Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Izglītības vadība - doktora studiju programma

Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Fakultāte
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Iegūstamais grāds
Vadībzinātnes doktora zinātniskais grāds
Akreditācijas termiņš
26.06.2013 - 25.06.2019
Programmas direktors
Andris Kangro
Programmas apjoms
144 KP jeb 216 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
6 semestri
nepilns laiks: klātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2134 EUR studiju maksa gadā - 2134 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 4
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 10
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 0
Studiju uzsākšana
2017. rudens semestrī2017. rudens semestrī
Studiju valoda
Latviešu
Programmas anotācija
Izglītības vadības DSP piedāvā studijas izglītības vadības apakšnozarē.  
Programmas mērķis un uzdevumi
Doktora studiju programma Izglītības vadība ir veidota ar mērķi, lai doktorants apgūtu zināšanas un prasmes, kuras dod iespēju izstrādāt patstāvīgu zinātnisko darbu un to pabeigt ar zinātniski oriģinālu un pārbaudītu rezultātu iegūšanu izglītības vadības jomā. Tādējādi apliecinot savu kompetenci pētniecības darba veikšanā, organizācijā un vadībā.
Programmas studiju rezultāti
Programmā paredzētie studiju rezultāti ietver plašas zināšanas par izglītības jomas teorijām un praksi, pētījumu metodoloģiju un prasmēm to izmantot, kompetenci kritiski analizēt izglītības vadības problēmas starptautiskā kontekstā, attīstīt un vadīt pētījumus izglītības vadības jomā, tai skaitā, arī starptautiskā mērogā.
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
maģistra grāds izglītības vadībā, izglītības zinātnēs, pedagoģijā, vadībzinātnē vai radniecīgās zinātnēs

 

Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās. Uzņemšanas kritēriji šeit
Kontaktinformācija
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Rīga, Jūrmalas gatve 76
Programmas direktors profesors Andris Kangro, e-pasts: andris.kangro@lu.lv
Programmas sekretāre Ruta Tilgasa, e-pasts: ruta.tilgasa@lu.lv, tālr. 67034008
 

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Izglītības vadība
144
Obligātie kursi
132
Ierobežotās izvēles kursi
12
VadZ7003 Projektu vadīšanas aktuālās problēmas Eksāmens 2

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Vadībzinātne
EKI līmenis
8
Programmas praktiskā īstenošana
Programmā studējošo uzdevumi ietver programmas studiju kursu apguvi, promocijas eksāmenu nokārtošanu Izglītības vadībā un svešvalodā un promocijas darba izstrādi. Studiju ilgums pilna laika klātienē ir 3 gadi, nepilna laika klātienē – 4 gadi. Programmas apjoms ir 144 kredītpunkti, kas atbilst 216 kredītpunktiem ECTS sistēmā.
      Doktora zinātnisko grādu piešķir par promocijas darbu - oriģinālu, patstāvīgi veiktu zinātniskās kvalifikācijas darbu, kas vērtējams kā nozīmīgs ieguldījums Izglītības vadības apakšnozares attīstībā un Latvijas izglītības sistēmas vadības pilnveidē. Promocijas darba iespējamās formas ir: disertācija, tehniski vienotu zinātnisku publikāciju kopa, monogrāfija. Promocijas darba valoda ir latviešu vai angļu. Jebkurai no promocijas darba formām tiek pievienots arī darba kopsavilkums latviešu vai angļu valodā.
      Pēc doktorantūras padomes un doktorantu iniciatīvas ievērojami akcentēta zinātnisko semināru loma, nodrošināta doktorantu un viņu profesoru iesaiste starptautiskajās intensīvajās doktorantu programmās, palielināts ārvalstu universitāšu viesprofesoru skaits. Doktorantu semināros katram doktorantam vienu reizi studiju semestrī jāuzstājas ar referātu par sava promocijas pētījuma plānošanu, gaitu un rezultātiem, kam seko jautājumi un diskusijas. Semināru darba grafiks tiek plānots visam semestrim, semināros tiek aicināti piedalīties doktorantūras padomes locekļi, zinātniskie vadītāji, doktorantūras mācībspēki un vidi doktoranti.
      Līdzīgā veidā doktorantu veikums tiek izvērtēts arī doktorantu starptautisko intensīvo programmu ietvaros ( ACEP, PEEP, SINEX, IMBILD, CUFTE), kurās piedalās daudzu valstu doktoranti kopā ar saviem darbu vai pētniecības virzienu vadītājiem. Katram doktorantam jāuzstājas ar plašu ziņojumu par savu darbu. Semināra noslēgumā parasti tiek izdots doktorantu rakstu krājums, kuros recenzenti un redaktori ir profesori. Uzstāšanās un dalība starptautiskajās intensīvajās doktorantu programmās sniedz jaunu un neaizstājamu pieredzi mūsu doktorantiem, iegūstot viņu pētījumiem starptautisku izvērtējumu un ieteikumus darba turpināšanai.
      Bez tam doktoranti ir izmantojuši arī citas mobilitātes iespējas, piemēram, Erasmus, DAAD un Fulbraita stipendijas.
Doktorantiem no ārvalstīm tiek nodrošināta iespēja ik gadu uzstāties ar referātiem  LU konferences Izglītības vadības sekcijā un pēc tam publicēt savu darbu LU Rakstos Izglītības vadība. Raksti pirms publicēšanas tiek recenzēti.
Izmantojot ESF finansējumu doktoranti aktīvi piedalās ar referātiem arī konferencēs ārzemēs, piemēram, European Conference of Educational Research – ECER, ENTIRDELM, u.c.
      Kopā ar profesoriem doktoranti piedalās zinātnisko projektu  izpildē saistībā ar savu promocijas darbu tematiku.
Vērtēšanas sistēma
Akadēmiskā gada laikā sava darba novērtējumu kredītpunktos doktorants iegūst pakāpeniski – nokārtojot akadēmiskās saistības konkrētos studiju kursos, uzstājoties doktorantu pētnieciskajos semināros, veicot pētniecisko darbu sava promocijas darba ietvaros, uzstājoties zinātniskās konferencēs Latvijā un ārzemēs, izstrādājot publikācijas u.c.
        Konkrētās prasības studiju kursos katrs mācībspēks definē kursa sākumā, tās var būt nobeiguma darbs, uzstāšanās studiju kursa seminārā u.c., šis novērtējums var tikt saistīts arī ar doktoranta iestrādēm viņa zinātniskajā pētījumā saistībā ar attiecīgo studiju kursu. Doktorants uzstājas pētnieciskajos semināros, kuros piedalās doktorantūras padomes locekļi, par sava promocijas darba rezultātiem divas reizes gadā. Iegūtos kredītpunktus pārējos darba veidos padome apspriež un novērtē vienu reizi akadēmiskajā gadā – doktorantu atestācijas sēdē, ņemot vērā arī doktoranta zinātniskā darba vadītāja viedokli. Studiju gada rezultāti tiek fiksēti katra doktoranta individuālā darba pārskatā, ko atkal izvērtē un apstiprina doktorantūras padome.
      Pēc doktora programmas noteikto prasību izpildes un promocijas darba izstrādāšanas un sekmīgas aizstāvēšanas LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomē doktorants iegūst LR zinātņu doktora grādu vadībzinātnē.