Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Irina Maslo
Irina Maslo
 • Profesors

  Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

  Pedagoģijas nodaļa

  E-pasts:

Konsultācijas

Katru nedēļu piektdienās no 13:00 līdz 15:00, Jūrmalas gatve 74/76, G13. Iepriekšpieteikšanās konsultācijas veidām (klātiene, skip, cits).

Prombūtne

29.11.2015 - 05.12.2015

Dr. habil. paed., prof. Irīnas Maslo 
dzīves un darba gājums
(Curriculum Vitae)

Dzimšanas gads:
1951

Izglītība:
1989. – 1992.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas institūta habilitācijas doktorantūra
1984. – 1987 Latvijas Valsts universitāte,  Pedagoģijas un psiholoģijas katedras aspirante
1968. - 1973. Latvijas Valsts universitāte, Svešvalodu fakultāte, Vācu valodas nodaļa, filologs, pasniedzēja
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
Kopš 2009. LU profesore sociālajā pedagoģijā (atkārtoti ievēlēta uz 6 gadiem)
1997.-2009.LU profesore
1995.  Dr. habil. paed.
1987. 
Dr. paed.
1992.  Dr. paed. (nostrificēts)

Nodarbošanās:
Kopš 2007.    LU PPF Pedagoģijas zinātniskā institūta direktore
1995. - 1997  LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedras, Pedagoģijas un psiholoģijas institūta stundu pasniedzēja
1994. - 1997  RPIVA Pedagoģijas laboratorijas vadītāja
1992. - 1995. LR IZM Svešvalodu centra vadītāja
1990 .- 1992. LR IZM IAI Valodas katedras vadītāja, docente
1975. - 1992. Rīgas 12.vidusskolas vācu valodas skolotāja, ārpusklases darba organizatore
1973. - 1975. Ķeguma 8-gadīgās skolas vācu valodas skolotāja
   
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS (par pēdējiem 3 gadiem)
Latvijas Zinātnes padomes un citu valsts pētījumu projektu un programmu vadība un līdzdalība to īstenošanā:

2009.-2011.   LZP grants Nr. 09.1131 „Iekļaušanās pedagoģija versus normatīvai pedagoģijai” (http://www.lzp.lv/latv/centr_l.htm), projekta vadītāja.

2007.-2009.     LU Nr. 2007/ZP-41 „Jaunās paaudzes kvalitātes veicināšanas izpētes metodoloģija” (http://www.lu.lv/petnieciba/petniecibas-projekti    /2008/maslo.html),projekta vadītāja.

2007.- 2008.     LU projekts Nr. 2007/ZP-42 „Sākumskolas skolēnu sociālās kompetences pilnveide mikrogrupu darbībā”, (http://www.lu.lv/petnieciba/petniecibas-projekti/2008/maslo.html), projekta vadītāja.

2007.-2008.     LU projekts Nr.2007/ZP-43 "Bērnu ar īpašām un speciālajām  vajadzībām iekļaušanās vispārizglītojošā skolā Latvijā", (http://www.lu.lv/petnieciba/petniecibas-projekti/2008/maslo.html),  projekta vadītāja.

2005.-2008.   LZP grants Nr.051908/843 „Integratīvo procesu teorija Latvijas integrācijas praksei” (http://www.lzp.lv/latv/centr_l.htm), projekta  vadītāja.

Starptautiski finansēto pētījumu projektu vadība un līdzdalība to īstenošanā:

2008.-             ASEM Hub Education and research of Liflong learning (http://www.dpu.dk), LU pārstāve.

2008.-2009.   2008-02766 (Ministry of Education of Spain), T373 (UNED) Research on Educational Treatment of

                        Diversity in Inclusive contexts.

2006.-2007.  Proyecto EA2006-0004 titulado “Evaluación de la colaboración española e internacional en programas de formación de docentes: un modelo para un nuevo proyecto de desarrollo futuro en el Espacio Europeo de la Educación Superior (MOEES)”.

2003. - 2009. Elaboration and Implamentation of Inter-university Program of Master on „Educational Treatment of Diversity.

Līgumdarbu vadība un līdzdalība to īstenošanā:
2009. apakšlīgums 2008 – 5008 / 001 - 001 LLA-DISADU  līgumam starp Florencijas, Rumēnijas un Vācijas pieaugušo izglītības insitūtu vadības grupu un Eiropas  projektā projectā  Public Open Tender EAC/27/2008 - "Implementation of Action plan on adult learning Lot 1: Inventory of outreach strategies to enable people to go one step up (i.e. to obtain a qualification at least one step above their present qualification level".

Publikācijas:
Zinātniskās publikācijas: 53
     Monogrāfijas 3
     Monogrāfiju daļas - 7
     Raksti starptautiski recenzētajos zinātnisko rakstu krājumos: 17
     Referāti – raksti zinātniskajās konferencēs 26
Mācību līdzekļi: 25
     Mācību grāmatas 2
     Mācību materiāli 13
     Metodiskie raksti 4
     Mācību programmas 6
Disertācijas (t.s. habiltācijas zinātnisko darbu kopa) 2
Citas publikācijas 25
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas (pēdējie 3 gadi):

  1.        Maslo, I.;  Meikšane, Dz.; & Špona, A.(2009). Der sozial-kulturelle Ansatz von Wygotski als Ideenquelle für neue Zugänge zu multikulturellen Problemlagen. In: Wege der Integration in heterogenen Gesellschaften Vergleichende Studien. Sauer, Karin Elinor & Held, Josef (Hrsg.). VS Verlag für Sozialwissenschaften, S.148-155. DOI 10.1007/978-3-531-91606-4  htttp://fachporta-paedagogik de  [GEI]

  2.        Maslo, I., Fernāte, A., Kalniņa, D., Daniela, L. (2008) Quality of Promoting of New Generation Learning at School: Challenge for Teacher Education? (2008) Paper presented at the European Conference on Educational Research, University of Goteborg, 10-12 September 2008, Education line DB, http://www.leeds.ac.uk/bei/COLN/COLN_default.html [BEI]

  3.        Maslo, I.& Kiegelman, M.&.Huber, G.L. (Edition) (2008) Qualitative psychology in the changing academic Contexts Qualitative Psychology Vol VI (2008). Center for Qualitative Psychology. Tuebingen ISBN 978-3-9812701-1-2 URN: URL: http://en.scientificcommons.org/irina_maslo  [Thomson DB]

  4.        Maslo, I. (2007) Perspektiven moderner Sozialpadagogik. Zur aktuellen Entwicklung der Sozialen Arbeit in Lettland. Kruze A.& Schulz, D& von Wolfesdorf, Ch (Hg.)  (2007) Gefaerdete Jugendliche: Aspekte sozialer Arbeit in Lettland und Deutschland. Schriftreije des Zentrums duer Lehrerbildung und Schulforschung (ZLS) an der Universitaet Leipzig, Band 6. Leipziger Universitaetsverlag. 2008. 31.-59,  ISBN978-3-8683-245-0, http://www.fachportalpaedagogik.de/metasuche/fpp_list.html?feldinhalt1=Kruze  [GEI]

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA

Akadēmiskie kursi:

 • Didaktika, B daļa, 3 KP
 • Bilingvālā izglītība kā integrācijas līdzeklis, B daļa, 2 KP
 • Iekļaušanās skolas pedagoģiskajā procesā, B daļa, 2 KP
 • Sociālā pedagoģija, A daļa, 3 KP

Studiju programmu izstrāde:

 • LU Pedagoģijas doktora studiju programma
 • LU citu nozaru doktorantu augstskolas didaktikas studiju programma (2003.gads)
 • Augstskolu docētāju tālākizglītības programma “Augstskolas didaktika teorijā un praksē” (2003.gads)
 • Educational treatment of diversity, Interuniversity master study programme (2006.gads)

EKSPERTA DARBS (šobrīd):

LU Doktorantūras skolas "Cilvēka kāpacitāte un mācīšanās dzīvei dažādību iekļaujošos kontekstos Vadības Pedaome

LU Pedagoģijas Promocijas padomes eksperte sociālajā pedagoģijā