Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Vēsture - doktora studiju programma

Studiju virziens
Vēsture un filozofija
Fakultāte
Vēstures un filozofijas fakultāte
Iegūstamais grāds
Vēstures doktora zinātniskais grāds
Akreditācijas termiņš
24.05.2013 - 23.05.2019
Programmas direktors
Gvido Straube
Programmas apjoms
144 KP jeb 216 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
6 semestri
nepilns laiks: klātiene
8 semestri
nepilns laiks: neklātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2134 EUR studiju maksa gadā - 2134 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 2
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 7
2016.rudens semestrī
maksas vietas - 0
Studiju uzsākšana
2017. rudens semestrī2017. rudens semestrī2017. rudens semestrī
Studiju valoda
Latviešu
Programmas anotācija
Vēstures doktora studiju programma, kas piedāvā iespēju iegūt vēstures doktora zinātnisko grādu vēsturē,  nodrošina vēstures zinātnes pēctecību un attīstību, zinātnisko, augstākās izglītības un kultūras iestāžu darbinieku sagatavošanu,  un plašākā nozīmē,  dalību nacionālās intelektuālās elites veidošanā.

Triju studiju gadu laikā pilna laika klātienē (attiecīgi četros gados nepilna laika neklātienē) doktorantam ir iespēja specializēties vienā no vēstures zinātnes apakšnozarēm: vispārīgā vēsture, Latvijas vēsture, arheoloģija, historiogrāfija un vēstures palīgdisciplīnas,  etnogrāfija.

Studenta darbu vada augsti kvalificēts zinātniskais vadītājs.  Studiju saturs ietver vismaz 3 zinātnisku publikāciju sagatavošanu un publikāciju recenzētos zinātniskos izdevumos, dalību vismaz 2 starptautiskās zinātniskās konferencēs,  piedāvāto izvēles studiju kursu apgūšanu un promocijas darba izstrādi.

Programma nodrošina praktisku pieredzi augstskolu pedagoģijā , piedaloties pirmā un otrā līmeņa studiju programmu realizācijā ar nodarbību vadīšanu vai patstāvīga kursa izstrādi.

Programmas pārstāvji piedalās kā līdzdibinātāji  doktorantūras skolās: „Letonika un starpkultūru pētījumi”, „Politisko, sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā”, „Teoloģijas un reliģijpētniecības aktuālās problēmas” , programmas studenti piedalās šo skolu darbā.

Vēstures un filozofijas fakultāte ir noslēgusi ERASMUS + sadarbības līgumus ar 27 Eiropas Savienības universitātēm.

Programmai ir ievērojami absolventi , tostarp,  Vidzemes Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš,  Okupācijas muzeja direktora vietnieku  un Latvijas Republikas parlamenta deputātu Ritvars Jansons.


Programmas mērķis un uzdevumi
Vēstures doktora studiju programmai jānodrošina nacionālās vēstures zinātnes pēctecība un attīstība, zinātnisko, augstākās izglītības un kultūras iestāžu darbinieku sagatavošana un, plašākā nozīmē, dalība nacionālās intelektuālās elites veidošanā. Programmas mērķis ir arī zinātniskās pētniecības prioritāšu noteikšana tuvākajiem gadiem. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, jāveic vairāki uzdevumi:
  • nepieciešams veikt labāko pretendentu atlasi studijām doktora programmā;
  • nosakot promocijas darbu tēmas, iezīmēt vēstures zinātnes attīstības prioritāros virzienus nākotnei;
  • programmas uzdevums ir nodrošināt kvalificētu vadību doktorantu zinātniskajam darbam, nodrošināt akadēmiskā personāla darba pieredzes zinātnisko metožu, erudīcijas nodošanu nākamajai vēsturnieku paaudzei;
  • panākt doktorantu plašāku iesaisti zinātnisko projektu realizācijā;
  • radīt iespēju doktorantiem sava pētnieciskā darba rezultātus un teorētiskās atziņas publicēt akadēmiskajā periodikā un starptautiskajās un nacionālajās zinātniskajās konferencēs;
  • nodrošināt doktorantiem iespēju iepazīties ar jaunākajiem teorētiskas ievirzes sasniegumiem pasaules vēstures zinātnē, veicināt doktorantu kontaktus un sadarbību ar citu valstu vēsturniekiem;
  • sekmēt augstskolu pedagoģijas apguvi.
Programmas studiju rezultāti
Doktorantūras studiju un promocijas darba aizstāvēšanas rezultātā doktorantūras absolventam jāiegūst noteiktas pētnieciskās, pedagoģiskās un organizatoriskās kompetences. 
      Pētnieciskās kompetences ietver tādas kapacitātes kā veikt patstāvīgus un oriģinālus zinātniskus pētījumus; nodot to rezultātus zinātniskās sabiedrības vērtēšanai monogrāfiju un zinātnisku rakstu formā; organizēt un vadīt zinātniskus projektus, citu zinātnieku pētniecisko darbu. Pedagoģiskās kompetences ietver spējas docēt oriģinālos pētījumos un jaunākajā zinātniskajā literatūrā pamatotus studiju kursus augstākās izglītības iestādēs un vadīt visu līmeņu zinātnisko darbu izstrādi.
      Organizatoriskās kompetences ietver dalību zinātnisko un augstākās izglītības, kultūras un valsts pārvaldes iestāžu darbā, ietverot to vadības potenciālu un politikas izstrādi.
      Sudiju programmas realizācijas rezultātā iecerēts sagatavot doktora līmeņa speciālistus vēstures zinātnē, lai nodrošinātu vēstures zinātnes mērķtiecīgu attīstību Latvijā. Vēstures doktora studiju programmas apguve dod iespēju iegūt plašas vispārējās zināšanas vienā no vēstures apakšnozarēm un dziļas speciālas zināšanas, ar doktoranta zinātnisko darbu saistītā konkrētā jomā. Tās realizācijas gaitā jāveic vēstures avotu izpēte un kritiski jāizvērtē vēstures zinātniskā literatūra, veicot historiogrāfijas salīdzinošu un kritisku analīzi. Vēstures doktora studiju programmas sekmīgam noslēgumam jābūt teorētisko kursu apguvei un promocijas darba izstrādei vēsturē (iesniegts darba teksts). Promocijas darbam jābūt patstāvīgam un oriģinālam pētījumam, kas risina svarīgu pētniecības problēmu, un līdz ar to ir nozīmīgs ieguldījums vēstures zinātnē.
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
maģistra grāds humanitārajās, sociālajās vai izglītības zinātnēs

 

Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās. Uzņemšanas kritēriji šeit
Kontaktinformācija
Vēstures un filozofijas fakultāte, Rīga, Aspazijas bulv. 5
Programmas direktors profesors Gvido Straube, e-pasts: gvido.straube@lu.lv
Programmas sekretārs asoc. profesors Jānis Taurēns, e-pasts: janis.taurens@lu.lv, tālr. 67033825
 

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Vēsture
144
Obligātie kursi
96
Promocijas eksāmens specialitātē
4
Vēst7005 Promocijas eksāmens specialitātē Eksāmens 4
Promocijas eksāmens apakšnozarē
4
Vēst7004 Promocijas eksāmens vēstures apakšnozarē Eksāmens 4
Promocijas eksāmens svešvalodā
8
SDSK7013 Promocijas eksāmens svešvalodā Eksāmens 8
Promocijas darba rakstīšana un aizstāvēšana
80
Vēst7008 Promocijas darbs vēsturē Aizstāvēšana 80
Ierobežotās izvēles kursi
48
Pedagoģijas kursi
6
Vēst7003 Augstskolu pedagoģijas praktikums vēsturē Eksāmens 6
Zinātnisko publikāciju gatavošana
12
Vēst7006 Zinātnisku rakstu publikācija vēsturē Eksāmens 12
Zinātnisko referātu gatavošana un piedalīšanās starptautiskās konferencēs
10
Vēst7007 Dalība ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs Eksāmens 10
Doktorantūras semināri
20
Vēst7009 Alternatīvā vēsture Eksāmens 4
Peda7091 Augstskolu mācībspēku pedagoģiskās izglītības pamati/augstskolu didaktika Eksāmens 4
Vēst6044 Avoti, vēstures avotu teorijas Eksāmens 4
SDSK7036 Ideju vēstures avotu studijas Eksāmens 4
Vēst7002 Mīti Latvijas vēsturē Eksāmens 4
Vēst7001 Rietumu historiogrāfija un vēstures teorijas: ietekme mūsdienu Latvijas vēstures zinātnē Eksāmens 4

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Vēsture
EKI līmenis
8
Programmas praktiskā īstenošana
Vēstures doktora studiju programma tiek īstenota latviešu valodā. Programmas galvenā sastāvdaļa, kam pakārtoti pārējie struktūras elementi, ir doktoranta zinātniskais darbs. Promocijas darba izstrāde veido 80 no 144 programmas kredītpunktiem (55%), vēl 10 kredītpunktus (7%) var iegūt par dalību starptautiskās zinātniskās konferencēs, bet 12 kredītpunktus (8,33%) – par zinātniskām publikācijām vispāratzītos recenzējamos izdevumos. Tādējādi nospiedoši lielāko daļu kredītpunktu ir paredzēts iegūt par zinātniski pētniecisko darbu. Zinātniskā darba kapacitāte ir svarīgākais, kas saviem absolventiem jānodrošina studiju programmai, savukārt augstskolu pedagoģijas praktikums palīdz apgūt prasmes, kas daļai absolventu būs vajadzīgas, strādājot augstākās izglītības iestādēs. 
Vērtēšanas sistēma
Doktoranta zināšanu novērtēšana kvalitatīvi atšķiras no bakalaura un maģistra programmu studentu vērtēšanas. Vērtēšana ietver tādus aspektus kā doktoranta publikāciju un konferenču referātu vērtēšana, promocijas eksāmeni, darba izvērtējums studiju kursos, citi darbības aspektu vērtējumi, visbeidzot disertācijas kvalitātes izvērtējums. Doktoranta zinātniskās darbības rezultātus (zinātniski raksti, referāti konferencēs) vērtē zinātniskā sabiedrības, tostarp attiecīgās problēmas eksperti, ieskaitot arī, protams, VFF mācībspēkus.
      Promocijas eksāmenus doktorants kārto atbilstoši iepriekš izstrādātām un publiski pieejamām eksāmenu programmām attiecīgajā vēstures apakšnozarē un individuāli izstrādātai programmai, kas saistīta ar viņa disertācijas tēmu. Promocijas eksāmenus vērtē ar atzīmi 10 ballu sistēmā. Eksāmens norisinās diskusijas formā, kurā tiek izvērtētas gan vēstures faktu un procesu pārzināšana, gan spēja veikt historiogrāfisku un teorētisku problēmu izvirzīšanu un analīzi.
      Doktorantu darbu teorētiskajos semināros vērtē pēc nodarbībā prezentētā un rakstiski iesniegtās referāta kvalitātes, kolektīvu un individuālu uzdevumu izpildes, dalības diskusijās par citu studentu referātiem. Promocijas darba vadītājs vērtē doktoranta dalību bakalaura un maģistra studiju programmu īstenošanā, piemēram, lekciju kvalitāti un prasmi vadīt studentu darbu semināros.
      Promocijas darba tekstu pirms iesniegšanas aizstāvēšanai vērtē un analizē ne tikai zinātniskais vadītājs, bet arī atbildīgās katedras akadēmiskais personāls katedras sēdē, vajadzības gadījumā iesaistot citus speciālistus. Lai darbu iesniegtu aizstāvēšanai, nepieciešama attiecīgās katedras rakstiska rekomendācija.