Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Psiholoģija - doktora studiju programma

Studiju virziens
Psiholoģija
Fakultāte
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Iegūstamais grāds
Psiholoģijas doktora zinātniskais grāds
Akreditācijas termiņš
17.05.2013 - 16.05.2019
Programmas direktors
Malgožata Raščevska
Programmas apjoms
144 KP jeb 216 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
6 semestri
nepilns laiks: klātiene
8 semestri
nepilns laiks: neklātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2134 EUR studiju maksa gadā - 2134 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 3
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 10
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 0
Studiju uzsākšana
2017. rudens semestrī2017. rudens semestrī2017. rudens semestrī
Studiju valoda
Latviešu
Programmas anotācija
Psiholoģijas DSP piedāvā studijas šādās psiholoģijas apakšnozarēs: vispārīgā psiholoģija; attīstības psiholoģija; sociālā psiholoģija/organizāciju psiholoģija; personības psiholoģija; klīniskā psiholoģija; klīniskā psiholoģija ar novirzienu – kognitīvi biheiviorālā psihoterapija Doktorantam ir iespēja pieteikties ne tikai realizēt pētījumu noteiktā psiholoģijas apakšnozarē, bet arī starpnozaru – Psiholoģijas un Izglītības vadības nozaru – doktorantu skolā „Indivīdu, grupu un organizāciju attīstība psiholoģisko, izglītības un sociālo faktoru mijiedarbības ietekmē”. 
Programmas mērķis un uzdevumi
Programmas mērķis − sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un mācībspēkus dažādās psiholoģijas nozarēs (vispārīgā/kognitīvā, klīniskā, attīstības, personības, sociālā/ organizāciju psiholoģijā), veicinot viņu pētniecības darba organizācijas, vadības un realizācijas iemaņas, pamatojoties uz dziļāku psiholoģijas teorijas un metodoloģijas izpratni vismaz divās psiholoģijas apakšnozarēs, prasmi sadarboties ar savas jomas speciālistiem Latvijas un starptautiskā mērogā, un izstrādājot oriģinālu zinātnisku pētījumu − promocijas darbu, kuru aizstāvot tiek iegūts starptautiski pielīdzināms zinātņu doktora grāds psiholoģijā. Klīniskās psiholoģijas virziena doktorantiem programma piedāvā papildus specializāciju kognitīvi biheiviorālā terapijā (KBT), veicinot viņu profesionālās iemaņas psihoterapijā (šāda specializācija ir tikai Latvijas Universitātes doktorantūrā Baltijas valstu vidū. Specializācija tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociāciju.

Programmas uzdevumi:
  1. veicināt zinātniskos pētījumus programmā pārstāvētās psiholoģijas zinātnes apakšnozarēs;
  2. nodrošināt pētnieciskam, akadēmiskam un profesionālam darbam nepieciešamo iemaņu apgūšanu;
  3. veicināt doktorantu savstarpējo, Latvijas un starptautiska mēroga sadarbību pētniecības jomā;
  4. veicināt doktorantu personības izaugsmi un motivāciju mūžizglītībai.
Programmas studiju rezultāti
Absolvējot psiholoģijas doktorantūras studiju programmu, doktoranti apgūst šādas zināšanas, prasmes un
kompetences:
Zināšanas – izpratne par mūsdienu psiholoģijas zinātnes vispārīgām attīstības tendencēm un likumsakarībām
un padziļinātas zināšanas izvēlētajā specializācijas virzienā.
Prasmes – izstrādāt un realizēt oriģinālu pētījumu, kritiski izvērtēt tā rezultātus promocijas darba formātā,
sagatavot zinātniskus rakstus par pētījuma rezultātiem un prezentēt tos konferencēs. Docēt lekcijas vai KBT
doktorantiem – konsultēt klientus.
Kompetences – nepieciešamas zinātniskā un akadēmiskā darba patstāvīgai izpildei mūsdienu zinātnes līmeņa
kontekstā.

 
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
maģistra grāds psiholoģijā vai tam atbilstošs augstākās izglītības diploms

 

Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās. Uzņemšanas kritēriji šeit
Iestājpārbaudījuma apraksts
Iestājpārrunās pretendents īsi prezentē pētījuma projektu, kas rakstīts saskaņā ar noteiktu formu un saskaņots ar potenciālo vadītāju (līdz 7 min.), atbild uz komisijas uzdotajiem jautājumiem latviešu un angļu valodā.
Kontaktinformācija
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Rīga, Jūrmalas gatve 76
Programmas direktors profesore Malgožata Raščevska, e-pasts: magozata.rascevska@lu.lv
Programmas sekretāre Ruta Tilgasa, e-pasts: ruta.tilgasa@lu.lv, tālr. 67034008

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Psiholoģija
144
Obligātie kursi
128
Promocijas darbs
100
Psih7051 Promocijas Darbs Psiholoģijā VII (Promocijas darba pabeigšana un pirmsaizstāvēšana) Ieskaite 20
Psih7045 Promocijas darbs psiholoģijā I (Promocijas pētījuma projekta izstrāde un aizstāvēšana) Ieskaite 20
Psih7046 Promocijas darbs psiholoģijā II (Pētījuma metožu aprobācija pilotpētījumā) Ieskaite 5
Psih7047 Promocijas darbs psiholoģijā III (Teorētiskās daļas izstrāde un priekšaizstāvēšana) Ieskaite 20
Psih7048 Promocijas darbs psiholoģijā IV (Empīriskās daļas izstrāde un priekšaizstāvēšana) Ieskaite 15
Psih7049 Promocijas darbs psiholoģijā V (Pētījuma rezultātu prezentēšana starptautiskā zinātniskā konferencē) Ieskaite 5
Psih7050 Promocijas darbs psiholoģijā VI (Zinātniskais raksts par pētījuma rezultātiem) Ieskaite 15
Promocijas eksāmens nozarē
4
Psih7026 Mūsdienu psiholoģijas teorijas I:Psiholoģijas vēstures un zinātnes filozofijas mūsdienu izpratne Eksāmens 4
Promocijas eksāmens svešvalodā
4
Valo7079 Angļu valoda doktorantiem - promocijas eksāmens Eksāmens 4
Valo7000 Promocijas eksāmens nozares angļu valodā Eksāmens 2
Mūsdienu psiholoģijas teorijas
6
Psih7052 Mūsdienu psiholoģijas teorijas III (Vispārīgā/kognitīvā psiholoģija un neiropsiholoģija) Ieskaite 2
Psih7040 Mūsdienu psiholoģijas teorijas IV (attīstības un klīniskās psiholoģijas teorijas) Ieskaite 2
Psih7038 Mūsdienu psiholoģijas teorijas V (Personības, sociālās un organizāciju psiholoģijas teorijas) Ieskaite 2
Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes
12
Psih7042 Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes I (Kvantitatīvās pētniecības metodes) Ieskaite 4
Psih7017 Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes II (Kvalitatīva pētniecība) Ieskaite 2
Psih7043 Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes III (Zinātniskā komunikācija) Ieskaite 6
Promocijas eksāmens apakšnozarē
2
Psih7060 Attīstības psiholoģija - promocijas eksāmens Eksāmens 2
Psih7058 Klīniskā psiholoģija - promocijas eksāmens Eksāmens 2
Psih7061 Personības psiholoģija - promocijas eksāmens Eksāmens 2
Psih7059 Sociāla/organizāciju psiholoģija - promocijas eksāmens Eksāmens 2
Psih7034 Specializācijas nozare psiholoģijā - promocijas eksāmens Eksāmens 2
Psih7057 Vispārīgā (kognitīvā) psiholoģija - promocijas eksāmens Eksāmens 2
Ierobežotās izvēles kursi
16
Lekciju kursi apakšnozarē
8
Psih7062 Kognitīvi biheiviorālā psihoterapija Ieskaite 4
Psih7032 Kognitīvi biheiviorālā psihoterapija Ieskaite 6
Psih7033 Psihiatrija un psihofarmakoloģija Ieskaite 2
Psih7031 Seminārs Klīniskā psiholoģijā Ieskaite 4
Psih7039 Seminārs attīstības psiholoģijā Ieskaite 4
Psih7028 Seminārs personības psiholoģijā Ieskaite 4
Psih7030 Seminārs sociālā un organizāciju psiholoģijā Ieskaite 4
Psih7000 Seminārs vispārīgā/kognitīvā psiholoģijā Ieskaite 4
Akadēmiskā, profesionālā darbība
8
Psih7054 Akadēmiskā darbība psiholoģijā Ieskaite 4
Psih7035 Akadēmiskā darbība psiholoģijā Ieskaite 8
Peda7108 Aktuālās metodes studiju kursu docēšanā augstskolā Ieskaite 4
Psih7053 Supervizēta prakse kognitīvi biheiviorālajā psihoterapijā 3 Ieskaite 2
Psih7029 Supervizēta prakse kognitīvi biheviorālajā psihoterapijā 1 Ieskaite 2
Psih7041 Supervizēta prakse kognitīvi biheviorālajā psihoterapijā 2 Ieskaite 4

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Psiholoģija
EKI līmenis
8
Programmas praktiskā īstenošana
Kursu docēšana norit latviešu un angļu valodā, ja lekciju lasa viesprofesors. Kursu docēšana notiek otrdienās, jaunās telpās - Kalpaka bulvārī 4, Psiholoģijas nodaļas rīcībā esošajās Valsts nozīmes pētniecības centra telpās. Doktoranti ir ļoti apmierināti ar šo jauno iespēju. Nodarbības sākās parasti 8.30 un beidzas plkst. 16.00 vai 17.45.
     Tiek veicināta doktorantu dalība zinātniskajās konferencēs un starptautiskos semināros.
     Psiholoģijas promocijas padome darbojas saskaņā ar tās nolikumu “Noteikumi par promocijas padomēm un promocijas procesu Latvijas Universitātē”. Promocijas padome doktorantam nozīmē trīs neatkarīgus ekspertus (vismaz vienu ārvalstu ekspertu), sūta visus dokumentus uz VZKK atzinuma saņemšanai un organizē aizstāvēšanas procedūru.
      Programmas didaktiskā koncepcija ir orientēta uz doktorantu maksimālu iesaisti studiju procesā - organizējot aktivitātes, kas veicina doktorantu individuālo un grupu sniegumu prezentācijas un diskusijas par aktuālajiem nozares pētniecības un teorijas jautājumiem, dalību konferencēs un zinātnisko publikāciju sagatavošanu. Visās aktivitātēs doktorantam tiek sniegta individuāla atgriezeniska saite par paveiktā uzdevuma izpildi.
      Doktoranti programmā var studēt gan par budžeta, gan pašu līdzekļiem. Juridisku vai fizisku personu finansēto studiju vietu skaits doktora studiju programmā nav ierobežots.
      Promocijas darba vadītājs katru mēnesi izvērtē doktoranta sniegumu un vajadzības gadījumā savlaicīgi pārruna radušās problēmas. Mācību procesu atvieglo arī atsevišķu kursu izstrādāti materiāli Moodle vidē.
Vērtēšanas sistēma
Lai nodrošinātu sekmīgas studijas, tiek veikti ne tikai doktorantu zināšanu un prasmju novērtējuma pasākumi, bet arī individuāli pielāgots atsevišķu kursu saturs, ņemot vērā doktorantu iepriekšējo sagatavotību un intereses.
      Promociju eksāmenu kursos – nozarē, apakšnozarē un svešvalodā, doktoranti saņem vērtējumus 10 ballu sistēmā, pārējos – ieskaitīts vai neieskaitīts.
      Doktorants saņem atgriezeniskas saites par realizēto studiju aktivitāšu kvalitāti arī netieši, ārpus programmas, piemēram, piedaloties ar ziņojumiem LU ikgadējā akadēmiskās konferencēs, Latvijas mēroga, starptautiskās konferencēs vai starptautiskos semināros. Pēdējos  gados doktorantiem ir iespēja saņemt arī atgriezenisku saiti par savu pētījumu dizainiem un izstrādes gaitu no doktorantūras skolas “„Indivīdu, grupu un organizāciju attīstība psiholoģisko, izglītības un sociālo faktoru mijiedarbības ietekmē” partneriem - izglītības vadības doktora studiju programmas doktorantiem un profesoriem. 
      Nozīmīgs papildu vērtēšanas aspekts ir doktoranta akceptētais zinātniskais raksts publicēšanai zinātniskā izdevumā vai pieņemts Abstract ziņojumam starptautiskā konferencē.
Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.