Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Demogrāfija - doktora studiju programma

Studiju virziens
Socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Fakultāte
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Iegūstamais grāds
Demogrāfijas doktora zinātniskais grāds
Akreditācijas termiņš
12.06.2013 - 11.06.2019
Programmas direktors
Juris Krūmiņš
Programmas apjoms
144 KP jeb 216 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
6 semestri
nepilns laiks: klātiene
8 semestri
nepilns laiks: neklātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2150 EUR studiju maksa gadā - 2150 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 0
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 0
Studiju uzsākšana
2017. rudens semestrī2017. rudens semestrī2017. rudens semestrī
Studiju valoda
Latviešu
Programmas mērķis un uzdevumi
Studiju programmas mērķis ir dot doktorantiem padziļinātas zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas patstāvīga pētniecības darba veikšanai, sagatavot augsti kvalificētus speciālistus demogrāfijas jomā, kas būtu gatavi turpināt pētījumus, akadēmiskās un profesionālās darbības sabiedriskajā un privātajā sektorā. Iegūstamais grāds ir pilnībā starptautiski salīdzināms, kas ļauj absolventiem pilnvērtīgi piedalīties un dot savu ieguldījumu starptautiskajās debatēs un iekļauties akadēmiskajās aprindās.
      Demogrāfijas doktora programmā studējošo uzdevumi:
 • pētīt demogrāfijas un tās disciplīnu teorētiskos pamatus un metodoloģiju;
 • attīstīt spējas kritiski domāt, analizēt un argumentēt;
 • iegūt pedagoģiskās prasmes un pārbaudīt tās praksē (lasot lekcijas, vadot seminārus, veicot apmācību un konsultēšanu);
 • prezentēt pētījumu rezultātus starptautiskās konferencēs, semināros, doktorantūras skolās;
 • publicēt pētījumu rezultātus recenzējamos zinātniskos izdevumos;
 • pierādīt kompetenci, rakstot un aizstāvot promocijas darbu, lai saņemtu starptautiski salīdzināmu doktora grādu demogrāfijā;
 • piedalīties Latvijas un Eiropas Savienības sociāli demogrāfiskās un ekonomiskās attīstības problēmu risināšanā.
Programmas studiju rezultāti
Zināšanas:
Absolventi spēs demonstrēt izpratni par galvenajām teorijām un koncepcijām, pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodēm demogrāfijas un ar to saistītās iedzīvotāju izpētes jomās.
Prasmes:
Studenti un absolventi spēs izvēlēties piemērotas pētniecības metodes, pratīs paplašināt savu zināšanu robežas, spēs izveidot jaunu izpratni par esošajām zināšanām un to piemērošanu praksē. Tas tiks darīts, izmantojot fundamentālo un lietišķo pētījumu rezultātus, kuru lielākā daļa ir jāpublicē recenzējamos izdevumos. Studentiem ir jāspēj prezentēt un apspriest savu pētījumu rezultātus mutiski un rakstiski ar ārzemju speciālistiem. Studentiem ir jāpilnveido savu kvalifikāciju gan individuālā, gan komandas darbā, veiksmīgi īstenojot pētniecības projektus atbilstoši starptautiskiem kritērijiem. Absolventi būs spējīgi īstenot pētniecības un attīstības projektus uzņēmumos un iestādēs, demonstrējot visaptverošas zināšanas un iemaņas iedzīvotāju izpētē.
Kompetences:
Iesaistoties nozīmīgos pētniecības un inovatīvos uzdevumos, absolventi spēs veikt kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu. Viņi spēs nākt klajā ar saviem pētījumu priekšlikumiem, kā arī plānot, strukturēt un vadīt pētniecības projektus institūciju, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
maģistra grāds sociālo zinātņu nozarē (ekonomikā, vadībzinātnē, socioloģijā, antropoloģijā, politikas zinātnē, tiesību zinātnē, vēsturē u.c.) un iedzīvotāju ģeogrāfijā

 

Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās. Uzņemšanas kritēriji šeit
Kontaktinformācija
Ekonomikas un vadības fakultāte, Rīga, Aspazijas bulv. 5
Programmas direktors profesors Juris Krūmiņš, e-pasts: juris.krumins@lu.lv
Programmas sekretāre Ivanda Jakovele, e-pasts: ivanda.jakovele@lu.lv
 

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Demogrāfija
144
Obligātie kursi
108
Demo7001 Analītiskā demogrāfija* Eksāmens 4
VadZ7002 Jaunākās informācijas tehnoloģijas, datu apstrāde un prezentācija Eksāmens 2
Ekon7006 Jaunākās pētniecības metodes vadības un ekonomikas zinātnēs Eksāmens 2
Ierobežotās izvēles kursi
6
Demo7002 Promocijas eksāmens specialitātē un svešvalodā Eksāmens 6
Brīvās izvēles kursi
30

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Demogrāfija
EKI līmenis
8
Programmas praktiskā īstenošana
Programmā studējošo uzdevums ir apgūt programmas obligātās – A daļas un izvēles daļas B studiju kursus, kā arī apgūt brīvās izvēles C daļas kursus un veikt citas aktivitātes (lekciju lasīšana, semināru vadīšana, bakalaura un kursa darbu vadīšana, piedalīšanās projektu izstrādāšanā), nokārtot promocijas eksāmenu demogrāfijā, sagatavot promocijas darbu, publicēt pētījumu rezultātus zinātniskajos izdevumos, piedalīties ar referātiem vietējās un starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, semināros, doktorantūras skolās u.c.
Programmas īstenošanas galvenie rezultāti ir:
 • sagatavoti augstākās kvalifikācijas speciālisti demogrāfijā, spējīgi veikt, organizēt un vadīt sabiedrības attīstībai nozīmīgus zinātniskos pētījumus;
 • zinātnisko pētījumu rezultāti, sagatavoti teorijai un praksei nozīmīgu disertāciju, monogrāfiju, mācību grāmatu un līdzekļu, kā arī zinātnisku publikāciju formā;
 • zinātniskās pētniecības rezultātu popularizēšana starptautiskajās konferencēs un semināros, kā arī populārzinātniskajos izdevumos.
Programmā paredzēti 4 studiju virzieni:
 • teorētiskā demogrāfija;
 • vēsturiskā demogrāfija;
 • sociāli ekonomiskā demogrāfija;
 • medicīniskā demogrāfija.
Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.