Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Literatūrzinātne, folkloristika un māksla - doktora studiju programma

Studiju virziens
Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas
Fakultāte
Humanitāro zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds
Filoloģijas doktora zinātniskais grāds, Filoloģijas doktora zinātniskais grāds, Filoloģijas doktora zinātniskais grāds, Mākslas doktora zinātniskais grāds
Akreditācijas termiņš
26.06.2013 - 25.06.2019
Programmas direktors
Janīna Kursīte-Pakule
Programmas apjoms
144 KP jeb 216 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
6 semestri
nepilns laiks: klātiene
8 semestri
nepilns laiks: neklātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2134 EUR studiju maksa gadā - 2134 EUR studiju maksa gadā - 2134 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 4
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 0
2016.rudens semestrī
maksas vietas - 0
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 0
Studiju uzsākšana
2017. rudens semestrī2017. rudens semestrī2017. rudens semestrī
Studiju valoda
Latviešu
Programmas anotācija
Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas doktora studiju programma ir vienīgā Latvijā, kas ciešā savstarpējā korelācijā piedāvā apgūt latviešu un cittautu literatūras vēsturi, literatūras teoriju, latviešu, cittautu un salīdzināmo folkloristiku, mitoloģiju, etnomuzikoloģiju, teātra pētniecību, kino teoriju un vēsturi, tādējādi paverot iespējas studējošiem aptvert plašu un savstarpēji cieši saistītu humanitāro zinātņu jautājumu loku, kas tieši saistās ar filoloģiju. Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes doktora programmas studijas notiek šādās zinātnes nozarēs un apakšnozarēs:
 
Literatūrzinātnes nozarē ar apakšnozarēm:
 • latviešu literatūras vēsture;
 • literatūras teorija;
 • salīdzināmā literatūrzinātne;
 • cittautu literatūras vēsture;
Folkloristikas nozarē ar apakšnozarēm:
 • mitoloģija;
 • latviešu folkloristika;
 • cittautu folkloristika;
Mākslas nozarē ar apakšnozari:
 • teātra un kino vēsture un teorija.
Studiju laikā studējošie apgūst padziļinātas teorētiskās zināšanas un jaunāko pētījumu metodes izvēlētajā zinātnes nozarē, veic pētniecības darbu un savus pētījuma rezultātus atspoguļo starptautiskās un Latvijas mēroga zinātniskās konferencēs, semināros un zinātniskās publikācijās, piedalās bakalaura, maģistra studiju programmu, kā arī pētniecisko projektu realizācijā un izstrādā promocijas darbu izvēlētajā apakšnozarē. Studiju laikā doktorantiem ir iespēja veikt lauka pētījumus un  iesaistīties doktorantūras skolā „Letonika un starpkultūru pētījumi“.
Programmas mērķis un uzdevumi
Programmas mērķis – sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un mācībspēkus literatūrzinātnē, folkloristikā, mākslas zinātnē (augstāk minētajās apakšnozarēs), iegūstot starptautiski pielīdzināmu un darba tirgū konkurētspējīgu zinātņu doktora grādu.

Lai sasniegtu programmas izvirzītos mērķus, programmā ir izvirzīti šādi uzdevumi:
 • sniegt padziļinātas teorētiskas zināšanas izvēlētajā humanitāro zinātņu nozarē;
 • veicināt jaunāko informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentēšanas paņēmienu apguvi;
 • sniegt metodisku palīdzību zinātniskās tēmas izstrādē, materiālu vākšanā, to analīzē un rezultātu apstrādē;
 • veicināt un motivēt jaunos zinātniekus gan darbam profesoru vadītajos zinātniskajos projektos, gan patstāvīgu zinātnisku pētījumu veikšanā;
 • atbalstīt un sekmēt jauno zinātnieku dalību ar referātiem starptautiskajās un Latvijas mēroga zinātniskajās konferencēs un semināros, ar publikācijām zinātniskajos izdevumos;
 • rosināt izkopt pedagoģiskās iemaņas, strādājot ar LU bakalaura līmeņa, atsevišķos gadījumos arī ar maģistra līmeņa studentiem.
Programmas studiju rezultāti
Programmas īstenošanas rezultātā tiek sagatavoti augsti kvalificēti zinātnieki un mācībspēki humanitārās zinātnēs, kas apguvuši pētniecības darba realizācijas, organizācijas un vadības principus un ir konkurētspējīgi Latvijas un starptautiskajā darba tirgū. Doktora studiju laikā studējošie ir apguvuši padziļinātas teorētiskas zināšanas un jaunāko pētījumu metodes izvēlētajā zinātnes apakšnozarē; veikuši pētniecības darbu un savus pētījuma rezultātus atspoguļojuši starptautiskās un Latvijas mēroga zinātniskās konferencēs, semināros un zinātniskās publikācijās; piedaloties bakalaura, maģistra studiju programmu, kā arī pētniecisko projektu realizācijā, guvuši iemaņas pedagoga un projektu vadītāja darba pieredzes pamatu apgūšanā. Apgūstot programmu, studējošie spēj apliecināt savas zinātniskās kvalitātes, turpinot patstāvīgu zinātnisko darbību gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā.
Darba iespējas
Programma sagatavo programmas beidzējus pētnieciskajam darbam, kā arī darbam valsts  institūcijās un privātajā sektorā.
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
maģistra grāds filoloģijā vai atbilstošā zinātnes nozarē

 

Pēc pretendenta iesniegtajām ziņām tiek izvērtētas pretendenta publikācijas, piedalīšanās konferencēs, iepriekšējas pētnieciskā darba iestrādes, kā arī mutisko pārrunu rezultāti. Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās. Uzņemšanas kritēriji šeit
Kontaktinformācija
Humanitāro zinātņu fakultāte, Rīga, Visvalža iela 4a
Programmas direktors profesore Janīna Kursīte-Pakule, e-pasts: kursite@lu.lv
Programmas sekretāre Jolanta Stauga, e-pasts: jolanta.stauga@lu.lv, tālr. 67034844
 

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Literatūrzinātne, folkloristika un māksla
144
Obligātie kursi
130
Teorētiskie kursi
4
LitZ7004 Klasiskā rētorika: teorija un prakse Eksāmens 2
LitZ7011 Zinātniskās literatūras, avotu un tekstu analīze Eksāmens 2
Promocijas eksāmeni
12
SDSK7012 Promocijas eksāmens Eksāmens 10
SDSK7008 Promocijas eksāmens svešvalodā Eksāmens 2
Individuālās studijas un pētniecība
28
SDSK7003 Piedalīšanās ar referātiem nozares doktorandu semināros Ieskaite 2
SDSK7022 Zinātnisks referāts par promocijas darba tēmu Latvijas zinātniskā konferencē vai seminārā Ieskaite 2
SDSK7023 Zinātnisks referāts par promocijas darba tēmu starptautiskā zinātniskā konferencē vai seminārā I Ieskaite 3
SDSK7024 Zinātnisks referāts par promocijas darba tēmu starptautiskā zinātniskā konferencē vai seminārā II Ieskaite 3
SDSK7000 Zinātniskā publikācija par promocijas darba tēmu I Ieskaite 6
SDSK7020 Zinātniskā publikācija par promocijas darba tēmu II Ieskaite 6
SDSK7021 Zinātniskā publikācija par promocijas darba tēmu III Ieskaite 6
Promocijas darbs
80
SDSK7028 Promocijas darba koncepcijas izstrāde Ieskaite 20
SDSK7031 Promocijas darba pirmvarianta izstrāde Ieskaite 20
SDSK7030 Promocijas darba pētnieciskās daļas izstrāde Ieskaite 20
SDSK7029 Promocijas darba teorētiskās daļas izstrāde Ieskaite 20
Pedagoģiskais darbs
6
SDSK7032 Zinātniski pedagoģiskā prakse I Ieskaite 2
SDSK7033 Zinātniski pedagoģiskā prakse II Ieskaite 4
Ierobežotās izvēles kursi
14
Apakšprogrammu B daļa
6
Literatūrzinātne
6
LitZ7028 Kultūru recepcija literatūrā Eksāmens 4
LitZ7000 Mūsdienu literatūrzinātnes teorijas un metodes Eksāmens 2
Folkloristika
6
Folk7001 Tradicionālās kultūras lauka pētījumi Eksāmens 4
Folk7003 Tradicionālās kultūras mūsdienu interpretācijas Latvijā Eksāmens 2
Mākslas zinātne
6
MākZ7000 Modernisma drāma un teātris Eksāmens 4
MākZ7326 Postdramatiskā teātra teorija un pasaules 21.gs. drāmas un teātra process Eksāmens 2
Teorētiskie kursi
8
MākZ7003 Amerikāņu drāma un teātris Eksāmens 2
LitZ7002 Jaunas pieejas tradicionālo literāro darbu interpretācijā Eksāmens 2
LitZ7007 Jaunākās nostādnes anglofonajā literatūrzinātnē Eksāmens 4
LitZ7005 Literatūrkritika antīkajā pasaulē Eksāmens 2
LitZ7001 M.Bulgakovs un krievu 20.gs. 20.-30.gadu literatūra un teātris Eksāmens 2
LitZ7006 Mītiskais latviešu literatūrā: mīts un literatūra Eksāmens 2
MākZ7010 Mūzika, kultūra un sabiedrība Eksāmens 2
Folk7002 Ornamentu simbolika folklorā, literatūrā un mākslā Eksāmens 2
SDSK7025 Piedalīšanās zinātniskā projektā profesora vai vadošā pētnieka vadībā Ieskaite 4
LitZ7025 Postmodernisma poētika Eksāmens 2
LitZ7008 Rietumeiropas modernisma dzeja Eksāmens 2
LitZ7009 Sudraba laikmets krievu literatūrā Eksāmens 2
LitZ7010 Vācu literatūras modernā un postmodernā proza Eksāmens 2

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Literatūrzinātne
EKI līmenis
8
Programmas praktiskā īstenošana
Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas doktora studijas, kaut arī ietver lekcijas un seminārus noteiktā kredītpunktu apjomā, savā būtībā ir individuālas, tāpēc arī individuālais studiju un pētnieciskais darbs ir galvenā studiju praktiskā forma. Doktorants kopā ar zinātnisko vadītāju veido individuālo programmu, kuru, tāpat kā darba zinātnisko vadītāju, apstiprina nozares doktorantūras padome. Programmā nav noteikts, kurā akadēmiskajā gadā un semestrī jānokārto nepieciešamie kursi (teorētiskie kursi, promocijas eksāmeni), to doktorants izlemj patstāvīgi kopā ar savu zinātnisko vadītāju.
            Lai sekmētu iegūstamās izglītības kvalitāti, programmā kopš tās akreditācijas ieviestas stingrākas doktorantu atestācijas prasības, nosakot, ka pēc pirmā studiju gada doktorants prezentē doktorantūras padomē promocijas darba pētījuma plānu, pēc otrā studiju gada iesniedz 50 lpp. disertācijas teksta, pēc trešā gada (NLK doktorantiem - pēc ceturtā gada) promocijas darba melnrakstu, kuru lasa un izvērtē doktorantūras padomes apstiprināts recenzents. Gan recenzents, gan doktorantūras padomes locekļi, vērtējot promocijas darba melnrakstu īpašu uzmanību pievērš tam, vai doktorants savā promocijas darbā sagaidāmos rezultātus, akcentētos mērķus un uzdevumus ir pietiekoši skaidri un argumentēti izklāstījis.
      Pozitīvas izmaiņas praktiskajā realizācijā ieviesa LU doktorantūras skolu darba intensīva aizsākšana, kas, pateicoties Eiropas Sociālā fonda finansiālam atbalstam, ļāva piesaistīt kā redzamākos Latvijas speciālistus, tā arī citu valstu speciālistus ar lekcijām par starpnozaru tēmām. Doktorantūras skolā „Letonika un starpkultūru pētījumi”, kas apvieno četrās doktora studiju programmās – Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas, Valodniecības, Vēstures, Filozofijas – studējošos, ir iesaistījušies 99% programmā studējošo. 
Vērtēšanas sistēma
Reizi gadā notiek doktoranta atestācija – doktorants atskaitās par aizvadītajā gadā paveikto doktorantūras padomei. Atskaite un pozitīvs vērtējums ir pamats finansējuma atvēršanai nākamajam mācību gadam (budžeta doktorantiem) un studiju turpināšanai doktorantiem, kuru studijas tiek apmaksātas no juridisku vai fizisku personu līdzekļiem. Ja atestācija ir nesekmīga divas reizes pēc kārtas, doktorants var tikt atskaitīts no tālākajām studijām ar nozares doktorantūras padomes lēmumu.
      Studiju programmā tiek rīkoti teorētiskie kursi, kuros tiek lasītas lekcijas, notiek semināri, kuru galvenais mērķis ir veicināt doktorantu patstāvīgās un kritiskās domāšanas attīstību. Galvenā vērtēšanas metode teorētisko lekciju kursos ir pārbaudījums testa formā (eksāmens) vai arī patstāvīgi uzrakstīta pārbaudes darba un tā prezentācijas formā (aizstāvēšana). Kvalitatīvais rādītājs - atzīme. Vērtēšanā pamatos ņem vērā doktoranta darbu semestra laikā (rezultatīva piedalīšanās semināros, referātu sagatavošana un lasīšana, patstāvīgais darbs un tā analīze auditorijā, kontroldarbi).
Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.