Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
5. februāris
trešdiena
09:00
5. februāris
trešdiena
13:00
Sekcija "Astronomija un ģeodēzija"
Raiņa bulv. 19, LU Muzeja zāle

Vadītāji G.Silabriedis, J.Klētnieks

G.Silabriedis, J.Klētnieks, J.Balodis

Latvijas Universitātes Ģeodēzijas institūtam – 90 gadi

90 years of  Institute of Geodesy in University of Latvia

I. Eglītis, M. Eglīte

Dinamiskie procesi oglekļa zvaigznēs

Dynamic processes in carbon stars

A. Zariņš, A. Rubans, I. Janpaule, I. Lasmane

<media 108820 _blank - "APPLICATION, 3 Zarins, 3_Zarins.ppt, 2.2 MB">Digitālā zenītteleskopa projekta rezultāti </media>

Results of digital zenith camera project

A. Zariņš, A. Rubans, I. Janpaule, I. Lasmane

<media 108821 _blank - "APPLICATION, 4 Augusts Rubans Optiska iekarta, 4_Augusts_Rubans_Optiska_iekarta.ppt, 2.8 MB">Daudzfunkcionālas kosmisku objektu optisku novērojumu iekārtas projekts </media>

Project of multifunctional optical tracking device

J. Freimanis

Polarizēta starojuma pārneses vienādojums praktiski svarīgākajās līklīniju koordinātu sistēmās

Polarized radiation transfer equation in major curvilinear coordinate systems

M. Ķemere, J. Kalvāns

Starpzvaigžņu putekļu temperatūras izmaiņas elektromagnētiskā starojuma
ietekmē

Interstellar dust temperature change under the influence of electromagnetic radiation

M. Ābele

Lāzerteleskopa izmantošana kosmisko pavadoņu apstarošanai ar balto gaismu

Use of laser telescope for satellite exposure with white light

J. Kaminskis

Provizoriskie absolūto gravimetrisko mērījumu rezultāti Latvijā 2013. gadā

Preliminary results of absolute gravity survey in Latvia in 2013

I. Janpaule

<media 108822 _blank - "APPLICATION, 9 Janpaule, 9_Janpaule.ppt, 5.2 MB">Latvijas ģeoīda modeļa precizitātes uzlabošanas iespējas </media>

Opportunities of Latvian geoid model accuracy improvement

J. Balodis, D. Haritonova, I. Janpaule, I. Jumare, M. Normand, G. Silabriedis, J. Zvirgzds, I. Mitrofanovs, A. Zariņš

GNSS staciju koordinātu izmaiņu vektori laika gaitā

Time variable velocity vectors of GNSS station coordinates

D. Haritonova

<media 108823 _blank>Zemes virsmas kustības Latvijā </media>

Earth's surface movements in Latvia

K. Salmiņš, J. Del Pino

Ģeodinamiskās stacijas "Rīga" pašreizējais stāvoklis un tās modernizācija

Current status of geodynamic sation "Riga" and its modernisation

D. Bezrukovs, B. Rjabovs

Zems plazmas blīvums izolētu saules plankumu atmosfērā un tā ietekme uz koronālajām plūsmām

Low plasma density in the atmosphere of isolated sunspotsand implications for coronal outflows

J. Kalvāns

Kosmiskā starojuma iedarbība uz starpzvaigžņu ledu

Cosmic radiation influence on interstellar ice

D. Dobelis, J. Zvirgzds

Elektronu koncentrācija atmosfērā: tās ietekme uz GNSS RTK mērījumiem

Influence of the electron concentration in the atmpsphere on the GNSS RTK measurements

A. Celms, A. Brants, A. Ratkevičs, A. Vallis, J. Balodis, G. Silabriedis

GNSS nivelējumi valsts ģeodēziskajā tīklā

GNSS Levelling in State Geodetic Network

J. Zvirgzds, D. Dobelis

GNSS RTK fiksācijas laiku un precizitāti ietekmējošie faktori

Factors affecting the GNSS RTK fixation time and precision

A. Slavinskis

ESTCube-1 nanosatelīts: elektriskās saules vēja buras demonstrācija

ESTCube-1 nanosatellite for electric solar wind sail demonstration

E. Veide

Ar astronomiju saistītās mobilās aplikācijas un to lietojumi

The use of astronomy-related applications on mobile devices

M. Kuļina, D. Haritonova

Novērojumu laika sēriju analīzes algoritmi
Algorithms for analysis of observation time series

K. Morozova, I. Aleksejenko

Valsts ģeodēziskā tīkla punktu ģeodēzisko augstumu noteikšana ar Bernese v 5.0 programmatūru

Geodetic heights determination of National Geodetic network points using Bernese v 5.0 software

G. Silabriedis, J. Balodis

<media 108824 _blank>Vēlreiz par augstumu noteikšanu Rīgā </media>

The height determination in Riga city

-----

Uzmanību! Sēdes beigu laiks kalendārā var būt neprecīzs.

LU konferences mājas lapa