplekts - Imunohistoķīmijas, histoloģijas iekārta - 1 komplekts (Kronvalda bulvārī 4, Rīgā, līgums Nr.52-12/524);

4)     1komplekts - Iekārta reālā laikā mērījumiem šūnu kultūrās toksikoloģijas, metabolisma un diferenciācijas potenciāla analīzēm  (Rātsupītes ielā 7, Rīgā, Līgumi Nr.52-14/144, Nr.52-14/145, Nr.52-14/150, Nr.52-14/152);

5)     1komplekts - Iekārta fizioloģisko un metabolisko procesu  mērīšanai cilvēkos  (Kronvalda bulvārī 4, Rīgā, Līgums Nr.52-14/153);

6)     1 komplekts - Dzīvu šūnu izpētes, vizualizēšanas un funkcionālās raksturošanas iekārta  (Rātsupītes ielā 7, Rīgā, Līgums Nr.52-14/151);

7)     1 komplekts - Laboratorijas dzīvnieku uzvedības reģistrēšanas iekārta (Kronvalda bulvārī 4, Rīgā, Līgumi Nr.52-14/146,  Nr.52-14/147, Nr.52-14/148, Nr.52-14/149, Nr. 6012-A219/2; Jelgavas ielā 1, Rīgā, Līgums Nr.6012-A219/145 ).

 

Noslēgti piegāžu līgumu:

1) 22.11.2012. Nr.52-12/524 SIA”Quantum Latvija”;

2)  03.08.2012.   52-12/361 SIA „Quantum Latvija”;

 3) 22.11.2012. Nr.52-12/525  SIA „Faneks”;

4) 21.02.2013 Nr.52-13/28 SIA „Adrona”;

5) 04.03.2013. Nr.52-13/37 SIA „Labochema Latvija”;

6) 21.02.2013 Nr.52-13/25  SIA „Arbor Medical Latvija”;

7) 21.02.2013 Nr.52-13/26 SIA „Arbor Medical Latvija”;

8) 21.02.2013 Nr.52-13/27 SIA „Arbor Medical Latvija”;

9) 29.05.2014. Nr.52-14/144 SIA „Hydrox”;

10) 29.05.2014. Nr.52-14/145 SIA „Hydrox”;

11) 29.05.2014. Nr.52-14/146 SIA „Labochema Latvija”;

12) 29.05.2014. Nr.52-14/147 SIA „Labochema Latvija”;

13) 29.05.2014. Nr.52-14/148 SIA „Labochema Latvija”;

14) 29.05.2014. Nr.52-14/149 SIA „Labochema Latvija”;

15) 29.05.2014. Nr.52-14/150 SIA „Hydrox”;

16) 29.05.2014. Nr.52-14/151 SIA „Hydrox”;

17) 29.05.2014. Nr.52-14/152 SIA „Hydrox”;

18) 29.05.2014. Nr.52-14/153 SIA „Optek”;

19) 19.03.2015. Nr. 6012-A219/2 SIA “Diamedica”;

20)    09.09.2015. Nr.6012-A219/145 SIA “GenMedica Baltic”.

6

Latvijas Universitātes jaunas ēkas būvniecība

Zinātniskās aparatūras stāva celtniecība - 443,42 m2

Zinātniskās aparatūras stāva celtniecība - 443,68 m2

27.09.2013. noslēgts līgums Nr.52-13/288 ar PS „LNK Industries Group”.

28.08.2015. ēka tika pieņemta ekspluatācijā.

 

 

Zinātniskās aparatūra

Kronvalda bulvārī 4, Rīga

Iekārta kvantitatīvai paraugu analīzei:

1) Centrifūga ar regulējamu temperatūru
2) Multifukcionāls mikroplašu lasītājs/spektrometrs TECAN M200 PRO
3) Analītiskie svari ar svaru galdu RADWAG AS60/220/V/2
4) Ultrasaldētava Angelantoni Platinum 500 V-4-STD
5) Vertikālais lamin ārās plūsmas skapis FASTER FlowerFast V12P
6) Multifunkcionālā automātiskā sistēma hemiluminiscences, fluorescences, in vivo, in votro un kolomitrisko attēlu veidošanai UPV Biospetrum 810
7) CO2 inkubators MEMMERT INCO 153
8) EasyCute 8HT
9) Elektrofrēzes iekārta horizontālam un vertikālam gēlam un strāvas avots Ckeaver Scientific multiSUB choice umniPage mini
10) Invertmikroskops iMIC ar piederumiem

Iekārta fizioloģisko un metabolisko procesu mērīšanai cilvēkos:

1) Gāzu paraugu jaucējs; 2) Kardio-pulmonālais bloks
3) Portatīvais ultraskaņas asinsvadu skeneris

Laboratorijas dzīvnieku uzvedības reģistrācijas iekārta :

Iekārta uzvedības viodeomonitorēšanai un analīzei laboratorijas dzīvniekiem
Instruments ūdens/barības patēriņa un lokomotorās aktivitātes reģistrācijai žurkām