Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Nolikums par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību Eiropas Sociālā fonda projektā „Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē”
Pēdējās izmaiņas veiktas:
04.09.2014

APSTIPRINĀTS
ar LU 01.09.2014
rīkojumu Nr. 1/273

1. Projekta mērķis un sasniedzamais rezultāts

1.1. Nolikums par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību Eiropas Sociālā fonda projektā „Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē” (turpmāk – Nolikums) izstrādāts saskaņā ar darbības programmas papildinājuma 1.1.2.1.2.apakšaktivitātes „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” pirmo Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) ierobežotas projektu atlases kārtu un 2008.gada 21.oktobra MK noteikumiem Nr.882, un to grozījumiem „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.2.1.2.apakšaktivitāti „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai””.

1.2. ESF projekta „Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē” (turpmāk – Projekts) mērķis ir visās izglītības tematiskajās grupās palielināt to speciālistu skaitu, kas ieguvuši augstāko kvalifikāciju (doktora zinātnisko grādu) un ir spējīgi plānot, radīt un ieviest ražošanā augstas tehnoloģijas produktus, kā arī produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, veicinot tautsaimniecības attīstību uz inovāciju pamata, kā arī veicināt Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) akadēmiskā personāla zinātniskās kvalifikācijas pilnveidi un atjaunošanu. Projekta ietvaros tiks sniegts atbalsts doktorantam doktora studiju programmas apguvei un doktora zinātniskā grāda ieguvei, tai skaitā doktorantūras kvalitātes atbalsta pasākumu nodrošināšanai. Projekts sekmēs visu nozaru doktora studiju programmu doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu (turpmāk – Doktorants) iesaistīšanu LU atbalstītu pētījumu programmās, promocijas darbu pabeigšanu, stimulēs veikt pētījumus par LU attīstības stratēģijas izpildei nozīmīgām tēmām.

1.3. Projekta tiešais mērķis ir veicināt Doktorantu skaita palielināšanu LU, palielināt doktora studiju efektivitāti, promocijas darbu sagatavošanas kvalitāti un aizstāvēto promocijas darbu skaitu, finansiāli atbalstīt Doktorantus.

1.4. Projekta finansēšanas avoti ir ESF līdzekļi ar līdzfinansējumu 93,35% un valsts budžeta līdzekļi ar līdzfinansējumu 6,65%.

1.5. Projekta sekmīgas realizācijas paredzamie rezultatīvie rādītāji:

1.5.1. saskaņā ar Projektā apstiprinātā finansējuma apjomu tiks nodrošināts attiecīgs Doktorantu skaits no kopējā LU doktorantūras studentu skaita 2007./2008.akadēmiskajā gadā, kuri saņems ESF finansiālo atbalstu;

1.5.2. vismaz 50 procenti ESF atbalstu saņēmušo Doktorantu līdz 2015.gada 31.augustam iegūs doktora zinātnisko grādu.

1.6. Projekts tiek realizēts, ievērojot apstiprināto LU doktora studiju programmu nosacījumus, LU nolikumu „Doktora studijas Latvijas Universitātē” un šo Nolikumu.

1.7. LU īsteno Projektu ne ilgāk kā līdz 2015.gada 31.augustam.

2. Prasības mērķstipendijas saņēmējiem

2.1. Mērķstipendiju var piešķirt Doktorantam, kurš studē pilna vai nepilna laika studijās valsts budžeta finansētā vai maksas studiju vietā jebkurā no izglītības tematiskajām grupām un zinātniskā grāda pretendentam, kurš sekmīgi beidzis doktora studiju programmu, bet vēl nav aizstāvējis promocijas darbu pēc doktora studiju programmas absolvēšanas, vai zinātniskā grāda pretendentam, kura akadēmiskā darbība, kas veikta ārpus programmas, tiek tai pielīdzināta, ievērojot programmā paredzēto kārtību un atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem, un, kurš ir sekmīgi nokārtojis eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē.

2.2. Mērķstipendiju var piešķirt tikai vienas doktora studiju programmas apguvei un doktora zinātniskā grāda ieguvei.

2.3. Doktorants vienlaikus nevar saņemt mērķstipendiju un atlīdzību:

2.31. darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” projektu ietvaros;

2.3.2. darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”, 2.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Kompetences centri” un 2.1.2.2.1.apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” projektu ietvaros;

2.3.3. darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai” projektu ietvaros;

2.3.4. citā doktora studiju programmā tās apguvei vai doktora zinātniskā grāda ieguvei darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.2.1.2.apakšaktivitātes „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” projektu ietvaros papildus doktora studiju programmai, kurā tas pretendē uz mērķstipendiju;

2.3.5. valsts budžeta stipendiju;

2.3.6. kredītam pielīdzināto stipendiju zinātniskā grāda ieguvei.

3. Pieteikšanās konkursam

3.1. Paziņojumu par pieteikšanos konkursam uz mērķstipendiju gatavo Projekta administrācija un publicē LU portālā. Konkursu un tā norises laiku apstiprina ar LU rīkojumu.

3.2. Projekta administrācija nodrošina pastāvīgu informācijas pieejamību par mērķstipendijas saņemšanas iespējām LU portālā (t.sk. Nolikumu un tā pielikumus).

3.3. Pretendenti mērķstipendijas saņemšanai konkursam piesakās LU Informatīvajā sistēmā (turpmāk – LUIS) un iesniedz (iesniedzamie dokumentu paraugi/veidlapas pieejami LU portālā) Projekta administrācijai šādus dokumentus:

3.3.1. iesniegumu konkursam mērķstipendijas saņemšanai (1.pielikums);

3.3.2. promocijas darba tēmas pieteikumu (1.1.pielikums);

3.3.3. promocijas darba tēmas detalizētu izklāstu (1.2.pielikums)

3.3.4. promocijas darbā izmantojamās publikācijas (1.3.pielikums);

3.3.5. CV (2.pielikums);

3.3.6. individuālā darba plānu (3.pielikums);

3.3.7. izziņu par dalību doktorantūras skolā (iesniedz tikai doktoranti);

3.3.8. maģistra diploma pielikuma kopiju (iesniedz tikai doktoranti);

3.3.9. Doktoranta apliecinājumu par atbilstību šī Nolikuma 2.5.punktā minētajām prasībām (6.pielikums);

3.4. Zinātniskā grāda pretendenti pēc nozares doktorantūras padomes (turpmāk – NDP) pieprasījuma iesniedz  promocijas darba melnrakstu attiecīgajā nozarē.

4. Mērķstipendijas piešķiršanas kārtība

4.1. Projekta administrācija apkopo, izvērtē mērķstipendijas pretendentu iesniegto dokumentu atbilstību konkursa prasībām, pretendentu atbilstību statusam, pārbauda Doktoranta apliecinājumā sniegtās informācijas patiesumu sadarbībā ar LU Personāla departamentu, LU Attīstības un plānošanas departamenta Projekta nodaļu un LU Akadēmisko departamentu un tālāk nodod iesniegtos dokumentus Projekta zinātniskajiem sekretāriem attiecīgās NDP izvērtēšanai. NDP un Projekta zinātniskie sekretāri sadarbojas ar Projekta administrāciju un sniedz visu nepieciešamo informāciju Projekta sekmīgai realizācijai.

4.2. NDP vērtēšanu veic atbilstoši Projektam izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem (4.pielikums) un LU normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai 20 (divdesmit) darbdienu laikā. Sēdes gaita tiek protokolēta.

4.3. Projekta zinātniskie sekretāri NDP sēdes protokolu vai tā izrakstu, kā arī aizpildītās un parakstītās vērtēšanas veidlapas kopā ar mērķstipendijas pretendentu iesniegtajiem dokumentiem atdod Projekta administrācijā.

4.4. Projekta administrācija apkopo mērķstipendijas pretendentu novērtējumus pa zinātņu nozares blokiem, sarindojot prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo. Apkopojumu iesniedz ar LU rīkojumu izveidotajai mērķstipendijas piešķiršanas komisijai (turpmāk – Komisija) lēmuma pieņemšanai. Komisiju sasauc tās priekšsēdētājs. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz 2/3 tās sastāva. Lēmums tiek pieņemts ar balsu vairākumu, vienāda balsojuma gadījumā noteicošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. Sēdes gaitu protokolē Komisijas sekretārs.

4.5. Komisija pieņem lēmumu par mērķstipendijas piešķiršanu vai nepiešķiršanu saskaņā ar NDP protokolu un apstiprināto Projekta budžetu.

4.6. Komisijas sekretārs vērtēšanas rezultātus apkopo protokolā, kuru paraksta Komisijas priekšsēdētājs, un iesniedz Projekta administrācijā.

4.7. Projekta administrācija saskaņā ar Komisijas lēmumu gatavo LU rīkojumu par mērķstipendijas piešķiršanu, ko izdod LU rektors vai rektora pilnvarota persona.

4.8. Projekta administrācija nodrošina Komisijas lēmuma par mērķstipendijas piešķiršanu publiskošanu LU portālā un konkursa rezultātu paziņošanu Doktorantam elektroniski.

4.9. Komisijas lēmumu mērķstipendijas pretendents var apstrīdēt LU Akadēmiskajā šķīrējtiesā 1 (viena) mēneša laikā.

4.10. Pēc sekmīgas doktora studiju programmas absolvēšanas Doktorants zinātniskā grāda pretendenta mērķstipendijai var pieteikties konkursa kārtībā.

5. Līguma slēgšana ar Doktorantu

5.1. Divu mēnešu laikā pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas LU slēdz ar Doktorantu papildvienošanos līgumam par studijām LU par mērķstipendijas piešķiršanu līdz 31.05.2015. (Pielikumi 5, 5A, 5B, 5C);

5.2. Projekta administrācija pirms papildvienošanās līgumam par studijām LU par mērķstipendijas piešķiršanu noslēgšanas atkārtoti pārbauda Doktoranta apliecinājumā sniegtās informācijas patiesumu sadarbībā ar  LU Personāla departamentu, LU Attīstības un plānošanas departamenta Projekta nodaļu un LU Akadēmisko departamentu;

5.3. Ja Doktoranta apliecinājumā sniegtā informācija ir patiesa, LU noslēdz papildvienošanās līgumam par studijām LU ar Doktorantu par mērķstipendijas piešķiršanu, pievienojot līgumam doktoranta apliecinājumu kā līguma neatņemamu sastāvdaļu;

5.4. Ja Doktoranta apliecinājumā sniegtā informācija nav patiesa, LU neslēdz papildvienošanos līgumam par studijām LU ar Doktorantu par mērķstipendijas piešķiršanu.

6. Mērķstipendijas izmaksas kārtība

6.1. Mērķstipendiju Doktorantam piešķir: 

6.1.1. 1.kursa un 2.kursa Doktorantam – ne vairāk kā  EUR 640.30 mēnesī;

6.1.2. 3.kursa Doktorantam, kurš studē studiju programmā, kuras ilgums ir četri gadi – ne vairāk kā EUR 853.72 mēnesī;

6.1.3. 3.kursa Doktorantam, kurš studē studiju programmā, kuras ilgums ir trīs gadi, vai 4.kursa Doktorantam, vai zinātniskā grāda pretendentam – ne vairāk kā EUR 1138.30 mēnesī.

6.2. Doktorants reizi mēnesī (līdz attiecīgā mēneša pēdējam datumam) iesniedz Projekta administrācijā rakstisku mēneša pārskatu (5.1.pielikums) par paveikto saskaņā ar apstiprināto individuālo plānu.

6.3. Pēc sekmīgas saistību izpildes Doktorants saņem mērķstipendiju:

6.3.1. 1.kursa un 2.kursa Doktorantam izmaksā mēnesī EUR 498.01;

6.3.2. 3.kursa Doktorantam, kurš studē studiju programmā, kuras ilgums ir 4 (četri) gadi, izmaksā mēnesī EUR 711.44;

6.3.3. 3.kursa Doktorantam, kurš studē studiju programmā, kuras ilgums ir 3 (trīs) gadi, vai 4.kursa doktorantam, vai zinātniskā grāda pretendentam izmaksā mēnesī EUR 996.01.

6.4. Doktorants par semestri/periodu Projekta administrācijā iesniedz rakstisku pārskatu par paveikto (5.2.pielikums) saskaņā ar apstiprināto individuālo plānu. Projekta administrācija Doktorantu iesniegto pārskatu apkopojumu nodod Projekta zinātniskajiem sekretāriem, kuri iesniedz to NDP izvērtēšanai.

6.5. NDP nodrošina pārskata izvērtēšanu 20 (divdesmit) darbdienu laikā no tā iesniegšanas dienas. Sēdes gaita tiek protokolēta. Doktoranta klātbūtne izvērtēšanas sēdē ir obligāta, izņemot gadījumus, kad dokumentēts attaisnojošs iemesls. Projekta zinātniskie sekretāri NDP sēdes protokolu vai tā izrakstu, kā arī Doktorantu iesniegtos dokumentus nodod Projekta administrācijā.

6.6. Ja NDP vērtējums ir pozitīvs, Doktorantam izmaksā atlikušo mērķstipendijas daļu par iepriekšējo semestri/periodu.

6.7. Ja pārskata periodā Doktoranta paveikto NDP atestē ar nosacījumu, Komisija lemj par Doktoranta mērķstipendijas ieturēšanu līdz NDP protokolā noteikto prasību izpildes noteiktajam termiņam, kad NDP veic atkārtotu izvērtēšanu.

6.8. Ja NDP vērtējums ir negatīvs, Doktorants atlikušo mērķstipendijas daļu nesaņem un Projekta administrācija kopā ar NDP un Komisiju lemj par Doktoranta izslēgšanu no Projekta un nepamatoti saņemtā finansējuma atmaksu LU. Negatīva vērtējuma gadījumā sēdes protokolā un pārskatā par paveikto (5.2. pielikums) ir jānodrošina detalizēts un argumentēts skaidrojums par radušos situāciju ar konkrētiem nosacījumiem un prasībām Doktorantam tālākai darbībai Projektā.

6.9. Negatīva vērtējuma vai vērtējuma ar nosacījumu gadījumā var tikt piesaistīts viens vai vairāki neatkarīgi zinātniskie eksperti, kuriem Latvijas Zinātnes padome ir piešķīrusi eksperta tiesības un kuri ir iekļauti Latvijas Zinātnes padomes ekspertu datu bāzē. Eksperta atzinumu iesniedz Komisijai, kura var lemt par NDP lēmuma pārskatīšanu.

6.10. Pēc studiju pārtraukuma Doktorants var atkārtoti pretendēt uz mērķstipendiju šajā Nolikumā minētajā konkursa kārtībā. Mērķstipendijas saņemšanas ilgums pirms studiju pārtraukuma šajā gadījumā tiek ieskaitīts kopējā mērķstipendijas saņemšanas laikā.

6.11. Kopējais mērķstipendijas piešķīrums vienam Doktorantam nepārsniedz 44 mēnešus (doktora studiju programmas apguvei – 33 mēnešus, promocijas darba sagatavošanai, lai iesniegtu publiskai aizstāvēšanai promocijas padomē – 11 mēnešus).

7. Doktoranta saistības un atbildība

7.1. Doktorantam, lai apgūtu doktora studiju programmu un iegūtu doktora zinātnisko grādu, doktora studiju programmas apguvei jāparedz 3 (trīs) gadi, neskaitot studiju pārtraukumus, un promocijas darba sagatavošanai un iesniegšanai publiskai aizstāvēšanai Promocijas padomē    1 (viens) gads;

7.2. Doktorantam ir pienākums sniegt patiesu informāciju saistībā ar Projekta īstenošanu. Doktorants ir atbildīgs par šajā Nolikumā minēto prasību izpildi.

7.3. Ja Doktorants mērķstipendijas saņemšanas laikā vairs neatbilst Nolikumā izvirzītajiem kritērijiem, viņš zaudē tiesības saņemt mērķstipendiju un viņam ir pienākums ziņot par to NDP un Projekta administrācijā.

7.4. Ja Doktorants konkursa pieteikumā sniedzis nepatiesas ziņas vai neziņo par mērķstipendijas saņemšanas tiesību zaudēšanu, NDP to uzskata par „LU Studējošo iekšējās kārtības noteikumu” būtisku pārkāpumu, par kuru piemērojams paredzētais disciplinārsods – brīdinājums par eksmatrikulāciju vai eksmatrikulācija. NDP lēmums tiek protokolēts, un saskaņā ar NDP protokolu Komisija pieņem lēmumu par mērķstipendijas izmaksas pārtraukšanu.

7.5. Doktorants, neizpildot noteiktās saistības, atmaksā projektā nepamatoti saņemto finansējumu LU.

1. pielikums

1.1. pielikums

1.2. pielikums

1.3. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

5.1. pielikums

5.2. pielikums

5a. pielikums

5b. pielikums

5c. pielikums

6. pielikums

Visi pielikumi kopā

-----