Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Raimonds Ernšteins
Raimonds Ernšteins
 • Profesora p.i.

  Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

  Vides zinātnes nodaļa

  Adrese:

  Jelgavas iela 1

  Telpa:

  309. telpa

  E-pasts:

Konsultācijas

Katru nedēļu otrdienās no 12:00 līdz 14:00, Jelgavas ielā 1, 309. kab.

Katru nedēļu trešdienās no 17:00 līdz 19:00, Jelgavas ielā 1, 309. kab.

Prombūtne

06.07.2017 - 13.08.2017

Profesora Raimonda Ernšteina dr. hab. paed.
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
I VISPĀRĪGAS ZIŅAS

Dzimšanas gads : 1957.
 
Izglītība:
 
Gads
Mācību iestādes nosaukums
Akadēmiskais grāds
Specialitāte
1989-1991
Maskavas Valsts universitāte
Ģeogrāfijas fakultāte, Pēcdiploma pārkvalifikācijas programma
Diploms, otra universitātes izglītība
Ekoloģija un dabas resursu pārvalde
1975-1980
Latvijas Valsts universitāte
Fizikas un matemātikas fakultāte
Diploms - fiziķis, pasniedzējs
(Dipl. fiz.)
Fizika
(cietvielu fizika un mikroelektronika)
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
 
2002. LU profesors
1999. LU asoc. profesors
1999. Pedagoģijas habilitētā doktora zinātniskais grāds
1996. LU docents
1995. Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds
1994. Pedagoģijas zinātņu maģistra grāds
 
Nodarbošanās:
 
 
Organizācijas nosaukums, ieņemamais amats un pienākumi
no 2000 –
Profesors un direktors, Latvijas Universitātes Vides Zinātnes un pārvaldības institūts - no 2006. g. LU EVF institūts – no 2008.g. LU EVF Vides pārvaldības katedra
 
No 21.10.2001. – 2006. UNESCO profesoru grupas vadītājs (UNESCO Chair in Sustainable Coastal Development)
1993 -2000
Direktors Latvijas Universitātes Vides zinātnes un pārvaldes studiju centrā un
docents, lektors un pētnieks.
 
1990-1993
Latvijas Universitātes Ekoloģiskā centra līdzdibinātājs (1988) un direktors.
 
1978-1990
Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte, Pusvadītāju fizikas un Vispārīgās fizikas katedrās – vec. inženieris un zinātniskais līdzstrādnieks
 
II ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS (piemēri)
 
1. STARPTAUTISKU PĒTĪJUMU UN ATTĪSTĪBAS PROJEKTU DALĪBNIEKS VAI VADĪTĀJS.

Projektu LR grupas vadīšana un līdzdalība piedaloties starptautiskajos projektos sabiedrības vides pārvaldībā un ilgtspējīga attīstībā t.sk. :

 • EU Interreg Baltic Region project. Communicating the Baltic (COBWEB) – Piekrastes vides komunikācijas un apziņas attīstība, konsorcija vad. partneris, Hyvinka pašvaldība, Somija, 2009- 2011.
 • ES INTERREG programmas projekts „Eiropas piekrastes ilgtspējīgas attīstības novērtējums” (Evaluation Model for the Sustainable Development of European Coastal Zones - DEDUCE, Interreg IIIC programme, 2005-2007)
 • ES INTERREG programmas projekts ”Piekrastes ilgtspēja kā izaicinājums” (Coastal Sustainability as a Challenge – COASTSUST, Baltic Sea Region IIIB programme, 2005-2007
 • ES 6.Ietvara zinātnes programmas „Globālās izmaiņas un Ekosistēmas” projekts „Advanced Techniques for the Evaluation of Sustainability Assessment Tools - SustainabilityA-Test’’ (project No.505328,  2005-2006)
 • ES LIFE-ENVIRONMENT programmasprojekts „Atbalsts integrācijai un sadarbībai telpiskās vides informācijas jomā” (ENVIFACILITATE – Integration of spatial environmental information across different themes, scales, resolutions and uses: added value of facilitating mechanisms, 2005-2006),
 • ES Leonardo da Vinči programmasprojekts“Integrētā piekrastes pārvaldība; Multimēdiju tālmācību kurss” (COASTLEARN – a Multimedia Distance Training Programme on Integrated Coastal Zone Management, 2004-2005)
 • Zaļais līvu piekrastes reģions ’21. ES LIFE ENVIRONMENT Programma. Dundagas pašvaldības, LU VZPI u.c. partneru izpētes un attīstības projekts. (2001-2004).
 • u.c. 19 dažādu starptautisku projektu vadītājs (1995-2002).
2. LĪGUMDARBU PĒTĪJUMU VADĪTĀJS.
 
Pētnieciskais darbs un projektu grupas vadība dažādos līgumdarbu un lietišķo pētījumu projektos LR ,iesaistot pētnieciskajā darbā arī LU maģistrantūras studentus un doktorantus, t.sk :
 • Municipālais pētījums „ Piekrastes integrētās ilgtspējīgas attīstības politikas plānošanas vadlīnijas: Dundagas novads”, LU VPK un Dundagas un Kolkas pagastu padome (2009),
 • Municipālais pētījums „ Piekrastes vides komunikācijas politikas plānošanas vadlīnijas: Ventspils pilsēta”, LU VPK un Ventspils dome (2008-2009),
 • Municipālais pētījums „Liepājas pilsētas vides komunikācijas rīcības programmas vadlīnijas”, LU VZPI un Liepājas pilsēta ( 2006-2008),
 • UNESCO lietišķais pētījums par kultūrvides aizsardzības komunikāciju un informatīvo nodrošinājumu līvu piekrastē Košraga ciemā, LU VZPI un UNESCO Reģionālais birojs Maskavā (2005-2006).
 • Municipālais pētījums „ Piekrastes integrētās politikas plānošanas vadlīnijas Sakas novadam”, LU VZPI un Sakas novada dome (2005-2006),
 • LR Vides aizsardzīvas fonda un Vācijas Vides aizsardzības fonda sadarbības projektu kopums par pētījumiem un apmācību programmas izstrādi Vides pārvaldības speciālistu sagatavošanā municipālajā pārvaldē, LU VZPI un Luneburgas universitāte, Latvijas Pašvaldību savienība (2004-2006),
 • Municipālais pētījums „Piekrastes ilgtspējīgas attīstības rīcības programmas vadlīnijas Carnikavas novadam”, LU VZPI un Carnikavas novada Dome ( 2005-2006),
 • LR Vides aizsardzības fonda, Cēsu pašvaldības un LU VZPI lietišķais pētījums „Vides politikas plāns Cēsu pilsētai”, (2004-2005).
 • LU pētnieciskais projekts „Vides pārvaldības sistēmas attīstības iespējas LU”, LU VZPI, 2004.
 • Municipālais pētījums „Kolkas pamatskolas līdzsvarotas attīstības rīcības programmas vadlīnijas”, LU VZPI un Kolkas pagasta padome (2002).
 • Nacionālās Vides saziņas un izglītības stratēģija un rīcības programma. Vides aizsardzíbas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). Darba grupas vadītājs.1999-2001.
 • Vides komunikācija un ietekmes uz vidi novērtējums. ES PHARE Vides izglītības projektu konkurss Vides ministrija. LU VZPI. Projekta vadītājs un vides komunikācijas programmas vadītājs, 2000.
 • Local Agenda 21 Latvijas pašvaldībās. ES PHARE Vides izglītības projektu konkurss Vides ministrija. LU VZPI. Projekta un apmācību programmas vadītājs, 2000-2001.
 • kā arī, 11 dažādu Vides ministrijas un Izglītibas un zinātnes ministrijas pasūtījumu projektu vadītājs t.sk Vides izglītības pielietošana un efektivitātes paaugstināšana vides politikas realizācijā Latvijā, VARAM pasūtījums, projekta vadītājs, utml (1995-2001).
3. EKSPERTA DARBĪBA LATVIJAS VAI STARPTAUTISKO PROJEKTU UN PROGRAMMU PADOMJĒS UN KOMISIJĀS.
 • UNESCO starptautiskās programmas „Piekrastes vides ilgtspējīga attīstība - PVIA” (UNESCO Chair in Sustainable Coastal Development) eksperts no 2001.-2006.g. un no 2009.g.,
 • LR UNESCO Nacionālās Komisijas zinātnes programmas eksperts,
 • LZP eksperts vides zinātnē (apakšnozare – vides pārvaldība) no 1999.- 2005. gadam
 • LZP eksperts nozaru pedagoģijā (vides pedagoģija) un LU Promocijas Padomes pedagoģijā dalībnieks no 1999. – 2002. gadam.
 • Eksperts-padomnieks Eiropas piekrastes aizsardzības apvienības Baltijas jūras grupā,
 • LR Vides ministrijas Vides zinātnes un izglītības  padomes eksperts kopš 2004.g.
 • LR Vides ministrijas Vides konsultatīvās  padomes eksperts kopš 2002-2003.g
4. ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS
 
Pētniecības darba joma: Sabiedrības vides pārvaldība un ilgtspējīga attīstība
           
Specializācijas : valsts un pašvaldības vide pārvaldības teorija un prakse, sabiedrības ilgtspējīgas attīstības pārvaldība, sabiedrības vides komunikācijas pārvaldība, vides un ilgtspējīgas attīstības izglītības attīstība un pārvaldība.
 
 
4.1 Raksti recenzētos izdevumos:
 1. Ernšteins R.,Kauliņš J.,Kudreņickis I., Sustainable Coastal Development Indicator System Studies In Latvia, Proceedings, Fourth International Conference on Sustainable Development and Planning, May, Cyprus, Wessex Institute of Technology, WIT Press, UK, 14p, 2009. 
 2. Ernsteins R. Integrated environmental communication management for coastal reģions. E-Proceedings of the 9th International Conference of the European Union for Coastal Conservation “Littoral 2008”- A Changing Coast: Challenge for the Environmental Policies, November, Venice, Italy, 8p, 2008  
 3. Zakis G., Ernsteins R. Premise of Optimal Water Management in Latvia, Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, Vol. 62, No.1/2 (654/655), pp. 55–62, 2008  
 4. Ernšteins R., Partnerships between Municipalities and Universities as Means to Promote Regional and Local Sustainable Development in Latvia, In Adomssent M., Godemann J., Leicht A.,Busch A(Eds.),Higher Education for Sustainability, Frankfurt, Germany VAS Publishing, pp. 245-250, 2006 
 5. Ernšteins R., Local Agenda 21 Process Facilitation : Environmental Communication and Self-Experience Development in Latvia, In Filho L.W., Ubelis.A.,Berzina D(eds.), Sustainable Development in the Baltic and Beyond, Frankfurt, Peter Lang Europaischer Verlag der Wissenschaften, 2006, pp.305-318 
 6. Ernšteins R., Coastal Communication And Partnerships For Municipal Sustainable Development, Proceedings, International conference, Management And Conservation Of Coastal Natural And Cultural Heritage, Aveiro Univeristy, Aveiro, Portugal, 2005, pp. 21-27 
 7. Kudrenickis I., Bisters V., Builevics A.,Ernšteins R., Strēle G. Manual Thinking Tools for Municipal Development Planning, Journal of Environmental Research, Engineering and Management (ISSN 1392-1649), No1 (27), pp. 95-101., 2004  
 8. Ernšteins R., Pūliņa Ā., Laicāns L., Leitis E. Ekotūrisma izziņa un perpsektīvas Ziemeļkurzemes piekrastes ilgtspējīgai attīstībai: Kolkas aplis. Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums “Ilgtspējīga tūrisma attīstība: tendences, pieredze, iespējas “, Biznesa augstskola Turība, Rīga, 112.-117.lpp., 2003 
 9. Ernsteins R., Kudrenickis I. Latvia: the Environment Policy Plan, Resources and Public Awareness”. In: H.Aage (ed.) Environmental Transition in Nordic annd Baltic Countries, Edwrd Elgar, Cheltenham, UK, Chap 11, pp. 156-171, 1998 
 10. Ernšteins R. Oekologie und Umweltschutz Lettlands. In Graf H., Kerner M. (Hrsg.) Handbuch Baltikum heute (Nordeuropäische Studien; Bd. 14), Berlin Verlag Arno Spitz GmbH, Berlin, s.257-273, 1998.  
 11. Ernsteins R., Stelmahere D., Shulga D.Norwegian-Latvian Project on Environmental Education in Latvia: the Integration of Environmental Education into School Subjects Developing a Multidisciplinary Team Project Method - in Palmer A. Joy (Ed.), Environmental Education in the 21st Century, Routledge, London, pp.159-163, 1998.  
 12. Ernsteins R. The Development of Pedagogical Theory for Environmental Science and Management Studies, Proceedings of the 9th Biennial National Conference of the Australian Association for Environmental Education, Australia, 1997, pp. 56-62.
Monogrāfija:
Ernšteins R. Videszinātniskās izglītības attīstība. Monogrāfija, apgāds “Vide”, Rīga, 342 lpp,.1999
 
4.2 Latvijas un ārzemju izdevumos publicētie raksti:
 1. Lagzdiņa E., Ernšteins R.Vides politikas plānošana pilsētu pašvaldībās: disciplinārās un integratīvās pieejas komplementaritāte. Rakstu krājums, 7. starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Vide. Tehnoloģija. Resursi”, Rēzknes Augstskola, Rēzekne, jūnijs, 2009.
 2. Rudzīte M.,, Ernšteins R. Municipālās vides pārvaldības cilvēkresursu attīstība: integratīvā vides sadarbība un komunikācijas sektorpolitika. Rakstu krājums, 8. Starptautiskā zinātniski metodiskā konference „Cilvēks un vide”, Liepājas Universitāte, Liepāja, 2008.
 3. Kuršinska S., Zīlniece I., Ernšteins R. Integrēta vides komunikācija pašvaldības ilgtspējīgai pārvaldībai: mērķgrupu attīstība un sadarbība, rakstu krājums, 8. Starptautiskā zinātniski metodiskā konference „Cilvēks un vide”, Liepājas Universitāte, Liepāja, 2008.
 4. Ernšteins R., Šulga D., Štelmahere D., Grundšteine S., Vides pārvaldība un līdzsvarota attīstība pašvaldībās: integrācijas un sistemizācijas prakse tālākizglītības procesā; rakstu krājums, 6. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Vide. Tehnoloģija. Resursi”, 285.-294. lpp., Rēzeknes Augstskola, Rēzekne, 2007 
 5. Ernšteins R., Štelmahere D., Kudreņickis I., Vietējās ilgtspējīgas attīstības process Latvijā : komunikācijas, mediācijas un pašpieredzes komplementaritātes imperatīvs; rakstu krājums, 6. Starptautiskā zinātniski metodiskā konference „Cilvēks un vide”, 58.-71.lpp., Liepājas Augstskola, Liepāja, 2007.
 6. Kudreņickis I., Ernšteins R.,u.c. Vietējās sabiedrības ierosinātu pašvaldības ilgtspējīgas attīstības indikatoru un rīcības programmas izstrāde. Ilgtspējīga attīstība Latvijā: 10 gadi kopš Rio sanāksmes un 10 Latvijas neatkarības gadi, konferences rakstu krājums, Rīga, Latvijas Universitāte, 128.-156.lpp., 2002
 7. Ernšteins R., Lokālā Agenda 21: attīstība un perspektīvas Latvijā. Ilgtspējīga attīstība Latvijā: 10 gadi kopš Rio sanāksmes un 10 Latvijas neatkarības gadi, konferences rakstu krājums, Rīga, Latvijas Universitāte, 22.-60.lpp, 2002
4.3 Dalība konferencēs un tēzes (abstract) u.c publikācijas, piemēram: 
 1. Ernsteins R., Osipova S., Upnere S. Sustainable Coastal Tourism Development and Management: Collaboration Communication as Prerequisite and Instrument. Proceedings, International conference “Perspectives of seaside tourism: challenges for science and business”, Klaipeda, Lithuania, May, 2009  
 2. Ernsteins R. Coastal collaboration and capacity-building: participatory communication system development, Proceedings of the Australias Biennial Coastal Conference „Coast to Coast Collaboration: Crossing Boundaries”, Darwin, Australia, August, 33-34 pp., 2008, Darwin, Australia, August, 33-34 pp., 2008  
 3. Brizga J., Ernsteins R., Sustainable Development Strategies and Practice: Latvia Case Evaluation and Learning, International EASY-ECO Vienna Conference, Governance by Evaluation:Institutional Capacities and Learning for Sustainable Development, abstract/poster, March, 2008  
 4. Ernšteins R., Šulga D.,Štelmahere D., Lagzdiņa E., Municipal Education for Sustainable Development: Environmental Communication System Approach, 2. starptautiskā konference “Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā: izglītība ilgtspējīgai attīstībai”, Latvijas Vides zinātnes un izglītības padome, konferences rakstu krājums, RTU izdevniecība Rīga, 25.-27.lpp., 2008.  
 5. Ernšteins R., Kudreņickis I., Kauliņš J., Integrētā vides pārvaldība: piekrastes ilgtspējīga attīstība, Starptautiska konference „Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā”., konferences rakstu krājums, RTU izdevniecība Rīga, p.,58-60., 2007  
 6. Ernšteins R., Kudreņickis I.,Benders J., Jūrmalietis R., Bendere R.,Vides pārvaldības nozares attīstība Latvijā: teorija un prakse, Starptautiska konference „Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā”, rakstu krājums, RTU izdevniecība Rīga, p.,13-16., 2007  
 7. Ernsteins R., Environmental Management Education Policy and Curricula: Change for Environmental Communication; 4th World Environmental Education Congress (WEEC), Thesis, Durban, South Africa, 2007.  
 8. Ernsteins R., Education for Sustainability in Municipal Practice: LA 21 Approach and Environmental Communication Complimentarity; International Conference Abstracts : „Change and sustainability in the Baltic sea area”, Sodertorns University, Thesis, Sweden, 2006.  
 9. Ernšteins R.,Kudreņickis I., Intersectoral Co-operation For Sustainable Development Policies And Planning In Coastal Regions: Latvia Case Studies; Book of Abstracts: 4th International Conference „Citizens and Governance for Sustainable Development”, Vilnius, Lithuania, p.24-25, 2006  
 10. Ernšteins R., Local agenda 21 Education for Municipal Development in Latvia: Further and Adult Education case, Book of Abstracts: IXth Conference on Environmental Education in Europe, „Environmental Education And Sustainable Development From Policy Into Practice”, Klaipeda, Lithuania, pp.129-130., 2005
4.4 Sagatavotās mācību grāmatas un palīglīdzekļi:
 1. Ernšteins R, Jūrmalietis R.(red.) Piekastes ilgtspējīga attīstība: sadarbības pārvaldība. Rakstu krājums, Eiropas Parlamenta Nāciju Eiropas grupa un Latvijas Universitāte (izdošanā), LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2009.
 2. Ernšteins R, Jūrmalietis R.(red.) Piekrastes ilgtspējīgas attīstības prakse Latvijā. Rakstu krājums, UNESCO līdzdalības programmas 2002-2003 projekts, Latvijas piekrastes ilgtspējīgas attīstības vietējās pieredzes izpēte un aprites veicināšana, Vides zinātnes un pārvaldības institūts, Latvijas Universitāte, Rīga, 128. lpp., 2004
 3. Ernšteins R. Municipālā vides politika un pārvaldība. Tālmācības palīglīdzeklis, 108.lpp.2005
 4. Ernšteins R. Ilgtspējīga attīstība pašvaldībās. Tālmācības palīglīdzeklis, 124.lpp. 2005
 5. Ernšteins R. Environmental Communication, EU Leonardo project, College Programme in Municipal Environmental Management for Regional Development, 96. p.,Rīga, 2003
 6. Ernšteins R., Local agenda 21, EU Leonardo project, College Programme in Municipal Environmental Management for Regional Development, 100. p., Rīga, 2003
 7. Ernšteins R, Jūrmalietis R. (red.) Vides zinības. Angļu – latviešu skaidrojošā vārdnīca, apgāds „NIms”, Rīga, 158.lpp, 2000
III PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA (par pēdējiem 6 gadiem)
 
Darbs studiju programmu padomēs:
 • LU EVF Vadībzinātnes nozares studiju programmu padomē kopš 2006.,
 • LU Starpfakutāšu Vides zinātnes nozares studiju programmu padomes priekšsēdētājs (kopš izveidošanas 04.1998. līdz 2002.),
 • no 01.09.2000. Vides zinātnes doktorantūras vides pārvaldības virziena vadītājs.
Izstrādātie un šobrīd docētie studiju kursi akadēmisko un profesionālo studiju programmās - kopumā iepriekš izstrādāti 18 studiju kursi.
 
Nr.p.k.
Studiju programma
Studiju kursa nosaukums
Apjoms
1.
Vides pārvaldība (maģistra studiju programma)
 
 
 
 
 
 
 
 • Vides komunikācija
 • Vides integrēto pētījumu metodoloģija
 • Lietišķā vides pārvalde: piekrastes integrēta attīstība
 • Lietišķā vides pārvalde: ilgtspējīga sabiedrības attīstība
 • Vides zinātnes un pārvaldības paradigma ( līdzautors)
2 kp
2 kp
 
2 kp
 
2 kp
 
3 kp
 
 
2.
Brīvās izvēles kursi LU bakalauru studiju programmās
 • Vides pārvaldība (līdzautors)
 • Izglītība ilgtspējīgai attīstībai
 • Zinātnes komunikācija (līdzautors)
 • Zinātnes pārvaldība
2 kp
2 kp
2 kp
2 kp
3.
Lekciju kursi LU EV un PP fakultātēs
 • Vides komunikācija
 • Vides pedagoģija (LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte)
2 kp
2 kp
4 Doktorantūras studiju programma “Vides zinātne” (apakšprogramma “Vides pārvaldība”)
 • Vides zinātnes apakšnozare vides pārvaldība: teorētiskās un metodiskās problēmas (l/a)
2(1kp)
 
 
Izstrādātās studiju programmas.
 
Izstrādātas divas maģistrantūras autorprogrammas LU VZPI:
 1. Maģistra studiju programma „Vides pārvaldība” (atkārtoti akreditēta, tiek realizēta kopš 1993.g. un atjaunota 2006. gadā)
 2. Maģistra studiju programma „Vides pedagoģija”(realizēta no 1995.-2001.g.), kā arī
IV ORGANIZATORISKAIS DARBS 
 
4.1 Līdzdalība zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju darbā.
 • LU Satversmes sapulces dalībnieks (kops 2004.g)
 • LU Profesoru padomes Vides zinātnē dalībnieks (2002.- 2008.g.)
 • LU Ekonomikas un vadības fakultātes Domes dalībnieks no 2006. gada.
 • LU Vides zinātnes un pārvaldības instituta Domes dalībnieks (no dibināšanas 2000.g. līdz reorganizācijai par fakultātes institūtu 2006.g.)
 • LU Macību padomes dalībnieks (1998.-2003.), 
 • LU Vadības zinību studiju programmu Padomes dalībnieks (no 2006.g.).
4.2 Starptautisku un Latvijas konferenču orgkomiteju priekšsēdētājs un dalībnieks.
 • Starptautiskas konferences par piekrastes tūrismu attīstību zinātnes un biznesa sadarbībai padomes dalībnieks, Klaipedas universitāte, Klaipēda, Lietuva, maijs, 2009.
 • Starptautiskas doktorskolas organizators un vadītājs ”Integrētā piekrastes pārvaldība”(ES Interreg Coastsust projects) – Jūrmala, aprīlis, 2006.; Roja, novembris 2006; Salacgrīva, oktobris, 2007.
 • Biannual Conference on Environmental Education in Europe "European Environmental Futures – orgkomitejas dalībnieks kopš CEEE 94 konferences Latvijā (1994) līdz 2005.g. konferencei Klaipēdā.
 • Baltijas jūras reģiona valstu conferences orgkomitejas priekšsēdētājs - Baltic Region Workshop on Environmental Science and Management Studies (ESAMS), in 1992, 1994, 1996, 1998, 2000 Jūrmala;
 • Orgkomiteju vadīšana vēl 5 konferencēs LR un līdzdalība 8 konferencēs
4.3 Līdzdalība zinātnisko un akadēmisko izdevumu redakcijas kolēģijās: vadītājs, dalībnieks, recenzents.
 • Starptautiskā zinātniskā žurnāla “Jūra ir aplinkos” (Sea and Environment) redkolēģijas dalībnieks – no 2008. g.
 • Starptautiskas vides komunikācijas pārvaldības izdevumu sērijas “Environmental and sustainable communication” redkolegijas dalībnieks, Hannovere (Vācija) – no 2006. g.
 • ES regulārā ikmēneša biletena “Science for Environmental Policy – DG Environemnt News Allert Service” redaktoru padomes dalībnieks – no 2007. g.
 • Zinātniskā referatīvā žurnālā “Environmental Education Research” (Lielbritānija, izdevn. Carfax) - starptautiskās redkolēģijas biedrs (recenzents) – no 1996 – 2004. g. 
 • "Green Globe Yearbook" izdots Norvēģijas Fridtjof Nansen institūtā kā neatkarīgs izdevums par vidi un attīstību - starptautiskās redkolēģijas biedrs(dalībnieks)- 1994-2002.
4.4 Piederība starptautiskām zinātnisko un akadēmisko nozaru apvienībām un programmām