Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Teoloģija un reliģiju zinātne - doktora studiju programma

Studiju virziens
Reliģija un teoloģija
Fakultāte
Teoloģijas fakultāte
Iegūstamais grāds
Teoloģijas doktora zinātniskais grāds
Akreditācijas termiņš
22.05.2013 - 21.05.2019
Programmas direktors
Valdis Tēraudkalns
Programmas apjoms
144 KP jeb 216 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
6 semestri
nepilns laiks: klātiene
8 semestri
nepilns laiks: neklātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2134 EUR studiju maksa gadā - 2134 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 2
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 5
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 0
Studiju uzsākšana
2017. rudens semestrī2017. rudens semestrī2017. rudens semestrī
Studiju valoda
Latviešu
Programmas anotācija
Teoloģijas un reliģiju zinātnes doktora studiju programma nodrošina patstāvīgu pētījumu veikšanai nepieciešamās zināšanas, kā arī palīdz doktorantam spert pirmos soļus akadēmiskajā vidē (konsultējot dalību konferencēs, nodrošinot pedagoģiskā darba praksi u. tml.) LU Teoloģijas fakultātes doktorantūra sadarbojas ar citām Eiropas universitātēm Vācijā, Apvienotajā Karalistē, Igaunijā, kā arī ziemeļvalstīs, līdz ar to doktorantiem ir iespēja studiju laikā veikt pētniecību un piedalīties konferencēs un kolokvijos arī ārpus Latvijas, tādējādi patstāvīgi veidojot atgriezenisko saikni ar teoloģijas pētniecību pasaulē. Studentiem ir iespēja izvēlēties viņus interesējošo promocijas darba tēmu no plašā teoloģijas un reliģijpētniecības apakšnozaru loka. Programmas veidošanā ievērotas starpdicisplinaritātes princips, aplūkojot reliģiju plašākā kultūras un sociālā kontekstā, līdz ar to programma ir atvērta arī studentiem, kuru iepriekšējā izglītība nav teoloģijā un reliģiju zinātnē. 
Programmas mērķis un uzdevumi
LU Teoloģijas fakultātes doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus teoloģijas un reliģiju zinātnes jomās.
Uzdevumi:
 • padziļināta – doktora studiju līmenim atbilstošu – zinātnes teoriju un metodoloģijas apguve teoloģijas un reliģiju zinātnes apakšnozaru virzienos;
 • atbilstoši apstākļi patstāvīga pētniecības darba (promocijas darba) izstrādei saskaņā ar specializāciju apakšnozarē vai kādā starpnozaru tēmā;
 • augstskolu pedagoģijas teorijas un prakses apguve;
 • doktorantu starptautiskās apmaiņas veicināšana komandējumu un viesstudiju veidā;
 • promocijas eksāmenu nodrošināšana atbilstošajā zinātnes apakšnozarē un svešvalodā;
 • starptautiskas sadarbības nodrošināšana teoloģijas un reliģiju pētniecības jomā, studiju procesa realizācijā, pieaicinot nepieciešamos speciālistus.
Programmas studiju rezultāti
Studiju programmas realizācijas rezultātā plānots sagatavot pētniekus un mācībspēkus teoloģijā un reliģiju zinātnē, kā arī profesionāļus ar doktora grādu teoloģijā un reliģiju zinātnē. Programmas beidzēji spēj demonstrēt, ka pārzina un izprot aktuālākās teoloģijas un reliģiju zinātnes nozares teorijas un koncepcijas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētījumu metodes teoloģijā un reliģiju zinātnē, spēj patstāvīgi plānot, organizēt, veikt un vadīt pētījumus teoloģijā un reliģiju zinātnē, sniegt ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā un risināt praktisks ievirzes profesionālus uzdevumus. Programmas darbības rezultātā veidojas patstāvīga teoloģijas un reliģiju zinātnes skola Latvijā, kas var pārstāvēt nozares perspektīvu starpnozaru diskursā un piedalīties starptautiskā akadēmiskā diskursā.
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē

 

Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās. Uzņemšanas kritēriji šeit
Kontaktinformācija
Teoloģijas fakultāte, Rīga, Raiņa bulv. 19
Programmas direktors profesors Valdis Tēraudkalns, e-pasts: valdis.teraudkalns@lu.lv
Programmas sekretāre  Ilze Stikāne, e-pasts: ilze.stikane.tf@lu.lv, tālr. 67034441
 

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Teoloģija un reliģiju zinātne
144
Obligātie kursi
122
Teol7019 Promocijas darba galīgā varianta izstrāde un priekšaizstāvēšana Aizstāvēšana 30
Teol7018 Promocijas darba pirmā varianta izstrāde Aizstāvēšana 30
Teol7017 Promocijas darba plāna un pirmā literatūras apskata izstrāde Aizstāvēšana 30
Valo7068 Promocijas eksāmens svešvalodā Eksāmens 4
Teol7015 Promocijas eksāmens teoloģijas un reliģiju zinātnes apakšnozarē Eksāmens 4
Teol7002 Seminārs Jaunās Derības teoloģijā Eksāmens 4
Teol7003 Seminārs Vecās Derības teoloģijā Eksāmens 4
Teol7006 Seminārs baznīcas vēsturē Eksāmens 4
Teol7005 Seminārs praktiskajā teoloģijā Eksāmens 4
Teol7007 Seminārs reliģiju zinātnē Eksāmens 4
Teol7004 Seminārs sistemātiskajā teoloģijā Eksāmens 4
Ierobežotās izvēles kursi
22
Teol7008 Bībeles teoloģijas aktuālie jautājumi Eksāmens 2
Teol7012 Dalība ar referātu zinātniskā konferencē Aizstāvēšana 4
Teol7009 Mūsdienu praktiskās teoloģijas aktuālie jautājumi Eksāmens 2
Teol7010 Mūsdienu reliģiju pētniecības aktuālie jautājumi Eksāmens 2
Teol7001 Mūsdienu sistemātiskās teoloģijas aktuālie jautājumi Eksāmens 2
Teol7011 Reliģija un izglītība Eksāmens 4
Teol7016 Studiju kursu docēšana bakalaura un maģistra studiju programmās Aizstāvēšana 4
Teol7013 Zinātniska publikācija teoloģijā un reliģiju zinātnē Aizstāvēšana 4

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Teoloģija un reliģiju zinātne
EKI līmenis
8
Programmas praktiskā īstenošana
Gan A, gan arī B daļas studiju kursi var notikt latviešu un angļu valodās. Studiju programma atbalsta studējošo viesstudijas ārzemju augstskolās, pētniecības darbam izmantojot Eiropas labākās augstskolu bibliotēkas un apmeklējot doktora studijām atbilstošus studiju kursus. Citās augstskolās vai studiju programmās absolvētie studiju kursi ar doktora studiju padomes lēmumu var tikt atzīti gan kā A, gan B daļas studiju kursi. Studiju kursu docēšanā plaši tiek izmantotas e-studiju iespējas (Moddle).
Vērtēšanas sistēma
Doktorantu studiju rezultāti tiek vērtēti atbilstoši dažādajām studiju formām:
 • doktora disertācijas izstrāde tiek vērtēta doktora studiju padomē, atbilstoši promocijas darba izstrādes kursu aprakstos iestrādātajām prasībām un Teoloģijas un reliģiju zinātnes doktora disertācijas izstrādes metodiskajiem norādījumiem, kas ietver arī promocijas darba vērtēšanas kritērijus; par prasībām disertācijas izstrādei doktorantu informē studiju programmas direktors;
 • doktoranta zināšanu pārbaude specializācijas apakšnozarē tiek veikta promocijas eksāmenā atbilstoši promocijas eksāmena programmai. Tiek vērtēta doktoranta izlasītajā literatūrā balstītā ziņojuma kvalitāte, kā arī prasme piedalīties akadēmiskā diskusijā. Ja eksāmens netiek nokārtots, doktorantam tiek dota iespēja eksāmenu atkārtot. Eksāmena jautājumi un rezultāts tiek fiksēts protokolā;
 • doktoranta zināšanu pārbaude svešvalodā tiek veikta promocijas eksāmenā svešvalodā. Ja eksāmens netiek nokārtots, doktorantam tiek dota iespēja eksāmenu atkārtot. Eksāmena jautājumi un rezultāts tiek fiksēts protokolā.
 • studiju kursos zināšanu pārbaude ir rakstisks vai mutisks eksāmens. Par prasībām kredītpunktu iegūšanai studējošos informē docētājs;
 • individuālās studijas (kursu docēšana, publikācija un referāts) tiek vērtēti balstoties uz studējošo atskaitēm un iesniegtajiem materiāliem saskaņā ar kursu aprakstos iestrādātajām prasībām.
Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.