Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Filozofija - doktora studiju programma

Studiju virziens
Vēsture un filozofija
Fakultāte
Vēstures un filozofijas fakultāte
Iegūstamais grāds
Filozofijas doktora zinātniskais grāds
Akreditācijas termiņš
24.05.2013 - 23.05.2019
Programmas direktors
Maija Kūle
Programmas apjoms
144 KP jeb 216 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
6 semestri
nepilns laiks: klātiene
8 semestri
nepilns laiks: neklātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2134 EUR studiju maksa gadā - 2134 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 2
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 5
2016.rudens semestrī
maksas vietas - 0
Studiju uzsākšana
2017. rudens semestrī2017. rudens semestrī2017. rudens semestrī
Studiju valoda
Latviešu
Programmas mērķis un uzdevumi
Filozofijas doktora studiju programmas mērķis ir nodrošināt augstākā līmeņa studijas, sagatavojot doktorantus pētnieciskajam darbam un filozofijas doktora grāda iegūšanai, kas ietver starptautiskajā akadēmiskajā apritē konkurētspējīgu augstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu akadēmiskajam darbam universitātēs un augstskolās, kā arī darbam filozofijas, tajā skaitā arī filozofijai tuvās humanitāro un sociālo zinātņu jomās valsts un privātajās institūcijās.
      Filozofijas doktora studiju programmas uzdevumi:
 • nodrošināt augstākās kvalifikācijas filosofijas speciālistu sagatavošanu atbilstoši valstī pieņemtajai zinātņu klasifikācijai ar specializāciju filozofijas apakšnozarēs saskaņā ar LZP zinātņu nozaru klasifikāciju: ētika, estētika un mākslas filozofija, filozofiskā antropoloģija, politikas filozofija, reliģijas filozofija, zinātnes filozofija, filozofijas vēsture, ideju vēsture, loģika, kultūras filozofija, sociālā filozofija, vēstures filozofija, apziņas un izziņas filozofija); nodrošināt zinātņu doktoru pēctecību zinātnē un izglītībā LR;
 • nodrošināt to zinātniskās pētniecības iemaņu un zināšanu padziļināšanu un pilnveidošanu, kas iegūtas filozofijas mağistrantūrā, lai, beidzot doktorantūru, varētu brīvi un patstāvīgi darboties izvēlētā zinātniskās pētniecības laukā, aprobējot Latvijā jaunus Rietumu filozofijas virzienus un skolas, tulkojot Rietumu filosofisko klasiku un piedaloties LR valstisku dokumentu, programmu, stratēģiju izstrādē un apspriešanā, attīstot vai no jauna Latvijā ieviešot kādu no filozofijas apakšnozarēm;
 • attīstīt un paplašināt zinātniski pētniecisko sadarbību ar citu humanitāro un sociālo zinātņu doktorantūras programmām un zinātniekiem Latvijā (starpdisciplināra rakstura pētījumi un projekti) un ārvalstīs, veicinot Latvijas zinātnes pilnvērtīgāku iekļaušanos starptautiskajā apritē un tās atpazīstamību;
 • paplašināt filozofiskās domāšanas apvārsni (zināšanas un metodes), pievēršoties mūsdienu filozofijas aktualitātēm un to aplūkojumiem vadošajos filozofijas virzienos Eiropā un pasaulē. Panākt tādu zināšanu un uzstāšanās prasmju kvalitāti, kas LU filozofijas doktora studiju programmas studentus pielīdzinātu labākajiem jaunajiem Eiropas doktoriem filozofijā, to sekmēt ar studiju programmā iekļauto starptautisko semināru palīdzību;
 • iesaistīt doktora programmas studentus profesoru vadītajos Latvijas un Eiropas līmeņa zinātniskajos projektos, uzticot viņiem atbildīgas darba jomas;
 • sagatavot studentus darbam augstākās mācību iestādēs lektoru, docentu, as. profesoru lomai un zinātniskajos institūtos, un tieši zinātnisko asistentu un pētnieku darbam saskaņā ar LU FSI stratēģiju 2010-2016;
 • sagatavot studentus paredzamajam eksperta darbam filozofijas, humanitāro un sociālo zinātņu jomās, lai izpildītu valsts institūtu, tautsaimniecības un zinātnisko institūciju pasūtījumus;
 • attīstīt studentos prasmes organizēt zinātniski populārus pasākumus filozofijas jomā, uzstāties ar populārām lekcijām un uzrunām radio, TV, presē, izplatot filozofijas zināšanas un pamatojot kultūras vērtības.
Programmas studiju rezultāti
Zināšanas:
 • spēja patstāvīgi izvirzīt jaunus pētniecības tematiskos lokus;
 • spēja veikt zinātniskos pētījumus, izvirzot teorētiskus un praktiskus mērķus;
 • dziļas specializētas zināšanas izvēlētajā pētījuma virzienā un filozofijā kopumā;
 • spēja uz veikto pētījumu pamata uzrakstīt publikācijas starptautiski citējamu publikāciju līmenī.
Praktiskās kompetences:
 • spējas veidot projektu grupas, koordinēt savu darbību ar pieredzējušākajiem pētniekiem un profesūru;
 • spējas uzrakstīt pieteikumu un gūt konkursos iespējas izstrādāt starptautiskus un Latvijas mēroga projektus;
 • prasme izvēlēties mūsdienīgas metodoloģijas, nodrošināt mijiedarbību starp teoriju un praktisko pielietojumu;
 • spēja veidot nozīmīga mēroga vadītāja karjeru zinātniskajās, akadēmiskajās institūcijās, valsts pārvaldē u.c.
 • spēju atbilstība eksperta kvalifikācijai valstiski nozīmīgu humanitāru, kultūras un sociālu jautājumu risināšanā saistībā ar filozofijas, ētikas, sabiedrības integrācijas, izglītības un kultūras politikas nostādnēm.
Komunikācijas prasmes:
 • spēt veiksmīgi realizēt zinātnisko komunikāciju ar sabiedrību, īstenot zinātnieka ētikas principus savā darbībā;
 • spējas izpildīt filozofijas, ētikas pasniedzēja, lektora, zinātniskā asistenta, pētnieka amatu darba uzdevumus augstskolās un zinātniskajās institūcijās.
Tālākas izglītības spējas:
 • spēja regulāri pilnveidot un atjaunot zināšanas ar tālākizglītības un mūžizglītības palīdzību;
 • spēja profesionāli pilnveidoties izvēlētajā darbības jomā izmantojot starptautiskās sadarbības sniegtās iespējas. 
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē

 

Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās. Uzņemšanas kritēriji šeit
Kontaktinformācija
Vēstures un filozofijas fakultāte, Rīga, Aspazijas bulv. 5
Programmas direktors profesore Maija Kūle, e-pasts: maija.kule@lu.lv
Programmas sekretāre Elvīra Šimfa, e-pasts:  elvira.simfa@inbox.lv
 

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Filozofija
144
Obligātie kursi
132
Teorētiskie kursi
8
Filz7040 Filozofijas jaunie virzieni 21.gs. un starptautiskās filozofijas organizācijas 1 Eksāmens 4
Filz7041 Filozofijas jaunie virzieni 21.gs. un starptautiskās filozofijas organizācijas 2 Eksāmens 4
Promocijas eksāmens
4
Filz7000 Promocijas eksāmens filozofijā Eksāmens 4
Promocijas eksāmens apakšnozarē
4
Filz7018 Promocijas eksāmens filozofijas apakšnozarē Eksāmens 4
Zinātnisko publikāciju gatavošana un aizstāvēšana
6
Filz7020 Zinātniska publikācija filozofijā 1 Ieskaite 2
Filz7021 Zinātniska publikācija filozofijā 2 Ieskaite 2
Filz7022 Zinātniska publikācija filozofijā 3 Ieskaite 2
Promocijas eksāmens svešvalodā
4
Filz7019 Promocijas eksāmens svešvalodā Eksāmens 4
Zinātniskie semināri
16
Filz7023 Zinātniskie semināri filozofijā 1 Ieskaite 2
Filz7024 Zinātniskie semināri filozofijā 2 Ieskaite 2
Filz7025 Zinātniskie semināri filozofijā 3 Ieskaite 2
Filz7026 Zinātniskie semināri filozofijā 4 Ieskaite 2
Filz7027 Zinātniskie semināri filozofijā 5 Ieskaite 4
Filz7028 Zinātniskie semināri filozofijā 6 Ieskaite 4
Starptautiskie zinātniskie semināri
10
Filz7037 Starptautisks zinātnisks seminārs filozofijā 1 Ieskaite 4
Filz7038 Starptautisks zinātnisks seminārs filozofijā 2 Ieskaite 4
Filz7039 Starptautisks zinātnisks seminārs filozofijā 3 Ieskaite 2
Promocijas darba rakstīšana un aizstāvēšana
80
Filz7029 Promocijas darbs filozofijā 1 Ieskaite 10
Filz7030 Promocijas darbs filozofijā 2 Ieskaite 10
Filz7031 Promocijas darbs filozofijā 3 Ieskaite 10
Filz7032 Promocijas darbs filozofijā 4 Ieskaite 10
Filz7033 Promocijas darbs filozofijā 5 Ieskaite 10
Filz7034 Promocijas darbs filozofijā 6 Ieskaite 10
Filz7035 Promocijas darbs filozofijā 7 Ieskaite 10
Filz7036 Promocijas darbs filozofijā 8 Ieskaite 10
Ierobežotās izvēles kursi
8
Nozares profesionālās specializācijas kursi
8
Filz7012 21. gadsimta kultūras filozofijas aktualitātes Eksāmens 8
Filz7006 Estētikas un sociālās filozofijas aktualitātes Eksāmens 2
Filz7042 Filozofijas vēstures un ētikas mūsdienu problēmas I Eksāmens 4
Filz7043 Filozofijas vēstures un ētikas mūsdienu problēmas II Eksāmens 4
SDSK7036 Ideju vēstures avotu studijas Eksāmens 4
Filz7016 Jaunie filozofijas virzieni: starpkultūru filozofija,ekoētika,konkrētais humānisms Eksāmens 6
Filz7005 Vēstures filozofija Eksāmens 4
Brīvās izvēles kursi
4

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Filozofija
EKI līmenis
8
Programmas praktiskā īstenošana
Studiju programma sastāv no trim daļām: 
 • obligātā daļa  - to veido Promocijas darbs filozofijā, trīs promocijas eksāmeni (filozofija, filozofijas apakšnozare, kurā doktorants/e specializējas un svešvaloda), Zinātniska publikācija filozofijā, Starptautisks zinātnisks seminārs filozofijā, Zinātniskie semināri filozofijā, Filozofijas jaunie virzieni 21.gs. un starptautiskās filozofijas organizācijas;
 • ierobežotās izvēles daļa - to veido 21. gadsimta kultūras filozofijas aktualitātes, estētikas un sociālās filozofijas aktualitātes, jaunie filozofijas virzieni: starpkultūru filozofija, ekoētika, konkrētais humānisms, Vēstures filozofija;
 • brīvās izvēles daļa - to veido augstskolas pedagoģisko prasmju pilnveidošanas studiju kursi. Pedagoģiskais darbs: lekciju un praktisko darbu vadīšana bakalauru programmu studentiem, pētniecības darba  popularizēšana, atsevišķu lekciju nolasīšana, semināru vadīšana, bakalauru darbu recenzēšana. Promocijas darba vadītājs konsultē un kontrolē doktoranta pedagoģisko darbību, tā tiek izvērtēta doktora studiju programmas sēdēs, katru gadu izvērtējot doktoranta darbību un nosakot jaunus uzdevumus pedagoģiskās pieredzes paplašināšanai.

LU Filozofijas doktora studiju programmā tiek praktizētas LU profesoru lekcijas, pārskata ziņojumi par filozofijas aktualitātēm, notiek Filozofijas nodaļas metodoloğiski zinātniskie semināri ar doktorantu piedalīšanos un uzstāšanos, ārzemju profesoru lekcijas un lekciju kursi, kā arī ziņojumi par pasaules mēroga filozofijas kongresiem, forumiem, UNESCO ierosinātām aktualitātēm.

Vērtēšanas sistēma
Doktorantūras programmā izmanto LU pieņemto vērtēšanas sistēmu: ieskaite, eksāmens, kā būtiska īpatnība jāatzīmē zinātniskā darba prezentācijas seminārā, promocijas darba sadaļu aizstāvēšana.
      Doktorantūras studiju programmu padome kopā ar promocijas darba vadītājiem reizi semestrī (nepieciešamības dēļ biežāk) apspriež katra doktoranta individuālās sekmes, līdzdalību aktivitātēs, publikācijas. Tiek pieņemti ieteikumi par doktoranta sekmēm un nepieciešamajām aktivitātēm, ko dara zināmu studentam. Būtisku lomu spēlē arī kontrole par individuālā darba plānu izpildi un atbilstību doktorantūras prasībām.
      Doktora studiju sekmīgai absolvēšanai doktorandam jāapgūst teorētiskais kurss, jāveic zinātniskais darbs un jāsagatavo promocijas darbs, kas atspoguļo oriģināla pētījuma rezultātus, kurus var publicēt zinātniskos izdevumos.
      Doktoranta darba vadītājs kopā ar doktorandu izstrādā studiju individuālo realizācijas plānu visam studiju laikam, ko apspriež Filozofijas doktora studiju padome un apstiprina studiju plānu, kas atbilst programmas prasībām. Individuālos plānus un atskaites uzglabā, filozofijas doktorandu studiju kartes aizpilda un citus studiju dokumentus administrē centralizēti LU noteiktā kārtībā.
       Filozofijas doktorantūras studiju apguvi kontrolē darba zinātniskais vadītājs/a, filozofijas doktorantūras studiju padome un promocijas padome. Par studiju un pētniecības darba rezultātiem filozofijas doktorants/e divas reizes gadā atskaitās filozofijas doktorantūras zinātniskajos semināros, kur tiek pieņemts speciāls lēmums par rezultātu atbilstību individuālajai studiju programmai. Protokols ar lēmumu tiek iesniegts filozofijas studiju programmas direktoram/ei. Atskaite un pozitīvs vērtējums ir pamats finansējuma atvēršanai uz nākošo semestri, kas pamatojas uz atestāciju nākamajam gadam, lēmumu par studiju formas saglabāšanu vai arī par studiju pabeigšanu. Galīgo lēmumu par teorētisko kursu apguves apjomu, atbilstību filozofijas apakšprogrammas prasībām un rezultātu kvalitāti pieņem filozofijas nozares profesori, pieaicinot nepieciešamos ekspertus.
      Studijām filozofijas doktorantūrā beidzoties, filozofijas zinātņu apakšnozares profesoru un promocijas darba vadītāja/as organizētā seminārā tiek izvērtēti un apspriesti filozofijas doktoranta/es studiju un pētnieciskā darba rezultāti, par ko tiek pieņemts lēmums ar ieteikumu virzīt darbu uz aizstāvēšanu vai turpināt tā pilnveidošanu.
Teorētisko kursu novērtējums
Studiju kursa apguves kopējo vērtējumu veido: (1) Starppārbaudījumu kopējais vērtējums – ne mazāk kā 50% no kopējā vērtējuma; (2) Eksāmenā iegūtais vērtējums – ne mazāk kā 10% no kopējā vērtējuma. Eksāmena kārtošana ir obligāta prasība, lai iegūtu kredītpunktus par studiju kursa apguvi. Kursa aprakstos ir norādītas katra atsevišķa kursa prasības, mērķi, apgūstamās zināšanas un prasmes, kā arī starppārbaudījumu skaits un veids.
Promocijas eksāmeni
Gatavošanas promocijas eksāmeniem notiek pēc Promocijas komisijas apstiprinātas programmas „Filozofija”. Katrai speciālajai apakšnozarei tiek sastādīta, apspriesta un apstiprināta filozofijas apakšnozares programma (piem., antīkā filozofija, lingvistiska filozofija, praktiska ētika ar bioētikas novirzienu). Studentiem tiek sniegtas konsultācijas. Pārbaudījuma forma: mutisks eksāmens. Promocijas eksāmena komisijas tiek veidotas 3-4 profesoru sastāvā, kurā pec vajadzības tiek pieaicinati atsevišķu apaksnozaru eksperti.