Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Valodniecība - doktora studiju programma

Studiju virziens
Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas
Fakultāte
Humanitāro zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds
Filoloģijas doktora zinātniskais grāds
Akreditācijas termiņš
26.06.2013 - 25.06.2019
Programmas direktors
Pēteris Vanags
Programmas apjoms
144 KP jeb 216 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
6 semestri
nepilns laiks: klātiene
8 semestri
nepilns laiks: neklātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2134 EUR studiju maksa gadā - 2134 EUR studiju maksa gadā - 2134 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 2
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 0
2016.rudens semestrī
maksas vietas - 0
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 0
Studiju uzsākšana
2017. rudens semestrī2017. rudens semestrī2017. rudens semestrī
Studiju valoda
Latviešu, Angļu
Programmas anotācija
Valodniecības DSP piedāvā studijas šādās valodniecības apakšnozarēs: vispārīgā valodniecība, salīdzināmā un sastatāmā valodniecība, lietišķā valodniecība, latviešu sinhroniskā valodniecība,
latviešu diahroniskā valodniecība, baltu valodniecība, ģermāņu valodniecība, romāņu valodniecība, slāvu valodniecība, somugru valodniecība, klasiskā filoloģija. Valodniecības doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus valodniecībā, iegūstot starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu šajā zinātnē (Dr. philol.).
Studiju laikā doktorants apgūst valodniecības nozares teoriju, kā arī iedziļinās specializācijas apakšnozares aktuālās problēmās, apgūst izvēles kursus valodniecībā. Doktorants apgūst zinātniskā darba iemaņas, gatavojot zinātniskus referātus un publikācijas, kā arī sagatavojot promocijas darbu izvēlētajā valodniecības apakšnozarē. Promocijas darbs var tikt izstrādāts latviešu vai specializācijas apakšnozarē lietotajā valodā (angļu, franču, vācu vai krievu valodā). Vairums Valodniecības DSP studējošo ir iesaistījušies doktorantūras skolā „Letonika un starpkultūru pētījumi”, tāpat aktīvi iesaistās pētniecisko projektu realizācijā, kā arī zinātnisko konferenču un semināru organizēšanā. 
Programmas mērķis un uzdevumi
Valodniecības doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus valodniecībā, iegūstot starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu šajā zinātnē.
      Programmas uzdevums ir nodrošināt doktorantiem iespēju paredzētajā studiju laikā sekmīgi apgūt studiju programmu un iegūt filoloģijas doktora grādu (Dr. philol.) un tam atbilstošās doktora intelektuālās, profesionālās, akadēmiskās un praktiskās kompetences. Uzdevums tiek izpildīts, nodrošinot:
  • optimālu studiju darba organizāciju;
  • pieejamību speciālajai literatūrai un mācību metodiskajiem materiāliem, kā arī sniedzot konsultācijas;
  • sadarbību doktorantu vidē, piedāvājot dažādiem apakšvirzieniem kopīgus kursus, darbseminārus un citus zinātniskā darba veidus;
  • doktorantu iesaistīšanu plašāku zinātnisko projektu izpildē, iekļaujot promocijas darbu tēmas gan pētniecisko, gan augstāko mācības iestāžu kompleksi veiktajos zinātniskajos projektos, ko finansē dažādas Latvijas un ārvalstu institūcijas;
  • doktorantu starptautiskās pieredzes apgūšanu, piesaistot ārzemju vieslektorus, atbalstot ārzemju stipendiju iegūšanu un piedalīšanos dažāda veida starptautiskos zinātniskos pasākumos.
Programmas studiju rezultāti
Programmas īstenošanas rezultātā tiek sagatavoti augsti kvalificēti zinātnieki un mācībspēki valodniecībā, kas apguvuši pētniecības darba realizācijas, organizācijas un vadības principus un ir konkurētspējīgi Latvijas un starptautiskajā darba tirgū.
      Doktora studiju laikā studējošie ir apguvuši padziļinātas teorētiskas zināšanas un jaunāko pētījumu metodes izvēlētajā zinātnes apakšnozarē; veikuši pētniecības darbu un savus pētījuma rezultātus atspoguļojuši starptautiskās un Latvijas mēroga zinātniskās konferencēs, semināros un zinātniskās publikācijās; piedaloties bakalaura, maģistra studiju programmu, kā arī pētniecisko projektu realizācijā, guvuši iemaņas pedagoga un projektu vadītāja darba pieredzes pamatu apgūšanā.
      Apgūstot programmu, studējošie var iekļauties akadēmiskajā darba tirgū Latvijā un citur pasaulē visur, kur nepieciešami graduēti mācībspēki, kas varētu docēt dažādus valodniecības kursus, pasniedzot gan latviešu valodu, gan svešvalodas, kā arī veikt pētniecisko darbu.
Darba iespējas
Valodniecības DSP sagatavo programmas beidzējus pētnieciskajam darbam, kā arī darbam valsts  institūcijās un privātajā sektorā.
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
maģistra grāds filoloģijā vai atbilstošā zinātnes nozarē

 

Pēc pretendenta iesniegtajām ziņām tiek izvērtētas pretendenta publikācijas, piedalīšanās konferencēs, iepriekšējas pētnieciskā darba iestrādes, kā arī mutisko pārrunu rezultāti. Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās. Uzņemšanas kritēriji šeit
Kontaktinformācija
Humanitāro zinātņu fakultāte, Rīga, Visvalža iela 4a
Programmas direktors profesors Pēteris Vanags, e-pasts: peteris.vanags@lu.lv
Programmas sekretāre Jolanta Stauga, e-pasts: jolanta.stauga@lu.lv, tālr. 67034844
 

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Valodniecība
144
Obligātie kursi
126
Promocijas eksāmens nozarē
8
Valo7010 Valodniecība Eksāmens 8
Teorētiskās studijas
4
Valo7011 Individuālās studijas apakšnozarē Eksāmens 4
Promocijas eksāmens apakšnozarē
4
Valo7017 Baltu valodniecība Eksāmens 4
Valo7012 Klasiskā filoloģija (valodas) Eksāmens 4
Valo7013 Latviešu diahroniskā valodniecība Eksāmens 4
Valo7014 Latviešu sinhroniskā valodniecība Eksāmens 4
Valo7039 Lietišķā valodniecība Eksāmens 4
Valo7064 Romāņu valodniecība Eksāmens 4
Valo7045 Sastatāmā un salīdzināmā valodniecība Eksāmens 4
Valo7015 Slāvu valodniecība Eksāmens 4
Valo7016 Vispārīgā valodniecība Eksāmens 4
Valo7073 Ģermāņu valodas Eksāmens 4
Promocijas eksāmens svešvalodā
4
Valo7040 Promocijas eksāmens svešvalodā Eksāmens 4
Individuālās studijas un pētniecība
22
Valo7029 Doktorantu teorētiskais seminārs I Ieskaite 2
Valo7030 Doktorantu teorētiskais seminārs II Ieskaite 2
Valo7025 Zinātniska publikācija I Ieskaite 6
Valo7026 Zinātniska publikācija II Ieskaite 6
Valo7027 Zinātnisks referāts I Ieskaite 3
Valo7028 Zinātnisks referāts II Ieskaite 3
Pedagoģiskais darbs
4
Valo7082 Pedagoģiskais darbs II Ieskaite 4
Promocijas darbs
80
Valo7034 Promocijas darbs I Ieskaite 20
Valo7035 Promocijas darbs II Ieskaite 20
Valo7036 Promocijas darbs III Ieskaite 20
Valo7037 Promocijas darbs IV Ieskaite 20
Ierobežotās izvēles kursi
18
Pedagoģiskais darbs
2
Valo7081 Pedagoģiskais darbs I Ieskaite 2
Izvēles teorētiskie kursi apakšnozarē
16
Valo7072 Angļu valoda pētījumu dokumentācijai un prezentācijai Eksāmens 4
Valo7046 Baltu valodu fonoloģija Eksāmens 4
Valo7042 Diskursa analīzes pragmatiskie aspekti Eksāmens 4
Valo7007 Fonostilistika. Fonosemantika Eksāmens 4
Valo7020 Gramatizācijas teorija Eksāmens 4
Valo7019 Klasiskā rētorika Eksāmens 4
Valo7077 Korpuslingvistika dažādu valodniecības apakšnozaru kontekstā Eksāmens 4
Valo7078 Lietišķā pragmatika Eksāmens 4
Valo7021 Literāro un rakstu valodu vēsturiskā tipoloģija Eksāmens 2
Valo7022 Mūsdienu sintakses teorijas Eksāmens 4
Valo7009 Pielietojamā terminoloģija un tulkošanas teorija Eksāmens 2
Valo7023 Sociolingvistika Eksāmens 2
Valo7032 Studijas un pētniecība ārzemēs Ieskaite 4
Valo7041 Valodas apguves modeļi Eksāmens 2
Valo7074 Valodas mainīgums kontrastīvā aspektā Eksāmens 4
Valo7024 Valodas politika Eksāmens 2
Valo7075 Vēsturiskā leksikoloģija un leksikogrāfija Eksāmens 4
Valo7018 Vēsturiskā valodniecība Eksāmens 4

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Valodniecība
EKI līmenis
8
Programmas praktiskā īstenošana
Doktora studijas savā būtībā ir individuālas, tāpēc arī individuālais studiju un pētnieciskais darbs ir galvenā studiju praktiskā forma. Doktorants kopā ar zinātnisko vadītāju veido individuālo programmu, kuru, tāpat kā darba zinātnisko vadītāju, apstiprina nozares doktorantūras padome. Taču kopīgajos kursos tiek izmantotas arī citas metodes: interaktīvās metodes, reproduktīvās metodes, pētnieciskās metodes. Visos kursos tiek lasītas lekcijas, rīkoti semināri. Galvenais mērķis – veicināt studentu kritiskās domāšanas attīstību, kas ar šīm metodēm arī visumā ir sasniegts.
      Programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki aktīvi realizē pētnieciskos projektus. Tas veicina gan lasīto kursu kvalitāti, gan – jo īpaši – individuālo pētniecisko darbu. Pamatoti var secināt, ka tieši tie doktoranti, kuru vadītāji ir īpaši aktīvi zinātnieki un nodarbojas ar tēmām, kas cieši saistītas ar doktorantu darbu tēmām, visveiksmīgāk veic savu pētniecisko darbu. Daļa doktorantu ir iesaistīti reģistrētajos pētnieciskajos projektos, piemēram, Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte: valoda, vēsture, kultūra, cilvēkdrošība” projektā „Valoda – nacionālais identitātes pamats”, LU projektā „Mūsdienu latviešu gramatika”, LZP projektā „Latviešu valodas gramatika 1959-2009”, starptautiskā projektā „3 M Identities in Motion:  Multilingualism, Multiculturalism and Mobility in Nordic and Baltic countries (NordForsk)” u.c. Tomēr jāatzīmē, ka doktorantu iesaistīšana kopprojektos nav un nevar būt pašmērķis. Liela daļa doktorantu izstrādā pētījumus, kas ir viņu individuālo interešu joma.
      Jaunas vēsmas Valodniecības doktora studiju praktiskajā realizācijā ieviesa LU doktorantūras skolu darba intensīva aizsākšana, kas, pateicoties Eiropas Sociālā fonda finansiālam atbalstam, ļāva piesaistīt kā redzamākos Latvijas speciālistus, tā arī citu valstu speciālistus ar lekcijām par starpnozaru tēmām. Vairums Valodniecības DSP studējošo ir iesaistījušies doktorantūras skolā „Letonika un starpkultūru pētījumi”, kas apvieno četrās doktora studiju programmās – Filoloģijas, Valodniecības, Vēstures, Filozofijas – studējošos. Aptaujās doktoranti kā lielāko šīs skolas veiksmi atzīmē iespēju prezentēt savu promocijas darbu skolas rīkotajos semināros, kas novērtēti kā vērtīga zinātnisko ideju apmaiņa starp dažādu nozaru doktorantiem un jaunu impulsu avots savam promocijas darbam. Prezentācijas rakstiski recenzē nozares mācībspēki.
Vērtēšanas sistēma
Reizi gadā notiek doktoranta atestācija – doktorants atskaitās par aizvadītajā gadā paveikto doktorantūras padomei. Atskaite un pozitīvs vērtējums ir pamats finansējuma atvēršanai nākamajam mācību gadam (budžeta doktorantiem) un studiju  turpināšanai doktorantiem, kuru studijas tiek apmaksātas no juridisku vai fizisku personu līdzekļiem. Ja doktorants ir atzīts par nesekmīgu iepriekšējā studiju periodā, viņam tiek doti trīs mēneši, lai uzlabotu situāciju un tomēr saņemtu atļauju turpināt studijas doktorantūrā.
      Valodniecības doktora studiju programmā ir stingras doktorantu atestācijas prasības: pēc 1. studiju gada doktorants iesniedz doktorantūras padomē studētās literatūras sarakstu no vismaz 30 vienībām ar anotācijām; pēc 2. studiju gada - 50 lpp. disertācijas teksta, pēc 3. gada ( NLK doktorantiem - pēc 4. gada) – promocijas darba melnrakstu. Ar 2010./2011. ak. gadu, Valodniecības doktora studiju programmu beidzot, promocijas darba melnrakstu vērtē viens DSP apstiprināts recenzents. Lēmums par recenzenta piesaistīšanu tika pieņemts, lai uzlabotu promocijas darbu  zinātnisko kvalitāti, jo tieši šajā darba izstrādes posmā ir ļoti būtiska publiska darba apspriešana un zinātniski impulsi no malas. Padomes pieņemto lēmumu ļoti pozitīvi novērtējuši  programmas absolventi un viņu vadītāji.
      Studiju programmā tiek rīkoti teorētiskie kursi, kuros tiek lasītas lekcijas, notiek semināri, kuru galvenais mērķis ir veicināt doktorantu patstāvīgās un kritiskās domāšanas attīstību.  Vērtēšanā pamatos teorētiskajos kursos ņem vērā doktoranta darbu semestra laikā (rezultatīva piedalīšanās semināros, referātu sagatavošana un lasīšana, patstāvīgais darbs un tā analīze auditorijā, kontroldarbi ect.). Atsevišķo lasīto kursu pārbaudījumus vērtē individuāli mācībspēki, bet īpaši nozīmīgs ir vadītāja individuālais vērtējums katra doktoranta  pētnieciskajam darbam.
Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.