Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Ģeoloģija - doktora studiju programma

Studiju virziens
Ģeogrāfijas un zemes zinātnes
Fakultāte
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds
Ģeoloģijas doktora zinātniskais grāds
Akreditācijas termiņš
24.05.2013 - 23.05.2019
Programmas direktors
Ervīns Lukševičs
Programmas apjoms
144 KP jeb 216 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
6 semestri
nepilns laiks: klātiene
8 semestri
nepilns laiks: neklātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2134 EUR studiju maksa gadā - 2134 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 2
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 2
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 0
Studiju uzsākšana
2017. rudens semestrī2017. rudens semestrī2017. rudens semestrī
Studiju valoda
Latviešu
Programmas anotācija
Ģeoloģijas doktora studiju programma piedāvā studijas šādās ģeoloģijas apakšnozarēs:
-    pamatiežu ģeoloģija;
-    kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija;
-    lietišķā ģeoloģija.

Iepriekšējā akadēmiskā izglītība: Ģeoloģijas zinātnes doktora studiju programmā var pieteikties personas, kam ir maģistra grāds ģeoloģijā, ģeogrāfijā, vides zinātnē vai citās dabas zinātnēs. Izņēmuma kārtā iesniegumi tiek pieņemti arī no personām, kam ir cits akadēmiskais grāds, ja ir vismaz piecu gadu darba pieredze ģeoloģiskos pētījumos konkrētā zinātnes apakšnozarē un ir uzkrāts ievērojams un kvalitatīvs oriģināls faktisko novērojumu un zinātnisko pētījumu materiāls.

Ārvalstīs iegūtās izglītības dokumentiem un bijušās PSRS augstākajās mācību iestādēs iegūtās augstākās izglītības dokumentiem (t.sk. ārsta diplomiem) nepieciešama LR Akadēmiskās informācijas centra izziņa.

Papildus prasības pēc Nozares doktorantūras padomes noteiktas formas: Uzņemšana doktora studiju programmā notiek pārrunu kārtībā. Obligāts priekšnoteikums, lai piedalītos pārrunās, ir izvērsta koncepcija pētniecības darbam, kas tiks veikts doktora studiju laikā. Pārrunās tiek novērtēts pretendenta zināšanu līmenis ģeoloģijas zinātnē, attiecīgajā tās apakšnozarē un svešvalodā, tiek novērtēta arī pieteiktā zinātniskā darba kvalitāte.

LU doktora studiju programmas ģeoloģijā mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus ģeoloģijā, kā arī augsti kvalificētus ģeoloģijas nozares profesionāļus ar starptautiski salīdzināmu kompetenci ģeoloģijas zinātnes jomā un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu.

Studiju programmas apgūšanas rezultātā tās beidzēji papildus maģistra kompetencēm spēj demonstrēt, ka pārzina un izprot aktuālākās Zemes zinātņu teorijas un koncepcijas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētījumu metodes ģeoloģijā un saskarīgajās dabas zinātņu nozarēs, spēj patstāvīgi plānot, organizēt, veikt un vadīt pētījumus ģeoloģijā saskarē ar citām dabas zinātnēm, sniegt ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā un risināt praktiskas ievirzes profesionālus uzdevumus, sniegt ieguldījumu ģeoloģijas nozares attīstībā un integrēties globālajā zinātnisko pētījumu vidē.


 
Programmas mērķis un uzdevumi
LU doktora studiju programmas ģeoloģijā (turpmāk ĢDSP) mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus ģeoloģijā, kā arī augsti kvalificētus ģeoloģijas nozares profesionāļus ar starptautiski salīdzināmu kompetenci ģeoloģijas zinātnes jomā un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu.
 
Šo mērķa sasniegšanai programmā noteikti uzdevumi:
  • ģeoloģijas zinātnes teoriju un metodoloģijas padziļināta apguve, orientējoties uz (a) ģeoloģisko procesu teorētisko izpratni dabas zinātņu un mainīgo sabiedrības vajadzību kontekstā; (b) pastiprinātām ģeoloģijas zinātnes un tās apakšnozaru (pamatiežu ģeoloģija, kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija un lietišķā ģeoloģija) teoriju studijām;
  • jaunāko teorētisko pieeju un pētniecības metožu ģeoloģijā apguve un to pielietošana praksē;
  • augstskolas pedagoģijas teorijas un prakses apguve (lektora un semināru vadītāja, studentu patstāvīgo darbu un pētnieciska projekta vadītāja darba principu un prasmju apguve un aprobācija);
  • promocijas eksāmenu nokārtošana, tādējādi apliecinot doktorantu kompetenci zinātnes nozarē un izvēlētājā apakšnozarē;
  • pētnieciskā darba rezultātu un teorētisko atziņu publicēšana vispāratzītos recenzējamos zinātniskos izdevumos un zinātnes nozares zinātniskos izdevumos;
  • piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs, semināros, doktorandu skolās u.c.;
  • informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentācijas prasmju un kompetenču apguve;
  • radošās un kritiskās domāšanas, analīzes un argumentācijas spēju un prasmju attīstība, valsts intelektuālā potenciāla bagātināšana;
  • patstāvīga pētnieciskā darba (doktora disertācijas) sagatavošana un pirmsaizstāvēšana doktora studiju padomē.
Programmas studiju rezultāti
Ģeoloģijas doktora akadēmisko studiju programmas beidzēji papildus esošajām kompetencēm spēj demonstrēt, ka pārzina un izprot aktuālākās Zemes zinātņu teorijas un koncepcijas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētījumu metodes ģeoloģijā un saskarīgajās dabas zinātņu nozarēs, spēj patstāvīgi plānot, organizēt, veikt un vadīt pētījumus ģeoloģijā saskarē ar citām dabas zinātnēm, sniegt ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā un risināt praktiskas ievirzes profesionālus uzdevumus, sniegt ieguldījumu ģeoloģijas nozares attīstībā un integrēties globālajā zinātnisko pētījumu vidē. Studiju programmas apguves rezultātā studiju beidzēji ir motivēti un spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju.
      Doktora studiju programmas realizācijas iepriekšējo gadu pieredze un studiju programmā iesaistīto mācībspēku kvalifikācija liecina, ka LU doktora studiju programmu ģeoloģijā beigušie spēj sekmīgi konkurēt Latvijas un Eiropas atbilstošas augstākās kvalifikācijas darba tirgū, un viņi ir vērtīgs ieguvums ne vien LU, bet arī citām augstskolām, zinātniskajām institūcijām, uzņēmumiem, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm.
Darba iespējas
LU doktora studiju programmas ģeoloģijā realizācijas rezultātā tiek sagatavoti augsti kvalificēti zinātniskie darbinieki un mācībspēki ģeoloģijā, kā arī ģeoloģijas nozares profesionāļi ar starptautiski salīdzināmu kompetenci ģeoloģijas zinātnes jomā un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu.
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
maģistra grāds ģeoloģijā, ģeogrāfijā, vides zinātnē vai citās dabas zinātnēs

 

Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās. Uzņemšanas kritēriji šeit
Iestājpārbaudījuma apraksts
Obligāts priekšnoteikums, lai piedalītos iestājpārrunās, ir izvērsta koncepcija pētniecības darbam, kas tiks veikts doktora studiju laikā. Pārrunās tiek novērtēts pretendenta zināšanu līmenis ģeoloģijas zinātnē, attiecīgajā tās apakšnozarē un svešvalodā, tiek novērtēta arī pieteiktā zinātniskā darba kvalitāte.
Kontaktinformācija
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Rīgā, Jelgavas ielā 1
Programmas direktors profesors Ervīns Lukševičs, e-pasts: ervins.luksevics@lu.lv
Programmas sekretārs Māris Krievāns, e-pasts: maris.krievans@lu.lv
 

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Ģeoloģija
144
Obligātie kursi
126
Ģeol7001 Asistēšana studiju kursos Ieskaite 2
Ģeol7011 Datu apstrādes un interpretācijas metodes Ieskaite 2
Ģeol7004 Lauka un laboratorijas pētījumi Ieskaite 22
Ģeol7003 Lauka un laboratorijas pētījumu datu apstrāde Ieskaite 14
Ģeol7005 Promocijas darba izstrāde Ieskaite 24
Ģeol7006 Pētījuma rezultāti un interpretācija Ieskaite 16
Ģeol7010 Specializācija un integrācija Zemes zinātnēs Eksāmens 10
Ģeol7002 Studentu pētniecisko darbu vadīšana un recenzēšana Ieskaite 2
Ģeol7012 Zinātniskais seminārs (literatūras studijas un pētnieciskais darbs) Ieskaite 8
Ģeol7013 Zinātniskais seminārs (pētījumu stratēģijas un metožu izvēle) Ieskaite 8
Ģeol7014 Zinātniskais seminārs (zinātniskās publikācijas) Ieskaite 8
Ģeol7015 Zinātniskais seminārs (ziņojumi konferencēs) Ieskaite 6
Ģeol7008 Ģeoloģiskās zināšanas un informācija sabiedrībai Eksāmens 4
Ierobežotās izvēles kursi
16
Ģeol7009 Baltijas pamatiežu ģeoloģija Eksāmens 10
Ģeol7016 Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija Eksāmens 10
Ģeol7007 Lietišķā ģeoloģija Eksāmens 10
VidZ7002 Pētniecisko darbu noformēšana Ieskaite 2
Valo7063 Svešvaloda (promocijas eksāmens svešvalodā) Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi
2

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Ģeoloģija
EKI līmenis
8
Programmas praktiskā īstenošana
Doktora studijas Ģeoloģijas zinātnē tiek realizētas LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē un tās vada Ģeoloģijas doktorantūras padome, kuru veido fakultātes Ģeoloģijas un Ģeogrāfijas nodaļu akadēmiskais personāls un pārstāvis no darba devējiem. Doktora studiju programmā piedāvātie kursi un šī studiju programma kopumā var tikt realizēta angļu valodā, piesaistot ārzemju studentus. 
      Studijas organizē saskaņā ar šo doktora studiju programmu, kas tiek konkretizēta katra doktoranta individuālajā studiju plānā, un to sagatavo, konsultējoties ar darba zinātnisko vadītāju. Doktorants ik semestri sniedz pārskatu par darba plāna izpildi nozares doktorantūras padomē, bet reizi gadā padomē uzstājas ar prezentāciju par sava pētnieciskā darba gaitu un paveikto promocijas darba izstrādē, šīs individuālā studiju plāna izpildes pārbaudes apliecinājumi tiek iesniegti LU Akadēmiskajā departamentā un reģistrēti LU informatīvajā sistēmā.
      ĢDSP studiju formas ir saistītas ar šīs programmas mērķi un uzdevumiem.
Lekcijas – sistemātisks kursa pamatjautājumu izklāsts. Tās doktora studiju programmas kursos tiek izmantotas būtiskas ievadinformācijas, kredītpunktu ieguvei izvirzīto prasību un svarīgu zinātnes novitāšu izklāstam. Lekcijas vidēji veido 16% no studiju kursu akadēmisko stundu skaita. Lielākais lekciju īpatsvars (13-50%) ir B daļas teorētiskajos kursos, kur tajās tiek sniegtas padziļinātas specializētas zināšanas konkrētās doktorantūras studiju apakšnozarēs.
Zinātnieskie semināri – atsevišķu teorētisko jautājumu padziļināts iztirzājums, diskutablo nostādņu apspriešana. Doktoranti gatavojas semināriem patstāvīgi, izmantojot literatūru (galvenokārt zinātniskos žurnālus, kuri nodrošināti ar LU bibliotēkas un tās piedāvāto interneta datu bāzu starpniecību), pamato un aizstāv savu viedokli semināra nodarbībā. Zinātnieskie semināri vidēji veido 8% no studiju kursu akadēmisko stundu skaita. Lielākais semināru īpatsvars (vidēji 18%), līdzīgi lekcijām, ir B daļas teorētiskajos kursos.
Praktiskie darbi – tie ir paredzēti tikai 20% kursu, kur veido 6-46% no kopējā apjoma. Praktiskie darbi ir plānoti pētnieciskā darba izstrādes un noformēšanas principu praktiskai apguvei, zinātnisko pētījumu metodikas praktiskai apguvei B daļas apakšnozarei atbilstošajos studiju kursos, praktisku iemaņu apguvei datu apstrādes un interpretācijas metodēs, kā arī komunikācijas iemaņu apguvei, sniedzot ģeoloģisku informāciju plašai sabiedrībai.
Patstāvīgās studijas, pētnieciskais darbs un literatūras studijas – nozīmīgākā studiju forma ģeoloģijas nozares doktorantūrā. Patstāvīgie pētījumi un studijas ir paredzēti ievērojami lielākajā daļā studiju kursu, un to vidējais īpatsvars ir 69%. Sevišķi nozīmīga studiju forma tā ir promocijas darba izstrādes dažādos posmos, kā arī pārskata referātu un zinātnisko publikāciju sagatavošanā. Tur patstāvīgo pētījumu vidējais īpatsvars ir 93%.
Patstāvīgie pētījumi ietver sevī doktorantu individuāli veiktos lauka pētījumus – iežu, to veidoto slāņkopu, reljefa formu, grunšu, pazemes ūdeņu un citu ģeoloģisko objektu pētījumus dabā, iegūto rezultātu sākotnējo interpretāciju un paraugu noņemšanu ar mērķi izmantot iegūtos rezultātus promocijas darbā, zinātnisko publikāciju un konferenču ziņojumu sagatavošanai, kā arī atsevišķu kursu ietvaros.
Būtiska patstāvīgo pētījumu sastāvdaļa ir arī laboratorijas darbi – patstāvīgu iemaņu padziļināšana paraugu pirmapstrādē, preparēšanā, analīžu veikšanā, mikroskopijā, fotografēšanā, u.c., kā arī iegūto kvalitatīvo un kvantitatīvo datu statistiskajā apstrādē un rezultātu interpretācijā. Šos darbus ir nepieciešams veikt, pamatojoties uz iepriekš izstrādāto promocijas darba stratēģiju un metodoloģiju, precīzi un kvalitatīvi, jo uz tiem pamatojas promocijas darba secinājumi. Laboratorijas darbu veidi un apjoms ievērojami atšķiras, atkarībā no doktoranta pētnieciskā darba tēmas un studiju kursa prasībām.
Promocijas darbs – ir doktoranta veikts oriģināls pētījums izvēlētajā ģeoloģijas apakšnozarē vai virzienā, kura rezultāti izklāstīti atbilstoši zinātniskās objektivitātes, argumentācijas un ētikas prasībām nevainojamā literārā valodā, un tiem ir būtiska nozīme zinātnē. Promocijas darba sagatavošana un iesniegšana doktorantūras padomē ir būtiskākais doktoranda studiju rezultāts.
      Promocijas darbs var būt: disertācija, tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa vai monogrāfija. Promocijas darbā tā autors ir pamatojis tēmas izvēli, definējis pētījumu mērķi un uzdevumus, raksturojis zinātniskos sasniegumus tēmas izpētē un izmantotās metodes, izklāstījis un apspriedis darbā gūtos rezultātus un atziņas, apkopojot tos secinājumos un aizstāvēšanai izvirzāmajās tēzēs. Darbā lietotas mūsdienīgas analīzes un datu apstrādes metodes, tā rezultāti ir publicēti zinātniskos izdevumos vai monogrāfijā vai ar to saistītais intelektuālais īpašums ir patentēts, par darba rezultātiem ir referēts starptautiskās zinātniskās konferencēs, simpozijos vai semināros. Darbs nav viltojums vai plaģiāts vai nav izdarīts cits zinātniskās ētikas pārkāpums. Promocijas darbs un tā kopsavilkums ir jānoformē atbilstoši vispārpieņemtajām zinātnisko pārskatu, žurnālu, rakstu krājumu, monogrāfiju sakārtojuma prasībām. Kursā “Promocijas darba izstrāde” 4 akadēmiskās stundas ir lekcijas, 2 akad. st. – semināri, bet 378 akad. st. – patstāvīgās studijas. Tas gan atspoguļo tikai promocijas darba gala versijas izstrādi. Arī vairākos iepriekšējos studiju kursos liels skaits akadēmisko stundu ir paredzēts noteiktiem promocijas darba izstrādes posmiem. 
      Doktorantūras studijās tiek plaši izmantotas Interneta, ĢIS un citas mūsdienu informācijas tehnoloģiju iespējas studiju materiālu un papildinformācijas iegūšanai, gatavojoties semināriem, veicot praktiskos darbus un patstāvīga pētījuma uzdevumus. Doktora studiju ģeologijā nozīmīgs papildinošs elements ir doktorantūras skolu apmeklējums un līdzdalība, kas ļauj būtiski paplašināt doktoranta redzesloku un pamatoti vertēt sava pētījuma konteksta, iespējas to attīstīt un pilnveidot starpdisciplinārā skatījumā, izvērst iegūto zinātnisko rezultātu pielietojamību citās zinātņu nozarēs un pārņemt tajās specifiski attīstītās pētniecības metodes un paņēmienus. Šāda pieeja daudzveido doktorandu pētījumos izvirzīos uzdevumus, nereti papildinot ar lietišķas ievirzes papildus pētījumiem.
Vērtēšanas sistēma
Galvenās doktorantu studiju rezultātu novērtēšanas formas ir:
a) iesniegšanai promocijas padomē sagatavotās doktora disertācijas izvērtēšana programmas apguves noslēgumā;
b) promocijas eksāmeni;
c) rakstiskie vai mutiskie eksāmeni studiju kursu un zinātnisko semināru noslēgumā;
d) vērtējums par individuālajām studijām un pētniecības, zinātniskām publikācijām, uzstāšanos zinātniskajās konferencēs, piedalīšanos bakalaura un maģistra studiju programmu realizācijā utt.
      Kursu novērtēšana notiek saskaņā ar Latvijas Universitātē piemērotajiem vērtēšanas kritērijiem. Visi studiju kursi noslēdzas ar rakstisku eksāmenu vai mutisku pārbaudījumu - ieskaiti. Pirmās nodarbības laikā mācībspēks nodrošina doktorantus ar kursa programmu un informē par prasībām, kas studentam jāizpilda, lai varētu sekmīgi apgūt konkrēto kursu un nokārtot pārbaudījumu, kā arī nosaka pārbaudījuma formu, tā izpildes veidus (mutvārdos, rakstveidā, u.tml.) un piedāvātos pārbaudījuma kārtošanas termiņus. Mācībspēks nosaka, kādus palīgmateriālus (attiecīgā kursa programma, uzziņas literatūru) var izmantot pārbaudījuma laikā. Pārbaudījumā iegūtais vērtējums tiek ierakstīts pārbaudījuma protokolā. Neizturētu pārbaudījumu drīkst atkārtot, saskaņojot laiku ar kursa docētāju un doktorantūras padomi. Pārbaudījumu uzskata par izturētu, ja vērtējums 10 punktu sistēmā nav zemāks par 4 punktiem. Promocijas eksāmeni notiek saskaņā ar promocijas eksāmenu programmā izvirzītajām prasībām. 
      Doktora zinātnisko grādu ģeoloģijas zinātnē piešķir par aizstāvētu promocijas darbu kādā no ģeoloģijas zinātnes apakšnozarēm – Pamatiežu ģeoloģijā, Kvartārģeologijā un ģeomorfoloģijā vai Lietišķajā ģeoloģijā. Promocijas darbam jābūt oriģinālam, patstāvīgi veiktam zinātniskās kvalifikācijas darbam, kas dod būtisku ieguldījumu ģeoloģijas zinātnes attīstībā. Promocijas darba forma var būt disertācija, monogrāfija vai zinātnisku rakstu kopums. Promocijas darbu aizstāv LU promocijas padomē ģeoloģijā saskaņā ar nolikumu par promociju. Uz ģeoloģijas doktora grāda iegūšanu var pretendēt persona, kura sekmīgi beigusi ģeoloģijas doktora studiju programmu. Ģeoloģijas doktora zinātnisko grādu piešķir par nozīmīgu, patstāvīgi veiktu zinātnisku pētījumu, kas vērtējams kā nozīmīgs ieguldījums ģeoloģijas zinātnes, tās apakšnozares un zinātniskā virziena attīstībā, un liecina par autora zinātnisko un profesionālo kvalifikāciju, kas atbilst zinātņu doktora līmenim.
Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.