Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
31. janvāris
piektdiena
09:00
31. janvāris
piektdiena
13:00
Sekcija "Lietišķā ģeoloģija"
Alberta ielā 10, 216. aud.

Vadītājs V. Segliņš

J. Bikše, A. Babre, A. Dēliņa

Pazemes ūdeņu plūsmu komponenšu noteikšana ar CFC un stabilo izotopu metodēm

B. Raga, O. Muter, A. Kalvāns

Mikroorganismu ietekme uz dzelzs reducēšanu glejotas smilts paraugos

D. Haritonova, J. Balodis

Cietās Zemes plūdmaiņas un DGNSS pozicionēšanas novērojumi

J. Balodis, D. Haritonova, I. Janpaule, I. Jumare, M. Normanda, G. Silabriedis, J. Zvirgzds, I. Mitrofanovs

<media 108819 _blank>Koordinātu izmaiņu vektori LatPos un EUPOS-Rīga pastāvīgās darbības GNSS staciju tīklos 2007.-2013. gadu periodā </media>

I. Janpaule, J. Balodis

Latvijas geoīda modeļa precizitātes uzlabošanas iespējas

A. Vlads, D. Bērziņš, J. Rozītis

Radiolokācijas metodes pielietojums asfaltēta ceļa klātnes pētījumos

A. Vlads, J. Karušs

Radiolokācijas pētījumi Ķūķu purvā

G. Eņģele

Statiskās zondēšanas metodes izmantošana grunšu īpašību noteikšanā

G. Sičovs

Radiolokācijas zondēšanas pētījumi Pokaiņu mežā

J. Karušs

Kopējā viduspunkta metodes izmantošana purvu nogulumu pētījumos

D. Bērziņš, J. Karušs

Gruntsūdens virsmas noteikšana smilšainos nogulumos ar radiolokācijas metodi

L. Zariņa, V. Segliņš

Krama sastopamība dabā Baltijas valstīs

V. Lakevičs, A. Ruplis, V. Stepanova

Jaunākie pētījumi par Latvijas mālu sorbcijas īpašībām

M. Kļaviņš, L. Ansone, A. Robalds, D. Poršņovs

Kūdra kā sorbents dabā un tehnoloģijās

L. Zariņa

Sapropeļa efektivitāte laukaugu mēslošanā

V. Švinka, A. Cimmers, L. Lindiņa

Mālu izejvielu izvērtējums poru keramikas un keramzīta ražošanai

J. Kostjukovs, A. Trubača-Boginska

Klinohlora 1MIIb identificēšana Baltijas triasa mālos

L. Dabare, R. Švinka

Latvijas mālu porainu keramisko granulu raksturojums un sorbcijas īpašības

A. Korovkins, G. Sedmale, I. Timma, I. Raubiška

Ķīmiskās apstrādes pielietojums kvartāra māliem ar augstu illītu saturu

J. Burlakovs, Z. Vinceviča-Gaile, M. Kļaviņš

Ar hidroksilapatītu modificēts māls kā potenciālais sorbents

A. Trubača-Boginska, J. Kostjukovs, A. Actiņš

Smektītu mālu bagātināšanas optimizācija

D. Vecstaudža, O. Mutere, A. Bērziņš, L. L. Bērziņa, V. Švinka, R. Švinka

Fosfora un slāpekļa savienojumu noārdīšana sintētiskos notekūdeņos keramikas granulu biofiltrā

V. Segliņš

Ģeologu darba tirgus ES un tā attīstība

V. Segliņš

Valsts pētījumu programmas „Zemes dzīles” (2009-2013) nozīmīgākie rezultāti

M. Rundāns, I. Šperberga, G. Sedmale

Augsttemperatūras poraina keramika no Latvijas minerālajām izejvielām

J. Vecstaudža, V. Stikāne, L. Bērziņa-Cimdiņa

Arheoloģiskas mālu keramikas izcelsmes pētījumi

L. Zariņa, V. Segliņš

Krama rīku krama luminiscences īpašības - vienkāršots novērtējums

L. Zariņa, V. Segliņš

Krama rīku morfoloģijas un simetrijas pētījumu rezultāti

A. Kukela, V. Segliņš

Plaisainības diagnostika un novērtēšana Laustā piramīdā Dašurā, Ēģiptē

Stenda referāti:

K. Dūdiņa, A. Dēliņa

TopoDrive programmas pielietošana konceptuālo modeļu izstrādei sarežģītos hidroģeoloģiskos apstākļos

V. Ņikuļins

Grunšu dinamisko īpašību novērtējums BAVSEN tīkla stacijās, izmantojot svārstību spektra attiecību metodi

V. Ņikuļins

Grunšu dinamisko īpašību novērtējums BAVSEN tīkla stacijās, izmantojot svārstību spektra attiecību metodi

J. Burlakovs

Tehnogēnie nogulumi kā derīgie izrakteņi

-----

Uzmanību! Sēdes beigu laiks kalendārā var būt neprecīzs.

LU konferences mājas lapa