Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Juridiskā zinātne - doktora studiju programma

Studiju virziens
Tiesību zinātne
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Iegūstamais grāds
Juridiskās zinātnes doktora zinātniskais grāds
Akreditācijas termiņš
05.06.2013 - 04.06.2019
Programmas direktors
Kristīne Strada-Rozenberga
Programmas apjoms
144 KP jeb 216 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
6 semestri
nepilns laiks: klātiene
8 semestri
nepilns laiks: neklātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2134 EUR studiju maksa gadā - 2134 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 5
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 0
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 0
Studiju uzsākšana
2017. rudens semestrī2017. rudens semestrī2017. rudens semestrī
Studiju valoda
Latviešu
Programmas anotācija
Doktora studiju programma „Juridiskā zinātne” vērsta uz augsti kvalificētu zinātnieku un akadēmiskā personāla sagatavošanu dažādās juridiskās zinātnes apakšnozarēs, iegūstot starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu tiesību zinātnēs. LU Juridiskās fakultātes Doktora studiju programma būtiski atšķiras no citu augstākās izglītības iestāžu piedāvātajām programmām ar to, ka studijas doktorantūrā noris visās septiņās juridiskās zinātnes apakšnozarēs – Tiesību teorija un vēsture, Valsts tiesības, Starptautiskās un Eiropas tiesības, Civiltiesības, Krimināltiesības, Policijas tiesības, Kriminālistika un operatīvās darbības teorija, kas ļauj potenciālajiem doktorantiem izvēlēties viņus interesējošo zinātņu apakšnozari, un ir garants sekmīgām studijām un rezultātam. 
Studiju programma sniedz izglītības ieguves iespējas, studējošajiem esot ciešā kontekstā ar izciliem mācībspēkiem, kā arī ar aktīviem zinātniekiem un intensīvi praktizējošiem profesionāļiem mūsdienīgas universitātes vidē, kā arī iespējas papildināt savas zināšanas LU Erasmus/Life Long Learning programmas ietvaros universitātēs un augstskolās Dānijā, Francijā, Itālijā, Lietuvā, Nīderlandē, Polijā, Spānijā, Vācijā un virknē citu valstu.
 
Programmas mērķis un uzdevumi
Studiju programmas mērķi ir:
 • realizēt valsts zinātnes, ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas augstākā līmeņa doktora studijas juridiskajā zinātnē;
 • nodrošināt doktorantūrā studējošajiem iespēju padziļināt teorētiskās zināšanas un pētniecības kompetences juridiskajā zinātnē kopumā un izvēlētajā apakšnozarē, tādējādi nodrošinot iespēju kvalitatīvi izstrādāt un sekmīgi aizstāvēt promocijas darbu;
 • sagatavot kvalificētus tiesību zinātniekus, speciālistus studiju un pētnieciskajam darbam ar starptautiskajiem standartiem atbilstošu zinātņu doktora grādu un kompetenci, kas apguvuši juridiskās zinātnes, prakses un augstskolas pedagoģijas jaunākos sasniegumus. 
Studiju programmas uzdevumi ir nodrošināt doktorantiem iespēju:
 • viskvalificētāko, tai skaitā arī ārvalstu, mācībspēku, vadībā apgūt programmā paredzētos vispārējos studiju kursus, kā arī padziļināti apgūt doktorantūras juridiskās zinātnes apakšnozarē izvēlētos studiju kursus un kārtot tajos pārbaudījumus;
 • apgūt juridiskās zinātnes apakšnozares jaunākās pētījuma un zinātniskās analīzes metodes, iegūto datu apstrādes un pasniegšanas (prezentācijas) paņēmienus, izmantojot jaunākās informācijas tehnoloģijas, kā arī studijās citās ārvalstu augstskolās gūto pieredzi un iemaņas;
 • saņemt kvalificētu zinātnisko un metodisko palīdzību zinātnisko publikāciju un mācību literatūras sagatavošanā, kā arī studiju kursu programmu izstrādāšanā;
 • apvienot teorētiskās mācības ar pedagoģiskā un mācību metodiskā darba iemaņu apgūšanu;
 • saņemt metodisko palīdzību izvēlētā promocijas darba temata izpētē, zinātniskās kvalifikācijas darba izstrādāšanas procesā un tā sagatavošanā aizstāvēšanai juridiskās zinātnes doktora grāda iegūšanai.
Programmas studiju rezultāti
Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti ir: 
 • prasībām atbilstoša promocijas darba izstrādāšana un tā sekmīga aizstāvēšana, iegūstot juridiskās zinātnes doktora grādu;
 • studiju laikā iegūto zināšanu izmantošana akadēmiskajā darbā augstskolā, zinātniskajā darbībā, kā arī praktiskajā darbībā valsts pārvaldē, pašvaldībās un tiesībsargājošajās institūcijās.
Darba iespējas
Par Doktora studiju programmas absolventu konkurētspēju darba tirgū liecina tas, ka pēc promocijas darbu aizstāvēšanas viņi vai nu sekmīgi turpina savas iepriekšējās akadēmiskā darba gaitas LU, piemēram, D.Hamkova, E.Nīmande u.c., darbu tiesībsargājošās institūcijā, valsts pārvaldē, vai arī veiksmīgi veido turpmāko karjeru. Tā, piemēram, U.Ķinis ievēlēts par Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesi, J.Briede un J.Neimanis – par Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesnešiem, I.Lībiņa-Egnere ievēlēta par 12. Saeimas deputāti.
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
maģistra grāds tiesību zinātnē

 

Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās. Uzņemšanas kritēriji šeit
Kontaktinformācija
Juridiskā fakultāte, Rīga, Raiņa bulv. 19
Programmas direktore: prof. Kristīne Strada-Rozenberga, e-pasts: kristine.strada-rozenberga@lu.lv
Programmas sekretāre: Ligita Svikle, e-pasts: ligita.svikle@lu.lv, tālr. 67034588

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Juridiskā zinātne
144
Obligātie kursi
144
Teorētiskie kursi
3
Peda7003 Interaktīvās mācību metodes augstskolu studiju procesā Eksāmens 3
Promocijas eksāmens
8
JurZ7003 Tiesību integrācija Eiropā Eksāmens 8
Promocijas eksāmens apakšnozarē
8
JurZ7001 Civiltiesisko zinātņu problēmas Eksāmens 8
JurZ7002 Krimināltiesisko zinātņu problēmas Eksāmens 8
JurZ7007 Specializācijas kurss tiesību teorijā un vēsturē Eksāmens 8
JurZ7005 Starptautisko tiesību problēmas Eksāmens 8
JurZ7006 Valststiesisko zinātņu problēmas Eksāmens 8
Promocijas eksāmens nozares svešvalodā
2
Valo7004 Svešvaloda doktorantiem Eksāmens 2
Pedagoģiskais un mācību metodiskais darbs
16
JurZ7118 Lekciju konspektu sagatavošana profilējošā priekšmetā Ieskaite 5
JurZ7119 Lekciju kursa izstrāde profilējošā priekšmetā Ieskaite 6
JurZ7108 Līdzdalība mācību un mācību metodiskajā darbā, pedagoģiskās prakses apguve Ieskaite 2
JurZ7107 Mācību darba metodikas apguve, mācību nodarbību hospitēšana, metodisko izstrādņu sagatavošana Ieskaite 3
Zinātnisko referātu gatavošana un piedalīšanās konferencēs
12
JurZ7000 Līdzdalība ar ziņojumu zinātniskā konferencē I Ieskaite 4
JurZ7096 Līdzdalība ar ziņojumu zinātniskā konferencē II Ieskaite 4
JurZ7113 Referāta par promocijas darbu sagatavošana (kopsavilkums) Ieskaite 4
Zinātnisko publikāciju gatavošana
12
JurZ7114 Zinātniska referāta (raksta) sagatavošana Ieskaite 4
JurZ7097 Zinātniskas publikācijas sagatavošana I Ieskaite 4
JurZ7098 Zinātniskas publikācijas sagatavošana II Ieskaite 4
Prakses materiālu vākšana (eksperimentālā daļa)
9
JurZ7117 Juridiskās literatūras un prakses studijas Ieskaite 2
JurZ7109 Prakses materiālu, faktu, kāzusu vākšana un analīze Ieskaite 3
JurZ7115 Zinātniskās literatūras un prakses materiālu studijas, konspektēšana Ieskaite 4
Promocijas darba teorētiskās daļas izpēte
8
JurZ7116 Juridiskās literatūras apzināšana promocijas darbam, studējamo darbu saraksta detalizēta sastādīšana un literatūras studijas Ieskaite 4
JurZ7111 Promocijas darba plāna izstrādāšana Ieskaite 4
Promocijas darba rakstīšana un rediģēšana
66
JurZ7099 Promocijas darba daļas (1/4) melnraksta sagatavošana I Ieskaite 12
JurZ7100 Promocijas darba daļas (1/4) melnraksta sagatavošana II Ieskaite 12
JurZ7101 Promocijas darba daļas (1/4) melnraksta sagatavošana III Ieskaite 12
JurZ7110 Promocijas darba melnraksta sagatavošana Ieskaite 14
JurZ7112 Promocijas darba rediģēšana un galīgā varianta sagatavošana iesniegšanai aprobācijai katedrā Ieskaite 16

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Juridiskā zinātne
EKI līmenis
8
Programmas praktiskā īstenošana
Doktora studiju programmas īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls ir ar augstu kvalifikāciju un lielu akadēmisko pieredzi, jo akadēmiskā personāla sastāvā ietilpst visu tiesību nozaru vadošie speciālisti valstī, piemēram, civiltiesībās LZA īstenais loceklis, hab. prof. K.Torgāns un prof. J.Rozenfelds, krimināltiesībās - prof. V.Liholaja, kriminālprocesa tiesībās – LZA korespondētājlocekle prof. Ā.Meikališa un prof. K.Strada – Rozenberga, tiesību teorijā un vēsturē – prof. S.Osipova un prof. J.Lazdiņš, valstststiesībās – LZA korespondētājloceklis prof. R.Balodis, starptautiskajās tiesībās – LZA īstenais loceklis, hab. prof. J.Bojārs. Studiju kursa realizācijā iesaistītajam akadēmiskajām personālam ir arī ievērojama profesionālā pieredze. Tā mācībspēku vidū, piemēram, ir Latvijas Republikas Augstākās tiesas senatori (asoc. prof. J.Briede, doc. J.Neimanis), LR Satversmes tiesas tiesneši (prof. S.Osipova, asoc. prof. K.Balodis).
      Atbilstoši LU Doktora studiju programmai juridiskajā zinātnē, katrs doktorants kopā ar savu darba zinātnisko vadītāju (konsultantu) izstrādā individuālo darba plānu pa gadiem, izmantojot universitātes vienotu formu. Plāna izpildi kontrolē darba zinātniskais vadītājs, attiecīgā katedra un doktora studiju padome.
      Teorētisko kursu apgūšana notiek atbilstoši katra kursa detalizēti izstrādātam aprakstam. Līdztekus lekcijām un semināriem būtiska nozīme ir doktorantu patstāvīgajam zinātniski pētnieciskajam darbam, par kura rezultātiem doktoranti ziņo ikgadējās Latvijas Universitātes, kā arī citās konferencēs, izklāsta tos publikācijās.
      Fakultātes doktoranti ir iesaistījušies LU nodibināto doktorantūras skolu – Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās; Politisko, sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā; Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurentspējas nodrošināšana; Letonika un starpkultūru pētījumi; Biomedicīnas pētījumu un jauno tehnoloģiju doktorantūras skolas darbībā.
       Programma veiksmīgi sadarbojas ar Raiņa bulvāra bibliotēku: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija, kas iepazīstina ar pašas bibliotēkas darbību un pieejamajām datu bāzēm, rīko apmācību uzņemtajiem doktorantiem, kā strādāt ar datu bāzēm, kas pieejamas LU.
      Fakultātes telpās ir labiekārtota doktorantu auditorija, kur notiek nodarbības un ir iespēja strādāt pie promocijas darba. Studējošajiem ir pieejams dators un internets, ir iespēja iepazīties ar studiju procesu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, iepriekš aizstāvētajiem promocijas darbiem, juridisko literatūru un periodiku, kuru krājumi iespēju robežās tiek papildināti.
Vērtēšanas sistēma
Studiju programmā ir šādas pārbaudījumu formas:
 • studiju programmas sekmīgai beigšanai (absolvēšanai):
  • studiju programmas prasību un individuālo plānu visam studiju laikam pilnīga izpilde;
  • sekmīga rakstiska promocijas darba melnraksta izstrāde un aizstāvēšana.
 • studiju kursa sekmīgai apguvei:
  • kursā noteikto prasību kredītpunktu iegūšanai izpildīšana – patstāvīga literatūras avotu un normatīvo aktu studēšana, piedalīšanās semināros, kontroldarbu, zinātnisko referātu izstrādāšana;
  • studiju kursa noslēguma (eksāmena) nokārtošana.
Doktoranti tiek pielaisti eksāmenam pēc kursā noteikto prasību kredītpunktu iegūšanai izpildīšanas- patstāvīgas literatūras avotu un normatīvo aktu studēšanas, piedalīšanās semināros, kontroldarbu, zinātnisko referātu izstrādāšanas.
      Doktorantu teorētisko zināšanu pārbaudei tiek organizēti promocijas eksāmeni obligātajos kursos „Tiesību integrācija Eiropā”, svešvalodā, kā arī izvēles (specializācijas) kursos, kurus pieņem rakstiski vai mutiski komisija triju nozares (apakšnozares) speciālistu sastāvā, piedaloties vismaz vienam doktorantūras padomes loceklim. Programmu eksāmena jautājumiem izstrādā studiju kursa vai apakšnozares vadītāji, konsultējoties ar zinātniskā darba vadītājiem. Zināšanu un kompetenču vērtēšana notiek 10 ballu skalā, ko vērtē katrs no komisijas locekļiem, par gala rezultātu vienojas eksaminēšanas komisija. Zemākais pozitīvais vērtējums ir 4 (gandrīz viduvēji). Studējošie tāpat kārto eksāmenu studiju kursā „Interaktīvās mācību metodes augstskolu studiju procesā.
      Studiju programmas apguves vērtēšanā tiek izmantoti šādi pamatprincipi:
 • vērtējuma obligātuma princips, atbilstoši kuram programmas satura apguvei nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu katrā no studiju kursiem;
 • vērtējuma atbilstības princips, kas paredz, ka pārbaudes darbos doktorantiem tiek dotas iespējas apliecināt apgūtās zināšanas un zinātnisko atziņu lietošanas prasmes, savas analītiskās un pētnieciskās spējas;
 • vērtēšanas sistēmas skaidrības un atklātības princips, kas nodrošina katram doktorantam iespēju orientēties, izprast un sekot līdzi vērtējuma objektivitātei.
      Promocijas darba izstrādāšanas gaitu un pētījuma rezultātu kvalitāti izvērtē zinātniskais vadītājs un attiecīgā katedra. Doktorantiem promocijas darba melnraksts pilnā apjomā katedrā iesniedzams pēdējā studiju semestrī. Pēc doktoranta ziņojuma, zinātniskā darba vadītāja atsauksmes un recenzentu atzinuma noklausīšanās tiek pieņemts katedras apstiprinājums darba turpināšanai, bet pēc melnraksta, kas iesniegts pilnā apjomā, apspriešanas tiek pieņemts lēmums ar ieteikumu virzīt darbu uz aizstāvēšanu vai turpināt tā pilnveidošanu.
      Juridiskajā zinātnē promocijas darbs var būt disertācija, tematiski vienota publikāciju kopa vai monogrāfija, kurā atspoguļots pretendenta pabeigts oriģināls pētījums, kura rezultāti atzīstami par nozīmīgu ieguldījumu juridiskās zinātnes problēmu izpētē, un kurš satura un metodoloģijas ziņā atbilst vispārpieņemtiem un starptautiskiem standartiem, kā arī Latvijas zinātnes noteiktajiem kritērijiem. Promocijas darba galvenajiem rezultātiem jābūt izklāstītiem zinātniskās publikācijās vai pieņemtiem publicēšanai, kā arī prezentētiem zinātniskās konferencēs. 
      Kā liecina uzkrātā pieredze, šāda vērtēšanas sistēma ļauj objektīvi noteikt doktoranta zināšanu līmeni, kas eksāmenos pamatā tiek vērtētas pozitīvi, kā arī promocijas darba sagatavošanas kvalitāti dažādos tā etapos.
Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.