Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Farmācija - bakalaura studiju programma

Studiju virziens
Veselības aprūpe
Fakultāte
Medicīnas fakultāte
Iegūstamais grāds
Veselības zinātņu bakalaura grāds farmācijā
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Akreditācijas termiņš
31.05.2013 - 30.05.2019
Programmas direktors
Una Riekstiņa
Programmas apjoms
120 KP jeb 180 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
6 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 15
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 50
minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana
2017. rudens semestrī
Studiju organizācija
Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma
Studiju valoda
Latviešu
Programmas anotācija
Bakalaura studiju programmā A daļā kopā paredzēts apgūt kursus 86 kredītpunktu apjomā – Augu un dzīvnieku bioloģija, Anatomija un fizioloģija, Praktiskā farmācija, Profesionālā ētika, Latīņu valoda, Medicīniskā terminoloģija, Vispārīgā ķīmija, Medicīnas mikrobioloģija, Imunoloģija, Farmakognozija, Neorganiskā ķīmija, Patfizioloģija, Analītiskā ķīmija, Farmakoloģija un farmakoterapija, Organiskā ķīmija, Farmakokinētika, Zāļu vielu metabolisms, Bioķīmija I, Farmācijas ķīmija, Fizika, Klīniskā farmācija, Zāļu formu tehnoloģija, Toksikoloģija un vides bioķīmija, Informātika, Datu bāzes, Ārstniecisko vielu biosintēze augos, Šūnu bioloģija.
 
B daļā paredzēts apgūt kursus 22 kredītpunktu apjomā. C daļā paredzēts apgūt kursus 12 kredītpunktu apjomā.
 
ERASMUS apmaiņas programmā parasti dodas gan bakalaura, gan maģistra programmas studenti. Populārākās ir Florences universitāte Itālijā, Helsinku Universitāte Somijā, Koimbras Universitāte Portugālē, Utrehtas augstskola Nīderlandē. Kopš 2012. gada notiek bakalaura programmas studentu apmaiņa arī ar Santjago universitāti Spānijā un Neapoles universitāti Itālijā.
 
Bakalaura grāds farmācijā dod tiesības studēt tālāk farmācijas vai citā maģistra studiju programmā. Pēc farmācijas maģistra studiju programmas pabeigšanas un kopā 5 gadu studijām universitātē farmācijas programmā, absolventi iegūst tiesības strādāt kā farmaceiti. 6 mēnešu prakse aptiekās ir maģistrantūras 2. kursa beigās. Darba iespējas: ar bakalaura grādu var turpināt studijas maģistrantūrā vai strādāt jomās, kur nav nepieciešams farmaceita sertifikāts. Ar maģistra grādu darba iespējas ir plašas: visas farmācijas jomas, akadēmiskais darbs un pētniecība.
Programmas mērķis un uzdevumi
Programmas pamatmērķis ir nodrošināt studentus ar nepieciešamo zināšanu un praktisko iemaņu kopu, lai turpinātu savu izglītību farmācijas maģistra studiju programmā. Vispārējais programmas mērķis ir nodrošināt individuālas personas attīstību demokrātiskā sabiedrībā, sniegt zinātnisku pamatojumu farmācijas attīstībai un sniegt kvalitatīvas zināšanas, kas veicina absolventu spējas viegli pielāgoties mainīgajām darba tirgus prasībām.
Specifiskie programmas uzdevumi:
  • nodrošināt pietiekamas zināšanas par medikamentiem un ārstniecības vielām, kuras izmanto farmācijas rūpniecībā, labas ražošanas praksi, kā arī par sintētisko un dabas vielu īpašībām;
  • nodrošināt atbilstošas zināšanas par farmaceitisko tehnoloģiju un zāļu fizikālām, ķīmiskām, bioloģiskām un mikrobioloģiskām īpašībām, kā arī par zāļu kvalitātes kontroles metodēm;
  • attīstīt patstāvīgas pētniecības prasmes studentiem, uzsverot uz zinātni balstītu pieeju veselības aprūpes sistēmai, principiem un farmaceitiskās aprūpes sniegšanai, kā arī sniegt zināšanas par zāļu pareizu uzglabāšanu;
  • nodrošināt atbilstošas zināšanas par zāļu metabolismu, farmakoloģisko aktivitāti, farmakovigilanci, farmakokinētiku, farmakoģenētiku un toksikoloģiju;
  • nodrošināt pietiekamas zināšanas par farmācijas pamatdisciplīnām: farmaceitisko tehnoloģiju, farmācijas ķīmiju, farmakognoziju, farmakoloģiju un labu aptieku praksi, attīstot
  • uz zinātnes sasniegumiem balstītās zināšanas;
  • iepazīstināt studentus ar jaunākajām pētniecības metodēm, kā arī ar valsts programmām farmācijā, integrāciju ES ietvaros un vispārpieņemtām vadlīnijām farmaceitiskai izglītībai, kuras uzdevums ir veidot kopējo darba tirgu ES valstīs;
  • apmācīt studentus patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai un mudināt viņus turpināt izglītību maģistra studiju programmās;
  • nodrošināt pietiekamas zināšanas par ar farmācijas un veterinārfarmācijas praksi saistītās likumdošanas prasībām.
Programmas studiju rezultāti
Plānotie rezultāti: labi izglītoti studenti ar veselības zinātņu bakalaura grādu farmācijā. Absolventi ir sasnieguši zināšanu, prasmju un kompetences līmeni, kas definēts LKI 6.līmeņa bakalaura deskriptoriem:

Zināšanas
Spēj parādīt attiecīgajai zinātnei un profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, tajā skaitā daļai zināšanu iesniedzoties attiecīgās zinātnes vai profesijas augstākajos sasniegumos,parādīt attiecīgās zinātnes un profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.
Prasmes
Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā zinātnē vai profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un savu padoto tālāko izglītību un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājums mainīgos vai neskaidros apstākļos.
Kompetence
Bakalaura kompetence tiek iegūta zinātnē vai profesionālās jomas teorētiskajos pamatos sakņotās studijās. Spēj iegūt, atlasīt, izmantot un analizēt informāciju, patstāvīgi pieņemt lēmumus par aptieku darbību vai lēmumus citā farmācijas profesijā, rīkoties saskaņā ar profesionālo ētiku, novērtēt savu profesionālo ietekmi uz vidi un sabiedrību, piedalīties profesionālās jomas attīstībā.
Darba iespējas
Ar bakalaura grādu var turpināt studijas maģistrantūrā vai strādāt jomās, kur nav nepieciešams farmaceita sertifikāts. Ar maģistra grādu darba iespējas ir plašas: visas farmācijas jomas, akadēmiskais darbs un pētniecība.

Izmēģini profesiju!

Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

 CE ķīmijā vai CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā
 CE latviešu valodā

CE angļu, franču vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme ķīmijā vai dabaszinībās
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam (ne zemākam par 4) vērtējumam ķīmijā vai vismaz viduvējam (ne zemākam par 5) vērtējumam dabaszinībās

Papildu punkti: LU Jauno mediķu skolas absolventi 2016. un 2017. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 10 punktus. LU Jauno mediķu skolas absolventi 2014. un 2015. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 5 punktus

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ķīmijas olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2016. un 2017. gadā
Konkursa aprēķina formulas
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (1 x 100 = 100)) + CE ķīmijā līdz 2010. gadam (zināšanas un pamatprasmes (8 x 100 = 800) + situāciju analīze (1 x 100 = 100)) vai  CE ķīmijā no 2011. gada (zināšanas un pamatprasmes (7,5 x 100 = 750) + zināšanu lietojums standartsituācijās (0,5 x 100 = 50) + zināšanu lietojums nestandarta situācijās (0,5 x 100 = 50) + pētnieciskā darbība, veicot eksperimentu (0,5 x 100 = 50)), vai CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (klausīšanās (2 x 100 = 200) + lasīšana (1 x 100 = 100) + runāšana (1 x 100 = 100) + valodas lietojums (4 x 100 = 400) + rakstīšana (1 x 100 = 100))

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (15 x 10 = 150) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme ķīmijā vai dabaszinībās (50 x 10 =500) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (15 x 10 = 150) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)
Kontaktinformācija
Medicīnas fakultāte, Rīga, Jelgavas iela 1
Studiju programmas direktore asoc. prof. Una Riekstiņa, e-pasts una.riekstina@lu.lv
Medicīnas fakultātes dekanāts, Rīga, Raiņa bulv. 19
Studiju lietvede Juta Bārtule, 205. telpa,  tālr.: 67034373, e-pasts: juta.bartule@lu.lv

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Farmācija
120
Obligātie kursi
88
Obligātā daļa
78
ĶīmiP026 Analītiskā ķīmija I Eksāmens 4
Medi1149 Anatomija un fizioloģija Eksāmens 3
Biol1195 Augu un dzīvnieku bioloģija Eksāmens 2
Ķīmi2159 Bioķīmija I Eksāmens 4
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Eksāmens 1
Farm1004 Farmaceitiskā šūnas bioloģija Eksāmens 2
Farm1001 Farmakognozija Eksāmens 4
Medi1011 Farmakokinētika Eksāmens 2
Medi2021 Farmakoloģija un farmakoterāpija I Eksāmens 4
Medi2022 Farmakoloģija un farmakoterāpija II Eksāmens 2
Farm2003 Farmācijas ķīmija Eksāmens 4
Fizi1007 Fizika Eksāmens 2
DatZ2158 Informātika. Datu bāzes Eksāmens 4
Farm2001 Klīniskā farmācija Eksāmens 3
Valo1463 Latīņu valoda** Eksāmens 2
Medi1005 Medicīniskā mikrobioloģija Imunoloģija Eksāmens 3
ĶīmiP024 Neorganiskā ķīmija Eksāmens 4
ĶīmiP025 Organiskā ķīmija Eksāmens 4
Medi1154 Patfizioloģija. Slimību izcelsmes mehānismi Eksāmens 3
Farm1000 Praktiskā farmācija. Eksāmens 2
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Ķīmi4001 Vides bioķīmija un toksikoloģija Eksāmens 4
ĶīmiP023 Vispārīgā ķīmija Eksāmens 4
Farm3004 Zāļu formu tehnoloģija Eksāmens 6
Farm3019 Zāļu vielu metabolisms Eksāmens 2
Farm3015 Ārstniecisko vielu biosintēze augos Eksāmens 2
Gala pārbaudījums
10
Farm3025 Bakalaura darbs Bakalaura darbs 10
Ierobežotās izvēles kursi
20
Svešvaloda 1
2
Valo1450 Angļu valoda farmaceitiem I Eksāmens 2
Valo1447 Nozares vācu valoda farmaceitiem I Eksāmens 2
Svešvaloda 2
2
Valo2350 Angļu valoda farmaceitiem II Eksāmens 2
Valo2349 Nozares vācu valoda farmaceitiem II Eksāmens 2
Izvēles daļa
16
Biol2041 Bioķīmija II Eksāmens 2
Biol1197 Botānika Eksāmens 2
Medi2013 Farmaceitiskā mikrobioloģija Eksāmens 2
Medi1152 Farmācijas vēsture Eksāmens 2
Farm3000 Molekulārā farmācija Eksāmens 2
Medi1012 Pirmā palīdzība Eksāmens 2
Farm3001 Starptautiskie darba vietu sertifikācijas normatīvi Eksāmens 2
Ķīmi3200 Tiesu ķīmija Eksāmens 2
Farm3002 Uztura bagātinātāji Eksāmens 2
Farm1003 Zāļu vielas Eksāmens 4
Medi3022 Ģenētika Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi
12

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Farmācija
EKI līmenis
6
Programmas praktiskā īstenošana
Programma tiek realizēta latviešu valodā.pilna laika klātienes studijās (6 semestri). Programmā ir paredzētas 50% kontaktstundas un 50% patstāvīgais darbs. Kontaktstundu laikā tiek izmantotas mācību darba formas: lekcijas, semināri, praktiskie darbi, laboratorijas darbi, problēmbāzētie semināri un mācību ekskursijas uz klīnikām, lieltirgotavām, zinātniskiem institūtiem, LU Botānisko dārzu, aptiekām, ražotnēm, muzejiem un kvalitātes kontroles laboratorijām.
      Visos studiju kursos notiek lekcijas, kuru īpatsvars studiju kursā variē, tomēr lekcijas tiek saglabātas kā tradicionāla mācību forma, to realizējot ar modernu vizuālās demonstrācijas līdzekļu palīdzību (video demonstrācijas, multimediju projektors, audiodemonstrācijas).
      Semināros notiek apgūtās vielas apspriešana un diskusijas, problēmbāzētajos semināros notiek studentu trenēšana konkrētas problēmas risināšanā, izmantojot gadījumu aprakstus. Pieejama E-universitāte un ir pieejami arī citi Internet resursi, piemēram, Supercourse, kurā brīvprātīgi no visas pasaules universitātēm lektori ievieto savas lekcijas. LU farmācijas programma piedalās šajā projektā kopš 2004.gada.
      Praktisko un laboratorijas darbu garums variē no 2 līdz 4 akadēmiskajām stundām. To laikā studenti tiek sadalīti grupās no 10 līdz 20 studentiem. Laboratorijas darbos studentiem jāraksta darba protokoli un tie jāaizstāv.
      Kontroles testi un kursa eksāmeni notiek rakstiski un mutiski. Laboratorijas un praktiskie darbi notiek atbilstīgās LU fakultātēs.
      E-apmācības programmatūras platforma Moodle ir pieejama studentiem, e-kursu piedāvājums ir no MF un citām fakultātēm. Datori tiek plaši izmantoti, visas auditorijas ir aprīkotas ar multimediju ierīcēm un piekļuvi internetam. Ir iespējams rezervēt grāmatas no universitātes bibliotēkas tiešsaistē, izmantojot bibliotēkas katalogu; tiešsaistes grāmatu datubāze arī ir pieejama.
      Lai sāktu bakalaura darbu, studenti raksta pieteikumus, kuros norāda tēmu un vadītāju. Vadītājs ar parakstu apstiprina savu piekrišanu. Dokuments tiek saglabāts studenta personīgajā lietā. Instrukcijas kā rakstīt un noformēt bakalaura un maģistra darbus ir pieejamas tiešsaistē, un studenti saņem individuālas konsultācijas. Vienota standarta PDF formāts un veidlapas tika ieviestas jau 2005.gadā. Pašlaik ir spēkā LU rektora rīkojums par prasībām LU noslēguma darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Bakalaura darbus vērtē recenzents. Darbus aizstāv publiski. Aizstāvēšanas komisija katru mācību gadu tiek apstiprināta saskaņā ar LU noteikumiem par gala eksāmeniem.
Vērtēšanas sistēma
Studiju kursa sākumā students saņem informāciju par prasībām kredītpunktu iegūšanai, starppārbaudījumiem un nodarbību grafiku semestra laikā.
      Lai studējošie, kuri uzsāk studijas studiju programmā, sasniegtu plānotos studiju rezultātus paredzētajā laikā, tiek organizētas bibliotēkas darbinieku lekcijas un docētājiem ir paredzēti konsultāciju laiki. Starprezultātu pārbaude studiju gaitā nodrošina studiju programmas studiju rezultātu sasniegšanas pārskatu.
      Semestra laikā tiek izmantoti kontroltesti: mutiskas atbildes, kontroldarbi, daudzizvēļu jautājumi, kolokviji. To īpatsvars kopējā vērtējumā sastāda līdz 50%. studiju kursa noslēgumā notiek eksāmens, kurš dod līdz 50% no gala vērtējuma. Pārbaudes darbos studentiem tiek dota iespēja pilnā mērā apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un zinātnisko atziņu lietošanas prasmi.
      Metožu izvēles daudzveidību pamato farmācijas studentam nepieciešamo apgūstamo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu komplekss, kā arī ar likumu atļautā docētāja akadēmiskā brīvība.
      Visus studentu studiju darba rezultātus vērtē atbilstoši 10 ballu sistēmai. Zemākais vērtējums studiju kursos, kuru vēl uzskata par pozitīvu, ir 4 balles (gandrīz viduvēji). Augstākais novērtējums ir 10 balles (izcili).
      Programmas apguves gala pārbaudījums ir bakalaura darba aizstāvēšana. Darbu novērtē gala pārbaudījumu aizstāvēšanas komisija, kuras sastāvā ir priekšsēdētājs, vietnieks, sekretāre un komisijas locekļi. Farmācijas bakalauru darbu aizstāvēšanas komisijas sastāvu katru gadu apstiprina no jauna.
Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.