Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Farmācija - maģistra studiju programma

Studiju virziens
Veselības aprūpe
Fakultāte
Medicīnas fakultāte
Iegūstamais grāds
Veselības zinātņu maģistra grāds farmācijā
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt doktorantūrā
Akreditācijas termiņš
31.05.2013 - 30.05.2019
Programmas direktors
Una Riekstiņa
Programmas apjoms
80 KP jeb 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 5
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 35
minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana
2017. rudens semestrī
Studiju organizācija
Nodarbības notiek 3-4 darba dienas nedēļā no 8:30 līdz 18:00, pēc konkrētās dienas lekciju plānojuma.
Studiju valoda
Latviešu
Programmas mērķis un uzdevumi
Programmas pamatmērķis ir sniegt studentiem atbilstoši programmas līmenim teorētisko zināšanu un to pielietošanas kopumu farmācijas zinātnes apakšnozarēs un tām radniecīgās zinātņu nozarēs patstāvīgai pētniecības darbībai maģistra darba izstrādāšanā un aizstāvēšanā, kā arī sagatavot studējošos darbam farmaceitiskās darbības uzņēmumos un izglītības turpinājumam doktora studiju programmā.

Specifiskie programmas uzdevumi:
  • sniegt padziļinātas zināšanas par medikamentiem un medikamentu ražošanā izmantotajām vielām, par farmācijas tehnoloģijām, medikamentu kvalitātes kontroles metodēm, farmakoekonomiku un sociālo farmāciju;
  • attīstīt studentu radošā un patstāvīgā darba iemaņas, akcentējot zinātniski pamatotu pieeju veselības aizsardzības un farmaceitiskās aprūpes sniegšanā;
  • pievērst lielu vērību jaunākajiem zinātnes sasniegumiem farmācijas zinātnes apakšnozarēs un labas farmācijas prakses normatīvos;
  • iepazīstināt studentus ar modernām pētniecības metodēm, kā arī ar nacionālajām valsts prioritātēm un pasaulē pieņemtajām farmaceitiskās izglītības vadlīnijām, kas ļauj veidot kopīgu darba tirgu ES valstīs;
  • sagatavot studentus patstāvīgai zinātniski-pētnieciskai darbībai, maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai, kā arī izglītības turpinājumam doktora studiju programmās;
  • attīstīt studentos spēju strādāt internacionālās un starpnozaru speciālistu komandās;
  • veicināt studentu piedalīšanos ERASMUS apmaiņas programmās;
  • sniegt pietiekamas zināšanas par normatīvo aktu prasībām, kas saistītas ar farmācijas praksi un sagatavot studentus farmaceitiskās prakses programmas izpildīšanai.
Programmas studiju rezultāti
Plānotie rezultāti: labi izglītoti studenti ar veselības zinātņu maģistra grādu farmācijā.
Absolventi ir sasnieguši zināšanu, prasmju un kompetences līmeni, kas definēts LKI 7. līmeņa maģistra deskriptoriem.

Zināšanas
Spēj parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, daļa no kurām ir attiecīgās zinātnes vai profesionālās jomas avangardā un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē.
Prasmes
Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju,uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi, veikt uzņēmējdarbību, inovācijas attiecīgajā zinātnē vai profesijā, veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas.
Kompetence
Maģistra kompetence tiek iegūta zinātnē vai profesionālās jomas teorētiskajos pamatos sakņotās studijās. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskās un profesionālās problēmas, pamatot lēmumus, integrēt dažādas jomas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, patstāvīgi pieņemt lēmumus par farmaceitisko uzņēmumu darbību vai lēmumus citā farmācijai radniecīgā profesijā, rīkoties saskaņā ar profesionālo ētiku, novērtēt savu profesionālo ietekmi uz vidi un sabiedrību, piedalīties profesionālās jomas attīstībā.
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
Veselības zinātņu bakalaura grāds farmācijā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība farmācijā

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)
Kontaktinformācija
Medicīnas fakultāte, Rīgā, Jelgavas ielā 1
Programmas direktore asoc. prof. Una Riekstiņa, e-pasts: una.riekstina@lu.lv
Medicīnas fakultātes dekanāts, Raiņa bulv.19 - 205, lietvede Juta Bārtule, tālr. 67034373, e-pasts: juta.bartule@lu.lv

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Farmācija
80
Obligātie kursi
74
Obligātā daļa
30
VidZ5009 Arodveselība un drošība darbā Eksāmens 4
Farm5017 Informācijas un konsultatīvā darbība farmācijas jomā Eksāmens 2
Farm5004 Jaunu zāļu vielu radīšanas stratēģija** Eksāmens 2
Medi5123 Klīniskā farmakoloģija I Eksāmens 2
Medi5104 Klīniskā farmakoloģija II Eksāmens 2
VadZ5129 Menedžments Eksāmens 2
Ekon5070 Sociālā ekonomika Eksāmens 3
Farm5021 Sociālā farmācija Eksāmens 3
Farm5003 Zāļu formu dizains Eksāmens 2
Farm5018 Zāļu kvalitātes kontrole Eksāmens 4
Farm5016 Zāļu vielu instrumentālā analīze Eksāmens 4
Prakse
24
FarmP007 Farmaceitiskā prakse Prakse 24
Gala pārbaudījums
20
Farm6028 Maģistra darbs Maģistra darbs 20
Ierobežotās izvēles kursi
6
Farm5005 Biofarmācija Eksāmens 2
Farm5000 Fitoterapija Eksāmens 2
Ķīmi6215 Hromatogrāfija Eksāmens 4
Farm5001 Profesionālo darbību reglamentējošie normatīvie akti. Profesionālā ētika Eksāmens 2
Mate5044 Statistika Eksāmens 2
Farm5002 Veterinārie medikamenti Eksāmens 2
Farm6026 Zāļu saderība un blakus efekti Eksāmens 2

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Farmācija
EKI līmenis
7
Programmas praktiskā īstenošana
Programma tiek realizēta pilna laika klātienes studijās (4 semestri), latviešu valodā. Programmā ir paredzētas 50% kontaktstundas un 50% patstāvīgais darbs. Kontaktstundu laikā tiek izmantotas mācību darba formas: lekcijas, semināri, praktiskie darbi, laboratorijas darbi, problēmbāzētie semināri un mācību ekskursijas uz klīnikām, lieltirgotavām, zinātniskiem institūtiem, aptiekām, ražotnēm un kvalitātes kontroles laboratorijām. Visos studiju kursos notiek lekcijas, kuru īpatsvars studiju kursā variē.
      Lekcijās izmanto modernus vizuālās demonstrācijas līdzekļus (video demonstrācijas, multimediju projektors, audiodemonstrācijas).
      Semināros notiek apgūtās vielas apspriešana un diskusijas, problēmbāzētajos semināros notiek studentu trenēšana konkrētas problēmas risināšanā, izmantojot gadījumu aprakstus.
      Praktisko un laboratorijas darbu garums variē no 2 līdz 4 akadēmiskajām stundām. Praktisko darbu laikā studenti tiek sadalīti grupās. Laboratorijas darbos studentiem jāraksta darba protokoli un tie jāaizstāv. Kontroles testi un kursa eksāmeni notiek rakstiski un mutiski. Laboratorijas un praktiskie darbi notiek atbilstīgās LU fakultātēs.
      E-apmācības programmatūras platforma Moodle ir pieejama studentiem, e-kursu piedāvājums ir no MF un citām fakultātēm. Docētāji pilnveidoja savas prasmes 3 dienu kursos, ko vadīja IT zinātņu speciālisti. Datori tiek plaši izmantoti, visas auditorijas ir aprīkotas ar multimediju ierīcēm un piekļuvi internetam. Ir iespējams rezervēt grāmatas no universitātes bibliotēkas tiešsaistē, izmantojot bibliotēkas katalogu; tiešsaistes grāmatu datubāze arī ir pieejama. Līdz 2012. gadam tā bija Ebrary, bet 2013. gadā Dawsonera.
      Viespētnieki un viesi no farmaceitiskajiem uzņēmumiem tiek aicināti nolasīt lekcijas.      
      Visiem docētājiem ir kontakts ar kursu izvēlēto vecāko, notiek saziņa ar studentiem, izmantojot e-pastu, un lekciju materiāli nosūtīti elektroniski. Praktisku problēmu risināšanas prasmes attīsta, izmantojot pašmācības kontroles pārbaudes un vēlāk mācīšanās rezultāti studentiem tiek kontrolēti ar testu. Prezentācijas prasmes tiek attīstītas semināru laikā ar sagatavoto ziņojumu PowerPoint izvērtēšanu.
      Palīdzība studijās tiek sniegta konsultāciju formā un mācību rezultāti tiek kontrolēti ar regulārām pārbaudēm. Studiju rokasgrāmatas ir sagatavotas, tostarp Latvijas Universitātes ieteikumi par to, kā motivēt savu individuālo attīstību.
      Maģistra darba vadītājs ir persona ar doktora grādu. Lai sāktu maģistra darbu, studenti raksta pieteikumus, kuros norāda tēmu un vadītāju. Vadītājs ar parakstu apstiprina savu piekrišanu. Dokuments tiek saglabāts studenta personīgajā lietā. Instrukcijas kā rakstīt un noformēt bakalaura un maģistra darbus ir pieejamas tiešsaistē, un studenti saņem individuālas konsultācijas. Vienota standarta PDF formāts un veidlapas tika ieviestas jau 2005.gadā. Pašlaik ir spēkā LU rektora rīkojums par prasībām LU noslēguma darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Maģistra darbus vērtē recenzents. Darbus aizstāv publiski. Aizstāvēšanas komisija katru mācību gadu tiek apstiprināta saskaņā ar LU noteikumiem par gala eksāmeniem.
Vērtēšanas sistēma
Studiju kursa sākumā students saņem informāciju par prasībām kredītpunktu iegūšanai, starppārbaudījumiem un nodarbību grafiku semestra laikā. Lai veicinātu sistemātisku mācīšanos, semestra laikā tiek izmantoti kontroltesti: mutiska atbilde, kontroldarbi, daudzizvēļu jautājumi, kolokviji. To īpatsvars kopējā vērtējumā sastāda līdz 50%. Studiju kursa noslēgumā notiek eksāmens, kura  īpatsvars kopējā vērtējumā sastāda līdz 50% no gala vērtējuma.
      Pārbaudes darbos studentiem tiek dota iespēja pilnā mērā apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un zinātnisko atziņu lietošanas prasmi. Metožu izvēles daudzveidību pamato farmācijas studentam nepieciešamo apgūstamo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu komplekss, kā arī ar likumu atļautā docētāja akadēmiskā brīvība. Visus studentu studiju darba rezultātus vērtē atbilstoši 10 ballu sistēmai. Zemākais vērtējums studiju kursos, kuru vēl uzskata par pozitīvu, ir 4 balles (gandrīz viduvēji). Augstākais novērtējums ir 10 balles (izcili).
      Programmas apguves gala pārbaudījums ir maģistra darba aizstāvēšana. Darbu novērtē gala pārbaudījumu aizstāvēšanas komisija, kuras sastāvā ir priekšsēdētājs, vietnieks, sekretāre un komisijas locekļi. Farmācijas maģistru darbu aizstāvēšanas komisijā darbojas 2 profesores, 2 asociētie profesori, 2 docentes un bez akadēmiskā personāla locekļiem ir 2 farmācijas zinātņu doktori no pētnieku vides. Maģistra darba gala novērtējums tiek paziņots katram studentam individuāli.
Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.