Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātes Darba koplīgums
Pēdējās izmaiņas veiktas:
03.02.2017

Rīga, 2014. gada 24. novembrī

Latvijas Universitātes darba koplīgums, turpmāk tekstā Koplīgums, noslēgts starp Latvijas Universitāti, turpmāk tekstā LU, kuras vārdā uz LU Satversmes pamata rīkojas tās rektors Mārcis Auziņš, turpmāk tekstā DARBA DEVĒJS, no vienas puses, un LU Arodbiedrības organizāciju, kuras vārdā uz Latvijas Universitātes Arodbiedrības organizācijas Statūtu pamata rīkojas tās priekšsēdētāja Rasma Mozere, turpmāk tekstā ARODBIEDRĪBA, no otras puses, kopā saukti PUSES.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Koplīgums attiecas uz DARBA DEVĒJU un LU darbiniekiem ar mērķi veidot pozitīvu darba vidi un regulēt darba tiesisko attiecību saturu, ievērojot uzticības, saprašanās un atklātības principu, it īpaši nosakot darba samaksas un darba aizsardzības organizēšanu, darba tiesisko attiecību nodibināšanu un izbeigšanu, darbinieku kvalifikācijas celšanu, kā arī darba kārtības, darbinieku sociālās aizsardzības un citus ar darba tiesiskajām attiecībām saistītus jautājumus, un nosaka savstarpējās tiesības un pienākumus.

1.2. DARBA DEVĒJS atzīst ARODBIEDRĪBU kā darbinieku pārstāvi, lemjot Koplīgumā paredzētos jautājumus, kā arī piedaloties kolektīvajās sarunās.

1.3. Koplīgums neattiecas uz LU dibināto komercsabiedrību, biedrību, nodibinājumu iestāžu un aģentūru darbiniekiem.

2. Atlīdzības sistēma

2.1. DARBA DEVĒJS:

2.1.1. nodrošina LU darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2.1.2. izstrādājot jaunu atlīdzības sistēmu, kā arī veicot grozījumus esošajā sistēmā, konsultējas ar ARODBIEDRĪBU;

2.1.3. izstrādājot LU Darba samaksas nolikumu, kā arī veicot grozījumus esošajā nolikumā, konsultējas ar ARODBIEDRĪBU;

2.1.4. saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un LU Darba samaksas nolikumā noteiktajām piemaksām maksā darbiniekam piemaksu, ja darbinieks papildus saviem tiešajiem amata pienākumiem aizvieto neplānotā prombūtnē esošu darbinieku, pilda vakanta amata pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus, līdz 30 procentu apmērā no darbinieka mēnešalgas, ja piemaksu summa ir no valsts budžeta līdzekļiem un 70 procentu no darbinieka mēnešalgas, ja piemaksu summa nav no valsts budžeta līdzekļiem;

2.1.5. izmaksā naudas balvu, nepārsniedzot noteikto darbinieka mēnešalgas apmēru, LU ilggadējam darbiniekam, kas ir LU nepārtraukti nostrādājis beidzamos 20 gadus, pensionējoties un pārtraucot darba tiesiskās attiecības ar LU;

2.1.6. darbiniekiem, kuri LU ir nostrādājuši nepārtraukti beidzamos piecus gadus, aprēķina un izmaksā slimības naudu 100% apmērā no 2. līdz 10. darbnespējas dienai LU noteiktajā kārtībā, izņemot gadījumus, kad darba samaksa ir finansēta no avotiem, kuriem ārējie normatīvie akti nosaka citu kārtību;

2.1.7. paredz līdzekļus gadskārtējā LU budžetā LU darbinieku sociālajām vajadzībām:

2.1.7.1. ja darbinieks ir nostrādājis LU nepārtraukti vairāk nekā 20 gadus, atvaļinājuma pabalstam, darbiniekam aizejot ikgadējā atvaļinājumā, 20% apmērā no mēnešalgas;

2.1.7.2. vienreizējam pabalstam LU darbinieka ģimenei darbinieka nāves gadījumā noteiktās mēnešalgas apmērā;

2.1.7.3. vienreizējam pabalstam LU darbinieka ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāka, vecvecāka, brāļa, māsas) nāves gadījumā – valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā;

2.1.7.4. LU noteiktajā kārtībā:

2.1.7.4.1. transporta izdevumu kompensācijām, kas radušās, izmantojot sabiedrisko transportu amata pienākumu izpildei;

2.1.7.4.2. sakaru izdevumu kompensācijām;

2.1.7.4.3. darbinieku veselības apdrošināšanai;

2.1.7.4.4. LU ilggadēju darbinieku/pensionāru integrējošu pasākumu materiālajam atbalstam;

2.1.8. apņemas nodrošināt ar atlīdzību saistītus pasākumus:

2.1.8.1. samazināt darba laiku par trīs stundām pirms svētku dienām;

2.1.8.2. piešķirt vienu apmaksātu brīvdienu pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.- 4. klasē;

2.1.8.3. piešķirt trīs apmaksātas brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā;

2.1.8.4. piešķirt vienu apmaksātu brīvdienu izlaiduma dienā, darbiniekam vai tā bērnam absolvējot izglītības iestādi;

2.1.8.5. piešķirt divas apmaksātas brīvdienas sakarā ar tuva ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāka, vecvecāka, brāļa vai māsas) nāvi;

2.1.9. piešķir ikgadējos apmaksātos atvaļinājumus un papildatvaļinājumus LU noteiktajā kārtībā, pēc iespējas ņemot vērā darbinieka vēlmes;

2.1.10. piešķir LU darbiniekiem Darba likumā noteiktos obligāti piešķiramos papildatvaļinājumus:

2.1.10.1. darbiniekiem, kuriem ir un kuru aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam, – trīs darba dienas;

2.1.10.2. darbiniekiem, kuru aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem, — ne mazāk par vienu darba dienu;

2.1.10.3. darbiniekiem, kuri pastāvīgi ir saskarsmē ar veselībai kaitīgām ķīmiskām vielām vai radioaktīvām vielām un jonizējošo starojumu, – trīs darba dienas;

2.1.11. piešķir papildus Koplīguma 2.1.10. punktā noteiktajiem papildatvaļinājumiem:

2.1.11.1. darbiniekiem, kuri pastāvīgi strādā ar displejiem:

2.1.11.1.1. četras stundas dienā – trīs darba dienas;

2.1.11.1.2. astoņas stundas dienā – līdz deviņām darba dienām;

2.1.11.2. darbiniekiem, kuri strādā smagos vai veselībai kaitīgos (specifiskos) darba apstākļos, kā arī apkopējām, kuras uzkopj tualetes, – sešas darba dienas;

2.1.11.3. darbiniekiem, kuri audzina bērnu līdz 16 gadu vecumam, par katru bērnu – trīs darba dienas;

2.1.11.4. darbiniekiem, kuri LU strādā nepārtraukti:

2.1.11.4.1. 10 līdz 20 gadus – divas darba dienas;

2.1.11.4.2. 21 līdz 30 gadus – četras darba dienas;

2.1.11.4.3. 31 un vairāk gadus – sešas darba dienas;

2.1.11.5. darbiniekiem, kuri strādā nakts darbu,– piecas darba dienas;

2.1.12. piešķir LU darbiniekam tiesības uz ikgadēju apmaksātu papildatvaļinājumu papildus Darba likumā noteiktajiem obligāti piešķiramajiem papildatvaļinājumiem, kas kopā nevar pārsniegt 10 darba dienas. Papildatvaļinājums jāizmanto vienlaicīgi ar ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu vai pēc tā, bet ne vēlāk kā līdz nākamajam ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam. Naudas kompensācija par neizmantotu papildatvaļinājumu tiek izmaksāta tikai darba attiecību pārtraukšanas gadījumā, ja darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un darbinieks nav izmantojis piešķirto papildatvaļinājumu, kas ir apstiprināts atvaļinājuma grafikā vai ar rīkojumu;

2.1.13. papildus normatīvajos aktos noteiktajiem gadījumiem piešķir darbiniekam, kas, nepārtraucot darba pienākumu pildīšanu, sekmīgi mācās augstākās izglītības iestādēs, lai iegūtu amata pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas, apmaksātu mācību atvaļinājumu līdz 10 darba dienām mācību gadā semestra pārbaudījumu kārtošanai vai promocijas darba izstrādei;

2.1.14. piešķir darbiniekam, kas, nepārtraucot amata pienākumu pildīšanu, sekmīgi mācās starptautiski atzītos profesionālās sertifikācijas kursos, lai iegūtu amata pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas, apmaksātu mācību atvaļinājumu līdz 10 darba dienām gadā kvalifikācijas līmeņa vai kursa gala pārbaudījumu kārtošanai.

2.2. ARODBIEDRĪBA:

2.2.1. papildus DARBA DEVĒJA garantētajām tiesībām ARODBIEDRĪBAS biedriem saskaņā ar organizācijas gada finansēm un pieņemtajiem nolikumiem un kārtībai piešķir materiālo palīdzību:

2.2.1.1. bērna dzimšanas gadījumā;

2.2.1.2. veselības uzlabošanai biedram, viņa nepilngadīgajam bērnam;

2.2.1.3. materiālo grūtību pārvarēšanai;

2.2.1.4. bezdarbniekam;

2.2.1.5. biedra laulātā un pirmās pakāpes radinieku nāves gadījumā;

2.2.1.6. biedra nāves gadījumā biedra ģimenes locekļiem;

2.2.2. veic biedru nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

2.2.3. ARODBIEDRĪBAS biedriem saskaņā ar organizācijas gada finansēm un pieņemto Profesionālās attīstības atbalsta fonda nolikumu piešķirt materiālo pabalstu:

2.2.3.1. promocijas darbu sagatavošanas un aizstāvēšanas izdevumu daļējai segšanai;

2.2.3.2. konferenču un citu ar darbinieka kvalifikācijas pilnveidošanu saistītu pasākumu izdevumu daļējai segšanai.

3. Darba tiesisko attiecību nodibināšana un izbeigšana

3.1. Darba tiesisko attiecību nodibināšana un izbeigšana LU notiek saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem un LU Darba kārtības noteikumiem.

3.2. Darba līguma uzteikuma gadījumā saskaņā ar DL 111. pantu DARBA DEVĒJS piešķir darbiniekam nolīgtā darba laika ietvaros astoņas stundas nedēļā jauna darba meklēšanai, bet ne vairāk kā 32 stundas kopā, saglabājot noteikto mēnešalgu.

3.3. Papildus LU Darba kārtības noteikumiem pēc darbinieka rakstiska lūguma DARBA DEVĒJS uzteikuma termiņā neieskaita pārejošas darbnespējas laiku, izņemot gadījumus, kad DARBA DEVĒJS un darbinieks noslēdz vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu.

3.4. DARBA DEVĒJAM, uzsakot darba līgumu LU darbiniekam – ARODBIEDRĪBAS biedram, jāsaņem iepriekšēja ARODBIEDRĪBAS piekrišana, izņemot gadījumus, kas noteikti normatīvajos aktos.

4. Darba drošība un veselības aprūpe

4.1. DARBA DEVĒJS:

4.1.1. nodrošina darba aizsardzības prasības atbilstoši normatīvajiem aktiem LU kopumā un katra darbinieka darba vietā;

4.1.2. izstrādā darba vides iekšējo uzraudzības sistēmu LU;

4.1.3. kopīgi ar darbinieku uzticības personu darba aizsardzībā veic darba vides risku novērtēšanu un pēc tās rezultātiem izstrādā un veic attiecīgus darba aizsardzības pasākumus darba vides riska faktoru novēršanai vai samazināšanai, tam paredzot līdzekļus budžetā;

4.1.4. darba vides risku novērtēšanas rezultātā sastāda un apstiprina darba aizsardzības pasākumu plānu un to personu sarakstu, kuru darbs saistīts ar iespējamo risku cilvēku veselībai, kā arī darbu īpašos apstākļos. Amatu saraksts pieejams: (ievietot saiti uz sarakstu);

4.1.5. sedz visus ar darba aizsardzības organizēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā uzticības personu apmācību;

4.1.6. apmaksā darbinieku obligātās veselības pārbaudes saskaņā ar nodarbināto, kuri pakļauti obligātajām veselības pārbaudēm, sarakstu;

4.1.7. apmaksā LU darbiniekiem redzes refraktīvo defektu korekcijas līdzekļus LU noteiktajā kārtībā;

4.1.8. nodrošina uzticības personas ar visu dokumentāciju darba aizsardzības jomā, piekļuvi visām darbavietām;

4.1.9. papildus normatīvajos aktos noteiktajam uzticības personām atļauj darba laikā īstenot savas tiesības un pienākumus ne vairāk kā divas stundas nedēļā, saskaņojot to ar darba vadītāju, saglabājot vidējo izpeļņu.

4.2. ARODBIEDRĪBA:

4.2.1. organizē likumā noteiktajā kārtībā sešu uzticības personu vēlēšanas;

4.2.2. veic darba aizsardzības, darba vides un darba apstākļu sabiedrisku kontroli, apkopo un iesniedz DARBA DEVĒJAM attiecīgus priekšlikumus;

4.2.3. veic individuālo aizsardzības līdzekļu, speciālo darba tērpu un apavu lietošanas, kā arī darba instrukciju ievērošanas pārbaudes.

5. DARBA DEVĒJA un ARODBIEDRĪBAS savstarpējās tiesības un pienākumi

5.1. DARBA DEVĒJS:

5.1.1. nodrošina Koplīguma noteikumu izpildi;

5.1.2. konsultējas ar ARODBIEDRĪBU pirms tādu lēmumu pieņemšanas, kuri var skart darbinieku tiesības un būtiski ietekmēt darba samaksu, darba apstākļus un nodarbinātību. ARODBIEDRĪBA un LU vadība vismaz reizi semestrī tiekas un apmainās ar informāciju;

5.1.3. pēc ARODBIEDRĪBAS, arī LU struktūrvienību līmenī, pieprasījuma trīs darba dienu laikā sniedz informāciju pienācīgā veidā un apjomā par LU ekonomisko un finansiālo stāvokli, kā arī iesniedz ARODBIEDRĪBAI jau pieņemtos lēmumus jautājumos, kas var skart darbinieku intereses;

5.1.4. konsultējas ar ARODBIEDRĪBU, nosakot to LU darbinieku kategorijas, uz kurām attiecas summētais darba laiks.

5.2. ARODBIEDRĪBA apņemas:

5.2.1. paust, pārstāvēt un aizstāvēt LU darbinieku kopīgās darba intereses un tiesības attiecībās ar DARBA DEVĒJU darba tiesisko attiecību, darba samaksas, darba aizsardzības, drošības, sociālās nodrošināšanas un veselības aprūpes jautājumos, kā arī darba atpūtas režīma organizēšanas jautājumos;

5.2.2. piedalīties tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar darbinieku intereses un tiesības un būtiski ietekmē darba samaksu, darba apstākļus un nodarbinātību LU;

5.2.3. uzraudzīt, kā darba tiesiskajās attiecībās tiek ievēroti normatīvie akti, Koplīgums un LU Darba kārtības noteikumi;

5.2.4. informēt LU atbildīgās amatpersonas par novērotajiem pārkāpumiem;

5.2.5. izmantot visas normatīvajos aktos un Koplīgumā noteiktās iespējas, lai nodrošinātu Koplīguma prasību ievērošanu;

5.2.6. izmantot savas tiesības tā, lai nemazinātu LU darbības efektivitāti, neizpaust tās rīcībā esošo informāciju, kuru DARBA DEVĒJS uzskata par konfidenciālu un rakstiski par to informējis ARODBIEDRĪBU;

5.2.7. uzturēt valsts pārvaldes institūcijās prasības par LU darbinieku darba samaksas palielināšanu un sociālo un tiesisko garantiju nodrošināšanu;

5.2.8. pārstāvēt ARODBIEDRĪBAS biedru pēc tā lūguma jebkurās sarunās ar DARBA DEVĒJU;

5.2.9. atbalstīt un veicināt LU darbinieku – ARODBIEDRĪBAS biedru materiālo apstākļu uzlabošanu un profesionālo attīstību ARODBIEDRĪBAS līdzekļu ietvaros papildus DARBA DEVĒJA saistībām LU darbinieku sociālajā nodrošināšanā.

6. ARODBIEDRĪBAS darbības nodrošinājums

6.1. DARBA DEVĒJS:

6.1.1. ļauj ARODBIEDRĪBAI izmantot LU telpas, apkuri, apgaismojumu un sakarus, veic telpu apkopi bez maksas. Par telpu izmantošanu slēdzams attiecīgs līgums. Atsevišķu ARODBIEDRĪBAS pasākumu vieta un laiks saskaņojami ar DARBA DEVĒJU;

6.1.2. ar grāmatvedības starpniecību ietur ARODBIEDRĪBAS noteikto biedru maksas apmēru no darba samaksas un veic biedru naudas pārskaitīšanu uz ARODBIEDRĪBAS norādīto bankas kontu bez atlīdzības;

6.1.3. nodrošina ARODBIEDRĪBAS darbiniekiem elektroniskā e-pasta servisu un piekļuvi sadaļai „Mans portāls” (t.sk. Normatīvo aktu sistēmai);

6.1.4. atļauj ARODBIEDRĪBAS pilnvarotajai amatpersonai (ARODBIEDRĪBAS konferencē ievēlēts organizācijas priekšsēdētājs), kura savus pienākumus pilda līdztekus darba līgumā nolīgtajam darbam, darba laikā 20 stundas nedēļā veltīt ARODBIEDRĪBAS darbam, saglabājot mēnešalgu, par to slēdzot individuālu vienošanos;

6.1.5. nodrošina ARODBIEDRĪBĀ ievēlētajiem darbiniekiem veikt deleģētos pienākumus darbinieku tiesību ievērošanā un piedalīties ARODBIEDRĪBAS organizētajās apmācībās arī darba laikā, saglabājot darba samaksu, bet kopumā ne ilgāk kā trīs nedēļas gadā;

6.1.6. ļauj ARODBIEDRĪBAI likumā paredzētajā kārtībā netraucēti izplatīt informāciju par tās darbību.

6.2. ARODBIEDRĪBA:

6.2.1. atbalsta DARBA DEVĒJU un LU intereses, ja tās nav pretrunā ar darbinieku kopējām interesēm;

6.2.2. nepiemēro ARODBIEDRĪBAS aizstāvību likumdošanā paredzētajā kārtībā tiem darbiniekiem, kuri nav ARODBIEDRĪBAS biedri;

6.2.3. organizē ARODBIEDRĪBAS sapulces un konferences tā, lai tās netraucētu LU darbībai;

6.2.4. uztur LU sociālo mieru, labvēlīgu un radošu mikroklimatu.

7. Koplīguma parakstīšana, termiņš un grozīšanas kārtība

7.1. Šis Koplīgums stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī un darbojas trīs gadus.

7.2. Ik gadu novembrī PUSES pārskata Koplīguma noteikumus un izpildi. Koplīgumu var grozīt, PUSĒM vienojoties.

7.3. Jauna Koplīguma noslēgšanai DARBA DEVĒJS un ARODBIEDRĪBA nosūta otrai pusei priekšlikumu, uz kuru 10 dienu laikā sniedzama rakstveida atbilde. Koplīguma noslēgšanai rīkojamas sarunas, vienojoties par Koplīguma izstrādāšanas un apspriešanas kārtību. Noslēguma sēde pirms Koplīguma parakstīšanas tiek protokolēta, norādot PUŠU atšķirīgos viedokļus.

7.4. Koplīguma izstrādei tiek izveidota komisija no DARBA DEVĒJA un ARODBIEDRĪBAS pārstāvjiem. Komisija izstrādā Koplīguma projektu.

7.5. DARBA DEVĒJS apņemas viena mēneša laikā no Koplīguma parakstīšanas dienas tā kopijas pavairot un izsūtīt visām LU struktūrvienībām un ARODBIEDRĪBAI, kā arī Koplīgumu ievietot LU portālā.

Latvijas Universitāte Latvijas Universitātes
Rektors M. Auziņš

Arodbiedrības organizācija
Priekšsēdētāja R. Mozere