Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Baltijas jūras reģiona studijas - maģistra studiju programma

Studiju virziens
Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas
Fakultāte
Humanitāro zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds
Humanitāro zinātņu maģistra grāds Baltijas jūras reģiona studijās
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt doktorantūrā
Akreditācijas termiņš
26.06.2013 - 25.06.2019
Programmas direktors
Valdis Muktupāvels
Programmas apjoms
80 KP jeb 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 7
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 15
minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana
2017. rudens semestrī
Studiju organizācija
Katru darba dienu no plkst. 18.15 līdz 21.30
Studiju valoda
Angļu
Programmas anotācija
Mācību pamatvaloda ir angļu, tādēļ nepieciešamas ļoti labas angļu valodas zināšanas.
 
Programma sagatavo kvalificētus analītiķus ar speciālām zināšanām Baltijas jūras reģionā; ekspertus ar dziļām zināšanām par Baltijas jūras reģiona politiskās, ekonomiskās, sociālās, kultūras u. c. attīstības procesiem; pētniekus, kas veicinātu un stiprinātu reģionālo sadarbību.
 
Programmu sekmīgi beidzot, ir iespēja studēt doktorantūrā.
 
Baltijas jūras reģiona maģistra studiju programma ir labs pamats starptautiskai karjerai. Programma ir saskaņota ar līdzīgām programmām vēl trijās universitātēs, kopumā tās realizācijā vēl piedalās Turku universitāte Somijā, Tartu universitāte Igaunijā un Vītauta Dižā universitāte Lietuvā, studentiem vēlams vismaz vienu semestri studēt kādā no partneruniversitātēm. Tur studijas notiek saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteikumiem, un pēc atgriešanās Latvijas Universitātē visi partneraugstskolā sekmīgi apgūtie studiju kursi un par tiem iegūtie kredītpunkti tiek atzīti. Baltijas studijas notiek internacionālā vidē, līdzās Latvijas studentiem ir pilnu laiku studējošie ārzemnieki, kā arī Erasmus un citu apmaiņas programmu studenti. Regulāri tiek aicināti viesprofesori no parteraugstskolām, kā arī no citām prestižām ārzemju universitātēm.
 
Baltijas jūras reģiona maģistra studiju programma ir starpdisciplināra, pasniedzēji ir attiecīgo nozaru augstākā līmeņa speciālisti. Galvenie studiju moduļi obligātajā (A) daļā ir šādi: Vispārējais modulis, Baltijas valstis un Eiropa, Vēsture, Sabiedrība un vide, Politika un cilvēktiesības, Literatūra un mūzika. Obligātās izvēles (B) daļa piedāvā apgūt Baltijas reģionam aktuālās valodas, kā arī izglītības un kultūrvēstures kursus. Ceturtajā semestrī studenti strādā pie sava maģistra darba. Atbilstoši programmas starpdisciplinārajam un reģionālajam raksturam, maģistra darbā ir nepieciešama starpdisciplināra un salīdzinoša pieeja. Baltijas jūras reģiona problemātikas aktualitāte nosaka plašu pētnieciskā darba tematiku un rada labvēlīgu pamatu sekmīgu zinātnisko darbu publicēšanai zinātniskos, populāros izdevumos un periodikā. Studenti ar saviem zinātniskās darbības rezultātiem piedalās starptautiskās konferencēs.
Programmas mērķis un uzdevumi
Baltijas jūras reģiona studiju mērķis ir veidot kompetenci humanitāro, sociālo un vides zinību jomās attiecībā uz Baltijas jūras reģiona zemēm.
Programmas uzdevumi:
 • veidot un paplašināt akadēmisko zināšanu un praktiskās kompetences apjomu;
 • saistīt teorētiskos modeļus un to praktisko pielietojumu ar konkrētām Baltijas jūras reģiona parādībām un procesiem;
 • attīstīt spēju identificēt, analizēt, novērtēt un prognozēt galvenās attīstības tendences ar kultūru, sabiedrību, ekonomiku, vidi saistītās jomās;
 • veidot zinātniskā darba iemaņas, orientējoties uz aktuālām, ar Baltijas jūras reģionu saistītām parādībām un procesiem;
 • praktizēt multidisciplināru vai starpreģionālu dažādu sociālu, polītisku un kultūras parādību un procesu salīdzināšanu;
 • attīstīt spēju formulēt ar Baltijas reģiona multidisciplināru izpēti saistītus pētniecības jautājumus;
 • pozicionēt Baltijas jūras reģiona zemju attīstību Eiropas un pasaules kontekstā;
 • par pamatu ņemot Baltijas telpas kultūras un sabiedrības īpatnības, attīstīt izpratni par identitāti un toleranci multikulturālā pasaulē.
Programmas studiju rezultāti
Studiju programma kopumā ir virzīta uz šādiem rezultātiem:
 • sagatavot kvalificētus analītiķus ar speciālām zināšanām Baltijas jūras reģionā;
 • sagatavot ekspertus ar dziļām zināšanām par Baltijas jūras reģiona kultūras, sabiedrības, vides u. c. attīstības procesiem;
 • sagatavot pētniekus, kas veiktu pētījumus un stiprinātu zinātnisko sadarbību Baltijas reģionā;
 • sagatavot kandidātus doktorantūras studijām;
 • izglītot studentus kā apzinīgus sabiedrības locekļus, kas atvērti zinātnei un kultūrai un kas ir kompetenti mūsdienu tehnoloģiju un pakalpojumu tirgū.
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds vai tam pielīdzināma izglītība

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)
 
Papildu nosacījums: angļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko angļu valodas testu rezultāti - TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Internet-based vismaz 80 punkti vai IELTS (International English Language Testing System) vismaz 5,5 punkti, vai CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) jebkurš līmenis, vai CAE (Cambridge Certificate in Advanced English) jebkurš līmenis, vai FCE (First Certificate in English) – B, vai PTE (Pearson Test of English) General – vismaz B2, vai apliecinājums par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā) jeb „gandrīz labi”), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.
Kontaktinformācija
Humanitāro zinātņu fakultāte, Rīgā, Visvalža ielā 4a
Programmas direktors prof. Valdis Muktupāvels, e-pasts: Valdis.Muktupavels@lu.lv,
Studiju metodiķe Kristīne Danovska, e-pasts: kristine.danovska@lu.lv, tālr. 67033850

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Baltijas jūras reģiona studijas
80
Obligātie kursi
70
Obligātā daļa
50
VadZ5030 Baltijas jūras reģiona koncepcija Kursa darbs/projekts 6
Vēst5150 Baltijas jūras reģiona kultūras vēstures aspekti Eksāmens 4
LitZ5140 Baltijas jūras reģiona tautu literatūra Eksāmens 4
MākZ5007 Baltijas mūzika Eksāmens 4
Ekon5031 Baltijas valstu ekonomika Eksāmens 4
Vēst5078 Etnisko minoritāšu kultūrvēsturiskie aspekti Baltijā Eksāmens 4
Demo5000 Globālie un reģionālie demogrāfiskie izaicinājumi Eksāmens 4
Ģeog5005 Latvijas- Baltijas jūras reģiona valsts ģeogrāfija Eksāmens 2
VidZ5030 Līdzsvarota attīstība Baltijas jūras reģionā Eksāmens 2
Soci5053 Post-sociālisma antropoloģija Eksāmens 4
VadZ5027 Pētniecības metodes un organizācija Eksāmens 4
JurZ5050 Salīdzinošās starptautiskās cilvēktiesības Baltijas valstīs Eksāmens 2
Valo5178 Sociolingvistiskā situācija un valodas politika Baltijas valstīs Eksāmens 2
Valo5269 Valodu loma starpkultūru saziņā Eksāmens 4
Gala pārbaudījums
20
SDSK6006 Maģistra darbs Maģistra darbs 20
Ierobežotās izvēles kursi
10
Valo1457 Igauņu valoda I* Eksāmens 2
Peda5026 Izglītības attīstība Baltijas jūras reģiona kontekstā Eksāmens 2
MākZ5023 Kino vēsture Baltijas jūras reģionā Eksāmens 2
ValoP104 Krievu valoda kā svešvaloda Eksāmens 2
Vēst5079 Latgales kultūrvēstures aspekti Baltijas reģionālisma kontekstā Eksāmens 2
ValoP058 Lietuviešu valoda (ārzemniekiem) Eksāmens 2
Peda5027 Mūžizglītības īstenošana: kopīgais un atšķirīgais Baltijas jūras reģionā Eksāmens 2
Valo1465 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem I Eksāmens 4
Valo2383 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem II (B1) Eksāmens 4
Valo2475 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem II (B2) Eksāmens 4
Valo3304 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem III (C1) Eksāmens 4
Valo5316 Ziemeļvalstu valodu un kultūru kontakti un kontrasti I (Zviedrija) Eksāmens 4

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Citi
EKI līmenis
7
Programmas praktiskā īstenošana
Studiju programmas realizāciju pamatā nodrošina LU fakultāšu docētāji.
      Pirmajā semestrī studijas notiek Latvijas Universitātē, apgūstot vispārējos priekšmetus. Tiek izmantotas dažādas metodes, lai veicinātu studentu spēju patstāvīgi strādāt un kritiski izvērtēt apgūstamo studiju vielu.
      Pirmajā semestrī students izvēlas pētnieciskā darba jomu un iespējamo zinātnisko vadītāju. Kopā ar viņu tiek atrasta un formulēta pētnieciskā darba tēma, kas ir pamats maģistra darbam. Baltijas jūras reģiona problemātikas aktualitāte nosaka plašu pētnieciskā darba tematiku un rada labvēlīgu pamatu sekmīgu zinātnisko darbu publicēšanai zinātniskos, populāros izdevumos un periodikā. Studentu zinātniskās darbības rezultātu publicēšana ir iespējama konferencēs.
      Otrajā un/vai trešajā semestrī studentiem ir iespēja vismaz vienu semestri studēt izvēlētajā partneraugstskolā atbilstošajā Baltijas jūras reģiona maģistra studiju programmā. Studijas partneraugstskolā notiek saskaņā ar šīs augstskolas noteikumiem. Pēc atgriešanās Latvijas Universitātē visi partneruniversitātē sekmīgi apgūtie studiju kursi un par tiem iegūtie kredītpunkti tiek atzīti.
      Ceturtajā semestrī Latvijas vai partneraugstskolā students izstrādā maģistra darbu. Atbilstoši programmas starpdisciplinārajam un reģionālajam raksturam, maģistra darbā ir nepieciešama starpdisciplināra un salīdzinoša pieeja.
      Programma tiek realizēta angļu valodā. Studijās tiek izmantotas atzītas nodarbību metodes – galvenokārt lekcijas un semināri, arī grupu darbs. Studenti tiek motivēti veikt patstāvīgo darbu, tādējādi sagatavojoties arī sava patstāvīgā pētījuma veikšanai. Vairāki absolventi turpina studijas doktorantūrā gan Latvijā, gan arī ārvalstīs. Studiju procesā tiek izmantotas mūsdienīgas pasniegšanas metodes. Lekcijas ir sagatavotas, izmantojot datorprezentācijas metodes. Docētāji pēc vajadzības izmanto arī audio un video atskaņošanas aparatūru. Studentu rīcībā ir datorklase, plaši tiek izmantotas interneta iespējas, internets ir pieejams arī  Humanitārajā lasītavā.
      Katram kursam e-versijā ir apraksts, kursa materiāli (teksts, attēli, video, audio), literatūra, vārdnīca, testi un citi pārbaudes rīki, komunikācijas rīki, kursa kalendārs. Kursi ir pieejami programmas pilna un, vajadzības gadījumā, arī nepilna laika klātienes studentiem. Programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki aktīvi piedalās pētnieciskos projektos, kas palīdz atjaunot un pilnveidot studiju kursus, papildinot tos ar jaunākajām zinātnes atziņām un metodēm. Radošo atklājumu izmantošana mācību procesā stiprina mācībspēku autoritāti un veicina arī personisko kontaktu attīstību starp mācībspēkiem un studentiem. Publicētie pētījumi palīdz nodarbībās auditorijā pāriet no lekcijas uz semināra formu, jo studentiem iespējams daudzus materiālus izlasīt jau iepriekš.
      Starpdisciplinārais raksturs nodrošina dažādu nozaru un apakšnozaru docētāju iesaisti studiju programmas realizācijā.
Vērtēšanas sistēma
Studentu patstāvīgā darba regulāra un objektīva vērtēšana ir svarīga programmas kvalitatīvas realizācijas nodrošināšanai. To apzinoties, kursu veidotāji ir izvēlējušies noteiktas vērtēšanas metodes, kas vislabāk atbilst katra konkrētā kursa specifikai un mācību uzdevumiem.
      Studentu patstāvīgā darba kopējo vērtējumu veido referātu, semināru, kontroldarbu, teorētiskās literatūras studiju rezultātu un maģistra darba vērtējums. Formālo prasību izpilde un pozitīvs vērtējums ļauj studentiem iegūt kredītpunktus par atbilstošo kursu. Studentu zināšanu novērtēšanas formas ir rakstiskie eksāmeni kursu noslēgumā (līdz 50% no gala  atzīmes), kā arī starppārbaudījumi – semināri, diskusijas, patstāvīgo (individuālo vai grupas) darbu prezentācijas, projektu aizstāvēšanas, akadēmiskas ievirzes rakstu, pētniecības projektu vērtējumi. Kopējā prasība saskaņā ar LU noteikumiem ir tāda, ka starppārbaudījumi veido ne mazāk kā 50% no kopējā vērtējuma, bet eksāmens ne mazāk kā 10%. Vērtēšanas sistēmas uzdevums ir veicināt patstāvīgo darbu, radīt dziļākas un noturīgākas zināšanas, kā arī iegūt labāk pamatotu studentu darba rezultātu.
Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.